CARTA TRANSDISCIPLINARITÃTII

 

CARTA TRANSDISCIPLINARITÃTII

Preambul

Considerînd cã proliferarea actualã a disciplinelor academice si ne-academice conduce la o crestere exponentialã a cunoasterii, care face imposibilã orice privire globalã asupra fiintei umane,

Considerînd cã doar o inteligentã capabilã sã înteleagã dimensiunea planetarã a conflictelor actuale ar putea face fatã complexitãtii lumii noastre si pericolului contemporan al autodistrugerii materiale si spirituale a speciei noastre,

Considerînd cã viata este serios amenintatã de o tehnostiintã triumfãtoare ce se supune doar înspãimîntãtoarei logici a eficacitãtii în slujba eficacitãtii,

Considerînd cã ruptura contemporanã dintre o cunoastere din ce în ce mai bogatã si o fiintã interioarã din ce în ce mai sãracã duce la aparitia unui nou obscurantism ale cãrei consecinte pe plan individual si social sunt incalculabile,

Considerînd cã acumularea cunostintelor, fãrã precedent în istorie, accentueazã inegalitatea dintre cei ce le posedã si cei care nu le posedã, provocînd astfel inegalitãti în sînul natiunilor si între natiunile de pe planeta noastrã,

Considerînd, totodatã, cã toate aceste pericole enuntate îsi au si contraponderea pozitivã, cresterea extraordinarã a cunoasterii putînd duce în final la o mutatie comparabilã cu aceea a transformãrii primatelor în homo sapiens,

Considerînd toate cele expuse, participantii la Primul Congres Mondial al Transdisciplinaritãtii (Convento da Arrábida, Portugalia, 2-7 noiembrie 1994) adoptã prezenta Cartã, conceputã ca un ansamblu de principii fundamentale ale comunitãtii spiritelor transdisciplinare, constituind un contract moral pe care fiecare semnatar al acestei Carte îl face cu sine însusi, fãrã nici o constrîngere de ordin juridic ori institutional.

 

 

Articolul 1 :

Orice tentativã de reducere a fiintei umane la o definitie si de descompunere a sa în structuri formale, indiferent care ar fi acestea, este incompatibilã cu viziunea transdisciplinarã.

Articolul 2 :

Recunoasterea existentei unor diferite niveluri de Realitate, guvernate de logici diferite, este inerentã atitudinii transdisciplinare. Orice tentativã de reducere a Realitãtii la un singur nivel, guvernat de o singurã logicã, este incompatibilã cu transdisciplinaritatea.

Articolul 3 :

Transdisciplinaritatea este complementarã demersului disciplinar ; din confruntarea dintre discipline, ea face sã aparã noi rezultate si noi punti între ele ; ea ne oferã o nouã viziune asupra Naturii si a Realitãtii. Transdisciplinaritatea nu cautã sã elaboreze o superdisciplinã înglobînd toate disciplinele, ci sã deschidã toate disciplinele la ceea ce au în comun si la ceea ce se aflã dincolo de granitele lor.

 

 

 

Articolul 4 :

Cheia de boltã a transdisciplinaritãtii este unificarea semanticã si operativã a acceptiunilor între si dincolo de diferitele discipline. Ea presupune o rationalitate deschisã, printr-o nouã viziune asupra relativitãtii notiunilor de „definitie” si „obiectivitate”. Formalismul excesiv, rigiditatea definitiilor si absolutizarea obiectivitãtii, implicînd excluderea subiectului, nu pot avea decît un efect de sãrãcire a realului.

Articolul 5 :

Viziunea transdisciplinarã este deschisã în mãsura în care depãseste domeniul stiintelor exacte prin dialogul si reconcilierea lor, nu doar cu stiintele umaniste ci si cu artele, literatura, poezia si experienta interioarã.

Articolul 6 :

In raport cu interdisciplinaritatea si multidisciplinaritatea, transdisciplinaritatea este multireferentialã si multidimensionalã. tinînd seama de diferitele conceptii asupra timpului si istoriei, transdisciplinaritatea nu exclude existenta unui orizont transistoric.

Articolul 7 :

Transdisciplinaritatea nu se constituie nici într-o nouã religie, nici într-o nouã filosofie, nici într-o nouã metafizicã, nici într-o stiintã a stiintelor.

Articolul 8 :

Demnitatea fiintei umane este atît de ordin planetar cît si cosmic. Aparitia fiintei umane pe pãmînt este una din etapele istoriei Universului. Recunoasterea Terrei ca patrie a tuturor fiintelor umane este unul din imperativele transdisciplinaritãtii. Fiecare fiintã umanã are dreptul la o nationalitate, dar locuind pe Pãmînt este si o fiintã transnationalã. Recunoasterea de cãtre dreptul international a acestei duble apartenente – la o natiune si la Terra – este una dintre finalitãtile cercetãrii transdisciplinare.

Articolul 9 :

Transdisciplinaritatea conduce la o atitudine deschisã fatã de mituri si religii si fatã de cei care le respectã în spirit transdisciplinar.

Articolul 10 :

Nu existã nici o culturã privilegiatã în raport cu celelalte. Demersul transdisciplinar este în sine transcultural.

Articolul 11 :

O autenticã educatie nu poate favoriza abstractizarea în dauna altor forme de cunoastere. Educatia trebuie sã punã accentul pe contextualizare, concretizare si globalizare. Educatia transdisciplinarã se bazeazã pe reevaluarea rolului intuitiei, imaginatiei, sensibilitãtii si corpului în transmiterea cunostintelor.

Articolul 12 :

Elaborarea unei economii transdisciplinare se bazeazã pe postulatul cã economia trebuie sã fie în serviciul fiintei umane si nu invers.

Articolul 13 :

Etica transdisciplinarã respinge orice atitudine ce refuzã dialogul si dezbaterea, indiferent de originea acestei atitudini – fie ea de ordin ideologic, scientist, religios, economic, politic, filosofic. Cunoasterea împãrtãsitã ar trebui sã ducã la o întelegere împãrtãsitã, fondatã pe respectul absolut al diversitãtilor colective si individuale, unite prin viata comunã pe una si aceeasi planetã.

Articolul 14 :

Rigoarea, deschiderea si toleranta sunt caracteristicile fundamentale ale atitudinii si viziunii transdisciplinare. Rigoarea în argumentatie, care ia în seamã toate datele existente, este cea mai bunã barierã în calea derivelor posibile. Deschiderea implicã acceptarea necunoscutului, neasteptatului si imprevizibilului. Toleranta este recunoasterea dreptului de a sustine idei si adevãruri contrare acelora pe care le împãrtãsim noi însine.

Articol final :

Prezenta Cartã a Transdisciplinaritãtii este adoptatã de participantii la Primul Congres Mondial al Transdisciplinaritãtii, fãrã nici o afirmare a unei autoritãti în afara celei a propriei lor opere si activitãti.

 

In conformitate cu procedurile ce vor fi stabilite de comun acord cu cercetãtorii din toate tãrile aderînd la ideile transdisciplinaritãtii, Carta este deschisã spre semnare oricãrei persoane interesate în promovarea mãsurilor progresive de ordin national, international si transnational menite sã asigure aplicarea acestor Articole în viata de fiecare zi.

 

Convento da Arrábida, 6 noiembrie 1994

Comitetul de redactare
Lima de Freitas, Edgar Morin si Basarab Nicolescuhttp://ciret-transdisciplinarity.org/chart.php