ALEXANDRU VAIDA VOEVOD şi FRANCISC FERDINAND de HABSBURG

Ioan A. GERMAN
ALEXANDRU VAIDA VOEVODşiFRANCISC FERDINAND de HABSBURG

Prezenta lucrare, cu toate limitele modeste în care se prezintă, nu aș fi reuşit să o duc la bun sfârşit fără ajutorul a doi oameni dragi. În primul rând soţia mea Dina (Adina Pop German) care cu sfaturi critice, cu documentare şi cu dactilografierea textului, a avut o contribuţie substanţială. În al doilea rând vine ajutorul fiului nostru Sandi (Alexandru Adrian German) care ne-a inițiat în elementele utilizării calculatorului cu care am putut realiza partea tehnică a elaborării lucrării. (Nota autorului.)

Motto Nu am pâne, nu am sare,

Toate le-a dus darea mare,
Darea mare ce m’apasă,
Cât stă sufletul să-mi iasă.
Eu fac drumuri şi punţi grele,
Eu plătesc vamă la ele,
Eu dau dare şi cătane Lor , pită şi carne.
Eu dau biruri, eu dau clacă,
Şi viţelul de sub vacă.
Vin biraiele cu carul,
Ducumi toate-mi las amarul,
Ducu-mi patul şi buhaiul,
Perini, masă şi mălaiul.
Mi-aş purta pruncii la şcoală,
Dar nu-i pot cu straiţa goală.
Înălţate împărate,
Fă-ne şi nouă dreptate…!!

Cântec bătrânesc.
1) Cortel are sensul de găzduire (din maghiară).
Acest „cântec bătrânesc” a fost folosit de Vaida Voevod ca MOTTO la broşura „Lupta de la 2 iunie 1910 în Cercul Electoral ŞomcuţaMare”, Sentinela Română, Braşov, „Tipografia Mureşianu” 1910.

CAPITOLUL I CUVÂNT EXPLICATIV.
Palid la faţă ieşi din dormitor tatăl meu, închizând încet uşa în urma lui. Întorcânduse spre noi ne spuse în şoaptă: „Copii, a murit Moşu”. Era în 19 februarie 1950 la Sibiu, în casa de pe strada Tolstoi nr. 26 unde locuiam noi bunicul, mama, tata şi noi cei trei copii. Aveam pe atunci 16 ani, mă simţeam bărbat, dar vestea adusă de tata ma zdruncinat profund. Nam spus nimic, mam sculat şi am plecat afară în fundul grădinii unde era o tufă desfrunzită de soc, chiar lângă gard. Acolo în tufa mea, am plâns în linişte. Nu mă vedea nimeni şi nu trebuia să mă ruşinez de slăbiciunea mea. Bunicul meu, Moşu cum îi spuneam noi, mia fost foarte drag. Dintre toţi oamenii pe care iam cunoscut până astăzi, a fost omul care mia impus cel mai mult respect şi veneraţie prin personalitatea sa. Avea o fire caldă, apropiată, era plin de bunătate şi înţelegere. A fost un om care a trecut prin viaţa aceasta cu spiritul şi ochii larg deschişi spre tot ce e omenesc, căutând să înţeleagă şi să pătrundă esenţa lucrurilor şi a faptelor. A fost o personalitate aş spune, de tip renascentist, sau iluminist, un om cu o cultură umanistă profundă şi foarte multilaterală. De câte ori lam comparat în imaginaţie cu alţi oameni mi se părea un titan între pigmei. Desigur amintirile mele suferă de lipsă de obiectivitate fiind legate de imagini idealizate, văzute cu ochii copilului şi ai adolescentului, văzute prin prisma iubirii. Bunicul meu Alexandru Vaida Voevod în era comunistă a fost prezentat drept călăul de la Lupeni şi Griviţa, promovator al legionarismului, ba a fost calificat şi drept „criminal de război”. Toate aceste calomnii şi neadevăruri mau rănit profund în inima mea, de copil pe atunci. Eu cunoşteam multe fapte din povestirile lui Moşu, mare şi pasionat orator şi povestitor, care la bătrâneţe în lipsa unui auditoriu mai elevat ne povestea nouă copiilor din zbuciumata sa viaţă. Acestea au trezit în mine dorinţa ca dacă vreodată voi avea posibilitatea să mă exprim, să caut prin toate puterile mele să readuc în lumina adevărului figura bunicului meu. Alexandru Vaida Voevod a scris mult în cursul vieţii sale. Desigur lunga sa carieră politică a făcut ca majoritatea scrierilor sale să fie legate de această activitate care la pasionat cel mai mult, şi aceasta din tinereţe când la Viena sa implicat în mişcarea naţională a studenţimii române, de la 20 de ani neîmpliniţi şi până la bătrâneţe, când cu trei săptămâni înainte de moartea sa mai scria zilnic două trei ore. Din toată vasta sa operă scrisă multe au fost publicate în ziare, reviste, broşuri şi cărţi. Încercările sale literare poezii, teatru, proză, traduceri, nu au fost publicate fiindcă a socotit că nu au nivelul calitativ necesar, şi din păcate unele sau pierdut. Scrierile sale memorialistice începute pe la sfârşitul anilor 30 şi încheiate în anul 1950, în parte au dispărut fără urmă, în parte au fost salvate. Pierderea lor se datoreşte împrejurărilor vitrege cărora lea fost supusă viaţa sa la amurgul ei. În 1940 când România a trebuit să se supună Dictatului de la Viena şi să cedeze nordul Ardealului, bunicul meu care locuia în frumoasa sa casă din Cluj, a trebuit să se refugieze. O parte din lucrurile sale au rămas în Cluj, o parte lea dus la Turda pentru o perioadă scurtă şi apoi la Sibiu unde a închiriat o casă, şi altele lea dus la Bucureşti. În aceste peregrinări multe din scrieri sau pierdut, dar multe există încă, fiind însă risipite în mai multe locuri. Astfel bunicul meu a dat la Arhiva Istorică din Braşov în păstrare o parte din scrierile sale şi multe documente de valoare. Despre soarta acestora nu ştiu nimic. O altă parte din scrieri şi documente, cele care se găseau la Bucureşti la dr. Aurel Vaida, al doilea fiu al bunicului, după moartea acestuia au fost predate la Academia Română unde există în „Fondul Alexandru Vaida Voevod”. În toamna lui 1944 şi ianuarie 1945, bunicul a predat arhiva sa personală, cuprinzând scrieri ale sale, documente foarte diverse, obiecte de valoare istorică etc., la ASTRA Sibiu în păstrare, dreptul de proprietate asupra acestei arhive revenind urmaşilor direcţi ai lui Alexandru Vaida Voevod. Volumul acestei „arhive familiare” era foarte mare. Îmi aduc aminte când toţi membrii familiei împachetam lucrurile în lăzi spre a fi duse la ASTRA. Erau şi foarte multe cărţi. Mie copil fiind, mia părut foarte rău după splendidele decoraţii ale bunicului care atunci au părăsit casa sa. În scrisoarea ASTREI către Al. Vaida Voevod, Nr. 215/1945, 26 ianuarie, se spune printre altele: „Comitetul central al instituţiunii noastre, întrunit în şedinţa sa din 13 ianuarie 1945, a luat act cu multă bucurie de cedarea arhivei D–voastre familiare pentru a fi păstrată la ‘Asociaţiune’ în condiţiuni cât se poate mai bune şi în conformitate cu dispoziţiile Domniei Voastre arătate în adresa din 12 ianuarie 1945 şi înregistrate sub Nr.215/45”. Ceva mai departe în aceeaşi scrisoare se spune: „Încât priveşte aducerea arhivei Domniei Voastre, care de prezent este depozitată în arhiva istorică a Municipiului Braşov, instituţiunea noastră va lua în timp oportun măsurile necesare în acest scop”. Dacă această din urmă condiţie a fost îndeplinită, nu ştiu. De asemenea nu ştiu dacă sau păstrat toate documentele „arhivei familiare” şi unde sunt ele. În orice caz o parte din ele există la Arhivele Statului din Sibiu, fapt atestat de istoricul Mihai Racoviţan care a studiat o parte din scrierile lui Alexandru Vaida Voevod acolo depozitate. În primăvara lui 1945 bunicul a fost arestat şi ţinut câteva luni sub „pază muncitorească”. Indivizii care lau arestat au percheziţionat toată casa şi au luat cu ei scrierile „suspecte”. După eliberare o parte din ele iau fost restituite, dar altele nu. Nu ştiu ce sa ales de acestea, dat fiind haosul care domnea atunci, nivelul de cultură a celor care făceau cercetări şi mulţimea anilor care sau scurs, probabil că aceste scrieri sunt definitiv pierdute. Eliberarea bunicului în 1945 a fost o eliberare cu ghilimele. A primit domiciliu obligatoriu şi era supravegheat de la distanţă. Dar era cu noi, putea să scrie, putea să asculte radioul, putea să trăiască ca un om aparent liber. Şi a continuat să scrie. Sar putea ca şi multe din aceste scrieri să fi ajuns în alte mâini decât cele cărora le fuseseră destinate, aceasta deoarece bunicul avea obiceiul, de când cu noile vremuri comuniste, păţit fiind, să încredinţeze spre păstrare unor rude sau apropiaţi o parte din noile sale scrieri. Cum anii scurşi au fost mulţi, vremurile tulburi şi nesigure şi materialele compromiţătoare şi periculoase, cei bătrâni au dispărut, iar cei tineri nu au mai avut priceperea şi curajul lor, în tot cazul nimic din cele presupus date de bunicul nu a reapărut. Mama mea Ileana German născută Vaida Voevod, şia iubit şi venerat părintele din adâncul sufletului. A suferit foarte mult văzânduşi tatăl umilit, batjocorit şi calomniat în fel şi chip. După puterile ei a încercat săl ocrotească în anii grei ai bătrâneţii. Pentru mama orice notiţă scrisă de Moşu era de mare valoare şi o punea cu grijă întrun ascunziş numai de ea ştiut, căci se aştepta oricând la o nouă vizită din partea securităţii. Să fi fost prin 1948 sau 49, când fratele meu împreună cu doi prieteni şi cu mine ne jucam în podul casei cu o minge de pingpong şi cum mingea săltăreaţă a nimerit din întâmplare întrun ungher întunecos din colţul acoperişului, imediat lângă streaşină, pescuind cu mâna după minge, am găsit sub ţigle vreo două caiete de ale bunicului pe care leam dus mamei jos. Mama sa cam încălzit, a luat caietele şi lea pus bine. Astfel mama a păstrat cu mare grijă tot ce ia încredinţat tatăl ei. E drept că din cauza împrejurărilor condiţiile de păstrare nu au fost întotdeauna cele mai bune, că unele hârtii sau deteriorat. Dar marea majoritate a celor rămase în casa din Sibiu, miau rămas mie. Securitatea nu ştia concret de existenţa lor, dar probabil bănuia ceva. Să fi fost cam prin 1980, eram chimist la laboratorul de control tehnic de calitate a produselor al Combinatului Petrochimic Piteşti. O laborantă de a mea ma anunţat că patru tovarăşi, îmbrăcaţi în haine de piele, mă caută în biroul meu. Mam dus imediat la ei. Unul din aceştia era maiorul Zamfir Ion, securistul care veghea asupra a tot ce se întâmpla şi se mişca în laboratoarele noastre, ceilalţi erau trei colonei de la securitatea din Bucureşti, cărora însă nu leam reţinut numele. Au fost politicoşi, de fapt numai unul a vorbit, ceilalţi doar asistând. Mia explicat că se ocupă de probleme de istorie naţională, că şi istoria poate fi folosită ca o armă, armă pe care propaganda ostilă occidentală o foloseşte împotriva ţării noastre. Că au apărut în occident în ultima perioadă diverse scrieri ale unor foşti mari demnitari politici români, scrieri prin care se calomniază ţara noastră făcânduse o propagandă ostilă, antiromânească. Cum ei sunt informaţi că bunicul meu a lăsat familiei mai multe scrieri de ale sale, ei în calitate de istorici, ar vrea să le obţină de la mine pentru a le putea fructifica în folosul ţării şi al poporului. Leam explicat că tot ce a scris bunicul meu se găseşte fie la ASTRA, la Academie, fie a fost sechestrat de siguranţă la arestarea bunicului şi deci să caute scrierile lui Alexandru Vaida Voevod în arhivele securităţii. Leam mai spus că după eliberare bunicul a mai scris extrem de puţin, numai amintiri de familie, că era foarte bătrân şi nu se putea ocupa de probleme politice. Iam rugat ca nu cumva să meargă la părinţii mei cu problema cu care veniseră la mine, că o vizită a securităţii iar speria foarte rău şi că ei amândoi fiind foarte bătrâni şi bolnavi de inimă, să nu se întâmple vreo nenorocire. Miau replicat că nu o vor face, că din acest motiv au recurs la mine, dar că trebuie să le dau asigurarea că voi căuta în casa părinţilor din Sibiu şi dacă voi găsi indiferent ce scrieri ale bunicului meu, să le dau lor prin intermediul maiorului Zamfir. Leam promis şi au plecat. După primul drum făcut la Sibiu la părinţi, în care mam asigurat că totul este bine ascuns, leam transmis că părinţii nu au absolut nimic scris de bunicul. De mau crezut sau nu, nu ştiu, dar miau dat pace. Zamfir care mia fost vreo 15 ani umbra pusă de securitate, nu mia mai spus nimic despre această problemă. Erau anii când securitatea proceda ceva mai subtil. Astfel prin 1981 sau 1982 a apărut întro bună zi la uşa părinţilor mei un ins spilcuit care vorbea franţuzeşte şi sa prezentat ca belgian, istoric de profesie şi care se ocupă de probleme legate de istoria românilor. Că dânsul deţine informaţia despre existenţa unor scrieri de ale lui Vaida Voevod care sar găsi în păstrarea fiicei sale, că este dispus să plătească o sumă apreciabilă pentru acestea. Părinţii iau explicat că de bani ar avea mare nevoie, dar din păcate nu lea rămas nimic scris de bunicul. Au presupus că era un agent de securitate deghizat în occidental. În orice caz ar fi fost practic imposibil pentru un occidental să obţină adresa familiei mele, să se deplaseze liber şi nestingherit prin ţară etc. După această încercare presupun că securitatea a fost convinsă că efectiv nu avem nimic cât de cât de valoare, din scrierile bunicului şi nu a mai făcut altă încercare. Murind tatăl meu, iar mama fiind bătrână şi foarte bolnavă, mia dat mie tot ce a rămas din scrierile sale şi din documentele politice, păstrate cu atâta grijă de ea şi practic salvate de la distrugere sau exploatare în mod mincinos, prin ciuntire, de către clica securistocomunistă. Acum după revoluţia din decembrie 1989, lucrurile sunt întro continuă şi rapidă schimbare în ţara noastră. Cu toată îndârjita opoziţie a vechiului regim care nu vrea să cedeze poziţiile deţinute, în câţiva ani va fi totuşi inevitabil silit să părăsească scena şi democraţia şi o viaţă civilizată şi demnă să fie instaurată şi pe meleagurile noastre. Ca urmare am socotit că a sosit momentul să încerc o reabilitare a figurii celui care a fost Alexandru Vaida Voevod, în ochii opiniei publice. Dar acest lucru nu va fi însă atât de uşor în prezent şi aceasta din mai multe motive. Unul din aceste motive este însuşi caracterul bunicului meu. El care a fost un om atât de curajos şi de aprig în toată viaţa lui, sa sfiit totuşi să dea replica cuvenită atunci când se simţea pus în umbră, sau deposedat de ceva ce îi aparţinea de drept, sau chiar să fie calomniat, de un prieten, de un om pe care îl apreciase, de care avusese toată stima şi consideraţia. Aşa a fost în cazul unor acţiuni ale lui Vasile Goldiş , Octavian Goga, Nicolae Titulescu, Iuliu Maniu, regele Ferdinand, regele Carol al IIlea etc. Replica sa a fost întotdeauna cea cuvenită la atacul unui duşman, dar nu a replicat la înţepătura unui prieten. Astfel unele lucruri au rămas nelămurite, cu toate că nu iar fi fost greu să le lămurească pe loc. A nutrit convingerea că adevărul va ieşi oricum la lumină.

Bunicul meu a fost un om de caracter, drept şi cinstit şi aştepta ca alţii să aibă o comportare similară faţă de el, să răspundă la sinceritate cu sinceritate. Dar nu întotdeauna a avut parte de aşa ceva. Sar putea presupune deci, cel puţin din partea unuia care nu la cunoscut, că ar fi fost poate un naiv, că nu ar fi fost cunoscător de oameni, că nu lear fi pătruns slăbiciunile. Dar nu a fost aşa. Era un politician abil, foarte versat, bun cunoscător de oameni. Din gura lui ştiu: „În politică trebuie să fi maleabil, să te adaptezi situaţiei. Nur der Ochs ist konseqvent.” (Numai boul este consecvent trăgând tot înainte în jugul său.) Dar avea anumite principii pe care nu şi le călca niciodată şi pentru nimic în lume.

Tot de la el ştiu că voia ca ceea ce scrisese el ca memorii politice, să nu fie publicat decât la 30 de ani după moartea sa, socotind că atunci nu vor mai fi în viaţă cei vizaţi şi ca urmare prieteni mai buni sau mai puţin buni, nu ar mai putea fi lezaţi de spusele lui. Cum astăzi de la moartea bunicului au trecut 42 de ani, nu stă nimic în calea publicării memoriilor sale. Ca urmare când am aflat că domnul inginer Alexandru Şerban din Cluj ar fi dispus să se ocupe de o astfel de lucrare, am fost bucuros. Ca fiu al unuia din cei mai buni prieteni şi colaboratori ai bunicului meu, Mihai Şerban, Alexandru Şerban la cunoscut foarte bine pe bunicul meu şi este omul potrivit prin calităţile sale să se ocupe de prelucrarea şi publicarea celor 17 caiete de memorii din posesia mea.

Un alt motiv care îngreunează clarificarea problemelor se datorează faptului că vicisitudinile vremurilor au făcut ca o mare parte din scrierile bunicului meu să se piardă, mă tem definitiv. El a scris foarte mult în ultimii cam zece ani de viaţă, zilnic câteva ore bune. Cele 17 caiete şi cele câteva sute de foi volante care miau rămas, am convingerea că nu sunt nici pe departe tot ce a conceput el în aceşti ultimi ani.

Pe urmă acest material rămas, datorită ascunderii sale prin poduri şi pivniţe, a fost parţial distrus.

În cele din urmă trebuie să recunosc că bunicul meu, cu toată silinţa pe care şio dădea, nu era cel mai ordonat om, îi plăcea să facă divagaţii, să treacă de la un subiect la altul.

În afara manuscriselor rămase, mai posed diverse note răzleţe şi unele documente din arhiva bunicului. Deoarece cred că în prezent încă nu sau limpezit suficient treburile în ţara noastră, nu este deocamdată cazul să predau tot acest material unei arhive istorice, unde de fapt îi este locul. Deci voi mai aştepta cu aceasta încă câţiva ani.

Sortând materialele rămase am găsit relativ multe legate de relaţiile lui Vaida Voevod cu Francisc Ferdinand moştenitorul tronului AustroUngariei. Georg Franz, un istoric german, îi solicitase material cu acest subiect în vederea publicării unei cărţi, carte apărută cu titlul „Erzherzog Franz Ferdinand und die Plane zur Reform der Habsburger Monarchie” 1943 R. M. Rohrer. Brunn / Munchen / Wien, G. D. W. Callwei. München., material pe care bunicul la trimis în septembrie 1941 printro scrisoare. Acest material al bunicului meu, cel puţin în parte, se găseşte în posesia mea. Cum este vorba de un volum suficient de mare, am socotit că ar putea servi la întocmirea unei lucrări. Stând în faţa acestui material mi sa părut interesant şi mia venit ideea să mă apuc eu de o astfel de lucrare. Am dispus de o parte din condiţiile necesare: materialul, timpul necesar fiind pensionar, dorinţa de a face lucrarea. Dar am întâmpinat şi unele impedimente majore ca lipsa unei pregătiri ştiinţifice adecvate (nu mam ocupat de istorie nici ca amator până în prezent) şi nici din punct de vedere literar nu am arătat vreo înclinaţie cât de mică. Pe urmă materialul de care dispun este compus din porţiuni disparate, lipsind multe perioade care ar fi absolut necesare lucrării spre a avea un caracter închegat şi complect. Este ca un joc de puzzle din care lipsesc multe piese. Dar mă gândesc că niciodată nu se ştie ce ne aduce ziua de mâine, şi ar fi păcat ca ceea ce a fost salvat până astăzi, să se piardă definitiv. Deci pe cititor îl rog sămi ierte diletantismul şi să ia lucrarea ca o încercare de conservare a unor date istorice autentice şi interesante. Imaginea jocului de puzzle nu va fi complectă, va avea din păcate multe goluri, dar contururile se vor putea recunoaşte cu claritate şi cititorul va putea fără dificultate să arunce o privire asupra oamenilor şi a evenimentelor din acele timpuri nu chiar atât de îndepărtate, dar asupra cărora sa lăsat deja o ceaţă a uitării.

Acum să spun câteva cuvinte despre materialul de care dispun pentru această lucrare. Partea cea mai substanţială este un exemplar dactilografiat, pe multe din paginile sale fiind corecturi şi adăugiri făcute cu cerneală de bunicul meu. Sar putea deci ca un alt exemplar al acestui material să existe în vreo arhivă. Din păcate din material lipsesc unele pagini, iar multe pagini sunt în parte distruse şi se pot doar parţial descifra. Mai dispun de diverse note scrise de bunicul pe foi volante, de adnotări făcute în cărţi, de scrisori şi de rapoarte. Există note, poate au avut rolul de ciorne, care tratează o anumită problemă dar nu o duc până la capăt. Din tot acest conglomerat am încercat să fac o lucrare pe cât posibil închegată, obiectiv care din păcate mia reuşit doar parţial. Dar poate că oameni mai competenţi, folosind cele redate de mine şi adăugând şi întregind lipsurile pe baza unei temeinice documentări, vor putea realiza cea ce eu doar am încercat.

Despre ideea „Austriei Mari” (GrossÖsterreich) şi a relaţiilor lui Vaida Voevod cu arhiducele Francisc Ferdinand au fost vehiculate diverse răstălmăciri, calomnii sau doar idei preconcepute.

Românii din Ardeal încă din vremuri vechi au crezut în dreptatea împăratului de la Viena. Această credinţă au avuto şi Horia şi Iancu. Şi cu toate că această credinţă şi aceste speranţe au fost mereu înşelate, gândurile şi sentimentele dinastice ale poporului au rămas aceleaşi chiar şi la începutul secolului nostru. Această stare de fapt se explică prin apriga persecuţie naţională la care erau supuşi românii după încorporarea Ardealului în Ungaria în 1867. Presiunea crescândă care se exercita asupra lor în scopul maghiarizării, discriminarea, opresiunea şovină, deveniseră insuportabile. Nelegiuirile, abuzurile, forţa discreţionară a guvernării maghiare, îi aduseseră pe români în pragul disperării. O luptă parlamentară democratică era imposibilă. Prin legile electorale românii cu toate că erau majoritari în Ardeal şi Banat, erau aproape inexistenţi în Parlamentul Ungariei. De o luptă armată nici nu putea fi vorba între poporul neînarmat şi forţa militară apreciabilă a guvernanţilor. Un ajutor substanţial din partea României nu putea veni dat fiind decalajul imens între forţa economicomilitară a Imperiului bicefal şi a României.

Atitudinea antimaghiară evidentă a arhiducelui Francisc Ferdinand moştenitorul tronului şi o vizibilă simpatie faţă de popoarele oprimate nemaghiare, între care şi pentru români, au trezit speranţe noi. Duşmanul duşmanului nostru era desigur aliatul nostru.

Astfel sa născut o mişcare de apropiere a conducătorilor politici români din Ungaria faţă de arhiduce. Promotorul acestui curent a fost Aurel C. Popovici (n. 1863, + 1917), fruntaş şi remarcabil om politic român, medic cu studii la Viena. A fost autorul vestitei şi răspânditei „Replici” a studenţilor români din Transilvania, faptă pentru care a fost condamnat la patru ani de închisoare, fiind silit pentru a scăpa să se refugieze în România. A fost membru în Comitetul de Conducere al Partidului Naţional Român. Fiind unul din cei mai buni prieteni ai bunicului încă de pe când acesta era în primii ani de studenţie la Viena, Dipsy cum era poreclit de amici, era un patriot român înfocat, un om cu concepţii foarte asemănătoare cu concepţiile lui Vaida.

Popovici, intelectual cu o foarte vastă cultură, a publicat o serie de opere însemnate ca: „Principiul de naţionalitate”, „Chestiunile de naţionalitate şi modurile soluţiunii sale în Ungaria”, „Naţionalism şi democraţie”.

Cartea sa „Die Vereinigten Staaten von GrossÖsterreich”, Leipzig 1906 (Statele Unite ale Austriei Mari, n. a.) a făcut multă vâlvă în acele timpuri. Ea propovăduia libertatea şi independenţa politică a naţiunilor din imperiu, precum şi libertatea şi independenţa individuală. Prevedea o interdependenţă economică un fel de piaţă comună a timpurilor noastre creată în cadrul graniţelor Imperiului AustroUngar. Se propunea o împărţire federală a Monarhiei în 16 state naţionale autonome. Drepturile naţionale ale fiecărui stat în parte erau limitate la teritoriul naţional. O configuraţie de guvernare care cuprindea toate cele 16 state, un parlament unic şi la fel o armată unică, o politică externă comună şi o structură economică integrată. Se preconiza deci o structură federală care ar fi creat un stat mare în exterior, bazat pe state naţionale în interior.

Alexandru Vaida Voevod a preluat cu entuziasm această idee pe care o socotea realizabilă odată cu urcarea pe tron a noului împărat. Nu a fost însă singurul dintre conducătorii Partidului Naţional Român care a adoptato. Chestiunea sa discutat în cadrul comitetului de conducere şi toţi au fost de acord cu ea. Au fost la curent cu această idee şi fruntaşi ai vieţii politice din România ca Ion I. C. Brătianu, N. Filipescu şi alţii, precum şi regele Carol I.

Conducerea politică a Partidului Naţional Român a hotărât însă ca nu toţi membrii săi să se implice direct în această acţiune relativ delicată, ca lupta lor pentru eliberare naţională să se desfăşoare pe mai multe fronturi pentru a face faţă eventualelor schimbări necesare pe moment.

Acţiunea era riscantă fiindcă pe de o parte provoca conducerea maghiară care nu admitea imixtiuni în treburile ei „interne” şi dispunea de diverse mijloace restrictive la vedere şi mijloace oculte, subterane. Evident că toţi românii din teritoriile ungureşti doreau cu ardoare desprinderea ţinuturilor lor din Imperiu şi unirea cu România, dar situaţia concretă a acelor ani nu prevestea că acest lucru ar fi realizabil în viitorul apropiat şi deci a fost de la sine înţeles ca să se adopte această tactică preferabilă „status quoului”.

Erau însă şi români pentru care federalizarea imperiului, adică o independenţă naţională în cadrul său, nu era admisibilă. Aceştia priveau acţiunea PopoviciVaida ca neconformă cu interesul naţional, desigur nemergând până la a o considera ca o trădare a interesului naţional, cum ulterior în perioada comunistă a fost prezentată chestiunea. Dar majoritatea românilor au sprijinit acţiunea.

Imperiul AustroUngar deşi aluneca vădit pe panta declinului ros de grave contradicţii interne, încă reprezenta o forţă imensă fiind un mare imperiu. Comparativ cu el România era o ţărişoară mică, abia pornită pe calea închegării şi dezvoltării. Proporţiile nu erau comparabile şi cu toate că se profilau la orizont evoluţii care au schimbat ulterior harta Europei, nimeni încă nu credea sau spera ca ele să fie atât de apropiate.

Vaida Voevod a fost un om pragmatic şi foarte realist. Idealul lui din totdeauna a fost unirea tuturor românilor întrun stat naţional, mare şi puternic. Dar vedea posibilă această realizare doar întrun viitor mai îndepărtat. Jugul care apăsa grumazul românului din Ungaria era însă insuportabil şi pericolul deznaţionalizării era o realitate de zi cu zi. Trebuia deci făcut ceva şi posibilităţile reale şi obiective erau foarte restrânse. O soluţie, nu ideală dar pentru moment acceptabilă şi realizabilă, era tocmai cea preconizată de Aurel C. Popovici, soluţie cu care simpatiza arhiducele Francisc Ferdinand. Ca urmare Vaida Voevod, asumânduşi conştient toate riscurile, a pornit în această direcţie lupta pentru dezrobirea neamului şi gliei strămoşeşti.

 

 

CAPITOLUL II ALEXANDRU VAIDA VOEVOD

 

Horia credea neclintit în ceea ce propovăduia. De aceea avea puterea sugestivă a conducătorului din naştere. Numai o adâncă şi sinceră credinţă a omului menit, de destinul său să conducă, răspândeşte acea vrajă, irezistibilă, care elimină reacţia firească de conservare egoistă a individului şi îi încheagă întro colectivitate dornică de a se jertfi pentru înfăptuirea unei idei.

Citat din ” Revoluţia lui Horia ” de Alexandru Vaida Voevod, Tiparul Academic, 1934.)

 

În acest capitol vreau să fac un scurt istoric al lui Alexandru Vaida Voevod, omul şi înfăptuirile sale. Aceasta şi motivat de faptul că până în prezent nu a apărut nici o biografie a acestei personalităţi marcante a neamului nostru.

Aş mai vrea să lămuresc de ce în cele ce urmează voi căuta de multe ori să dau explicaţii şi să justific fapte şi acţiuni ale sale. Timp de 45 de ani am auzit la radio, am citit în ziare, am învăţat din cărţi de istorie, despre un Vaida profund reacţionar, naş al gărzii de fier, duşman al clasei muncitoare, şi altele ca acestea. Sufletul meu de adolescent şi apoi om matur, se revolta când compara figura bunicului meu din amintiri şi din cele auzite în familie, cu cele de mai sus. Chiar şi în februarie 1990, un spirit otrăvit de ură, sub pseudonimul unei văduve a unui grevist de la Griviţa, scria în ziarul „Adevărul” despre Vaida cel care a comis ” genocidul din 1933”. Ca urmare este explicabilă dorinţa mea de a aduce adevărul la lumină.

 

Alexandru Vaida Voevod a fost o personalitate ieşită din comun, un om care a influenţat profund istoria poporului nostru, închegarea suprafeţei locuite de neamul românesc din timpuri străvechi, întrun stat naţional şi lupta acestui stat pentru integritate şi modernizare. Dovedind un curaj deosebit, şia riscat fără preget viaţa pentru cauza naţională. În pofida aparenţelor, avea o fire blândă şi plină de compasiune şi iubire pentru aproapele său. Dar totodată avea o fire aprigă, plină de energie debordantă, omul care lua viaţa în piept. Om mândru, nul intimida nimeni şi nimic sub soare. A avut dea face cu preşedinţii unor state mici şi mari, cu patriarhi şi papi, cu dictatori şi regi. Cu toţi a ştiut să găsească tonul potrivit şi toţi iau arătat stimă şi consideraţie.

Dar cum e viaţa, ia adus pe lângă realizări şi multe decepţii şi dezamăgiri, multe din speranţele sale sau destrămat, multe din ideile sale sau risipit. Şi a trecut şi prin înfrângeri şi umiliri. Cinstea şi adevărul iau fost călăuze în viaţă şi a crezut în oameni, în ceea ce este bun în ei.

Pentru al putea înţelege mai bine trebuie săi cunoaştem originile, săi vedem devenirea, străduinţele şi lupta.

Familia sa se trage de pe frumoasele meleaguri ale Ardealului. Dar mai bine îl las să vorbească despre familia Vaida pe istoricul prof. V. Motogna care a scris o schiţă istorică în ziarul Patria din Cluj (27 februarie 1932 Anul XIV. Nr. 39, pag. 6) intitulată „Familia Vaida Voevod”:

„Poporul românesc din Ardeal, când a ajuns, pe la începutul veacului al XIlea sub dominaţia ungurilor, îşi avea întocmirile sale străvechi şi o clasă nobiliară, ‘maiores terrae’, cum o numeşte un hrisov regal de la 1247. Stăpânirea ungurească a distrus, în cursul veacurilor, această organizaţie, prefăcând pe strămoşii noştri în iobagi legaţi de glie.

Acest proces de aservire a fost întârziat în unele ţinuturi ale Ardealului, prin împrejurări ceva mai prielnice pentru dezvoltarea istorică. Astfel în confinii, unde era nevoie de braţele apărătoare ale românilor, regii Ungariei leau lăsat, până târziu, vechile lor aşezăminte, în frunte cu cnejii şi voevozii, pe care iau asimilat, în multe cazuri, cu nobilii regatului. Cei mai mulţi dintre aceştia, trecând la catolicism, sau rupt pentru totdeauna de tulpina neamului. Ceilalţi, care au rămas în sânul bisericii strămoşeşti, au fost degradaţi la rolul de simpli dregători ai satelor, ca pe urmă, să se cufunde în masa fraţilor lor ‚glebae adstricti’ (sau contopit în brazdă, n. a.).

E mic numărul acelor familii care având de strămoşi cneji ori voevozi, ridicaţi la rangul de nobili ungari, săşi fi păstrat limba şi legea strămoşească până azi. Din numărul acestora face parte familia ‚Vaida Voevod’ din Olpret (jud. Someş).

La descoperirea originii acestei familii ne conduce atributul nobilitar ‚Orbai’ pe carel poartă străbunul vaideştilor, Iacob (+ 1842), pe piatra sa de mormânt, ce se poate vedea şi azi în cimitirul grecocatolic din Fodora română. Acest atribut arată că familia era nobilă ‚de Gîrbou’ lucru pe carel confirmă atât documentele, cât şi tradiţia.

De fapt Gîrboul Dejului este leagănul familiei Vaida Voevod. Acest sat este situat la poalele Ciceului, pe ale cărui culme se mai văd urmele falnicei cetăţi de odinioară. În a doua jumătate a veacului al XVlea, Cetatea Ciceului a fost dăruită de craiul Matias, lui StefancelMare, împreună cu un domeniu ce cuprindea peste 60 sate.

În anul 1502, marele voevod moldovean îşi spori posesiunile cumpărând de la contele Ioan Banffy, cu 2000 galbeni, Gîrboul. Satele româneşti din valea Someşului avură o soartă mai fericită, trăind aproape un veac întreg, sub glorioasa oblăduire a voevozilor moldoveni.

După 1560 când Ciceul cu dependenţa lui a fost realipit la Ungaria, Gîrboul a ajuns în mâinile unor proprietari unguri.

Elementul românesc din ţinutul Ciceului care sub dominaţia moldoveană îşi păstrase organizaţia sa sub conducerea cnejilor şi a voevozilor, deacum trebui să împărtăşească soarta neamului nostru din celelalte părţi ale Ardealului. Pe la sfârşitul veacului al XVIlea, strămoşii noştri de sub coroana Sfântului Stefan erau aproape în întregime, un popor de robi, toleraţi pe moşiile domnilor de pământ. Flacăra nădejdii mântuitoare, aprinsă în anul întâi al veacului al XVIIlea sa stins odată cu căderea marelui Mihai. Unii dintre fruntaşii românilor, ca să nu fie reduşi la treapta umilă a iobăgiei, au căutat să câştige prin credinţă şi vitejie, graţia principilor ardeleni, care îi răsplăteau cu diploma de nobil.

Astfel fu ridicat la rangul de nobil şi Dan de Gîrbou, împreună cu fii săi Gavrilă, Clement şi Ioan, în 15 noiembrie 1627.

Actul original descoperit de scriitorul acestor rânduri şi aflător în posesiunea dlui Alexandru Vaida Voevod spune următoarele:

Principele Gabriel Bethlen, luând în considerare serviciile însemnate, pe care lea făcut ţării Ardealului, în curs de mulţi ani, Dan Libertinul, sau cum îl mai numesc: Voevodul, îl ridică pe el şi pe fii săi: Gavril, Clement şi Ioan, din starea de plebeu şi nenobil, în sânul nobililor regatului, având să îndeplinească aceleaşi slujbe, câtă vreme Gîrboul va rămânea proprietatea familiei Bethlen.

Dacă însă acest sat ar trece în mâna altor proprietari, Dan Voevodul şi urmaşii săi vor fi scutiţi de orice prestaţii, fiind socotiţi nobili adevăraţi.

În anul 1630, văduva lui Gabriel Bethlen, Caterina de Brandenburg, dăruieşte lui Dan Voevodul şi fiilor săi, o moşie cu titlul de proprietate nobilitară. În 1651, Gheorghe Racoczy al IIlea reînnoieşte diploma de nobilitare a lui Dan Voevodul şi a fratelui sau Simeon, stabilindule obişnuita emblemă.

Aproape timp de un veac după aceasta, în lipsă de documente, nu mai ştim nimic despre urmaşii lui Dan Voevod.

Nu cunoaştem nici împrejurările între cari un descendent al lui, numit Petru Voevod (Felseorboi Vojvod Peter = Petru Voevod de Gîrbou) sa aşezat în Bonţ, lângă Gherla. E foarte probabil că, luând în căsătorie pe Mariuţa Căpitan de Bonţ, a venit şi sa stabilit pe moşia soţiei sale, cam pe la mijlocul veacului al XVIIIlea. Avem date sigure că soţia lui Petru Voevod era strănepoata acelui Ioan Maxim, voevod de Câţcău de la sfârşitul veacului al XVIlea pe carel aminteşte dnul Ştefan Meteş, în broşura sa despre voevozii români din Ardeal.

De aici încolo genealogia Vaideştilor poate fi reconstituită, în şir neîntrerupt, până în zilele noastre.

Petru a avut un fiu cu numele Iacob, (documentele ungureşti îl numesc: Orbai Vojvod Iacob, adică Iacob Voevod de Gîrbou), care mai avea parte din moşia strămoşească din Gîrboul Dejului, cum dovedeşte un act din 1784, aflător în posesia dlui dr. Ioan Vaida.

Iacob Voevod a luat în a doua căsătorie pe văduva unui nobil ungur, Maria Preda, „alias Soltes de Ileanda mare” născută din părinţi români: Nicolae Preda şi Maria Stan, descendentă a unei familii nobile din Maramureş, (Săpânţa). Iacob (+ 1842) şi Maria au avut doi fii: pe Ioan (18011869), cunoscut sub numele de ‘Bonţanul’ şi Samuil (18051886).

Ioan ‚Bonţanul’ a fost un timp administrator de moşii la familiile Kornis, Josika şi Halex, fiind omul de încredere al acestora. Împrejurările mai prielnice create prin marile prefaceri de la 1848 iau dat putinţa să câştige între 1852 şi 1865 mai multe moşii, între care două în satul Olpret de la poalele Babdiului (Bobâlna de azi, n. a.), cunoscut din istoria revoluţiei ţăranilor de la 1437. Fratele său mai tânăr, Samuil, căsătorinduse cu o nepoată a episcopului Ioan Lemenyi, a ajuns administrator al moşiilor Vlădiceşti de la Blaj, unde a desfăşurat o activitate plină de zel şi destoinicie.

În 1848 însă era să fie ucis de grănicerii lui Urban, în urma unei pâri mincinoase. În aceste vremi tulburi şia pierdut şi averea, împreună cu energia care îl caracteriza înainte de aceste nenorociri. Astfel la bătrâneţe sa retras la Olpret, lângă cei trei fii ai săi, Ioan, Samuil şi Dionisie, cărora unchiul lor Ioan Bonţanul le testase averea, neavând copii. Ioan şi Samuil au murit fără urmaşi. Dionisie (18391900) a avut doi fii, pe Alexandru şi Ioan. Mama lor a fost Ana, (18501873) unicul copil al lui Alexandru Bohăţiel şi a Anei, înrudită cu familia episcopului Ioan Lemenyi şi Ioan Bob.

Bunicul dinspre mamă a lui Alexandru Vaida Voevod, Alexandru Bohăţiel, coborâtor dintro familie de nobili români din Glodul de pe Someş, a jucat un rol important în trecutul neamului românesc din Ardeal. În 1848, Vasile Alecsandri, marele patriot şi bard nemuritor ia fost oaspete la Cluj. Alexandru Bohăţiel a fost iniţiat în tratativele pe care Bălcescu şi soţii lor pribegi leau întreprins pentru împăcarea ungurilor cu românii ardeleni şi pentru formarea unui bloc al popoarelor oprimate, împotriva absolutismului tiranic. Această încercare, după cum se ştie, a fost zădărnicită de orbirea ungurilor.

În epoca absolutismului A. Bohăţiel a fost numit căpitan suprem al districtului năsăudean, un fel de prefect cu întinse atribuţii, funcţiune pe care a îndeplinito timp de 15 ani. Aici a desfăşurat o activitate binecuvântată, pe toate tărâmurile vieţii publice, ajutând pe fruntaşii neamului din acest ţinut la realizarea marilor lor înfăptuiri culturale de la Năsăud, unde numele lui şi astăzi este pomenit cu pietate.

Aceştia au fost înaintaşii de la cari dr. Alexandru Vaida Voevod a moştenit alese virtuţi cetăţeneşti şi o profundă dragoste de neam.”

 

Dar între înaintaşii familiei Vaida au fost şi mulţi alţii, unii cunoscuţi, cei mai mulţi uitaţi în negura vremurilor. Şi nu toţi au fost români. Vaida a fost înrudit cu familii cunoscute maghiare ca familia Boer (care la origine de fapt erau români maghiarizaţi), Bathory, Kemeny şi altele, unele din cele mai nobile familii din Ardeal cu reprezentanţi între voevozii şi principii Transilvaniei.

Eram băiat de vreo cincisprezece ani când începusem să mă uit prin hârtiile de familie, între altele şi la arborele genealogic întocmit de Ioan Vaida, fratele bunicului, cronicarul şi istoricul familiei. Eram plin de mândrie copilărească cât de albastru este sângele nostru, fapt pe care i lam spus bunicului. Acesta a râs, şia răsucit mustaţa şi mia răspuns: „Da, da, sânge nobil, dar mult mai mult este nenobil. Dar vezi tu, despre toţi ţăranii şi oamenii de rând care neau fost strămoşi, nu sa scris nimic şi ca urmare sau uitat. Astăzi când judecăm lucrurile după documentele păstrate, nu putem decât să ne facem o părere care este foarte departe de realitate. Zici că strămoşii noştri sunt cunoscuţi din secolul al XIIIlea. Da, unul sau doi. Dar teai gândit tu câţi strămoşi ai? Şti povestea tablei de şah şi a boabelor de grâu?” Iam spus că da. „Ei vezi, atunci gândeştete. Ai 2 părinţi, 4 bunici, 8 străbunici, şi aşa mai departe. Să zicem că în medie o generaţie se poate aproxima la 30 de ani. Ia fă tu socoteala, că doar şti mai multă matematică ca mine, cam câţi strămoşi aveai pe la anul 1300? Şi ia gândeştete pe câţi din ei îi şti cu numele?” Am făcut socoteala şi mam lămurit.

Dar acum să vorbesc despre Alexandru Vaida Voevod. Sa născut în vechea casă a familiei Vaida, din satul Olpret rebotezat astăzi în Bobâlna. Era în 27 februarie 1872 când tânăra mamă năştea pe micuţul Alexandru. Un an mai târziu Ana Vaida moare la naşterea celui de al doilea fiu al ei, Ioan.

Intro veche carte de rugăciuni, pe prima filă, a rămas însemnat de mâna Anei, în limbajul acelor timpuri: „În anulu 1872 marti în 27lea Februarie sera la 11 ore, ne datu Atotu potintele Dumnedieu unu copilasiu tare sanatosu şi mare, care dupa ajutoriulu seu ilu botediarem în 7 Aprilie Domineca in ante medi Alesandru, deie Atotu potintele se fie om intregu cu suflet bunu şi anima nobila, se ajute natiunei şi omenimei.” Doar aceste câteva cuvinte sau păstrat de la ea până astăzi, dar ele totuşi pot caracteriza un om, arată credinţa ei în Dumnezeu, în virtuţile morale. Şi mai arată profundul ei patriotism insuflat de părintele ei Alexandru Bohăţiel, acel mare om şi român patriot care a avut o mare înrâurire şi asupra nepotului său care îi purta numele.

Dionisie Vaida, după moartea Anei, nu sa mai recăsătorit fiindcă nu a vrut să dea o mamă vitregă băieţilor săi. În schimb sa dedicat din toată inima creşterii şi educaţiei lor, căutând să înlocuiască, pe cât posibil, lipsa mamei.

Micuţul Alexandru era un copil foarte vioi şi neastâmpărat, voinic, cu ochi albaştriverzui şi părul auriu. Pe la 5 ani tatăl său la învăţat să scrie şi să citească româneşte. Apropiinduse vârsta şcolii copiilor, Dionisie Vaida sa mutat în casa bătrânească a familiei, din Cluj, care se găsea pe locul unde Alexandru Vaida a clădit ulterior noua casă, vizavi cu opera. Ca să înveţe ungureşte copiii, ia dat la grădiniţa ungurească şi când Alexandru nu avea nici 6 ani, a fost dat la şcoala ungurească. În Cluj a urmat şcoala primară şi prima clasă de liceu, la unguri. Pe urmă Dionisie Vaida şia dus băieţii la Bistriţa şi ia înscris la liceul săsesc spre a învăţa limba germană. Alexandru, cu toate că învăţa bine, a fost pus să repete clasa întâia liceală pentru a se acomoda mai uşor cu noua limbă pe care nu o cunoştea de loc şi pentru a fi împreună cu fratele său Ioan care fusese cu o clasă în urma sa. Pentru ca învăţarea limbii să fie accelerată şi pentru ca băieţii să aibă parte de atât de lăudata educaţie germană, să se obişnuiască cu o viaţă strict disciplinată, au fost daţi în gazdă la directorul liceului, Fischer.

Fraţii, acum colegi de clasă, aveau firi diferite. Ioan era mai liniştit, mai studios, mai contemplativ, Alexandru învăţa bine şi el, dar era mai vioi, mai zburdalnic. Ioan a fost întotdeauna premiantul clasei, Alexandru era şi el între primii, dar când nu îşi făcea cu conştiinciozitate lecţiile se mai inspira de la fratele său.

Din clasa a patra de liceu Dionisie Vaida şia mutat băieţii la liceul românesc din Braşov unde au stat tot în gazdă la un profesor. Ultimele două clase leau urmat fraţii din nou la liceul nemţesc din Bistriţa, aceasta spre a le fi mai uşoară acomodarea cu studiul superior la Viena.

Şcolile care lea urmat iau dat tânărului Alexandru temeinice cunoştinţe de limbi. Astfel în afara limbii materne vorbea la perfecţie germana şi maghiara şi cunoştea bine latina şi ceva greacă, iar în studenţie şi mai apoi în perioadele în care a locuit în Elveţia francofonă, a reuşit să înveţe bine şi franceza. Liceul de pe acele vremuri făcea ca tinerii să pornească în viaţă cu o temeinică cultură umanistă. Dar Alexandru Vaida a fost un om deosebit de studios. Nu a fost zi de la Dumnezeu în care să nu citească, în care să nu studieze ceva, folosind orice clipă disponibilă. Firea lui activă la făcut ca tot timpul să se ocupe de ceva, chiar şi bătrân de peste 70 de ani găsea mereu preocupări care îl pasionau.

În 1890 fraţii Vaida sosesc la Viena şi se înscriu amândoi la Orientalische Akademie. Dar conducerea instituţiei a hotărât că doi români, şi încă şi fraţi, sunt prea mult pentru instituţiunea lor, astfel că supuşi la un test a fost ales cel care sa prezentat cel mai bine, adică Ioan. Acesta a urmat deci facultatea de diplomaţie, iar Alexandru respins fiind, a fost obligat săşi aleagă altă carieră, înscriinduse ca urmare la medicină. În viaţă Ioan nu sa folosit de pregătirea sa diplomatică, în schimb Alexandru a făcut din politică şi diplomaţie misiunea vieţii sale.

Ca student medicinist la Viena, nu împlinise încă 20 de ani, se înrolează în rândurile Partidului Naţional Român, făcând din aceasta nu un fapt oarecare, ci o problemă de căpătâi căreia ia consacrat tot elanul şi avântul său tineresc. A luat parte la toate mişcările studenţimii române fiind încă de la început unul din fruntaşii ei. La banchetul dat în onoarea delegaţiei române care a dus memorandul împăratului de la Viena, a ţinut un discurs înflăcărat despre care au scris ziarele din Ardeal şi din România.

Întro vacanţă pe care fraţii Vaida o petreceau la Sângeorz, Alexandru Odobescu sa întâlnit cu ei. În scrisoarea din 12/24 august 1894 Odobescu scria către soţia sa Saşa: „Vers dix heures nous etions de retour a St. George. Dans notre compagnie il y avait deux tres gentils jeunes gens, les freres Vaida, de Dej, etudiants l’un en medicine, l’autre en diplomatie, qui font leurs etudes a Vienne par haine des Hongrois. On a cause politique et litterature.” (Fragment reprodus din Convorbiri Literare LXVII, 79, iulieseptembrie 1934.)

Prin educaţia naţionalpatriotică primită în familie de la tatăl său şi de la bunicul său Bohăţiel, sub influenţa mediului românesc din Ardeal prins în lupta împotriva asupririi naţionale, drumul tânărului Alexandru a fost predestinat. Pentru el na existat decât un singur ţel în viaţă idealul naţional. Eliberarea românilor de pretutindeni din jugul străin care îi apăsa, sfărâmarea chingilor care nu permiteau ridicarea poporului său, unirea tuturor românilor întrun stat naţional unic, emanciparea şi ridicarea acestui stat la nivelul european de civilizaţie şi cultură. Şia iubit mai mult ca orice neamul şi pentru acest neam nu a pregetat nimic. Dar fiind un om pragmatic cum am amintit şi mai sus, nu se repezea orbeşte în luptă, toate acţiunile şi gesturile sale erau bine chibzuite, nu pierdea din vedere ţelul final, având un simţ diplomatic înnăscut.

Fire francă şi directă, ştia să se apropie de oricine şi îi era foarte uşor să găsească o punte de legătură de la om la om. Educaţia şi mediul în care se dezvoltase îl făcuseră să fie foarte adaptabil şi cosmopolit. Era acasă la Bucureşti, Budapesta, Viena, Paris, Londra şi pe unde a mai umblat.

Dar să revin la studenţia sa. În 1896 Alexandru Vaida convoacă la Viena un congres al studenţilor, congres la care înfierează stăpânirea ungurească arătând mijloacele inumane pentru subjugarea naţionalităţilor nemaghiare şi îndeosebi a românilor. Tot în acelaşi an este ales în Comitetul de Conducere al Partidului Naţional Român.

Desigur că în afara preocupărilor politice îşi urma studiile medicale cu multă sârguinţă, dar găsea timp şi pentru diverse alte activităţi. Una dintre ele a fost publicistica. A colaborat la diverse ziare şi reviste româneşti care apăreau pe atunci în Imperiul bicefal.

Tangenţial vreau să amintesc ceva despre crezul său religios şi atitudinea sa faţă de biserică. Provenind dintro familie grecocatolică, dar cu vederi destul de largi, pot să zic că Alexandru Vaida a fost mai curând un liber cugetător decât un creştin închistat în dogme. În tinereţe sa arătat ca un june răzvrătit contra iezuitismului şi făţărniciei religioase. În 1898 publică broşura „Postulvirtute…? Petrecereapăcat…?” în care atacă fariseismul unor clerici. La bătrâneţe, când lam întrebat despre această cărticică, a zâmbit şi mia zis: „Ei, păcatele tinereţii. Astăzi nu aş mai scrie aşa ceva.”

Nu vreau să spun că nu era credincios, dar credinţa lui nu era încorsetată în legi şi reguli strâmte. Desigur că pentru el Dumnezeu era pretutindeni, îl găseai în minunile naturii pe care le vezi oriunde, numai să deschizi ochii. Nu trebuia pentru aceasta să mergi la biserică, sau ca vreun preot săţi facă legătura cu divinitatea.

Fără îndoială că aprecia rolul bisericii în educaţia spiritualmorală a omului. Şi aprecia rolul ei în problema naţională. Dar nu admitea disputele confesionale. Pentru el cele două biserici româneşti cea unită şi cea ortodoxă, erau două biserici surori care trebuiau să slujească aceluiaşi ţel comun.

A cheltuit bani mulţi pentru biserică. A ridicat o biserică grecocatolică şi una ortodoxă şi a dat sume importante pentru aşezăminte creştine.

Cum povesteşte domnul Mihai Şerban junior în „Amintiri despre Alexandru Vaida Voevod” (Tribuna săptămânal de cultură, serie nouă, 1991 Nr 51, 19/25 decembrie, pag. 8), când la vizitat pe Alexandru Vaida în 1947 la Sibiu, unde avea domiciliu forţat, acesta ia spus printre altele: „Tatăl tău a fost ortodox, Iuliu Maniu şi cu mine suntem de confesiune grecocatolici, dar eu mă consider ca un ortodox, în timp ce tatăl tău a fost ca un grecocatolic, iar Iuliu Maniu mai degrabă ca un calvinist.” Voia să spună că Mihai Şerban senior prin educaţia sa strictă, religioasă, cadra mai bine cu un unit, el Vaida prin gradele de libertate pe care şi le asuma era mai apropiat de un ortodox, iar Iuliu Maniu, atât de stăpânit, de nepătruns, de distant, era ca un calvin.

Alexandru Vaida a fost un om profund moral, care a trăit după principii stricte, dar nu ostentative, un om de o cinste ireproşabilă. Aşa cum era întotdeauna de o curăţenie imaculată, cheltuind mult timp zilnic cu spălatul şi frotatul (pe cămaşa lui albă nu ai fi văzut niciodată vreo urmă) tot aşa era şi în problemele sufleteşti.

Să spun acum câteva cuvinte şi despre numele său. La începutul capitolului am arătat că după toate probabilităţile strămoşii familiei au fost voevozi în comunităţile lor, sat, uniune de sate, sau ţinuturi mai mult sau mai puţin întinse. Cu timpul denumirea acestei demnităţi sa transformat în nume. Cum după obiceiurile acelor timpuri autorităţile ungureşti maghiarizau în acte numele româneşti, numele de Voevod a fost înlocuit cu sinonimul său unguresc Vaida. Din timpul studenţiei la Viena, Alexandru Vaida şia luat cu de la sine putere libertatea de aşi reromaniza numele, dar cum actele nu puteau fi schimbate, a adăugat numelui Vaida pe cel de Voevod. Din vanitate tinerească îşi mai adaugă uneori în scrierile sale şi particula „de” înaintea numelui, lucru de care sa lecuit însă curând.

După terminarea studiilor medicale şi obţinerea doctoratului, a plecat la Karlsbad (Karlovy Vary) unde a lucrat ca medic balneolog, făcând însă după obiceiul timpului şi medicină generală. Îmi aduc aminte că prof. dr. Marius Sturza, unul din puţinii prieteni care îi rămăseseră în ultimii ani, mia spus odată că bunicul meu a fost primul balneolog român.

Dar să revin la anii tinereţii. Pe atunci milita ca publicist pentru votul universal, direct şi secret. Participa la elaborarea programului Partidului Naţional în colaborare cu Aurel Vlad şi Iuliu Maniu, susţinând o politică nouă, activă.

Era pe atunci un bărbat binelegat, chipeş, nu prea înalt la recrutare fiind înregistrat cu înălţimea de 1,72 m, cu păr castaniu şi o mustaţă răsucită, impunătoare, cu o privire mândră şi pătrunzătoare a ochilor săi verzui. Fiind miop a purtat în tinereţe ţvicări şi după ieşirea acestora din modă, ochelari. Avea o fire fără stare, mereu activ, dormea puţin. Pe cât de realist era în unele privinţe pe atât era de romantic în altele. Romantismul se vede din încercările sale literare, mai ales din versurile sale, dar şi din dragostea pentru frumos, pentru natură.

Reproduc un singur exemplu de încercare literară. Este o poezie de dragoste, intitulată „Vis îngânător” şi care a fost prelucrată în lid de compozitorul Guilelm Sorban şi publicată în 1900 la Librăria A. Todoran, Szamosujvar:

 

Amurgul serii a învins,

Lumina soarelui sa stins,

Afarăi ger, gheţosul vânt,

Prin crengi îşi cântă asprul cânt.

În sobă săltăreţul foc,

Şopteşte în zburdalnic joc.

Privesc în flăcări visător,

Mănalţ peal fanteziei zbor,

‘naintea mea apardispar,

Şi mă îngână iar şi iar,

Tablouri, parcă sar ivi,

Prin codrii umbren zori de zi.

În gândul meu vibrează lin,

O voce ca un cânt divin.

Cu păr desprins zăresc plutind,

Un îngeraş drăguţ zâmbind,

Văd ochii ce mau fermecat,

Cu focul lor întunecat,

Doi ochi cen suflet miau aprins,

Pojarul dorului nestins,

Mânuţa fină văd, so prind,

Aş vrea, dar mâna când întind,

So iau pea ei ca so sărut,

Vedenia mândra dispărut.

Tresar din vis, mă redeştept,

Fierbintemi arde dorun piept,

Departei îngerul iubit,

Sunt iarăşi singur, părăsit.

 

Nu întâmplător această poezie dedicată frumoasei sale logodnice apare în acea perioadă. La scurt timp după aceea, în 1901, se căsătoreşte cu Elena Safrano, fericita aleasă a inimii sale. Ea descindea din familiile unor negustori braşoveni; familia Safrano de origine greacă şi familia Popovici care se trăgea din Câmpulung Muscel. Că el era unit iar soţia sa ortodoxă, nu a avut nici cea mai mică importanţă. Cei doi soţi au trăit împreună o viaţă armonioasă şi fericită. Nici cea mai mică umbră nu a întunecat căsnicia lor. Au avut trei băieţi şi o fată.

Totuşi nu era uşor să fi soţia lui Alexandru Vaida Voevod. În primul rând că el era mereu pe drumuri, mereu în mişcare. De altfel în tinereţe călătoreau de cele mai multe ori împreună, mai târziu călătoriile deveniră o problemă mai grea pentru bunica mea, astfel că nu la mai însoţit în călătoriile sale. Activitatea politică era motivul acestor continue peregrinări, în tinereţe între Ardeal Budapesta Viena, mai târziu Elveţia Franţa Anglia Germania şi mai târziu nenumăratele drumuri în cruciş şi curmeziş prin ţară.

Era la începutul secolului nostru când Vaida împreună cu alţi tineri români, manifestează în Primăria din Budapesta, de unde sunt aruncaţi afară cu brutalitate.

Politica pasivismului promovată de conducătorii mai bătrâni ai Partidului Naţional a simţito ca pe un act de laşitate, de orbire politică, de neînţelegere a situaţiei, cu urmări contraproductive, fiind în total dezacord cu menirea acelor vremuri. Ca urmare el împreună cu alţi entuziaşti reuşesc la Conferinţa Naţională a Partidului din 10 ianuarie 1905 să schimbe strategia de acţiune, să fie abandonată tactica pasivismului şi să se treacă la tactica „activistă”. Acesta a fost de fapt semnalul pentru pornirea unei lupte deschise pentru cauza naţională, luptă care se ducea pe mai multe planuri: împotriva oprimării maghiare, împotriva politicii de deznaţionalizare, pentru drepturi politice, pentru ridicarea nivelului cultural şi de înţelegere a maselor româneşti, pentru obţinerea unităţii conştiente de acţiune a românilor, pentru angrenarea factorilor externi în sprijinul cauzei naţionale, deci ajutorul României şi lămurirea opiniei publice mondiale asupra situaţiei românilor de sub stăpânire ungurească.

Tot în 1905 Vaida participă la alegerile generale, candidând în circumscripţia Ighiu, judeţul Albei de Jos. Legea electorală cu totul nedreaptă nu a fost suficientă pentru înlăturarea lui din cursă, autorităţile au fost obligate să recurgă la fraude pentru al scoate învingător pe candidatul maghiar. Un an mai târziu, la alegerile din 1906, tot în circumscripţia Ighiu, Vaida este ales cu mare majoritate deputat al românilor în parlamentul de la Budapesta. În acest parlament a fost reales continuu deputat al românilor până la destrămarea Imperiului şi Marea Unire din decembrie 1918. Cum Vaida avea darul vorbirii, o voce sonoră şi plăcută, era spiritual şi spontan, a fost socotit ca mare orator atât în parlamentul de la Budapesta cât şi mai târziu în parlamentul de la Bucureşti. În camera de la Budapesta era cunoscut ca un adversar de temut, şi respectat. Vorbea în limba maghiară şi reuşea săşi ducă la bun sfârşit discursurile cu toate nenumăratele întreruperi ale majorităţii maghiare care îl copleşeau aproape însutit.

În anii 1906 1907 Vaida ridică în cameră problema reformei agrare, a dreptului de vot universal, a dreptului femeilor de a fi admise la studii universitare. Prin cuvântările şi activitatea sa publicistică luptă împotriva proiectului de lege electorală a ministrului maghiar de interne Andrassy, precum şi împotriva legii învăţământului propusă de Apponyi, activitate care va fi atinsă şi în alte capitole ale acestei lucrări.

Acţiunile lui Vaida au avut un larg răsunet în Ungaria şi ecourile lor au ajuns în întreaga Europă. Aceste succese au determinat Partidul Kossuthist, care se afla atunci la putere, să ia măsuri drastice împotriva sa. Prilejul sa ivit curând. La o poezie batjocoritoare la adresa valahilor citită în parlament de un deputat ungur, Vaida răspunde la scurtă vreme după aceea cu un discurs şi o poezie în replică, făcută de el desigur în limba maghiară, de batjocură la adresa ungurilor. Deputaţii unguri turbaţi de furie, lau aruncat cu brutalitate afară din cameră, interzicânduise reîntoarcerea aproape un an de zile.

Francisc Ferdinand care se găsea atunci la Budapesta, a părăsit supărat, în mod ostentativ, oraşul. Actul de brutalitate comis de majoritatea maghiară din cameră a fost un eveniment care sa comentat în întreaga Europă. Popularitatea lui Vaida a crescut foarte mult în rândurile românilor, în urma acestui fapt.

În primăvara anului 1908 reîntors în cameră, reia lupta inegală împotriva oligarhiei stăpânitoare, deşi condiţiile erau extrem de grele, mereu era huiduit şi ameninţat de şoviniştii maghiari.

La alegerile care au avut loc în 1910, datorită legii electorale nedrepte şi a fraudelor bine dirijate, nu reuşeşte să fie reales la Ighiu, dar este ales în iunie a aceluiaşi an în circumscripţia Arpaşul de Jos din judeţul Făgăraş. Atât de „drepte” erau aceste legi electorale şi atât de mari fraudele, că în 1910 cele trei milioane de români reuşiseră să trimită în parlament abia trei deputaţi.

Deşi reales în cameră, Vaida este şi mai izolat ca înainte. Acest fapt nu îl timora ci dimpotrivă îl îndârjea. Reia cu şi mai mult curaj şi perseverenţă lupta. Ţine o serie de discursuri în care combate nedreptăţile noului regim din Ungaria condus de conţii Hedervary şi Tisza. Aceste discursuri înregistrate cu minuţiozitate în cameră, au fost în mare parte traduse în româneşte şi tipărite în broşuri în acei ani.

Dar să deviem puţin şi să spun câteva cuvinte despre prietenia sa cu Iuliu Maniu. Se cunoscuseră ca tineri studenţi de 20 de ani, Maniu fiind cu câteva luni mai mic, la Cluj şi se reîntâlniseră la Budapesta şi Viena. Idealurile naţionale, lupta pentru cauza românească, iau apropiat şi iau dus la o caldă prietenie care a durat aproape o viaţă de om. Dar din păcate numai aproape.

Aveau firi cu totul diferite. Maniu era taciturn, introvertit, distant, totdeauna ireproşabil, cu un aer de superioritate, întotdeauna foarte politicos, Vaida era vorbăreţ, expansiv, sfătos, totdeauna debordând de dorinţa de a realiza ceva. Şi totuşi sau atras şi au conlucrat foarte bine, completânduse. Maniu era mai precaut, mai puţin agresiv. Când era o problemă mai spinoasă zicea: „Frate Alexandre, o expui tu, eşti mai potrivit, mai combativ” şi Vaida bazânduse pe spatele său rezistent socotea că întradevăr lui îi revine sarcina săşi asume riscul.

În problema Austriei Mari lansată de Aurel C. Popovici şi adoptată de Alexandru Vaida, cum am arătat în capitolul precedent, ea a fost aprobată de conducătorii românilor transilvăneni inclusiv de Iuliu Maniu, dar acesta nu a vrut să se implice direct, pentru ca în eventualitatea unui eşec a acestei tactici să nu fie compromisă întreaga conducere. Popovici şi cu Vaida au fost consideraţi şi sau considerat ca cei mai indicaţi pentru a căuta legături cu arhiducele Francisc Ferdinand. De ce ei? Deoarece Popovici era părintele ideii şi autorul celebrei cărţi „Statele Unite ale Austriei Mari”, iar Vaida era entuziasmat de idee, fiindcă avea alura şi aerul unui om care putea face faţă cu cinste contactelor directe cu viitorul împărat şi poate fiindcă era grecocatolic, deci mai aproape de simpatiile catolice cunoscute ale arhiducelui.

Rolurile au fost deci împărţite cu bună ştiinţă, astfel ca unii să se expună cu această problemă periculoasă, dată fiind atotputernicia oligarhiei maghiare şi influenţa ei asupra împăratului şi riscantă pe de altă parte, deoarece putea fi interpretată de unii români ca un drum care ar îndepărta ţelul final al unirii întrun stat naţional. Popovici şi Vaida erau deci în tabăra „habsburgică”, Maniu şi alţii se păstrau neutri. În funcţie de evoluţia situaţiei urma să fie adoptată tactica de acţiune. Ce este însă bine să înţelegem, este faptul că toţi oamenii responsabili din partid cunoşteau problema, că Vaida nu era mai habsburgic ca Maniu, sau Maniu mai unionist ca Vaida. Era o tactică de acţiune bine gândită, în care în funcţie de evoluţie, unii se rezervau pentru o eventualitate, iar alţii pentru cealaltă.

Regele Carol I, I. C. Brătianu, N. Filipescu şi alţi conducători ai României, cum am arătat deja, erau la curent cu acţiunea PopoviciVaida. Dar ceea ce merită să fie amintit este faptul că unul din curierii care făceau legătura între conducătorii României şi Vaida, a fost Ion Luca Caragiale. În drumurile lui între România şi Berlin, Caragiale îl vizita la Budapesta, Viena sau Karlsbad. Din precauţiune mesajele nu erau scrise ci orale.

Vaida a ţinut toată viaţa la Maniu considerândul cel mai bun prieten al său şi chiar după 1935 când ajunseseră la o ruptură făţişă, nu ar fi spus un cuvânt rău despre el. În schimb bunica mea şi la fel şi mama mea, nu lau prea agreat. Ele lau judecat în mod subiectiv, considerând felul lui de a fi, ultra amabil, drept făţărnicie. Complimentele sale bombastice pe care le adresa atât unei fete înfloritoare cât şi unei babe ofilite, li se păreau nesincere. Dar poate că era doar felul lui specific de a fi. Totuşi îndepărtarea lui Vaida din partid de mai târziu, o îndreptăţea pe bunica mea săi spună bunicului fraze ca: „Vezi Alexandre că am avut dreptate, că Iuliu nu a fost sincer şi cinstit cu tine, că nu sa purtat corect!” Dar bunicul şi în această situaţie o contrazicea şi nu îi dădea dreptate.

Atentatul de la Sarajevo a încheiat brusc şi fără drept de apel planurile federalizării Austriei. Moartea lui Francisc Ferdinand, izbucnirea primului război mondial, au schimbat total situaţia politică. Pentru românii de sub stăpânirea maghiară, oprimarea şi teroarea se accentuează. Guvernul Tisza radicalizează măsurile antiromâneşti.

În primii ani de război, Vaida, urmărit de ura ungurilor, a stat mai mult la Viena şi Elveţia. În 1914 îmbolnăvinduse grav, se constată că are o tumoare la vezica urinară. Ca medic îşi dădea perfect seama de situaţia sa. Era deprimat, cu gândul la cei trei copii mici şi la soţia sa tânără, care în acele vremuri grele erau expuşi sorţii nesigure. Prof. dr. Zuckerkandel la Viena şia asumat riscul operaţiei pe care a efectuato în 1915. Cu toată intervenţia reuşită, la câteva zile mai târziu o foarte gravă hemoragie era săi pună capăt zilelor, dar datorită sorţii binevoitoare, a îngrijirii medicilor şi soţiei, a reuşit să supravieţuiască şi după o lungă convalescenţă sa refăcut pe deplin.

Precipitarea evenimentelor pe fronturile de luptă în 1918 arătau că deznodământul final se apropie. Alexandru Vaida dânduşi seamă că ceasul suprem al poporului român a sosit, întocmeşte la Olpret o cuvântare care cuprindea „Declaraţia” pe care voia să o prezinte în camera de la Budapesta în numele poporului român de sub stăpânire ungurească. Era la începutul lui octombrie când a luat legătura cu fruntaşii Partidului Naţional pe care ia putut găsi, mulţi dintre ei fiind indisponibili din cauza evenimentelor. Ei hotărăsc ca pe data de 12 octombrie să se întrunească la Oradea.

În acea zi în casa lui Aurel Lazar din Oradea, la ora 10, sa adunat Comitetul Executiv format din: Teodor Mihali, Vasile Goldiş, Nicolae Ivan, Aurel Lazăr, Stefan Cicio Pop, Ioan Suciu, Aurel Vlad şi Alexandru Vaida Voevod, precum şi invitaţii speciali: Gheorghe Crişan, Sever Dan şi Gheorghe Popovici.

„Declaraţia” lui Vaida este aprobată în unanimitate şi el este însărcinat să o expună în Camera Ungariei. Evident citirea unei atari declaraţii în acele vremuri de război şi anarhie, de exacerbare a şovinismului, nu era un fapt oarecare, ci era o acţiune temerară care putea merge până la riscul vieţii.

În 18 octombrie 1918 a dat citire „Declaraţiei” prin care se arăta hotărârea românilor: refuzul de a recunoaşte dreptul organelor oficiale ale Ungariei şi ale Monarhiei habsburgice, de a reprezenta la conferinţa de pace, interesele popoarelor acelui stat, rezervând acest drept, în virtutea punctelor Wilsoniene, exclusiv reprezentanţilor acestor popoare, de asemenea hotărârea lor asupra viitoarei lor apartenenţe statale. În fapt era o declaraţie de independenţă a poporului român de sub stăpânirea Ungariei. „Declaraţia” a produs consternare şi furie în cameră.

Ţin să menţionez că „Declaraţia” a fost compusă de Vaida şi aprobată aproape fără modificări de Comitetul Executiv în ziua de 12 octombrie la Oradea. Afirmaţiile unor istorici că această declaraţie ar fi fost opera lui Vasile Goldiş, nu sunt reale, contribuţia lui Goldiş fiind doar unele modificări stilistice în text. În acest sens în afara mărturiei bunicului meu pot aduce şi un document scris şi semnat de Sever Dan. Corectarea acestei erori ar fi putut să o facă bunicul meu fără nici o dificultate, dar a preferat să tacă pentru a nu leza o veche şi preţioasă prietenie.

Sosit în Ardeal unde domnea o atmosferă revoluţionară, Vaida întocmeşte regulamentul metodelor de organizare pe care îl semnează în numele P.N.R., Teodor Mihali. Împreună cu alţi fruntaşi ai partidului au organizat, pe baza acestui regulament, gărzile şi consiliile naţionale. Organizarea a fost atât de bună şi oamenii atât de disciplinaţi, că sa reuşit evitarea actelor de răzbunare, a jafurilor şi nelegiuirilor.

La Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, Vaida este ales în Consiliul Dirigent. Împreună cu episcopii Cristea şi Hossu şi cu Goldiş, Vaida a plecat la Bucureşti spre a prezenta în numele poporului român din Transilvania, Ungaria şi Banat, regelui Ferdinand, actul unirii. Redactarea acestui act de asemenea a fost făcută de el.

Intre cei trei miniştrii ardeleni incluşi în guvernul I. C. Brătianu, a fost şi el.

Când în 1919 I. C. Brătianu ajunse întrun impas fără ieşire la Conferinţa de Pace de la Paris, a arătat situaţia regelui şi hotărârea sa de a se retrage. Ca urmare regele a hotărât trimiterea unui grup de ardeleni la conferinţă sub conducerea lui Alexandru Vaida. La Paris talentul său diplomatic sa demonstrat din plin. Unde la început toate căile păreau închise României, unde delegaţia noastră nu găsea nici o audienţă, a izbutit în scurtă vreme să schimbe situaţia. Desigur, a recurs pentru aceasta şi la o manevră care mai târziu i sa imputat a intrat întro lojă masonică, fapt care ia deschis uşile spre marile personalităţi. A găsit un substanţial sprijin la premierul englez Lloyd George şi cu ajutorul său la George Clemenceau, premierul Franţei şi preşedintele Conferinţei de la Versailles. Şi astfel obţine un mare succes pentru România recunoaşterea de către marile puteri a alipirii Basarabiei la patrie.

După retragerea guvernului Brătianu şi a guvernului Văitoianu, Vaida Voevod care fusese ales preşedintele primei Camere române întrunită după unire, şi care ratificase actul unirii, este numit de rege în funcţia de primministru. În perioada 1 decembrie 1919 şi până în 13 martie 1920 deţine această funcţie cumulată cu cea de ministru de externe.

Interesantă este căderea acestui guvern Vaida. În primăvara anului 1920 Vaida se găsea la Londra cu scopul realizării unui tratat cu U.R.S.S.ul prin care să obţină recunoaşterea unirii Basarabiei cu România, repatrierea prizonierilor de război şi voluntarilor români, repatrierea tezaurului României etc. Lloyd George, foarte binevoitor, era intermediarul acţiunii diplomatice. Se primise o telegramă amabilă, din partea lui Cicerin  ministrul de externe al U.R.S.S., prin care acesta propunea începerea tratativelor. Redau răspunsul lui Vaida , după o notă autografă: „România , după ce datorită eroismului armatei M. S. Regelui Ferdinand I şi a voinţei întregii naţiuni şia desăvârşit unirea naţională, este hotărâtă săşi dezvolte viitoarea evoluţie pe baze instituţionale democratice, trăind în armonie cu vecinii săi şi îndeosebi cu U.R.S.S…”

Pentru întocmirea preambulului tratativelor, Vaida a dispus ca domnul Ciotori, ca delegat român, să plece la Copenhaga. Tot o dată a propus ca din delegaţia noastră să facă parte ministrul de interne dr. Lupu, precum şi domnul Inculeţ.

Şi dintro dată o lovitură de trăsnet pe nepusă masă cabinetul a fost demis şi tratativele abandonate. Cum scrie Iorga în „Supt Trei Regi.” (Bucureşti, 1932, pag. 339) „Se ceru locţiitorului de primministru (Stefan CicioPop) demisia întregului Cabinet, fără a i se lăsa timpul de a înştiinţa pe D. Vaida, scos astfel, precum zicea, indignat, D. Maniu, ‚cum nar scoate pe un rândaş ungur de la curţile sale.’ ”

Ulterior Vaida a aflat ce se întâmplase. Erau maşinaţiunile de culise ale opoziţiei. La Ministerul de Externe era secretar general unul pe nume Docan. Acesta, în colaborare cu un fruntaş din opoziţie, au furat toate documentele legate de tratativele cu U.R.S.S.. După ani, când Vaida ca ministru de externe a avut din nou acces la Arhiva Ministerului de Externe, nu a mai regăsit nici o urmă din respectivele documente.

Intrigile opoziţiei pe lângă rege, acesta fiind speriat şi de cuvântul „democraţie” din telegrama adresată U.R.S.S.ului, lau hotărât pe Ferdinand săl demită. Vaida era timbrat de oponenţii săi drept „bolşevic”, căci numai un bolşevic putea să facă asemenea declaraţii reprezentantului guvernului instituit de Lenin, şi culmea, propunea „bolşevici” ca dr. Lupu şi Inculeţ pentru tratative. „Astfel de batjocuri criminale sau putut săvârşi cu cele mai vitale interese ale ţării” scrie Vaida întro notă autografă. Şi totuşi casa regală la apreciat pe Vaida, dovedind aceasta în diverse feluri. Regina Maria în 2.12.1927 ia dăruit o splendidă statuie de bronz din colecţia regală, operă a sculptorului L. Gregoire, ca amintire a colaborării cu regele Ferdinand.

Alături de Maniu, Mihalache şi de alţii, Vaida a fost unul din iniţiatorii şi promotorii care au realizat crearea Partidului Naţional Ţărănesc prin fuziunea Partidului Naţional Român din Transilvania şi a Partidului Ţărănesc din România.

Între 1919 şi 1929 a fost deputat în toate legislaturile. În guvernul Maniu este ministru de interne în perioada 10 noiembrie 1928 7 iunie 1930.

Criza economică care se prevestea şi care din 1929 a cuprins întreaga lume, a influenţat profund şi România. Vaida care toată viaţa sa lăsat condus de imperativul săvârşirii datoriei, datorie pe care şio impunea singur, a fost în primele rânduri la cârma ţării în acei grei ani. Necazurile şi greutăţile se ţineau lanţ. Cominternul îşi avea antenele peste tot, pescuind în ape tulburi, cum au fost situaţiile grevelor de la Lupeni şi Griviţa şi toate frământările sociale şi economice ale acelor ani.

Despre greva de la Lupeni Vaida scrie după 23 august 1944: „Cum pot fi eu acuzat, după atâţia ani de zile, fiindcă am fost ministru de interne, pentru nenorocirea de la Lupeni, fie că au fost sau nu vinovaţi comandantul detaşamentului armat, fie un director al minelor de la Lupeni, ori altul, ori unii dintre muncitorii de la mine? Eu, în fiecare caz special când dădeam dispoziţii, am procedat strict legal, dând ordin în scris, pentru care îmi asum toată răspunderea. Puteam oare să dau instrucţiuni în cazul grevei de la Lupeni, când totul sa petrecut atât de vertiginos, încât numai ulterior am putut afla despre cele întâmplate?”

Intre 13 iunie 1930 şi 10 octombrie 1930, Vaida este ministru de interne întrun nou guvern Maniu. Începând cu 6 iunie 1932 şi până în 10 august 1932 este primministru cumulând şi ministerul de interne şi externe. După o remaniere guvernamentală în 11 august 1932 şi până în 19 octombrie acelaşi an, este primministru cumulând şi Ministerul de Externe.

Să spun şi câteva cuvinte despre relaţiile şi tratativele României cu U.R.S.S. în acel an 1932 şi despre cauzele care au dus la demisia guvernului din 19 octombrie.

Din 1920 şi până în 1932 nu se reuşise reluarea tratativelor cu U.R.S.S., dimpotrivă, se ajunsese la o tactică profund greşită de a ignora această mare putere aflată în plină ascensiune economică şi militară. Titulescu, reprezentantul român la Liga Naţiunilor de la Geneva, şia asumat tratativele cu U.R.S.S. prin discuţii duse prin intermediari prietenii noştri francezi şi polonezi discutând Pactul KellogBriandLitvinov. Toate statele încheiau rând pe rând, pacte de neagresiune cu U.R.S.S., noi în schimb ne mărgineam la discuţii nesfârşite prin intermediari. Vaida era foarte nemulţumit de această situaţie şi ca urmare a demarat tratative directe între reprezentantul nostru dnul Cădere şi ministrul de externe al U.R.S.S. Litvinov. Se pare că această iniţiativă la supărat pe Titulescu care socotea acest fapt ca pe o imixtiune întrun domeniu care îi aparţinea în exclusivitate.

Altă sursă de tensiune între ei a fost problema că Vaida ia cerut lui Titulescu să ţină legătura cu ţara prin telegrame cifrate, Titulescu având obiceiul să discute la telefon şi cele mai delicate probleme, neţinând seama că aceste convorbiri puteau fi foarte lesne interceptate.

Titulescu, supărat pe Vaida, şia dat demisia din funcţia de reprezentant al României la Liga Naţiunilor, a plecat direct la Londra fără a reveni în ţară, şi acolo a dat un interviu Agenţiei Reuter, cu un conţinut foarte ostil guvernului României condus de Vaida. „Desigur scrie acesta întro notă se înţelege că situaţia lui Cădere în urma acestui interviu, devenise extrem de grea. Negocierile cu Dnul Litvinov datorate activităţii dlui Cădere, sprijinite cu toată căldura şi tot devotamentul de reprezentanţii Franţei şi Poloniei, erau chiar în ziua apariţiei interviului, să fie încununate de succes. Dnul Titulescu cunoştea această situaţie, încât premeditarea cu care şia ales momentul cel mai prielnic pentru zădărnicirea negocierilor, prin publicarea interviului, este evidentă.”

Regele Carol al II-lea informat de Vaida asupra situaţiei, a insistat ca acesta să încerce să găsească o soluţie de împăcare. Ca urmare Vaida i-a făcut lui Titulescu oferta să-l numească ministru de externe, ofertă pe care de altfel i-o mai făcuse şi anterior fiind însă categoric refuzat, Titulescu nevrând să intre într-un guvern Vaida. De astă dată însă oferta a fost primită, şi fără a se consulta cu primul ministru, Titulescu a dat comunicate în presă, în care jalona viitoarea politică externă a României. Tot o data Titulescu a pornit şi o campanie de presă în occident, desigur nu direct ci prin interpuşi, prin care arăta că România renunţă la sprijinul aliaţilor şi la joncţiunea între încheierea pactelor de neagresiune polono-sovietic, franco-sovietic şi un pact româno-sovietic. Titulescu a lăsat să se înţeleagă că un astfel de pact este imposibil să fie semnat şi că de altfel ar fi şi inutil dată fiind existenţa pactului KellogBriandLitvinov. Tot o dată făcea o amplă critică a tratativelor directe şi a dat publicităţii probleme de strictă confidenţialitate legate de aceste tratative.

Toate aceste acţiuni ale lui Titulescu l-au pus pe Vaida în faţa alternativei de a gira în continuare o politică externă diametral opusă celei pe care o dusese până atunci, sau de a părăsi scena. În consecinţă şi-a dat demisia explicând regelui în actul de demisie întreaga situaţie. (Copia semnată a acestui act este în posesia mea.)

Toate încercările ulterioare ale lui Titulescu de a duce la bun sfârşit tratativele cu Uniunea Sovietică au eşuat. De asemenea şi încercările de mai târziu ale lui Gafencu au avut aceeaşi soartă.

E greu de spus dacă, în cazul reuşitei tratativelor demarate de Vaida Voevod în 1920, sau a celor din 1932, cu U.R.S.S., soarta României ar fi fost alta. Poate că în oarecare măsură da, poate că nu. Istoria a demonstrat de nenumărate ori că tratatele şi pactele se respectă, sau nu se respectă, contând numai interesele şi capacitatea de a le impune. Orgolii şi ambiţii personale, chiar şi în cazul unor oameni cu calităţi de excepţie, pot avea efecte negative.

Intre 14 ianuarie 1933 şi 13 noiembrie 1933, Vaida Voevod prezidează ultimul guvern P.N.T.. După această guvernare partidul său nu a mai reuşit să preia conducerea ţării, aceasta datorită disensiunilor intestine şi manevrelor regelui.

În acel an criza economică în care se zbătea România ajunsese la apogeu. Măsurile de restrângere economică, curbele de sacrificiu, incitarea comunistă subvenţionată de sovietici, au creat o situaţie foarte tensionată. Greva de la Uzinele Griviţa, la o lună după instalarea guvernului Vaida, a fost evenimentul cel mai grav care sa produs.

La acţiunile subversive comuniste se asociau în plan distructiv şi acţiunile legionarilor, iar în Ardeal revizioniştii iredentişti maghiari, sprijiniţi de şovinismul revizionist Rothermerist din Ungaria, contribuiau din plin la agravarea situaţiei. Ca urmare guvernul a cerut parlamentului votarea stării de asediu, proiect care a fost votat.

În 16 februarie, în timp ce la guvern se duceau tratative cu delegaţii greviştilor, la atelierele Griviţa, ocupate de grevişti, armata încercuise perimetrul întreprinderii. La pietrele aruncate de grevişti, soldaţii din ordinul generalului Uică  comandantul Bucureştiului dau foc de avertisment şi apoi trag în plin. Au fost morţi (se pare trei) şi răniţi.

Guvernul a aflat de acest sângeros eveniment abia când el se consumase deja şi când nul mai putea împiedeca. Generalul Uică avusese însă asentimentul regelui să ia toate măsurile pe care le socoteşte ca necesare pentru rezolvarea situaţiei. Mărginirea unui general, asociată cu miopia regelui, crease această stare dezastruoasă. Remedierea situaţiei a fost sarcina guvernului de care sa achitat în baza legii stării de asediu. Sarcina primordială a fost restabilirea liniştii şi calmului în ţară. Pentru eradicarea celor mai pregnante chestiuni guvernul Vaida a introdus numeroase legi cu caracter social.

Voi cita în continuare pentru exemplificare câteva din aceste legi: Legea pentru unificarea asigurărilor sociale; Legea pentru înfiinţarea şi organizarea jurisdicţiei muncii; Legea pentru contribuţiile directe şi pentru impozitarea venitului global; Legea pentru înfiinţarea cadrului disponibil a funcţionarilor publici (contra şomajului) etc…

Pe aceeaşi linie guvernul a renunţat la introducerea celei de a treia curbe de sacrificiu care era preconizată, precum şi la Planul de la Geneva de stimulare a economiei.

Toate aceste măsuri socialeconomice au avut ca efect o sensibilă ameliorare a situaţiei, o descreştere a tensiunilor şi un început de redresare economică.

Pe vremea imperiului, în camera de la Budapesta, Vaida care simpatiza cu socialiştii, aceştia neavând nici un reprezentant, lea susţinut de multe ori revendicările. Şi cu socialiştii din România relaţiile sale fuseseră bune, în schimb cu comuniştii bolşevicii cum îi numea el nu a simpatizat niciodată socotindui drept ceea ce erau: o agenţie sovietică care submina interesele noastre naţionale.

Realizările economice şi sociale obţinute în scurt timp de fascism în Germania şi Italia iau trezit interesul şi respectul. Mişcarea legionară a socotito, în faza ei iniţială, ca pe o exacerbare juvenilă, plină de avânt tineresc. „La început când mă găseam în faţa mişcării ‚Arhanghelul Mihail’, ca ministru de interne, am avut impresia că, ea nu este decât un balamuc juvenil ” şi mai încolo zice: „Aveam de a face credeam cu un simptom psihopatologic propriu unor firi care, trecând prin vârsta epocii postpubertale, vor ajunge oameni normali.”

În 1930, în calitate de ministru de interne, Vaida a dizolvat Legiunea Arhanghelul Mihail, măsura însă sa dovedit ineficientă fiindcă legionarii au reînfiinţato, rebotezândo Garda de Fier.

Când fascismul a devenit agresiv şi ameninţător, arătânduşi latura sa antiumană, când la noi în ţară au avut loc excesele şi crimele legionare, Vaida nu a mai simţit decât aversiune şi dispreţ pentru aceste manifestări totalitarodictatoriale. Şia dat perfect seama în ce primejdie se afla ţara noastră, mai ales din cauza tendinţelor expansioniste ale Germaniei şi prinderea ca întrun cleşte a patriei noastre între comunism şi fascism.

Să revenim la anii 19341935. Pe vremuri, înainte de unire, conducătorii români din Transilvania erau solidari între ei în lupta comună pentru cauza naţională. Puţini erau cei care nu se aliniau în acest front comun. După Marea Unire Vaida sa găsit întrun mediu cu totul nou la Bucureşti, prins din plin în vârtejul luptelor interne politice, a politicianismului steril şi fără un scop înalt, a tot felul de maşinaţiuni meschine de natură economicopolitice, de lupte pentru putere. Ca om disciplinat, a mers multă vreme alături de partidul său, fără să aprobe însă toate acţiunile, păstrânduşi un anumit grad de libertate. Dar situaţia naţională, socială, economică şi politică a românului de rând, precum şi politicianismul fără perspectivă, au trezit sentimente de nemulţumire şi revoltă în Vaida, aceasta ducând la o tot mai accentuată distanţare de Maniu şi linia sa.

Aşa cum pe vremuri în Ungaria Vaida Voevod cerea drepturi proporţionale şi egale pentru toţi cetăţenii ţării, indiferent de naţionalitate, porneşte din nou lupta pentru neamul său.

Vedea că pe zi ce trece românul trăieşte tot mai rău în propria sa ţară, că este înăbuşit de străinii care ne invadau, de capitalul străin care acaparase toată economia, şi atunci toate acestea lau hotărât să pornească la acţiune.

În 1935 lansează mişcarea naţională „Numerus Valahicus”, mişcare care în esenţă avea ca scop principiul proporţionalităţii etnice în procesul economicoindustrial, în învăţământ şi în toate ramurile vieţii publice, adică românii, dar desigur şi minoritarii, să poată să ocupe în raport direct cu numărul lor, orice funcţie, ştiut fiind că pe atunci neromânii (evrei, germani, maghiari etc.), cetăţeni români, dar şi foarte mulţi cetăţeni străini, deţineau toate poziţiile importante în ţară, românii având prioritate în România doar ca slugi. Vaida cerea drepturi economice egale pentru români în ţara lor, dreptul lor la studii superioare în proporţie cu numărul lor, preconizând ca statul să aibă rolul de promotor şi arbitru. Mişcarea vaidistă avea un caracter naţionalist, dar moderat, geneza ei explicânduse prin situaţia grea a ţării lăsată de criza economică. Decalajul nivelului de trai între populaţia de naţionalitate română şi cea de alte naţionalităţi, îşi avea originea în decalajul cultural, social şi economic moştenit de generaţii şi determinat de evoluţia istorică. La aceasta se adăuga problema imigranţilor. România devenise o ţară foarte atractivă pentru străini, zeci de mi de evrei, germani, francezi, greci etc., găsiseră aici un teren mai propice pentru ei decât în ţările lor de baştină, aceasta bazat pe bogăţia ţării şi pe o concurenţă autohtonă minoră.

Maniu, Mihalache şi alţi conducători ai P.N.T., nu au fost de acord cu linia indicată de Vaida. Concepţiile sale protecţioniste cu toate că pretindea doar drepturi egale pentru toţi, dirijate de stat, veghind ca beneficiile şi avantajele să fie repartizate proporţional cu ponderea numerică pe care o avea fiecare etnie în ţară, concepţie pe care o avusese şi P.N.R. înainte de unire, nu mai era în acord cu linia P.N.T.ului.

Desigur că analizând problema din punct de vedere al principiilor democraţiei chestiunea era discutabilă, dar pentru Vaida aceste principii erau aplicabile numai când toţi concurenţii plecau în cursa vieţii cu premize egale, ceea ce la noi nu era cazul.

În partid poziţiile părţilor sau decalat tot mai mult şi ca urmare, oponenţii săi fiind în majoritate, Vaida Voevod a fost „desărcinat” de la preşedinţia organizaţiei  Ardeal şi Banat şi exclus din partid. Exclus din partidul său pentru care a luptat şi sa sacrificat o viaţă întreagă!

Lovitura a fost dură, dar a căutat să nu arate nimănui, nici în familie, că era profund jignit şi dezamăgit. Mai ales faptul că lovitura venise tocmai de la cel pe care îl socotise din totdeauna ca pe un frate, ca pe cel mai bun, credincios şi devotat camarad al său.

În această situaţie Vaida porneşte lupta pentru realizarea idealurilor sale legate de naţiunea română. A lansat o campanie politică pe plan naţional, care sa amplificat în scurt timp, ajungând să aibă o bază de masă, să fie susţinută de mulţi tineri intelectuali, având sprijin în toate păturile sociale. Dintrun curent politic sa transformat întro mişcare naţională cu numele de „Frontul Românesc”. Frontul Românesc era conceput nu ca un partid politic, ci ca mişcare naţională deasupra tuturor partidelor, cu ţelul declarat al ridicării standardului vieţii spirituale şi materiale a românilor. În concepţia lui Vaida mişcarea nu avea un caracter naţionalistşovin de asuprire a minorităţilor etnice din ţară, voind doar ridicarea şi promovarea elementului românesc. „Eu nu sunt nici antisemit, nici antimaghiar sau antigerman, ci eu sunt pentru români, pentru valahii care, cu toată vrednicia lor, nu pot să trăiască la regim de egalitate cu minoritarii, în România Mare.” (Al. Vaida Voevod Cuvântare către naţiunea româna. Ed. Ofensiva Română, Cluj, Piaţa Unirii, Nr. 26.)

Legionarilor nu lea convenit această mişcare naţională moderată, care le bruia lupta lor cu caracter naţionalradicalşovin, astfel că Zelea Codreanu a fost un adversar politic a lui Vaida. Partea din presă care se găsea în mâna unor elemente legate de minorităţile din ţară, mai ales evrei şi maghiari, a pornit o campanie antivaidistă.

Sa lansat acuza că Vaida Voevod ar fi fost „naşul Gărzii de Fier”. Cum sa ajuns la această afirmaţie, îl las să se explice singur: „Găsinduse în biroul meu ministerial mai mulţi domni prezenţi, mi sa relatat o năzbâtie de a ‘căpitanului’ Z. Codreanu şi a legionarilor săi. Cum rabinul Schor fusese, scurt timp în prealabil, la mine în audienţă şi îi rezolvasem cererea de a putea întrebuinţa cuptoarele capitalei pentru coacerea rituală a pascăi, am zis: ‘Cu Z. Codreanu şi cu legionarii am găsit reţeta care ar trebui aplicată. Trebuie săl rog pe prietenul meu Schor săi supună botezului ritual, iar eu sămi asum onoarea de a le fi naş.’ Cuvântul sa colportat, a prins aripi. Iată cum am ajuns ‘naşul legionarilor’.”

După ani, pe timpul rebeliunii legionare, când întrun conclav condus de Horia Sima, sa discutat soarta diferiţilor oameni politici ai ţării, hotărânduse uciderea lui Iorga, Madgearu şi a altora, unii au scăpat neobţinânduse unanimitatea în condamnările la moarte, între aceştia a fost şi Vaida Voevod, precum a aflat ulterior.

Şi aşa, pentru unii Vaida a fost „bolşevic”, simpatizant al socialiştilor fiindcă avusese tangenţe cu Dobrogeanu Gherea, cu Panait Istrati, cu comunistul bulgar Boris Stefanov, cu comunistul maghiar Arady Victor etc., pentru alţii a fost „naşul” legionarilor. Dar el nu a fost nici una, nici cealaltă, concepţia sa de viaţă a fost profund umană, dreaptă şi democratică. Na avut nici cea mai vagă simpatie pentru ideile totalitare, dictatoriale.

În alegeri Frontul Românesc a obţinut rezultate bune, dar insuficiente ca să se impună. De altfel situaţia politică se complicase mult în ţară, societatea românească era foarte divizată, interesele politice şi economice aveau un caracter supranaţional, presiunile externe devenind copleşitoare.

Cu toate că după vârstă Vaida Voevod nu era prea bătrân, începuse să dea semne de oboseală. Nu mai era omul de altădată, era mai liniştit, mai lipsit de avânt şi elan. Pe nesimţite a ieşit din linia întâi a politicii româneşti. La sfârşitul anilor treizeci încetase de a mai juca un rol activ în arena ţării.

Rolul onorific de consilier de coroană ia impus în 1940 să participe la acea funestă întrunire ţinută ca urmare a ultimatului dat de U.R.S.S. pentru cedarea Basarabiei. Când Carol al IIlea ia cerut săşi exprime poziţia, a declarat: „Oricare român e dureros atins de pierderea Basarabiei. Pe mine mă zguduie cu atât mai mult, deoarece la timpul său eu am izbutit să obţin de la marile puteri, recunoaşterea unirii cu România. Aş fi avut şanse să aranjez relaţiile de bună vecinătate cu Sovietele, dacă nu mă înlăturau de la guvern. Nu pot vota acceptarea ultimatului, însă sentimentele nu contează în faţa forţei majore. Cred că numai şeful statului major e competent să decidă. Il rog să expună situaţia.” Acesta din urmă a arătat covârşitoarea superioritate a sovieticilor şi disponibilitatea Ungariei şi a Bulgariei de a interveni împotriva României. Soarta ţării era în joc. Ca urmare Vaida Voevod, ca şi majoritatea celorlalţi consilieri, a votat acceptarea ultimatului.

A doua zi după acest eveniment Constantin Brătianu ia cerut să semneze un protest contra cedării Basarabiei. „Iam răspuns că, în faţa situaţiei, un astfel de protest nu ar avea decât valoare de arhivă.” Şi mai departe: „Am plecat fără să semnez. În momente ca acelea nu e patriotism de a trimite la moarte floarea naţiunii, ci de a avea curajul convingerii pentru aşi asuma răspunderea de a nu voii să străluceşti în ochii mulţimii şi a viitorului, ca erou.” Această frază îl caracterizează nu persoana lui, nu gloria lui, au primat în viaţa sa. A judecat întotdeauna lucrurile la rece, obiectiv şi a luat deciziile numai în funcţie de interesele naţionale.

Despre Vaida sa afirmat pe vremea AustroUngariei că este habsburgic. E adevărat, dar numai în oarecare măsură. Simpatia lui nu la inclus niciodată pe împăratul Francisc Iosif. De nenumărate ori a amintit în diverse ocazii, despre „Der Dank des Hauses Östereich” (recunoştinţa casei de Austria), acest citat celebru cu sens pejorativ, dovedit în cursul istoriei acestui imperiu, din trilogia Walenstein de Schiller. Dar în Francisc Ferdinand vedea omul providenţei, credea că va fi cel care va ajuta acest oropsit neam românesc din Ungaria să ajungă la afirmare naţională, la o viaţă omenească. A ţinut foarte mult la el, cunoscândui însă şi slăbiciunile: orgoliul, uneori inconsecvenţa.

Mai târziu, în România, a fost profund şi sincer monarhist. Socotea că nivelul de cultură şi civilizaţie, de simţ civic al cetăţeanului nostru, este încă foarte departe de nivelul necesar pentru a putea trăi întro democraţie de tip american. În autoritatea regală vedea stâlpul stabilităţii. „Căci dacă regele nu are autoritate, fiecărui general care dispune de o mie de oameni, iar putea trece prin cap să facă dictatură. Şi apoi, după ce ţara ar fi suficient slăbită, ruşii, ungurii, bulgarii şi toate naţiunile care ne înconjoară, near putea lua câte o felie din trupul ţării noastre.” Desigur, îşi dădea foarte bine seama de limitele pe care le avea de exemplu Carol al IIlea: „De la Rex nu se poate obţine nimic. E pus să facă o trăsnaie. Nu a adormit neamţul din el…Noi ne pierdem vremea cu şefi de organizaţii şi şefi de sector, iar între timp ni se joacă destinul ţării, ale acestei ţări pe care nu a făcuto el. Mam convins că politica e condusă de dna Lupescu, care face şi desface ministerele… Regele e bolnav de insuficienţă cerebrală cronică, acesta e diagnosticul meu de medic.” (Armand Călinescu, Însemnări politice, Humanitas, Bucureşti 1990, pag. 286.)

Dar să revenim în 1940. Viaţa lui Alexandru Vaida Voevod se schimbă în mod radical. Începe perioada declinului pe de o parte din cauze naturale ca vârsta şi sănătatea, care lăsa de dorit, dar acum apar şi loviturile soartei care încep să se ţină lanţ.

România Mare, stat independent, democratic, modern, visul lui de o viaţă pentru realizarea căruia îşi dedicase strădaniile şi eforturile vieţii întregi, începe să se destrame. Cadrilaterul dobrogean, Basarabia şi pe urmă nordul Ardealului, sunt smulse rând pe rând din trupul ţării. Totul părea pierdut.

Vaida şi ai lui trebuie să părăsească căminul familiei din Cluj şi să se refugieze la Sibiu. Aici închiriază o căsuţă la periferie, pe strada Hannenheim Nr. 26, stradă care în perioada sovietică sa numit Alexei Tolstoi, iar după aceea Moldovei. În această casă a trăit ultimii 10 ani de viaţă, cei mai trişti şi cei mai grei.

În anii 19401941, sub regimul Antonescu, sa făcut verificarea averilor foştilor demnitari politici, aceasta deoarece exista bănuiala că unii dintre aceştia abuzaseră de funcţiile deţinute în scopul îmbogăţirii. Pentru Vaida această anchetă a fost o jignire la care a trebuit să se supună. El care cheltuise o mare parte din averea familiei pentru scopuri dedicate naţiunii sale, trebuia acum să se justifice!

Dar să spun câteva cuvinte şi despre averea familiei Vaida. Printre românii din Ardeal erau puţini oameni înstăriţi sau chiar bogaţi. Familia Vaida era un caz de excepţie, putând fi considerată ca una din cele mai bogate familii româneşti. Desigur averea vaideştilor nu se putea compara cu averile marilor magnaţi unguri din Transilvania. Pământul şi casele constituiau baza materială a familiei, fiind concentrate în jurul Clujului şi al Dejului.

Vaida Voevod vedea ca mod de ridicare şi emancipare a ţăranului român de sub stăpânirea oligarhiei maghiare, înfăptuirea unei drepte reforme agrare. Ca urmare de pe acele timpuri a luptat cu toată energia pentru realizarea acestui ţel. Desigur că era conştient că o mare parte din averea sa personală va fi astfel sacrificată. Mai târziu, în România Mare a fost unul din promotorii înfăptuirii reformei agrare. Prin reformă o mare parte a pământului său a trecut în mâinile unor ţărani săraci. Totuşi partea care ia rămas era încă considerabilă. Moşiile pe care le exploata în mod raţional folosind administratori pricepuţi, îi aduceau un venit suficient de mare, astfel că a putut duce o viaţă liniştită şi fără griji materiale până la cedarea Ardealului în 1940.

Politica cu veşnicele călătorii necesare, campaniile electorale cu cheltuielile aferente, publicaţiile şi publicistica, toate costau mult, şi toate au fost acoperite din veniturile personale. Pentru Vaida Voevod banii nu au constituit niciodată un scop în sine, erau doar un mijloc de existenţă care servea la rezolvarea problemelor vieţii. Ca urmare i sau scurs mulţi bani printre degete, el nefiind om strâns la pungă, ci dimpotrivă fiind foarte larg în acţiuni. Politica care îi acapara tot timpul şi toate preocupările, nu ia permis să se ocupe de problemele administrării averii decât întro prea mică măsură. Soţia sa în schimb avea o fire economă. Ea frâna după posibilităţi largheţea soţului ei. Cu toate acestea fapt e că averea familiei Vaida până la pierderea Ardealului, înregistrase o scădere lentă dar continuă. Iar familia nu a trăit niciodată pe picior mare. Trăiau bine, dar relativ modest în raport cu rangul pe care îl ocupa în societate. Deci în rezumat, Alexandru Vaida Voevod a cheltuit în viaţă lui mai mulţi bani pentru politică, pentru scopuri caritabile, pentru biserică etc., decât a câştigat.

Primii ani din copilărie lăsaseră o profundă amprentă în sufletul său. Crescut de tatăl său, un om drept şi cinstit, în mijlocul ţăranilor din Olpret pe care îi îndrăgise, sa condus toată viaţa după perceptele părintelui său: „Dacă ai avut norocul şi mintea să poţi să înveţi, e datoria ta să te achiţi faţă de toţi semenii tăi, şi înainte de toate faţă de neamul tău şi faţă de consătenii tăi.” Şi Vaida întro notă spune în continuare: „Miam achitat aceste datorii în limitele ştiinţei şi cunoştinţelor mele, de multe ori chiar peste cheltuielile admisibile din consideraţie faţă de interesele mele familiare.”

Pentru satul său Olpret a cheltuit bani pentru cele două biserici, cea unită şi cea ortodoxă, pentru şcoală, pentru drumuri şi multe altele. Ţăranii găseau la el sămânţă de calitate, armăsari, tauri, vieri de prăsilă, puieţi de pomi şi altele, toate desigur gratuite. Pe urmă lea ajutat copiilor mai dotaţi să meargă la şcoli la oraş şi nu în ultimul rând era medicul gratuit al satului şi al satelor din preajmă, aceasta când avea clipe de răgaz să poată sta la ţară. Desigur şi medicamentele necesare tratamentelor veneau tot de la el şi tot gratuit. Dar toate aceste binefaceri se uită uşor, şi nu mică ia fost surprinderea când în 1945, sub influenţa comunistă unii săteni din Olpret au dat nişte declaraţii duşmănoase desigur vizând pământul său. Dar ce să faci şi aşa ceva intră în firea umană şi până la urmă, el ca filozof, lea luat pe toate cu stoicism.

În 29 septembrie 1943 la Sibiu, în urma unui atac de cord moare iubita sa soţie Elena, Lencica cum îi spunea el. După 42 de ani de căsnicie fericită, dispariţia ei bruscă a lăsat un mare gol în sufletul său. Era singur, doar cu fiul său cel mai mic Alexandru, care încă era student. Ceilalţi trei copii mai mari erau la casele lor, cu grijile lor.

Tot mai singur şi tot mai izolat, el care trăise o viaţă atât de clocotitoare în mijlocul evenimentelor vremii sale, se refugiază în studiu. Citea zilnic foarte mult şi scria zilnic ore în şir. Se culca foarte târziu şi îi ajungeau, ca şi în tinereţe de altfel, 45 ore de somn pe noapte.

În lunga sa carieră politică cunoscuse o mulţime de oameni de seama. „Mia rămas satisfacţia (scria la bătrâneţe) de a fi fost învrednicit să pot colabora, beneficiind de simpatia lor în interesul ţării, cu bărbaţi de stat de talia a lor Lloyd George, Clemenceau, Curzon, Churchill, Lord Harding, Tittoni şi alţii.”

Ia cunoscut pe mulţi din contemporanii săi celebrii. Sa cunoscut cu Hitler la Berlin, numai cu Stalin nu a făcut cunoştinţă.

A primit nenumărate decoraţii româneşti şi străine, dar nu ştiu să le citez. Îmi aduc aminte doar de „Legiunea de Onoare” franceză. Se pare, dar nu posed nici o dovadă şi nu cunosc nimic concret, că ar fi fost făcut „Conte Papal” de papa de la Roma.

A venit 23 august 1944. Situaţia era din ce în ce mai gravă şi Vaida privea cu o grea strângere de inimă la orizontul sumbru care se profila asupra ţării noastre. Şi nu după multă vreme a început în proaspăt creata presă comunistă, o furibundă campanie de denigrare şi calomniere a sa.

În 24 martie 1945, era întro sâmbătă noaptea, un grup de „tovarăşi” înarmaţi, lau arestat. La percheziţia domiciliului său au fost luate o serie de obiecte şi documente „suspecte”. După o arestare de câteva luni a fost eliberat, impunânduise domiciliu forţat în Sibiu. De atunci şi până la moarte a fost sub o strictă şi continuă supraveghere a „tovarăşilor”.

În 1947 tatăl meu fiind dat afară din serviciul pe care îl avusese la fabrica de zahăr Bod, unde locuiam toată familia, neam mutat la bunicu care trăia singur în Sibiu.

Bunicul era un bătrân cu păr alb, rărit în creştet, cu o mustaţă semeaţă, răsucită, de culoare alb gălbuie din cauza fumului de tutun, cu sprâncene stufoase şi ochi blânzi dar pătrunzători, ascunşi după ochelari. Viaţa, loviturile soartei, îl făcuseră mai liniştit. Anii îi apăsau umerii. Sănătatea nui era prea bună. Ulcerul stomacal care nu la slăbit din tinereţe îl chinuia şi rinichii îl dureau adeseori. Fuma mult, ca şi în tinereţe, dar nu mai fuma pipă, nemaiavând tutun de pipă trecuse la ţigarete Carpaţi pe care le fuma cu un şpiţ galben de chihlimbar.

Prin exproprieri pierduse întreaga avere şi nu mai avea absolut nici o sursă de venit. Părinţii mei erau şi ei întro situaţie financiară foarte dificilă şi unchii mei, băieţii săi, o duceau şi ei greu. Aşa că săracu Moşu cum îi spuneam noi nepoţii, abia avea bani săşi cumpere ţigarete şi rareori câte un ziar. Şi totuşi, de câte ori putea, ne cumpăra nouă copiilor câte un covrig, din aceia cum se făceau la Sibiu, daţi cu sare. Şi se bucura văzând că ne bucurăm noi.

Trăia după un program foarte riguros. Se scula de dimineaţă la oră fixă, se spăla cu apă rece, se bărbierea şi după dejun asculta Radio America sau BBC fumând, apoi scria vreo două ore şi în continuare pleca la o plimbare în parcul Sub Arini unde se întâlnea cu vechiul său prieten Caius Brediceanu. Cu el discuta de cele trecute vremi. După prânz citea fumând întrun fotoliu, aţipind cu cartea în mâna câte o jumătate de ceas. Pe urmă scria iarăşi şi în continuare pleca din nou la plimbare sau venea dl. Brediceanu şi jucau şah. Şahul a fost totdeauna o mare plăcere pentru el. La masa de prânz şi la cină, îi plăcea să mănânce pe îndelete povestind tot timpul. Era un mare povestitor, un om la care ia plăcut întotdeauna să vorbească. Avea darul vorbirii şi te captiva după câteva cuvinte. Mereu găsea câte ceva interesant de povestit. O vorbă aruncată, o observaţie, îi aducea aminte de fapte şi întâmplări din trecut şi cu mare plăcere îşi deschidea sufletul. Se vedea că toată viaţa fusese obişnuit să aibă în jur un auditoriu, un public care săl asculte. Acum nu ne avea decât pe noi.

Pe vremuri casa lui era o casă plină de viaţă, mereu cu musafiri, totdeauna deschisă. În jurul lui fuseseră o sumedenie de oameni de valoare intelectuală, oameni cu care putuse face un schimb de idei şi care acum îi lipseau. Noi familia eram doar un surogat. De fapt în casa noastră nu mai prea venea nimeni, exceptând doar câţiva prieteni sau rude. Oamenii se fereau de bunicul meu ştiindul supravegheat de securitate, şi apoi, nu era bine să te „compromiţi”.

Dar să continui cu programul său zilnic. Seara după cină, asculta iarăşi ştiri la radio, pe urmă citea până la ora unu sau două când adormea. Acest program se repeta invariabil zilnic.

Bunicul era prietenos cu toată lumea, toţi de pe stradă îl cunoşteau, cu toţi copiii se oprea şi stătea de vorbă. De felul lui era curtenitor şi amabil şi nici atunci când a fost în culmea gloriei nu sa arătat mândru sau distant. La el putea veni oricine, oricine putea săl oprească şi săi spună păsul. Întotdeauna a fost apropiat, înţelegător, gata să ajute.

Miau rămas de la el multe note cu problemele pe care vroia să le atingă în discursurile sale. În discursurile sale vorbea întotdeauna liber, dar aceasta nu însemna că mergea nepregătit. Temele atacate se bazau pe un studiu prealabil temeinic şi aprofundat.

În camera de la Budapesta şi mai târziu în parlamentul de la Bucureşti, mulţi dintre colegii parlamentari erau jurişti de renume. Multitudinea şi complexitatea problemelor juridice atacate, au impus ca Vaida să facă studii serioase juridice pentru a se putea implica în probleme, lucru pe care la făcut cu sârgul şi conştiinciozitatea care îi erau caracteristice. În disputele parlamentare pe teme juridice, nu odată, cu ironie, sa exprimat cam aşa: „Să mă ierte străluciţii domni jurişti, că eu, un simplu medic cu cunoştinţele mele atât de limitate, îndrăznesc să văd puţin mai altfel chestiunea aceasta,” şi în continuare expunea foarte documentat şi profesional problema.

Şcoala urmată şi cea mai mare parte a educaţiei sale, la licee şi universităţi germane, dar şi în familii săseşti, îl influenţaseră profund. De altfel pe mulţi ardeleni şcoala germană, ştiinţa şi cultura germană, ia marcat foarte mult şi aceasta numai spre binele lor şi al neamului nostru. Este profund regretabil că astăzi influenţa ştiinţificoculturală germană a fost total neglijată în ţara noastră, fiind înlocuită în cea mai mare parte de cea franceză. Aceasta sa făcut sub influenţa educaţiei din Regat, bazat desigur şi pe originea comună a limbilor şi pe o mult mai uşoară învăţare a limbii franceze. Nu pot decât să apreciez cultura şi ştiinţa franceză, sau cea angloamericană, dar regret şi eu aşa cum a regretat la timpul său şi bunicul meu pierderea, cel puţin parţială, a contactului cu cultura germană, atât de profundă şi de valoroasă pentru omenire. Şi este semnificativ faptul că românul de rând, din orice colţ al ţării, avea şi mai are şi astăzi, un deosebit respect faţă de ştiinţa şi cultura germană, faţă de mentalitatea germană a lucrului bine făcut – „o treabă nemţească” cum se zice în popor. Iar temeinicia şcolilor germane era de faimă mondială.

Dar să revin la bunicul meu. Cultura lui era impresionantă. Citea foarte mult şi perseverent, folosind orice moment ce ia stat vreodată la dispoziţie. Sigur, avea anumite preferinţe cum era istoria. Bun cunoscător al istoriei naţionale şi mondiale, avea obiceiul ca să sublinieze tot ce îl interesa întro carte, să facă adnotări marginale şi săşi ia note.

Lucrări istorice a scris puţine şi doar câteva din ele au fost publicate. A avut cultul lui Horia cheltuind bani şi timp ca să adune stampe legate de acest mare om şi a scris despre el şi perioada lui.

Arheologia a fost o pasiune a tinereţii lui, promovată de unele relicve arheologice care se găseau în împrejurimile satului natal. Pe acele vremuri cutreiera dealurile în căutarea unor cioburi dace. Ţăranii, cunoscând această pasiune a lui, îi aduceau tot ce găseau şi credeau că lar putea interesa, primind în schimb o recompensă. Aşa a adunat o mică colecţie arheologică, din care o parte sa pierdut la refugiul din Cluj în 1940, o altă parte nea rămas, iar eu am donato în 1990 Muzeului de Istorie din Cluj.

Altă pasiune a lui a fost ştiinţele naturii. Nu vreau să vorbesc de medicină care ia fost profesiunea. Era un botanist de mare calibru. Când făceam plimbări împreună putea sămi vorbească despre orice plantă care creştea în şanţul de lângă drum, dândumi explicaţii ştiinţifice care mă impresionau. Avea de asemenea vaste cunoştinţe de biologie, zoologie, geologie.

Alte ramuri în care citise mult erau sociologia, economia, geografia. Între ştiinţele exacte doar în domeniul chimiei avea unele cunoştinţe, în schimb fizica sau matematica erau domenii cu care nu avusese vreo tangenţă.

În lecturile sale şi beletristica ocupa un spaţiu apreciabil. Poezia la pasionat şi şia încercat în această direcţie talentul. Şi în domeniul prozei şi dramaturgiei a făcut încercări dar se pare că nu a îndrăznit să se lanseze în publicarea lor. Mia rămas şi o traducere făcută de el după Wilhelm Tell a lui Schiller, făcută în tinereţe şi uitată întrun dosar.

Avea mult simţ al umorului, îi plăcea să glumească, să râdă. Literatura umoristică, mai ales germană, era una din slăbiciunile lui. La fel îi plăcea mult Caragiale al nostru, cu care de altfel fusese în relaţii de prietenie, ca şi cu Coşbuc.

Bun cunoscător al sufletului omenesc, a fost un realist care îi lua pe oameni drept ceea ce erau, cu părţile lor bune şi cele rele. Şi totuşi, cu toate că în nici un caz nu se poate spune de el că a fost un naiv, avea multă, mult prea multă încredere în oameni, încredere care uneori ia fost înşelată.

Avea 78 de ani când în februarie 1950 dă semne vădite de slăbiciune şi boală. Medicii care lau consultat au constatat un cancer generalizat care cuprinsese stomacul, de unde probabil plecase, ficatul şi alte părţi ale corpului. Boala probabil era veche de câţiva ani, dar cum era obişnuit din tinereţe cu durerile de stomac cauzate de un ulcer vechi, nui dăduse atenţie.

Din clipa când a căzut la pat nu a durat decât vreo trei săptămâni chinul. Doar morfina iau putut alina durerile atroce.

Sar putea ca fumatul excesiv să fi fost cauza care a generat cancerul, dar aceasta este doar o presupunere.

În jurul prânzului în 19 martie 1950 sa stins din viaţă cel care a fost Alexandru Vaida Voevod. A fost înmormântat în Cimitirul central din Sibiu. La înmormântarea foarte modestă au asistat doar familia o mână de prieteni apropiaţi şi vreo doi securişti în civil.

Înmormântat vremelnic întro criptă de împrumut pusă la dispoziţie cu amabilitate de doamna Floaşiu, a fost mutat ulterior de părinţii mei în mod secret, întro criptă din subsolul Capelei Catolice din acelaşi cimitir, unde a stat mulţi ani neştiut de nimeni.

După răsturnarea comunismului în ţara noastră, am socotit că a venit vremea ca bunicul meu să capete un loc de veci demn de el. În 8 octombrie 1991 lam reînhumat în micul cimitir al fostei biserici unite Biserica dintre Brazi din Sibiu, alături de mari fii ai neamului.

La deshumarea din Capela Catolică am văzut resturile sale pământeşti abia câteva oase, pulbere şi o pereche de ghete care erau întregi. Cât de trecătoare sunt toate pe acest pământ!

Dar poate că a fost un noroc că a murit în acea primăvară a anului 1950. În acel an îngrozitor au fost arestaţi cei mai mulţi din fruntaşii politici ai ţării, duşi în acele infernale închisori comuniste, expuşi la chinuri sufleteşti şi trupeşti, batjocoriţi şi umiliţi. Şi nici unul din cei vârstnici nu a scăpat cu viaţă. Providenţa a vrut ca bunicul meu să fie scutit de o soartă ca a lui Maniu sau Mihalache. A murit între ai săi.

Fiul său cel mai mare, Mircea Vaida, singurul din copiii săi care participase la viaţa politică, fără a avea un rol comparabil cu al părintelui său, a plătit cu ani grei de închisoare mai mult pentru descendenţa sa, dar fiind tânăr a supravieţuit. Când a fost eliberat cântărea mai puţin de jumătate din greutatea sa la arestare.

Îmi pare rău că viaţa a fost uneori crudă cu bunicul meu. Multe din realizările sale au fost vremelnice, multe din visurile sale nu sau realizat. Şi îmi pare rău că la bătrâneţe a trebuit să îndure multe umilinţe, pe care nu lea meritat.

Dragostea lui pentru poporul său, pentru neamul din care descindea, ia determinat tot cursul vieţii. Cu tot curajul său şi cu toată perseverenţa încăpăţânată a firii sale, nu sa lăsat abătut nici o clipă de la ţinta vieţii sale: O viaţă demnă pentru neamul nostru.

Unirea românilor întrun stat liber, independent, civilizat şi democratic, în care cetăţeanul să poată trăi omeneşte şi demn, sa realizat şi cu contribuţia sa, şi sa destrămat sub ochii săi. Dar strădania lui care sa îmbinat şi completat cu strădaniile a atâtor mari români în slujba aceloraşi idealuri, nau fost zadarnice. România, ca stat unitar şi naţional, sa impus în conştiinţa românului şi a devenit o noţiune pe plan internaţional. Chiar dacă astăzi ţara nu este întreagă, dacă fraţi se găsesc despărţiţi între ei prin graniţe, acestea vor fi doar vremelnice şi poporul nostru se va reuni din nou. Şi nici achiziţiile pe plan spiritual, cultural, de civilizaţie, nu au fost pierdute, au fost doar temporar înăbuşite şi sunt pe cale de reînflorire. Un bun câştigat pe drept poate fi pierdut temporar, dar nu va fi uitat şi istoria va dovedi că până la urmă dreptatea va ieşi biruitoare.

Alexandru Vaida Voevod a fost întotdeauna o fire optimistă, un om care nu sa dat înfrânt. Şi chiar atunci când în ultimii lui ani părea că totul se năruie, era convins că viitorul va îndrepta din nou ursita ţării.

O singură dată lam văzut descumpănit era seara târziu când a auzit la radio vestea abdicării regelui Mihai. Sa făcut galben la faţă şi a zis: „Acum totul e pierdut.” Dar deja a doua zi şia revenit, era calm şi senin, speranţa îi revenise: „Nebunia asta comunistă nu poate să dureze veşnic. Oamenii vor înţelege întro zi şi se vor trezi. Poate că nu voi apuca eu ziua aceea, dar voi tinerii veţi trăi ziua.”

Viaţa lui a fost o viaţă plină, a fost un om care nu a trăit degeaba. Numai oameni de voinţa şi curajul lui pot face ca un popor să păşească înainte, să nu fie înfrânt.

 

 

CAPITOLUL III FRANCISC FERDINAND DE HABSBURG.

 

Familia de Habsburg este probabil cea mai cunoscută dinastie imperială a lumii. Aproape şapte sute de ani această familie a dat capete încoronate, regi şi împăraţi care au avut un rol deosebit de important în istoria Europei şi a lumii.

Imperiul Roman, după dezintegrarea sa sub loviturile năvălitorilor barbari, a reuşit totuşi să se păstreze în conştiinţa spiritelor mai luminate ale întunecatului început de ev mediu. În secolul al Xlea se reconstituie Federaţia Sfântului Imperiu Roman de naţiune germană. Carol cel Mare a fost primul monarh care a constituit această configuraţie hibridă rezultată dintro glorie antică apusă şi o realitate medievală cu totul diferită. Otto cel Mare a fost continuatorul ideii, idee care sa perpetuat o mie de ani, rămânând totuşi mai mult o ficţiune decât o realitate.

Casa de Habsburg este originară din Elveţia. Era o veche familie nobilă cu posesiuni întinse în ţara de baştină. Pe râul Aar, în cantonul Aargau şiau construit pe la 1027 castelul de reşedinţă care se chema Habsburg, de unde se trage numele familiei. (În germană Burg înseamnă cetate.)

În 1273 Rudolf de Habsburg a fost ales împărat al Sfântului Imperiu Roman. El a fost primul împărat al Sfântului Imperiu care nu sa mai dus la Roma ca să fie înscăunat de papă, aşa cum făcuseră înaintaşii săi.

Au trecut secolele cu frământările lor, cu imperiile lor. În anul 1500 se năştea împăratul din casa de Habsburg, din ramura spaniolă, Carol Quintul. Aşa cum spunea el cu mândrie, în imperiul său soarele nu apunea niciodată, căci acest imperiu avea posesiuni în jurul globului terestru, cuprinzând Spania, Germania, Austria, Belgia, Olanda, Italia, precum şi coloniile lor din Asia, Africa şi America.

O caracteristică fizică a familiei, care se observă la mulţi din membrii ei, a fost un accentuat prognatism. În frumoasele picturi ale lui Tiziano Vecellio, barba care acoperă bărbia lui Carol Quintul nu poate masca decât în prea mică măsură maxilarul inferior proeminent, semnul ereditar tipic al acestei străvechi familii. Cu peste 100 de ani mai târziu, în splendidele sale portrete făcute lui Filip al IVlea şi altor membrii ai familiei, Diego Velazquez arată cu mult realism accentuarea acestei trăsături.

Şi au trecut anii în goana lor. Unul din cele mai groaznice şi pustiitoare războaie din istoria omenirii a fost Războiul de treizeci de ani (16181648), care a distrus Europa centrală şi a lăsat în urmă hecatombe de cadavre au fost între 10 şi 15 milioane de morţi cam patru cincimi din populaţia acelei zone. Ferdinand al IIlea din ramura germană a casei de Habsburg, ales împărat al Sfântului Imperiu, a pornit războiul cu scopul stârpirii ereziei din ţările sale şi pentru a reinstaura catolicismul. După terminarea războiului, încheiat nedecis prin tratatul din Westfalia, Sfântul Imperiu Roman continua să existe ca un fel de stat sperietoare, fără oameni, fără bani, fără speranţe, fără curaj (cum spune Hendrik Van Loon în Istoria Omenirii).

Şi iarăşi sau scurs generaţiile. Împărăteasa Austriei Maria Tereza din casa de Habsburg a reuşit să dea o nouă strălucire dinastiei în secolul al XVIIIlea. Napoleon Bonaparte a încercat cu ajutorul blazonului atât de nobil al familiei Habsburg, să pună bazele unei noi dinastii cu şanse de dăinuire, încercare care însă nu ia reuşit.

Şi istoria şia continuat cursul intrând în vremurile moderne. Împăratul Austriei Francisc Iosif I sub a cărui atât de lungă domnie sa conturat declinul inevitabil al casei de Habsburg şi al imperiului ei, a avut o soartă nefericită. Lovituri personale grele ca asasinarea soţiei şi sinuciderea unicului său fiu, iau întunecat viaţa. Măsuri politice greşite printre care şi introducerea dualismului, iau complicato.

Francisc Ferdinand, nepot de frate a lui Francisc Iosif, poate fi socotit ca ultimul mare Habsburg. Arhiducele moştenitor al tronului şia dat seama de dezastrul spre care se îndrepta imperiul familiei sale şi a încercat prin toate mijloacele care iau stat la dispoziţie să salveze imperiul şi dinastia. Poate că ar fi reuşit, fiindcă planurile sale nu erau utopice. Desigur timpurile moderne şiar fi spus oricum cuvântul, imperiul cu vremea inevitabil sar fi dezagregat, dar dezagregarea sar fi putut face mai lin, mai puţin dureros. Dar soarta a vrut altfel. O mână criminală a pus capăt unui vis, unei speranţe.

Ultimul împărat din casa de Habsburg, Carol I, încheie strălucitoarea cavalcadă a Habsburgilor pe scena istoriei, abdicând în 1918.

Francisc Ferdinand de Habsburg sa născut în 18 decembrie 1863 la Graz. Descindea în linie directă din împăraţii Sfântului Imperiu Ferdinand I, Ferdinand II, Ferdinand III, Leopold I, Carol al VIlea. Împărăteasa Austriei Maria Tereza fusese străstrăstrăbunica sa. Tatăl său Carol Ludovic era fratele mai mic al împăratului Austriei Fancisc Iosif I, care din păcate a domnit o perioadă mult prea lungă, din 1848 până în 1916, ţinând în loc prin conservatorismul său dezvoltarea imperiului, iar mama sa a fost Maria din casa de Bourbon.

Moartea moştenitorului coroanei Rudolf la adus pe neaşteptate pe Francisc Ferdinand în situaţia de a deveni el moştenitorul tronului.

A primit o educaţie religioasă foarte strictă, educaţie care la făcut să fie un catolic fervent. A făcut studii de istorie, filozofie, economie, limbi moderne şi clasice etc. În privinţa studiilor lingvistice a vădit un deosebit antitalent.

Sa căsătorit împotriva voinţei împăratului, cu contesa Sofia Chotek, originară din Boemia. Această mezalianţă arată dragostea profundă a lui Francisc Ferdinand pentru tânăra lui soţie Sofia. În schimbul aprobării de a se putea căsători cu ea, a trebuit să renunţe la dreptul urmaşilor săi de a moşteni tronul. Această căsătorie din dragoste a fost una din cele mai frumoase şi calde relaţii familiare din neamul Habsburgilor.

Comportarea ostilă a împăratului faţă de familia sa, la îndepărtat pe arhiduce sufleteşte foarte mult de acesta. În schimb împăratul Germaniei Wilhelm al IIlea şi regele României Carol I au câştigat toată simpatia şi prietenia sa tratândui soţia cu respectul cuvenit.

Francisc Ferdinand, cu toata râvna sa religioasă catolică, care îl ducea uneori la părtinire şi preferarea unor avansări a catolicilor mai ales în armată, a căutat totuşi să fie drept. În nici un caz nu a fost o unealtă în mâna bisericii, ci dimpotrivă a căutat săşi facă din biserică un aliat în rezolvarea intereselor sale politice. Aceasta se poate vedea din scrisoarea sa către nunţiul papal, scrisă la intervenţia lui Vaida Voevod, referitoare la acapararea de către Episcopia Unită maghiară de la Hajdudorogh a unor parohii grecocatolice româneşti. În ea scrie printre altele: „Desigur că eu sunt un bun fiu al bisericii catolice, dar atunci când este vorba de drepturile elementare ale popoarelor, popoare pe care dacă va vrea Dumnezeu urmează ca eu să le cârmuiesc, nu pot pentru anumite considerente (să nu fiu drept) şi ca urmare aş putea să renunţ şi la relaţiile mele cu sfântul părinte, dacă acesta lucrează întro direcţie diametral opusă cu cea pe care o preconizez eu privitor la binele viitorilor mei supuşi.” (din „Vom alten Keiser”, „Despre bătrânul împărat”, de Freiherr von Margutt, Leipzig 1921, pag. 135).

 1. W. SetonWatson(în „Sarajevo”,London 1925, pag. 80) spune: „FranciscFerdinand a fost cea mai proeminentă figură a caselor domnitoare din Europa timpului său”.

Era un om aprig şi iute, inteligent şi voluntar, dotat cu o memorie foarte bună şi o judecată dreaptă. Nu putea înghiţi linguşeala şi falsitatea, voia să i se spună lucrurile cinstit, clar şi fără ocolişuri. Dar avea şi părţi negative cum erau: un caracter coleric, nerăbdare, iritabilitate, putea să urască profund, voia întotdeauna să domine, era foarte bănuitor. Şi de multe ori se lăsa condus de impulsuri, de toane. Era un autocrat înnăscut, socotea că are chemarea de la soartă şi de la Dumnezeu săi conducă pe alţii. Faţă de necunoscuţi era foarte bănuitor şi neîncrezător. Cum sa exprimat el singur despre această trăsătură de caracter: „La noi este probabil o tară ereditară. De 700 de ani vin oameni la Habsburgi, care în spatele unor linguşiri au tot felul de pretenţii: avansări, onoruri, bani…”

Din motive aparent minore se putea pierde stima şi prietenia sa. Aşa au păţito preşedintele consiliului de miniştri von Beck, ministrul de externe Ahrenthal, ministrul de război von Schonaich, mareşalul Conrad şi alţii. Deci în contact cu Francisc Ferdinand trebuiau bine cântărite şi gândite problemele atacate şi modul în care erau expuse.

Era un om contradictoriu drept şi cinstit, corect, dar uneori inconstant.

„Fără îndoială (spune Georg Franz în ‘Erzherzog Franz Ferdinand’ , ed. Rohrer, 1943, Brunn / München / Wien) temperamentul iritabil şi nestăpânit a lui Francisc Ferdinand se datora faptului că arhiducele, ca om matur, capabil să realizeze ceva, avea mâinile legate stând sub tutela unchiului său, acel monarh semi senil, şi era silit să privească neputincios cum imperiul său se descompune. ”

În concepţia lui Francisc Ferdinand dinastia şi imperiul formau o unitate inseparabilă. Era un aristocrat pur sânge, care privea la diferenţele sociale care separau oamenii, ca la ceva lăsat de Dumnezeu. Era adversarul liberalismului, a mişcărilor înnoitoare şi a oricăror curente revoluţionare. Totuşi, fiind un om cu judecata vie, vedea necesitatea schimbărilor şi inevitabilitatea lor, căutând ca prin măsuri raţionale să amelioreze situaţia, astfel ca să poată fi evitate convulsiile periculoase.

Aceste măsuri se loveau însă de inflexibilitatea mărginită a împăratului. Ca urmare întreaga activitate politică a arhiducelui a fost o luptă directă şi subterană împotriva conservatorismului şi închistării unchiului şi suveranului său. A căutat prin mişcări abile să acumuleze cât mai multe pârghii ale puterii. Încoronarea acestor strădanii a fost numirea sa ca inspector general al armatei, deci comandant suprem al armatei.

Anul 1906 a marcat o schimbare în viaţa şi preocupările arhiducelui. Aceasta sa datorat influenţei crescânde a noului său adjutant, Alexander Brosch von Aarenau. Fiind un om foarte dotat şi foarte bine pregătit din punct de vedere politic, militar, economic, etc, a avut o influenţă benefică, stimulatoare, asupra viitorului împărat. El a fost creatorul Cancelariei Militare (Mici) pe care a dezvoltato făcând din ea o a doua conducere paralelă a statului, el fiind şeful acestei instituţii.

Brosch, curtean desăvârşit, om de caracter şi curaj, a fost sufletul Palatului Belvedere sediul arhiducelui. Despre el Vaida Voevod scrie: „Brosch întruchipa omul de lume cu omul foarte energic, altruist şi, în momentele dificile ştia cu multă ironie să depăşească obstacolele”, şi mai încolo: „El trebuia să întocmească memoriile în numele lui Francisc Ferdinand către împărat, în spiritul arhiducelui. Multe din acestea erau foarte cuprinzătoare şi întotdeauna extrem de documentate. Aceasta era necesar pentru a se evita contactul direct între nepot şi unchi, în scopul evitării enervărilor reciproce care apăreau la discuţiile lor; poziţia foarte categorică a moştenitorului tronului faţă de împărat provoca o atât de mare iritare a bătrânului domn că apărea pericolul unui atac cerebral.” (Din scrisoarea lui Vaida Voevod către Georg Franz din 8 septembrie 1941.)

După ce Brosch a fost şase ani mâna dreaptă a arhiducelui, a cerut în 1911 mutarea sa în serviciul militar activ la un regiment. Ca urmare colonelul Carl von Bardolff a fost numit în locul său adjutant al arhiducelui.

Pasiunea şi dragostea lui Francisc Ferdinand a fost armata. Pentru stăpânirea armatei sa dat o luptă surdă ani de zile între el şi împărat.

Prin acordul de compromis din 1867 încheiat între împărat şi Ungaria, maghiarii reuşiseră săşi creeze o armată (miliţie) proprie (honvezii) în care se folosea limba maghiară. Arhiducele a luptat din răsputeri pentru a reface armata unică, pusă în slujba imperiului şi a monarhiei, care să folosească doar limba germană, dar sa lovit mereu de inerţia împăratului.

Cine era contra armatei imperiale, putea fi sigur că va fi tratat cu duşmănie de arhiduce, cine în schimb sprijinea armata imperială găsea toată simpatia sa. Abia în 1913 a reuşit Francisc Ferdinand să obţină numirea sa de către împărat ca „Inspector general al întregii forţe armate”, deci practic a devenit comandant suprem al tuturor forţelor militare.

În politica internă, mai ales începând din 1906, arhiducele a avut o puternică influenţă, aceasta mai ales prin numirea lui Freiherr (cavaler) von Beck ca primministru.

Partidul Creştin Social şi mai ales conducătorul său dr. Lueger, a avut relaţii de colaborare cu arhiducele. Programul lui Lueger, patriotic german şi catolic, corespundea cu programul viitorului împărat. Organul de presă al creştinsocialilor era „Reichspost” care avea ca redactor şef pe dr. Funder, vajnic susţinător al arhiducelui. Alt organ de presă carel susţinea a fost „Österreichische Rundschau” editată de baronul Leopold von Chlumecky. Cu Lueger, Funder şi Chlumecky Vaida Voevod a colaborat şi între ei au fost relaţii amicale de simpatie reciprocă.

În politica internă a monarhiei sistemul unei duble conduceri una la Schönbrunn a împăratului, alta la Belvedere a arhiducelui, era foarte dăunătoare pentru imperiu. Influenţa lui Francisc Ferdinand era mare, dar totuşi insuficientă pentru a se impune în faţa bătrânului împărat.

Sistemul dualist de împărţire a imperiului între Austria şi Ungaria, în loc să fi rezolvat gravele probleme naţionale şi sociale, le agravase substanţial. Politica nesocotirii drepturilor popoarelor, politică de dominare şi maghiarizare forţată practicată în Ungaria faţă de minorităţi, acţiona ca un cancer care descompunea din interior structura monarhiei. Greşeala făcută de tânărul împărat Francisc Iosif în 1867, când sar fi putut găsi o soluţie acceptabilă, devenise o problemă extrem de greu de atacat la începutul secolului XX. Aceasta era problema pe care arhiducele voia să o rezolve pentru asanarea situaţiei dezastruoase.

„Pentru mine (scria Vaida Voevod în scrisoarea din 8 septembrie 1941 către Georg Frantz) este absolut clar că, aşa cum de altfel scria în ultima sa scrisoare pe care mia adresato colonelul Brosch, Francisc Ferdinand ar fi reuşit să amâne deznodământul fatal pentru imperiu, dar săl înlăture nu!” Şi mai încolo în aceeaşi scrisoare: „După ce austriecii pierduseră supremaţia în monarhie în favoarea maghiarilor, era în interesul lor absolut nu numai din motive sentimentale ca să se apropie de Germania. Habsburgii aveau doar alternativa ca mai curând sau mai târziu, să fie înlăturaţi sau să se alăture Germaniei cu un rol subordonat ca de exemplu cel al Bavariei. Nu numai între conducătorii românilor din Ungaria şi din Regatul României exista această concepţie, dar şi între cei ai slovacilor şi croaţilor. Hodza nu era singur între conaţionalii săi cu această concepţie.” (Hodza fiind unul din conducătorii slovacilor din Ungaria.)

„Pentru Francisc Ferdinand era limpede că problema esenţială a monarhiei era rezolvarea chestiunii naţionale. Îşi dădea seama că aceasta se putea realiza numai prin frângerea oligarhiei maghiare şi democratizarea ţării” (din „Erzherzog Franz Ferdinand” de Georg Franz, 1943, ed. Rohrer, Brunn / München / Wien.) Pentru aceasta a căutat sprijinul populaţiei austriece din monarhie, dar aceasta nu la înţeles şi la sprijinit prea puţin.

Se credea că din cauza soţiei sale, arhiducele ar avea o deosebită simpatie pentru populaţia slavă din imperiu. Despre acest lucru Vaida Voevod scrie către Georg Franz în 8 septembrie 1941: „Zvonul că Francisc Ferdinand ar fi avut o deosebită simpatie pentru slavi (cehi, polonezi), după câte ştiu eu, a fost numai un zvon. Cu excepţia lui Hodza, toţi oamenii de încredere ai moştenitorului tronului au fost nemţi incluzândui şi pe croaţii lui Frank  unguri sau români. Desigur, la vânători avea contact cu nobilimea slavă. Numi pot însă imagina cum, prin intermediarii săi Brosch şi Bardolff (căci fără ajutorul lor contactul era de neconceput) Francisc Ferdinand să fi putut fi influenţat în sens slavofil. De altfel întreaga sa concepţie politică se baza pe ideea că împreună cu Germania, cu prietenul său împăratul Wilhelm al IIlea, cu care concepuse un plan în colaborare, să poată să se opună mai curând sau mai târziu, concepţiei panslavismului rusesc.”

Arhiducele se temea ca nu cumva austriecii liberali să ajungă la o înţelegere cu liberalii cehi şi împreună să pornească o campanie antidinastică. Întro adnotare Vaida face remarca: „Îi era şi teamă că noi românii neam putea înţelege cu maghiarii şi să devenim antidinastici.” Arhiducele avea deci în relaţiile sale cu diferitele naţionalităţi interese monarhiceconsevatoare şi interese dinasticesupranaţionale, interese care erau prioritare. Deci nu prefera o naţionalitate alteia, ci căuta doar să le folosească în interesul imperiului şi al dinastiei.

Totuşi simpatiza, din cauza religiei lor catolice, cu croaţii şi slovenii, vrând săi folosească împotriva ideii panslaviste ortodoxe ruseşti. Cum se vede, problemele vechi sunt în continuare de actualitate.

Dar în ansamblu slavii imperiului (slovaci, cehi, polonezi, ruteni, sloveni şi croaţi) în planurile arhiducelui constituiau o contrapondere pe plan politic pe care intenţiona să o folosească împotriva supremaţiei maghiare.

Până în anul 1907 Francisc Ferdinand a avut doar foarte vagi şi puţine contacte cu românii, a cunoscut prea puţine din dorinţele şi durerile lor. Abia prin Vaida intră în contact direct cu cauza românească şi sub influenţa lui această cauză prinde contur în conştiinţa arhiducelui, acesta căutând desigur să o utilizeze ca pe un factor important în propria sa strategie. Redau un mic fragment dintrun articol scris de Vaida în acea perioadă: „Pe noi românii deja sentimentul nostru dinastic, tradiţional, ne îndeamnă să scrutăm şi să ne informăm, cu toată căldura loaialităţii noastre şi cu tot dorul de libertate: ce bărbat este arhiducele Francisc Ferdinand? Ştie oare că poporul român din ţara aceasta este legat prin tradiţiile sale de dinastie, în serviciile căreia a săvârşit cele mai strălucite fapte milităreşti? Ştie oare că noi românii cu toate restriştile ultimilor 39 de ani am păstrat sentimentele noastre dinastice în splendoarea lor virgină erezită de la antecesorii noştri? Şi dacă le ştie toate acestea: Oare este informat că poporul român nu a stat pe loc, ci a progresat şi sa înălţat în şirul naţiunilor conştiente, că voieşte să trăiască liber, în patria sa veche, egal îndreptăţit cu celelalte naţiuni?” (din ziarul „Lupta”, proprietar dr. Th. Mihali, director dr. Al. Vaida Voevod, editor dr. A. Vlad, nr. 56, Budapesta, joi 8/21 martie 1907).

„Românii (cum scrie Georg Franz la pag. 47) care sufereau sub opresiunea maghiară, au avut un rol deosebit în concepţiile arhiducelui. Cu predilecţie el lua partea lor. Problema românească a avut în planurile de reformă ale lui Francisc Ferdinand un rol egal cu cel al slavilor din sud (croaţi, sloveni), deoarece şi aici planul unei reformări a imperiului se împletea cu cea a reorânduirii regiunii Balcanilor din punct de vedere politic. În Cancelaria Militară a arhiducelui, a ‘centralei antimaghiare’ din palatul Belvedere, conducătorii românilor din Ungaria aveau un rol de prim rang.”

Se ştia că arhiducele ura pe maghiari. Vaida arată însă în scrisoarea sa către Georg Franz din 8 sept. 1941 că de fapt el nu era antimaghiar, ci era numai împotriva oligarhiei gentrylor (nobili) maghiari care conduceau politica Ungariei. El scrie: „În urma piedicilor şi greutăţilor create de guvernarea maghiară cu scopul împiedecării dezvoltării armatei şi a demoralizării acesteia, în sufletul moştenitorului tronului sa născut o profundă antipatie contra oligarhiei conţilor şi gentrylor Ungariei. Antipatia sa se evidenţia adesea prin cuvinte grele la adresa lor.”

Contele PolzerHoditz, şeful cabinetului civil al împăratului Carol I (ultimul împărat), a publicat în Pester Lloyd, Nr. 4, din 5 ianuarie 1924, un articol intitulat: „Arhiducele Fracisc Ferdinand şi Ungaria”, în care explica duşmănia arhiducelui faţă de Ungaria, printre altele şi prin influenţa avută asupra sa de sfătuitori ai săi ca Alexandru Vaida Voevod.

O deosebită aversiune nutrea arhiducele faţă de premierul maghiar contele Tisza.

Când fruntaşul maghiar contele Iulius Andrassy, a fost în audienţă la Francisc Ferdinand, a avut loc între ei o lungă şi aprinsă discuţie. Între altele Andrassy a spus: „Valahii, indiferent de ce concesiuni li sar face, vor gravita întotdeauna spre exterior.” La care arhiducele a răspuns: „Asta se spune în Ungaria, dar eu sunt convins că ei îi sunt credincioşi împăratului lor.” Răspunsul contelui a fost: „Dată fiind situaţia, acest lucru este imposibil. Dacă în Ardeal românii ajung la conducere, ar gravita cu siguranţă spre regatul independent al României şi nu ar rămâne sub o dinastie nevalahă. Şi astăzi, dacă se intră în casa unui preot valah, sar vedea pe perete chipul regelui României.” Arhiducele ia povestit toate acestea lui Vaida cu ocazia audienţei acestuia în 1907, reproducând întreaga sa discuţie cu Andrassy.

Întro audienţă a primului ministru al Ungariei dr. Wekerle la Francisc Ferdinand, cel din urmă ia declarat: „Ţinta mea este să cuprind toate naţionalităţile sub sceptrul Habsburgic, pe baza egalităţii lor în drepturi. Este imposibil să se admită un rol conducător pentru unii.” La aceasta Wekerle a răspuns: „Ungaria nu a renunţat niciodată la drepturile ei garantate prin jurământul regilor şi nici pe viitor nu va renunţa.” Discuţia ia fost povestită de colonelul Brosch lui Vaida a doua zi după audienţa lui Wekerle.

În scrisoarea lui Vaida Voevod către Georg Franz din 8 septembrie 1941 scrie: „Alianţa împotriva oricărei iniţiative pe care ar fi încercato Francisc Ferdinand, între biserica catolică, biserica calvină, moşierimea mare şi mică, marele capital deţinut mai ales de evrei şi care dispunea de presă, creau împreună un bloc solidar de neclintit, o forţă care i se opunea. Şi oricât de paradoxal ar părea, moştenitorul tronului contribuia la sprijinirea şi menţinerea acestor stări de lucruri şi aceasta întro măsură hotărâtoare. Cu ajutorul unei reforme electorale Francisc Ferdinand dorea să creeze o contrapondere parlamentară a nemaghiarilor, care să se poată împotrivi samavolniciilor maghiarilor. El ura magnaţii, dar respecta tradiţiile camerei magnaţilor. El denunţa la Roma viaţa imorală dusă de episcopii maghiari; dar nu era de acord ca o reformă agrară să ia cel puţin o fracţiune din pământul bisericii catolice şi săl distribuie ţăranilor fără pământ. Un milion de jugăre luate bisericii catolice ar fi păgubito doar întro mică măsură. Despăgubirile acordate de guvern bisericii catolice ar fi micşorat în mare parte paguba. Mulţi ţărani datornici, avizi de pământ, nu mai puteau emigra spre America. Calitatea contingentelor de recruţi dovedea că din an în an erau tot mai subnutriţi.

Cine făcea reforma agrară avea de partea sa întreaga populaţie a Ungariei, maghiari şi nemaghiari. Şi tocmai această problemă moştenitorul tronului nu avea hotărârea necesară să o atace.”

Planul pentru salvarea imperiului şi a monarhiei la conceput Francisc Ferdinand prin realizarea unei reforme care prevedea sfărâmarea supremaţiei maghiare, urmată de o federalizare care să realizeze o autonomie locală, dar totodată să întărească puterea centrală, deci monarhia.

Colaboratorii săi cei mai apropiaţi pentru realizarea plănuitei reforme, au fost:

Alexander Brosch von Aarenau, adjutant şi conducător al Cancelariei Militare, până în 1911;

Carl von Bardolff, adjutant şi conducător al Cancelariei Militare, 19111914;

Conrad Franz von Hotzendorf, şeful Statului Major;

Baron von Eichhoff, şef secţie la Ministerul de Interne;

Alexander von Spitzmuller, ministru de finanţe;

Kristoffy Josef, ministru de interne al Ungariei;

Alexandru Vaida Voevod, deputat în Camera Ungariei;

Aurel C. Popovici, profesor universitar;

Milan Hodza, deputat în Camera Ungariei;

Friedrich Funder, redactor şef la Reichspost;

Leopold Baron von Chlumecky, editor al Oesterreichische Runschau;

Ottokar Czernin, expert de politică externă.

Mulţi din aceşti colaboratori, fiind cetăţeni ai Ungariei, erau siliţi la o colaborare secretă din cauza puterii de care dispunea conducerea Ungariei în umbra împăratului, printre aceştia numărânduse şi Vaida.

Întro adnotare Vaida scrie: „Baronul Beck a fost până în 1907 consilierul principal al arhiducelui, alături de Czernin. După aceea Beck a ajuns să fie duşmănit de Francisc Ferdinand, astfel că nu mai voia săi audă nici numele. Brosch ma sfătuit să nu pomenesc faţă de arhiduce de relaţiile mele cu Beck şi să sistez aceste relaţii. Acest din urmă lucru nu am putut şi nu am vrut săl fac deoarece baronul Beck fusese cel care ma introdus la Belvedere. Era de altfel un gentelman deosebit de inteligent şi loaial.”

Prin Vaida a luat contact arhiducele cu câţiva fruntaşi ai naţionalităţilor din Ungaria. Astfel în scrisoarea sa către Georg Franz din 8 septembrie 1941, scrie: „Invitarea mea la moştenitorul tronului în 1907, în urma unui discurs al meu din cameră ţinut cu ocazia discutării bugetului. Am cerut atunci păstrarea limbii germane ca limbă de instrucţie şi comandă în armată.” Vaida cunoştea slăbiciunea arhiducelui pentru armată şi supărarea sa că în Ungaria fusese înlocuită limba germană în armată cu limba maghiară, practic creânduse o armată naţională maghiară, dar care cuprindea de fapt mai mulţi nemaghiari decât maghiari. Acţiunea sa era plănuită cu dublu scop: pe de o parte câştigarea simpatiei arhiducelui pentru cauza românească, pe de altă parte subminarea atotputerniciei maghiare în armată. Armata era unul din principalele mijloace folosite de conducerea Ungariei pentru subjugarea naţionalităţilor şi o deosebit de eficientă şcoală de maghiarizare.

În aceiaşi scrisoare Vaida descrie cum a obţinut ca moştenitorul tronului săl primească în audienţă pe Aurel C. Popovici, dr. A. Bunea, dr. Miron Cristea, Milan Hodza şi E. Steinacker. În capitolul V această chestiune este descrisă cu amănunte. Vreau să relev doar faptul că Vaida voia să realizeze un front comun al minorităţilor din Ungaria ajutat şi dirijat din umbră de viitorul împărat. Această intenţie nu a putut fi însă realizată decât întro foarte mică măsură, lipsa de hotărâre a arhiducelui fiind una din cauze, împotrivirea împăratului, abilitatea guvernărilor maghiare, precum şi necolaborarea celorlalte naţionalităţi fiind alte cauze. Colaborarea cu slovacii în frunte cu Hodza a fost bună, cu germanii conduşi de Steinacker, pe care Vaida îl caracteriza ca fiind un idealist puţin naiv dar cinstit, colaborarea a fost mai mult teoretică, la fel cu sârbii sau croaţii.

Printrun joc diplomatic abil iniţiat de Aurel C. Popovici, ajutat de Vaida, cu scopul consolidării relaţiilor între viitorul împărat şi România în folosul cauzei naţionale, sa organizat vizita arhiducelui la regele Carol I (Sinaia). Ottokar von Czernin în „Im Weltkriege” („În războiul mondial”, Berlin 1919, pag. 64) spune că se preconiza idea unirii Transilvaniei cu România şi intrarea ţării reunificate întro federaţie cu Imperiul austriac.

Prin anii 19101911 Francisc Ferdinand, după ce avusese mai multe programe de reformă (trialism: Austria, Ungaria, Slavia de sud; idea federalizării unor state naţionale inspirată de Aurel Popovici, etc), ajunsese la un program ponderat sub influenţa lui Brosch, Vaida, Popovici, Hodza, etc de creare a unui stat federal cu numele de Austria Mare. Pentru acest proiect se impunea ca măsură obligatorie introducerea votului universal în Ungaria, pentru a înlătura preponderenţa maghiară. Autocratul Habsburg desigur nu era un amic al acestei inovaţii democratice, dar aceasta era singura cale care îi putea aduce sprijinul naţionalităţilor subjugate. Ca urmare era hotărât ca în clipa când va moşteni tronul, să nu depună jurământul de încoronare pe constituţia existentă. Voia în prealabil să modifice legea de bază. Mai voia să introducă funcţia de cancelar şi preconiza ca Brosch să devină cancelarul imperiului. Prin toate aceste măsuri de salvare a monarhiei, voia să dea o nouă strălucire imperiului restructurat Austria Mare.

Despre aceste planuri Vaida scria către Georg Franz în 8 septembrie 1941: „Salvarea monarhiei? O nouă strălucire a monarhiei? Prin metoda practicată de Francisc Iosif o viaţă întreagă, de a ‘Fortwursteln’ (expresie germană care exprimă o îndeletnicire minoră a face cârnăciori folosită de intimul împăratului contele E. Taafe, despre modul de guvernare a monarhului), a contribuit din plin la subminarea bazei monarhiei. Toţi politicienii austrieci erau obosiţi de monarhie. Slavii cu numai câteva excepţii îşi întemeiau toate speranţele pe Rusia. Românii, sârbii, croaţii, voiau libertate naţională şi vedeau în Austria Mare stadiul premergător reunificării lor în state naţionale. Ungurii voiau o Ungarie independentă în care să poată maghiariza populaţia nemaghiară majoritară şi să împiedice cu orice preţ reforma agrară, care iar fi dat depline puteri (în sensul de mare popularitate) împăratului. Germanii din Ungaria gravitau mai mult spre Germania şi erau în mai mică măsură credincioşi Habsburgilor.”

Din acest paragraf al scrisorii se vede şi modul în care privea însuşi Vaida Voevod problema Austriei Mari ca un prim pas spre independenţa naţională a românilor, ca un stadiu de parcurs spre unificare întrun stat naţional.

În politica externă Francisc Ferdinand avea concepţii conservatoare. În 1913 sa exprimat către von Spitzmuller: „Nu voi duce niciodată un război împotriva Rusiei. Voi aduce orice jertfă ca săl evit. Un război între Austria şi Rusia ar duce fie la căderea Romanovilor, fie la căderea Habsburgilor, poate ar duce chiar la răsturnarea ambelor dinastii.” (Georg Franz, Erzherzog Franz Ferdinand, pag. 99) Aceste gânduri sau dovedit a fi profetice şi arată perspicacitatea şi raţiunea arhiducelui care îşi dădea seama cât de şubrede erau fundamentele pe care erau clădite cele două imperii.

Cu toată prietenia pentru împăratul Germaniei, Francisc Ferdinand vedea în Hohenzollerni nişte uzurpatori care acaparaseră drepturile istorice ale Habsburgilor. În concepţia sa, predominanţa prusacă în Germania era tot atât de dăunătoare acesteia ca şi predominanţa maghiară în Austria. Dar tot mai marea izolare a Germaniei, tot mai accentuata concurenţă a ei cu Anglia şi Franţa pentru pieţe de desfacere şi influenţă, precum şi crescânda animozitate rezultată din această stare, pe de o parte, înrăutăţirea relaţiilor Austriei cu Rusia ca rezultat al crizei balcanice, pe de altă parte, au dus la o apropiere între aceste două imperii.

Un alt aspect era acela că împăratul Wilhelm era în relaţii foarte bune cu premierul Ungariei Tisza, duşmanul nedeclarat al arhiducelui. La o întrevedere între Francisc Ferdinand şi Wilhelm, la Konopischt cu două săptămâni înainte de moartea arhiducelui, acesta la rugat pe împăratul Germaniei ca săşi folosească influenţa pe care o avea asupra lui Tisza ca românii din Ungaria să fie mai bine trataţi. („Erzherzog Franz Ferdinand…”, Georg Franz, pag. 102.)

Francisc Ferdinand vedea în prietenia şi alianţa celor trei imperii (AustroUngaria, Germania şi Rusia), singura posibilitate de a frâna avântul revoluţionar care mocnea în popoarele care îl constituiau. Un război între ele însemna în conştiinţa lui sfârşitul principiului monarhic al monarhiei absolute. Şi din acest motiv era un aprig adversar al războiului. Căci vedea revoluţia răsturnătoare a orânduirii imperiale ca urmând inevitabil războiului. Şi vedea că un război împotriva Serbiei însemna un război împotriva Rusiei, protectoarea ei.

Faţă de România Francisc Ferdinand a arătat o sinceră prietenie. Aceasta îşi avea sorgintea în prietenia cu regele Carol I consolidată cu ocazia vizitei la Sinaia în 1909, când acesta bine sfătuit, printre alţii şi de Vaida, a arătat toată consideraţia soţiei moştenitorului tronului Austriei, fapt care la câştigat instantaneu pe arhiduce. Dar această prietenie nu era numai de natură subiectivă, ea avea şi baze reale ca: interese economice comune şi adversitate comună faţă de Ungaria.

Marele om politic român Nicolae Filipescu preconiza unirea Transilvaniei cu România întro Românie Mare, care să intre întro uniune cu Austria. Ideea era sprijinită de ambasadorul Austriei la Bucureşti Ottokar Czernin şi indirect de arhiduce, dar premierul Ungariei Tisza a ştiut să o zădărnicească.

Francisc Ferdinand vroia să creeze un stat al slavilor din sud, catolici, care să facă parte din Austria Mare şi care să fie o contrapondere în faţa Serbiei ortodoxe. Anexarea Bosniei şi Herţegovinei a fost un pas determinant în această direcţie. Sârbii vedeau în planurile arhiducelui dorinţa de încorporare a ţării lor, dacă era posibil pe cale paşnică, dacă nu pe calea armelor, în Imperiul habsburgic. Bazânduse pe ajutorul rusesc în lupta lor pentru păstrarea independenţei, Serbia era hotărâtă să reziste oricăror presiuni austriece.

Colonelul sârb Dragutin Dimitrijevici şi colaboratorii săi, temânduse că manevrele militare austriece care urmau să se ţină în iunie 1914 în Bosnia, ar constitui pregătiri pentru un atac asupra ţării sale, manevre la care urma să asiste arhiducele, a organizat atentatul asupra lui. Socoteau că înlăturarea lui Francisc Ferdinand însemna înlăturarea celui mai aprig duşman al Serbiei, al aceluia care se opunea ideii realizării Serbiei Mari a Iugoslaviei, prin unificarea tuturor slavilor din sud întrun stat, ceea ce implica anexarea la Serbia a mari părţi din Imperiul austroungar locuite de slavi (croaţi, sloveni, bosniaci, sârbi).

La 28 iunie 1914 la Sarajevo, o mână criminală, a studentului sârb Princip, curmă viaţa lui Francisc Ferdinand şi a adoratei sale soţii. A fost scânteia declanşării primului război mondial, cel care a schimbat faţa lumii, a rezolvat unele probleme şi a creat altele.

În 12 iulie 1914 colonelul Brosch scria lui Vaida Voevod următoarele rânduri: „Nu pot să scriu multe cuvinte, sunt încă pe jumătate nebun de durere şi revoltă. Până voi ajunge din nou să mă reechilibrez vor trece probabil mulţi ani; deocamdată însă nu sunt în stare sămi adun gândurile. Doar atât îmi dau cu limpezime seama, că soarta pare că a hotărât pieirea noastră şi că pentru a desăvârşi această operă, a înlăturat mai întâi pe singurul om care ar fi putut să o împiedice.

Finis Austriae!

Pot să vă asigur că, unul din primele mele gânduri după îngrozitoarea nenorocire, a fost: Ce va face acum doctorul Vaida şi sărmanii săi români, expuşi acum din nou fără apărare, fărădelegilor maghiare?”

 

 

CAPITOLUL IV ÎMPREJURĂRILE ISTORICE, SOCIALE ŞI POLITICE.

 

În acest capitol voi reda extrase din câteva lucrări ale lui Alexandru Vaida Voevod care descriu anumite momente ale acelor timpuri, precum şi câteva consideraţii generale ale unor contemporani. Pentru a nu impieta conţinutul acestor lucrări originale şi valoroase prin conţinutul lor, luat fiecare în parte, nu am compilat un capitol unitar ci am preferat divizarea în câteva subcapitole disparate. Prin citirea lor sar putea să se piardă ceva din continuitate, dar valoarea originalelor compensează cred pe deplin acest lucru. În final cititorul sper să se aleagă oricum cu o imagine de ansamblu a evoluţiei istorice care a dus la starea socială disperată a românilor care trăiau în Ungaria, adică pe străvechile meleaguri ale neamului nostru înglobate în acea configuraţie anacronică care era Ungaria imperiului bicefal AustroUngar.

 

 

CAPITOLUL IV.1 „CUVINT INAINTE” DE AL. VAIDA VOEVOD.

Acest ” Cuvânt înainte ” a fost scris de Vaida ca introducere la lucrarea pe care o public în capitolul V.

 

Aruncat de soartă şi de firea mea, aşa zicând din copilărie, pe digul politicii româneşti transilvane, dig biciuit de toate valurile şi vânturile conflictelor de interese între Ungaria şi Austria de o parte şi între România ataşată „Triplei Alianţe” de altă parte, am ajuns relativ curând sămi dau seama că situaţia grea în care ne zbăteam românii de sub coroana sfântului Stefan (coroana Ungariei, n.a.) era provocată şi permanentizată de două cauze: dualismul şi inferioritatea gradului nostru de evoluţie economică, socială şi culturală.

Abuzând oligarhia maghiară de prerogativele pe care i le oferea dualismul în cadrele monarhiei lui Francisc Iosif I, ea pricepuse săşi asigure un privilegiu din împiedecarea dezvoltării normale a tuturor nemaghiarilor şi mai cu seamă a românilor, pe tărâmul economic şi cultural. Prin stăvilirea progresului nostru această oligarhie izbutea să paralizeze şi posibilităţile noastre de acţiuni politice. Cât timp dualismul nu era înlăturat, rămânea orice entuziasm, orice energie colectivă românească, condamnată la sterilitate. Faptul că România liberă a putut în cadrul echilibrului european, păşi pe calea progresului şi a dezbalcanizării, sa datorat scutului dat existenţei ei de asocierea ca membră la Tripla Alianţă.

Pentru noi transilvănenii totul se prezenta mai simplu. Neamţu adică împăratul, nea trădat, dândune pradă oligarhiei maghiare. Iosif al IIlea nu a împiedecat executarea lui Horia şi Cloşca, nici nu ia oprit pe feudali să se răzbune crunt contra răsculaţilor români. Ce credincios şi eroic sau luptat pentru împărat grănicerii români în războaiele cu Napoleon. Iar meritele lor cu ce lea recompensat împăratul din Viena? Parcă nu a ajutat să scăpăm de asuprirea oligarhiei!

Dar după 1848 soarta lui Iancu nu a fost o pildă vie în amintirea noastră a devotamentului românilor faţă de împărat şi totodată a ingratitudinii lui Francisc Iosif faţă de noi!

Ce folos că generaţia lui Şaguna şi Bariţiu, fidelă jurământului românilor de pe „Câmpul Libertăţii” şia ţinut neclintit legământul de credinţă faţă de „înalta casă de Habsburg” cum o sfătuise în epocalul său discurs Simion Bărnuţiu!

Nu am fost trădaţi în 1867 de acelaşi împărat? Nu tremurăm şi acum de revoltă pentru ticăloşia ungurească în chestiunea Memorandului, comisă cu complicitatea împăratului? Nu au dreptate ungurii săşi bată joc de noi, aruncândune în faţă că Viena lor lea dăruit ţara şi popoarele pentru că lau detronat pe Francisc Iosif, iar pe noi dânsul nea recompensat pentru devotamentul şi jertfele noastre cu asuprirea maghiară, cu procese, temniţe, amendări, scandaluri!

„Aşa ne este scris”, „Aşa ne e ursita, ca toată lumea, cu împăratul în frunte, săşi bată joc de biet neamul nostru.” Nu mai conteneau cu găsirea vinovaţilor, cu bocetele neputincioase. Era o văicăreală colectivă, consolatoare, a neputinţei.

Pe încetul însă am început, unii şi alţii din generaţia mea, să ne modificăm judecata. Trei împrejurări au contribuit la aceasta mai cu seamă. Cuvintele de foc ale lui Aurel C. Popovici care nu înceta să stăruiască: „Învăţaţi, trebuie să fiţi superiori ungurilor, mai pregătiţi, mai dibaci, fiecare din voi cât o sută din ei. Altă aristocraţie nu are poporul nostru, decât pe voi. Voi trebuie să grijiţi la conştiinţa cetăţenească, să organizaţi poporul, săl transformaţi dintro masă amorfă, întro naţiune de luptători.”

Al doilea izvor de judecată ni la oferit istoria atât de sobră, a cinstitului istoriograf G. Bariţiu.

Mediul social, familia şi experienţa, a fost a treia împrejurare care nea deschis ochii judecăţii.

Bariţiu arată obiectiv ce a fost feudalismul din Europa şi excrescenţele lui speciale care sau produs în Ungaria şi Transilvania. Arată cum de o parte, nu numai unguri ci şi nobili români şi de alte naţii, au aparţinut claselor feudale privilegiate, de altă parte că soarta iobagilor unguri, saşi etc. era identică cu cea a iobagilor români, fără consideraţii etnice. Astfel de fapte şi stări deschid noi perspective de judecată.

Bariţiu mai demonstrează şi metodele de şantaj şi presiune prin care oligarhia vremii ştia să împiedice orice bune intenţii de progres şi orice iniţiative şi dispoziţii luate în favoarea poporului, din partea împăraţilor din casa de Habsburg.

În familie şi în societatea românească auzeam întruna lăudând epoca, vie în amintirea mai bătrânilor, când limba română era limba serviciilor publice, când funcţionari români împărţeau dreptate şi prevedeau administrarea Ardealului autonom, când împăratul era nu numai protectorul dar şi aliatul românilor, întrebuinţând în descriptele lui limba românească.

În şcolile ungureşti dar şi în cele confesionale româneşti şi săseşti istoria oficială „a Patriei” arăta lupta eroică a maghiarilor contra „Vienei”. Ungaria a fost stăpânită de la 1526 până la 1686 de sultanii din Constantinopol, reprezentaţi în capitala Buda prin paşă, reprezentantul padişahului, şi fusese eliberată de armatele habsburgice din situaţia ei de paşalâc turcesc. Transilvania „independentă” era guvernată de principi autohtoni, numiţi tot de sultan. „Ideea milenară a Sf. Ştefan” a suferit din generaţie în generaţie o dezaxare. Oligarhia maghiară nu a încetat să susţină privilegiile „Bulei de aur” (1222), prin rebeliuni continue sub diferiţi regi şi sub cei din Casa de Habsburg. Metodele erau vechi şi tradiţionale, în fond destul de simple. În „Dietele” lor, fie din Ungaria propriu zisă, fie din Principatul Transilvaniei (împărăteasa Maria Tereza a ridicat Transilvania la rangul de Mare Principat), oligarhii combăteau orice inovaţii cerute de domnitor care atingeau prerogativele feudale, invocând jurământul regal. Complotând cu duşmani externi, pricepeau să obţină în schimbul sistării rebeliunii, renunţarea în favoarea lor din partea coroanei la drepturi, în detrimentul civilizaţiei şi a progresului social. Îndată ce oligarhii izbuteau cu un şantaj se apucau de altul, folosinduse de faptul că Habsburgii în tot decursul veacurilor XVII, XVIII şi XIX au fost angajaţi în războaie.

Relaţia dintre „naţiunea maghiară” şi dintre casa dominatoare, cât şi ceea ce se numea „constituţional”, se evidenţiază clar din oricare carte maghiară de istorie. Voi cita numai câteva pasaje dintro astfel de carte oficială editată la 1908, manual obligator pentru clasele superioare medii confesionale germane, prin urmare nemaghiare. Acest manual e Istoria Universală de Iuliu Szebestyen, tradus în germană de Robert Csallner, vol. II, 16481890, Sibiu editura Krafft 1908. Iată ce înţelegea „naţiunea” (statele, magnaţii, nobilimea) sub constituţionalitate: „…numai în două puncte se deosebea regimul patriei noastre de cel din ţările austriece. În înţelesul străvechilor lor privilegii, statele (feudalii) nu participau la sarcinile statului şi nobilimea conducea administraţia pe judeţe, prin funcţionari aleşi de ea. Dar şi aceste ultime deosebiri Iosif al IIlea era hotărât să le înlăture. El şia propus ca scop al vieţii sale, săşi schimbe imperiul întrun stat unitar cu caracter german, în care domnitorul dând legi, să înceteze vechile drepturi şi privilegii şi să dispună fiecare cetăţean de egale drepturi şi îndatoriri. Astfel întregul organism statal care până atunci se bucura de conducerea aristocratică clericală, a fost îndrumat spre reforme care nu aveau nici un temei. Când Iosif al IIlea apoi a depozitat sfânta coroană a lui Stefan în trezoreria din Viena şi a ridicat limba germană la rangul de limbă de stat, când a ordonat recensământul populaţiei şi măsurarea proprietăţilor funciare şi când a desfiinţat iobăgia spre a pregăti impunerea cu dări şi a statelor (nobilimea privilegiată), nemulţumirea în ţară (în Ungaria) sa generalizat. Spre a paraliza însă rezistenţa statelor, Iosif al IIlea a retras nobilimii dreptul asupra administraţiei… Când sa terminat măsurătoarea proprietăţilor rurale, nu a mai rămas decât introducerea impozitării generale spre a contopi ţările noastre în ţările austriece. Atunci însă mărimea pericolului (de a plăti dări şi a pierde munca gratuită a iobagilor!), a trezit naţiunea ungară la conştiinţă şi a fost îndemnată şi prin alte împrejurări la rezistenţă. (Oare poporul nu voia să fie liber? Oare nu voia să plătească şi nobilimea impozite?) Aceste împrejurări lea oferit situaţia europeană şi stările din statele habsburgice.

Iosif al IIlea fără nici o consideraţie, urmărea crearea unui drept penal unitar, a unei proceduri juridice unitare, sustrăgea proprietăţile clasei ţărăneşti din mâna nobilimii prin sistarea iobăgiei, pretindea impozitarea generală şi supunea pe nobili justiţiei ţării şi autorităţilor penale!

Fiind angajat Iosif al IIlea în război contra turcilor (aliaţii de totdeauna ai ungurilor), având dificultăţi şi în Belgia, fiind ameninţat în acelaşi timp de alianţa între Rusia, Anglia şi Olanda…

Adunările judeţene (ale nobilimii) au refuzat furnizările pentru război şi statele se pregăteau săi opună rezistenţă armată cu ajutor străin lui Iosif al IIlea. Murind împăratul care era grav bolnav nu a mai rămas în partea noastră (Ungaria şi Transilvania) din dispoziţiile lui ilegale, nici o urmă. Constituţia maghiară a fost salvată,” scriu domnii Szebestyen  Csallner.

Astfel de concepţii „generoase” de drept constituţional şi de cunoştinţe istorice se infiltrau tinerelor generaţii de maghiari şi de nemaghiari, prin instrucţia publică, oficială înainte de război.

Punctele esenţiale ale „Diplomei Inaugurale” erau următoarele (după G. Bariţiu. Am înlocuit numai unele cuvinte arhaice cu sinonime): „Sfânt şi inviolabil vom ţinea cu noi şi cu puterea noastră regească, vom face să se ţină şi prin alţii: ordinea regească de succesiune de tron fixată în articole de lege din 1723: I şi II! ; Încoronarea executândă în sensul art. de lege din 1791: III! ; constituţiunea independentă legală, libertatea şi integritatea teritoriului Ungariei şi a regatelor aparţinătoare ei. Sfânt şi strict vom ţinea noi şi cu puterea noastră regească, vom face a se ţinea şi prin alţii libertăţile, privilegiile, legal existente, uzanţele legale ale Ungariei şi ale regatelor cei aparţin şi legile sancţionate prin glorioşii noştri antecesori şi încoronaţi regi ai Ungariei, precum şi cele ce pe viitor se vor face prin Dietă (Camera şi Casa magnaţilor) şi se vor sancţiona de către noi, ca rege ungar încoronat, în toate punctele, articolele şi clauzele lor aşa precum se va fixa înţelesul şi practica acelora prin învoirea comună a regelui şi a Dietei…

Pentru asigurarea tuturor acestora va servi jurământul nostru regesc, pe care îl vom depune pe cuprinsul prezentei noastre diplome cu ocaziunea încoronării noastre…!”

În formula de jurământ cu ocazia încoronării, se mai precizează: „Jurăm pe viul Dumnezeu, pe prea curata fecioară Maria şi pe toţi sfinţii lui Dumnezeu, că vom păstra bisericile lui Dumnezeu, jurisdicţiunile bisericeşti şi civile ale Ungariei şi ţărilor ei aparţinătoare şi locuitorilor ei ecleziastici şi civili ai tuturor claselor, drepturilor, imunităţilor, libertăţilor, privilegiile şi vechile lor datini bune şi aprobate…, vom ţine legile serenisimului rege Andrei al IIlea (1222) etc.”

Comparând textul citat după manualul lui SebestyenCsallner cu acel al diplomei inaugurale şi a jurământului de încoronare, cred că şi cititorul cel mai străin de tertipurile şi feloniile oligarhiei maghiare, va fi pe deplin documentat că Francisc Iosif I după încoronarea ca rege al Ungariei, ajunsese o biată minge în mâna magnaţilor unguri. Ce umilire!

În numele lui fusese contele Iuliu Andrassy senior osândit, după capitularea armatei lui Kossuth de la Siria ca, în absenţă, fiind refugiat în străinătate, să fie spânzurat „în efigie”, ţintuinduse portretul şi numele lui pe spânzurătoare, ca rebel sperjur.

Şi acelaşi Francisc Iosif I, în schimbul sclaviei impusă lui pe baza a două jurăminte, prin magnaţii maghiari, a acceptat ca acelaşi Iuliu Andrassy săi aşeze, ca primministru, coroana pe cap.

Adevărat că după ce magnaţii, la 1707 detronaseră Casa de Habsburg în Dieta lor de la Onod, au mai detronat între timp în 14 aprilie 1849, tot ei, conduşi de guvernatorul lor revoluţionar Kossuth la Dobriţin, din nou aceeaşi casă de Habsburg, în fruntea căreia se găsea însuşi Francisc Iosif I. Fasturile solemnităţii încoronării sau desfăşurat cu o pompă feerică menită să exercite un efect narcotic ameţitor asupra perechii regale. Sau cumulat toate ceremoniile mistice rituale şi executarea actelor impresionante care, conform etichetei, exprimau simbolic tot atâtea angajamente, pe care regele le confirma prin jurământul semnat din diploma inaugurală şi prin jurământul depus în auzul lumii întregi la încoronare.

Îndată după încoronare sa început cu „restitutio in integrum” a privilegiilor oligarhiei. Tot ce putea să le stea în cale din legile progresiste aplicate sub diferiţi domnitori, a fost abrogat. Ceea ce le servea prerogativelor, ca de exemplu legea electorală feudală, cea mai reacţionară din lume, pentru Ardeal au lăsato în vigoare, pe când pentru restul Ungariei au modernizato.

Nu au mai putut introduce din nou privilegiile feudale vechi, ca nobilii să nu mai plătească impozite, nici dreptul de a dispune din nou de iobagi nu lau putut restitui în timpul dintre 1848 şi 1867. Spiritul vremii se schimbase în lume.

De aceea oligarhii maghiari, cu o viclenie unică în istoria popoarelor, şiau constituit o faţadă naţională, înlocuind feudalismul cu decor democratic. Ceea ce fusese „naţiunea ungară”, adică nobilimea privilegiată, ca noţiune de drept public, a fost numit de acum „naţiunea unitară, indivizibilă maghiară”, în sens etnic. Limba maghiară, care abia după 1830 a început să fie introdusă ca limbă oficială, şi numai la 1840 ca limbă a serviciilor publice de guvernare, nu dispune de un cuvânt sinonim cu latinescul „Hungaria, Hungarus, Hungaricus”.

Ungur în limba maghiară înseamnă „magyar”. Acest cuvânt însă nu există în nici una din toate legile codificate vechi (Corpus iuris verbotian, Aprobatae et compillatae costitutione, şi altele), căci legile se refereau la privilegiile nobilimii fără deosebire etnică, la ale clerului respectiv ale confesiunilor recunoscute, la diferitele categorii de orăşeni, libertini, etc. şi mai cu seamă la îndatoririle iobagilor misera plebs contribuens faţă de stăpânii lor feudali, toţi împreună erau „hungari în regnum hungaricum” conform limbii oficiale latine, iar în rest, după categorii „nobiles, hospites etc.”. Acea nouă limbă juridică era o harababură de limbă păsărească, un amestec de limbă culinară cu o ungurească barbară.

Spre a mimetiza vechile privilegii nobiliare la ideologia timpului, magnaţii după „împăcarea” cu regele încoronat, au păstrat aplicarea diplomei inaugurale şi a încoronării, cu toate atribuţiile şi fondul medieval feudal. Pe calea aceasta îşi asigurau jurământul dublu regal, iar datorită acestuia, închistarea oricărei iniţiative regale în cămaşa lui Nessus a interpretărilor „constituţionale” ale camerei deputaţilor, care era în complicitate cu casa magnaţilor.

„Hungaria, Hungaricus” a făcut loc în noile legi ale ţării cuvintelor „Magyar orszag, magyar”. Legea electorală asigura „Naţiunii dominante maghiare” putere discreţionară asupra mandatelor pentru camera deputaţilor. Asupra legii electorale ungureşti şi asupra metodelor şi abuzurilor electorale sar putea scrie şi sau şi scris volume. Ca un autentic documentar poate servi, ca un izvor ireproşabil, cartea cinstitului şi obiectivului autor englez Scotus Viator: „Ungarische Wahlen. Beitrag der Politischen Koruption”, de R. W. SetonWatson (cu pseudonimul Scotus Viator), traducere din engleză în germană, Leipzig, T. Weicher 1912.

Regulamentul camerei, diploma inaugurală şi jurământul de încoronare, asigurau „reprezentanţilor naţiunii” redactarea, votarea şi interpretarea legilor. La rândul său casa magnaţilor, conţii, feudalii şi sateliţii lor, marii capitalişti, mai ales evrei şi ecleziasticii latifundiari, decideau asupra instituţiilor precum odinioară asupra acelora ale „Hungariei”, de la 1867 încoace asupra celor ale „Magyarorszagului”, chiar mai arbitrar decât antecesorii lor înainte de 1848. Pe încetul îl obişnuiseră pe Francisc Iosif I cu situaţia de a fi un simplu grefier al lor, care prin semnătura sa precum jurase, sancţiona ca rege încoronat, tot cei impuneau „reprezentanţii naţiunii”. Pasivitatea ungurilor după 1848, împreunată cu fronda rebelă în ţară şi străinătate şia dat roadele la 1867, aceasta datorită şi înfrângerii la 1866 a armatei habsburgice la Koniggraetz (Sadova). Numai pasivitatea magnaţilor şi conspiraţiile lor nu ar fi fost suficiente ca să poată realiza dualismul.

Pasivitatea hotărâtă la conferinţa fruntaşilor români la Miercurea a avut urmări şi bune şi rele, dar în definitiv era departe de a putea răsturna dualismul. Situaţia a caracterizato cu clarviziunea proprie lui şi ca poate singurul român exact informat, marele Şaguna deja în anul 1865, cu dictonul: „Flere postem sed invare non”.

Atitudinea maghiarilor nea servit însă cu învăţăminte preţioase, de care a profitat generaţia mea. În conversaţii particulare, în controverse politice, prin felul cum se preda „istoria patriei”, prin presă, laitmotivul maghiar era invariabil „ingratitudinea habsburgică”. Care român să nu fi fost de acord? Pe încetul amorţesc însă şi revoltele cele mai îndreptăţite şi urile cele mai nestăpânite, încât între 1890 şi 1900 se ivi un alt curent de păreri în sânul tinerimii române.

Ungurii, făcând generaţie de generaţie greutăţi Habsburgilor, fronde duse până la revoluţii, comploturi cu state străine, insulte personale, chiar şi atentate contra monarhului (cum a fost atentatul maghiarului Libenyi contra lui Francisc Iosif), pentru ca la sfârşit să încheie un compromis umilitor pentru prestigiul coroanei, păgubitor statului şi popoarelor, dar prin care oligarhia maghiară reuşea săşi stoarcă privilegiile. Aşa bunăoară maghiarizarea nu era decât un pretext patriotard, spre ai sili pe nemaghiari săşi prade energiile politice în lupte de apărare. Produsul muncii lor însă, ei reprezentând peste 52% din numărul locuitorilor Ungariei, recompensa înmulţit impozitele ce trebuiau să le achite şi membrii oligarhiei maghiare. Pierderea iobagilor de asemenea era compensată de latifundiarii magnaţi, mireni şi ecleziastici, prin lefurile de mizerie ce le primeau angajaţii lipsiţi de pământ, pe latifundiile lor vaste.

Găsinduse întro situaţie precară atât monarhia cât şi nemaghiarii, expuşi în faţa prepotenţei magnaţilor Regatului maghiar, ar fi fost firesc, ba singurul mijloc de a putea frânge asuprirea din partea acestei oligarhii, prin înlăturarea dualismului, să se alieze aceşti doi factori dinastia şi nemaghiarii contra asupritorilor, duşmanii lor.

Aurel C. Popovici după procesul „Replicei”, în urma stăruinţelor noastre, ale amicilor săi, trecând Carpaţii sa stabilit la Bucureşti. Acolo a desfăşurat o largă activitate propagandistică, politică, culturală şi publicistică (ea nu şia găsit încă apologetul). Pe lângă editarea ziarului cotidian „România Jună” a întemeiat şi primul institut modern tipografic, de arte grafice şi de editură – „Minerva”. Ajungând Aurel C. Popovici pe încetul să cunoască stările politice, sociale, culturale, economice, şi dincolo de munţi, cu toată tara culiselor politicianiste ale epocii, cu aceeaşi temeinicie cum le cunoştea pe cele ale românilor de sub stăpânirea Habsburgică, pe deasupra fiindui cunoscute şi relaţiile din Ungaria şi slăbiciunile intime ale politicii vieneze, a scris şi publicat după 12 ani de studiu, senzaţionala sa operă „Die Vereinigten Staaten von GrossÖsterreich”. Speranţa lui era că, ceea ce nu se putea realiza cât timp Francisc Iosif ocupa tronul dublei monarhii, se va putea înfăptui când Francisc Ferdinand va fi să urmeze la succesiune. Împăratul era bătrân, iar moştenitorul tronului avea reputaţia de a fi un bărbat dotat cu clarviziune politică şi un caracter plin de energie.

Considerând numărul mic al românilor care puteau frecventa şcoli medii româneşti, şi faptul că şi în aceste institute istoria se preda tendenţios, schimonosită în sens antidinastic, de altă parte că imensa majoritate a bacalaureaţilor români erau siliţi să treacă prin licee de stat ori confesionale maghiare, generaţia nouă începuse să fie contaminată de virusul antihabsburgic. Această opinie li se impunea şi mai mult apoi fiind siliţi săşi facă universitatea la Cluj ori Budapesta. Ceea ce inocula şcoala medie maghiară, completa apoi universitatea şi mediul social maghiar. Astfel se producea o hibridizare a sentimentelor la firile blajine dintre ei, în sensul unui complex de inferioritate în privinţa aprecierii capacităţii politice a conducătorilor cauzei româneşti, în comparaţie cu aparenta superioritate a corifeilor partidelor maghiare. Iar în privinţa concepţiei lor istorice sufereau de un timbru „gentrizant”.

Pe când părinţii lor păstrau doctrinele generaţiilor lui Bărnuţiu, Şaguna, Bariţiu, această specie de tineri nu manifesta decât o consideraţie de complezenţă personală faţă de membrii conducători ai Partidului Naţional Român, părândulise zbuciumările acestora zadarnice. Ei nuşi puteau însuşi acea obiectivitate a judecăţii care trebuie să determine concepţiile şi măsurile tactice reale a oricărui conducător politic. Aversiunea contra casei de Habsburg le tulburase obiectivitatea judecăţii. Tineretul maghiar, beneficiind de o situaţie privilegiată şi fiind îndrumat din familie în privinţa artei de a perpetua jongleria tradiţională gentristă, a complotului perpetuu, susţinut pentru răscumpărarea printrun compromis din partea coroanei şantajate a loaialităţii maghiare, era perfect disciplinat. Ştia ca instrumentiştii întro orchestră, când să vibreze în fortissimo, când să moduleze în piano, insulte sau adulaţii la adresa regelui.

Acţiunea dezlănţuită prin soluţia antidualistă, propusă de Aurel C. Popovici şi larg documentată în cartea sa, dânsul o susţinea şi prin revista săptămânală „GrossÖsterreich”.

În paralel sa dezvoltat în jurul viitorului împărat şi rege o întreagă confraternitate, datorânduşi existenţa iniţiativei lui Francisc Ferdinand însuşi.

Individualitatea arhiducelui moştenitor al tronului Habsburgilor, a fost până la tragicul sfârşit, acoperită de vălul misterios al legendelor, ţesute de duşmanii ţării, de magnaţii maghiari întovărăşiţi de aliaţii lor, capitaliştii evrei. Cred că împlinesc o datorie de omenie ridicând vălul din jurul acelor legende.

Francisc Ferdinand a murit împlininduşi menirea. El a încercat până la ultima răsuflare să salveze existenţa imperiului străbunilor săi şi să asigure viitorul naţiunilor ce îl compuneau, cimentând prin ele şi cu ele, o pavăză pentru cultura şi civilizaţia europeană, apuseană.

In magnis ac voluisse sat est.

 

 

CAPITOLUL IV.2 SITUAŢIA DIN UNGARIA VĂZUTĂ CU OCHII UNOR OCCIDENTALI.

 

Propaganda maghiară sa străduit cu multe eforturi şi multă abilitate, să ascundă situaţia reală cu totul dezastruoasă în care se găseau minoritarii din cuprinsul hotarelor ei, cu deosebire românii. În acest scop sau utilizat apreciabile mijloace financiare şi au beneficiat de conlucrarea unei intelectualităţi cu totul remarcabile, obţinând rezultate demne de o cauză mai bună. În opoziţie cu ei, românii sau străduit să arate lumii realitatea, dar pentru aceasta nu dispuneau nici de bani, nici nu aveau relaţii în cercurile înalte din lumea occidentală, şi mai era şi faptul că intelectualitatea românească era numeric foarte redusă ca rezultat al condiţiilor mizere de existenţă.

Vaida, ca şi o mână de înaintaşi şi un grup de contemporani intelectuali, sa străduit cu toate mijloacele de care dispunea şi cu tot elanul şi abilitatea sa, să ducă o campanie de dezvăluire a realităţii triste în care se zbuciumau conaţionalii săi. Astfel a scris numeroase articole în ziarele şi revistele româneşti care apăreau în Ungaria acelor ani, a dus o aprigă luptă parlamentară, a căutat posibile relaţii utile în cercurile influenţe din imperiu şi din afara sa. Multe din discursurile sale parlamentare au fost reproduse în presa vieneză stârnind comentarii, iar câteva din cele mai importante au stârnit ecouri şi în ziarele din Germania, Franţa, Anglia.

Adevărul în mare măsură nu era cunoscut nici la Viena, motiv care la făcut pe Vaida să se străduiască să ducă o campanie publicistică şi în presa vieneză. Desigur, unii nici nu voiau să vadă realitatea, dar mulţi pur şi simplu erau dezinformaţi sau nu dispuneau de surse obiective.

În acest subcapitol voi arăta, desigur bazat pe surse puţine şi disparate, ce ştia o mică parte a occidentului despre situaţia reală a românilor aflaţi sub stăpânirea maghiară.

 

Independenţa Ungariei sa datorat Imperiului Otoman, iar rolul Ungariei de primă forţă în Monarhia habsburgică sa datorat Prusiei care la Sadova la 3 iulie 1866 a înfrânt armatele austriece. Atunci au pierdut Habsburgii rangul deţinut în configuraţia ţărilor germane şi în Italia. Cum arată Luis Eisenmann („Le compromis AustroHongrois de 1867”, Paris 1904, pag. 492) datorită acestei înfrângeri imperiul şia pierdut şi unitatea internă. În locul Imperiului austriac a apărut o configuraţie a două state suverane unite. Ideea de bază a dualismului era: Două state o singură putere. Această idee era o născocire maghiară, bazată pe o lege maghiară, cu scopul final de a asigura Ungariei supremaţia în imperiu. Datorită abilităţii diplomaţiei maghiare şi a slăbiciunii Austriei, sa obţinut această supremaţie, astfel că pe bună dreptate contele Iuliu Andrassy putea spune: „Compromisul care a pus bazele dualismului a asigurat Ungariei proporţia de 30 % din sarcinile comune şi 70 % din avantaje.” („Das Verfassungsproblem im Habsburgerreich”, de Schussler, pag. 76)

Hazardul sau poate soarta face ca începutul monarhiei dualiste să fie profund marcat de un ungur contele Iuliu Andrassy, la fel sfârşitul ei de un alt ungur contele Stefan Tisza.

Urmaşii lui Andrassy senior la conducerea Ungariei au căutat prin toate mijloacele să creeze un stat maghiar complet suveran, care să aibă un singur fir de unire cu Austria şi anume dinastia. („Für Ungarn, gegen Hohenzollern”, de Th. Batthyany, Zurich 1930, pag. 22).

Partidul Kossuthist din Ungaria avea ca ţintă înlăturarea acestei ultime legături şi îndepărtarea dinastiei.

Slăbiciunea împăratului Francisc Iosif I coroborată cu incapacitatea diplomatică şi politică a conducerii austriece, au făcut ca Ungaria să obţină victorii politice apreciabile. După compromisul din 1867 oligarhia maghiară a obţinut nu numai o independenţă reală, dar şi o supremaţie ponderală în ansamblul configuraţiei imperiului. Persoana suveranului şi armata erau cele mai importante legături între partenerii sistemului dualist. Totuşi politica maghiară avea în structura ei şi un factor care o submina: lupta pe mai multe fronturi concomitent, iar dintre adversarii ei cei mai de temut erau Habsburgii şi naţionalităţile nemaghiare din Ungaria. Ceea ce a înţeles curtea din Viena pe vremea lui Horia şi a lui Iancu, dar până la urmă sa temut şi na mai vrut să înţeleagă, a înţeles Francisc Ferdinand moştenitorul tronului. În lupta lui pentru refacerea imperiului avea un duşman puternic în oligarhia maghiară şi un aliat natural în popoarele nemaghiare din Ungaria. „În clipa în care împăratul Austriei se va alia cu naţionalităţile din Ungaria împotriva naţiunii dominante maghiare, aceasta se va prăbuşi.” („Österreich und das deutsche Schicksal”, de Schussler, pag. 8889.)

Despre Francisc Ferdinand spune Ottokar von Czernin („Im Weltkriege”, Berlin 1919, pag. 4950): „Dorinţa de a curma dominaţia maghiară şi de a da drepturi naţionalităţilor, nu la părăsit niciodată… A fost constant reprezentantul românilor, a slovacilor şi a celorlalte naţionalităţi care trăiau în Ungaria.”

După statistica redată de Georg Franz în cartea sa „Erzherzog Franz Ferdinand” la pagina 127 se menţionează că din cei 19 milioane de locuitori ai Ungariei, conform recensământului oficial din 1910 care desigur era ajustat în favoarea maghiarilor, erau 8,7 milioane unguri (din care aproximativ 1 milion de evrei), 2,8 milioane români, 2,1 milioane slovaci, 2,2 milioane germani, 1,1 milioane sârbi, 0,4 milioane ruteni şi 1,7 milioane croaţi. Întrun parlament ales pe baza unei legi electorale drepte, majoritatea mandatelor ar fi aparţinut deci deputaţilor nemaghiari. Utilizând însă legea electorală maghiară, în parlamentul de la Budapesta erau aproximativ 400 deputaţi maghiari şi 1020 de deputaţi ai naţionalităţilor.

Dorinţa legitimă a naţionalităţilor nemaghiare de a dobândi o lege electorală dreaptă a găsit înţelegerea şi sprijinul arhiducelui. La insistenţele sale, în 1905, împăratul Francisc Iosifa a dizolvat parlamentul Ungariei, recurgând la forţa armată.(„Österreich und das deutsche Schicksal”, de Schussler, pag. 88). Noul guvern maghiar trebuia să introducă legea electorală care să prevadă votul universal. Noul premier maghiar contele Tisza, om abil şi foarte versat, a ştiut săl îmbrobodească pe împărat determinândul la un compromis: maghiarii cedau în problemele militare iar monarhul nu mai pretindea schimbarea legii electorale.

Maghiarii constituiau un dublu pericol pentru monarhie: pe de o parte luptau continuu contra oricărei imixtiuni a coroanei în treburile lor „interne”, subminând dinastia şi armata comună pârghia ei cea mai importantă; pe de altă parte practicau politica de subjugare naţională a minorităţilor, de maghiarizare forţată, cu scopul final utopic de creare a unui stat naţional maghiar. Această din urmă cauză îl convinsese pe Francisc Ferdinand că: „Dualismul va duce mai curând sau mai târziu, la îndepărtarea popoarelor care îl compun. Aşa cum în trecut au înlăturat hegemonia germană, aşa o vor îndepărta şi pe cea maghiară”. Deci el se simţea chemat să înlăture cauzele care urmau să ducă la destrămarea monarhiei. („Magyar Tortenet”, de HomannSzekfu, vol. 7, Budapesta 1933, pag. 406.)

În concepţia arhiducelui croaţii erau o contrapondere în faţa maghiarilor, dar în aceiaşi măsură şi în faţa sârbilor. („Das Haus am Ballplatz”, de Freiherr von Musulin, München 1924, pag. 196). În Serbia, după asasinarea regelui Alexandru Obrenovici şi urcarea pe tron a regelui Petru Caraghiorghevici, iredentismul sârb luase forme ameninţătoare. Ideii unificării tuturor slavilor din sud sub conducerea sârbilor ortodocşi, i se opunea idea lui Francisc Ferdinand de unificare a slavilor din sud sub conducerea croaţilor catolici, desigur sub sceptrul habsburgic.

În 1903 ţarul Nicolae sa întâlnit cu Francisc Ferdinand la Murzsteg, fiind ultima lor întâlnire, şi cu această ocazie arhiducele ia mărturisit planurile sale de a crea un regat al slavilor din sud, integrat în Monarhia habsburgică şi dorinţa sa de a înlocui dualismul cu un trialism. („British documents on the origins of war” vol. IX, nr. 553, raportul lui Sir Buchanan din Petersburg, 24 februarie 1912). Despre aceasta Vaida face următoarea afirmaţie întro notă pe marginea pasajului: „În 1903 Francisc Ferdinand era încă un politician foarte neexperimentat. Dar nici baronul Beck şi nici O. Czernin încă nu pătrunseseră la baza cunoaşterii problemelor. Abia în decursul anilor, sub impactul politicii maghiare şi sub influenţa noastră, au început să înţeleagă realitatea”.

Programul arhiducelui a evoluat, în primul rând sub influenţa lui Brosch. El a formulat reformarea sistemului dualist în cadru constituţional, având ca punct de reper în primul rând nedepunerea jurământului de încoronare imediat după succesiune, astfel ca în prealabil să poată fi introdusă o nouă lege electorală. Votul universal preconizat ar fi subminat puterea oligarhiei maghiare şi ar fi permis o nouă restructurare a monarhiei pe baze federative. („Sarajevo”, de R. W. SetonWatson, London 1925, pag. 85).

După moartea arhiducelui, planurile sale au fost predate noului moştenitor la tron, viitorul împărat Carol. Acesta însă nu lea urmat, a depus jurământul la urcarea pe tron şi a continuat sistemul dualist. Faptul sa datorat situaţiei create de războiul mondial în plină desfăşurare şi atotputerniciei lui Tisza. A fost ultima mare izbândă a oligarhiei maghiare. Încoronarea regelui Carol sa făcut la Budapesta şi a fost însoţită de toată ceremonia jurământului.

Cum arată Georg Franz în cartea sa „Erzherzog Franz Ferdinand” (pag. 98) planul lui Francisc Ferdinand de creare a unei federaţii numită Austria Mare, avea două linii directoare:

 1. a) O putere centrală cuprinzând dinastia, armata comună, o piaţă economică comună, o politică externă comună;
 2. b) Autonomia teritorială a unor state (Landuri) naţionale, egale în drepturi.

Fruntaşii români de sub stăpânire maghiară, în primul rând Aurel C. Popovici şi Alexandru Vaida Voevod, având o substanţială contribuţie la această idee de federalizare a monarhiei, au considerato ca pe o primă etapă în drumul spre independenţa naţională. Că a fost să fie altfel, era greu de prevăzut. Că un bătrân sclerozat nu a murit la timpul oportun, că o mână criminală şia atins ţinta, că…

Federaţia Austriei Mari a devenit un proiect nerealizat de istorie, pe care în noile condiţii nu la mai regretat nici un român. La 1 decembrie 1918 sa realizat cu mult mai mult, sa realizat România Mare.

 

 

CAPITOLUL IV.3 CÂTEVA NOTE RETROSPECTIVE ALE LUI VAIDA VOEVOD.

 

Întrun plic vechi am găsit şase file scrise de Vaida Voevod, cred de pe la sfârşitul anilor 30. Ele sunt probabil ciorna unui articol, despre care însă nu ştiu nimic. Conţinutul său aruncă o privire asupra epocii tratate în această lucrare, fapt pentru care îl redau în cele ce urmează în întregime.

 

În anul 1892 intervenţia guvernului unguresc a fost destul de puternică, spre a împiedeca primirea la împărat a deputăţiei memorandiştilor. Nu putea acelaşi suveran, rege al Ungariei, în calitatea sa de împărat al Austriei, să ia la cunoştinţă plângerile cetăţenilor unguri „de buze valahe”, contra guvernului său ungar. Acest punct de vedere, de drept public, a triumfat.

Astfel sa prăbuşit şi tradiţia vie în sufletul românilor, că în ultimă instanţă, fie pentru cetăţenii obijduiţi, fie pentru naţiuni, „dreptatea e la împăratul”.

Nu mai puteau învia timpurile împăratului reformator Iosif al IIlea şi ale marei sale mame, împărăteasa Maria Tereza. Nu puteau învia nici în instituţii, nici în sentimente.

Francisc Iosif era prizonierul „dualismului” pe care oligarhia magnaţilor maghiari şi a sateliţilor lor, îl exploatau după bunul lor plac. Pe cât „inima de aur vieneză” a cetăţenilor, a primit cu ospitalitate pe memorandişti, pe atât de rigid au împiedecat organele oficiale manifestaţiile de simpatie faţă de români. Ele ar fi însemnat inevitabil demonstraţii contra celeilalte părţi a monarhiei, adică în contra politicii şovine de maghiarizare a Budapestei.

Partidele politice din Reichstag (Cameră) şi din Consiliul comunal vienez, cu excepţia unui singur grup, au refuzat să stea de vorbă cu românii sosiţi cu Memorandul. Nu voiau săl supere nici pe împărat, nici pe maghiari. Stăpânii majorităţii parlamentare şi ai Consiliului comunal al capitalei, erau liberalii, aflaţi sub influenţa marelui capital evreiesc, aliaţii oligarhiei maghiare, şi ea liberală. Numai grupul mic, de patru deputaţi din opoziţie: dr. Carol Lueger, Ernest Schneider, dr. Pattai şi italianul dalmatin Bianchini, sau solidarizat cu deputăţia română memorandistă. Comitetul Partidului Naţional Român din Ungaria şi Transilvania, în frunte cu Ioan Raţiu, au găsit buni sfătuitori şi prieteni sinceri în acel partid cu patru deputaţi. Legăturile oamenilor politici români cu „Luegerienii”, au rămas prin decenii strânse şi au devenit tot mai intime. La înmormântarea marelui Burgermeister (primar, n. a.) al Vienei dr. C. Lueger în 1913, pe lângă deputaţii români din Camera Ungariei, a participat omagial şi o delegaţie de ţărani români din Transilvania.

Aurel C. Popovici şi eu, am fost oameni de legătură cu „Luegerienii”, dânsul absolvent al universităţii, eu student. Dacă în Ungaria conducătorii noştri nu găseau pe nimeni care să stea de vorbă cu ei, se refugiau la Viena.

În 1893 Aurel C. Popovici a fost condamnat la patru ani închisoare şi 5000 fiorini pedeapsă în bani, de juraţii din Cluj, pentru agitaţie comisă prin redactarea şi răspândirea „Replicei”. Stăruind prietenii şi elevii lui politici, a cedat şi însoţit de dr. Valer Branişte, sa refugiat în Ţară (în România, n.a.) prin TriestConstanţa, stabilinduse la Bucureşti unde a petrecut 18 ani.

De câte ori nu a făcut drumul la Viena şi înapoi la Bucureşti trecând prin Galiţia, deoarece în Ungaria se menţinea, prin decenii, ordinul de arestare contra lui! Şi de câte ori nu am bătut eu drumul prin vama cucului la Bucureşti, ori la Viena, dândui şi primind informaţii.

Lueger realizase între timp cele mai mari succese politice. În zece ani izbutise nu numai să organizeze cel mai puternic partid în Reichsrat, dar să scoată până şi ultimul liberal din Consiliul comunal vienez, dobândind astfel Partidul Creştin Social stăpânirea capitalei.

Legăturile lui Lueger, prin românii transilvăneni, se adânciseră şi cu cercurile oficiale din Regatul liber. Întâmpinând greutăţi cu aprovizionarea Vienei din partea Ungariei şovine, Lueger cu ingeniozitatea sa, nu a pledat numai, ci a şi luat iniţiativa ca să coordoneze practic spaţiul austriac cu cel românesc. Planul era, pe cât de simplu, pe atât de important din punct de vedere economic şi politic: aprovizionarea Vienei cu produse alimentare româneşti prin excluderea intermediarilor evrei şi astfel emanciparea ei de sub dependenţa maghiară.

Aurel C. Popovici a intermediat ca marele Bürgermeister să fie invitat de Consiliul comunal al Bucureştilor. Ziua plecării era hotărâtă, programul stabilit, când Lueger fu invitat la audienţă la Francisc Iosif. Împăratul a stăruit ca Lueger să nu plece la Bucureşti. Când acesta ia expus scopul vizitei, împăratul a lovit nervos cu teaca sabiei pe care se rezema, perdelele, spunând că nuşi poate da aprobarea. Lueger însă a perseverat replicând că nu e în stare să contramandeze vizita şi că regretă, dar se vede obligat să plece.

La Bucureşti au avut loc mari festivităţi în onoarea lui Lueger şi când sa reîntors la Viena, pe tot parcursul de la Gara de Est la Primărie, o imensă mulţime a ovaţionat România şi Bucureştii, salutânduşi primarul. A fost o uriaşă demonstraţie contra Ungariei şi contra împăratului.

După câtva timp apoi Consiliul comunal bucureştean, în frunte cu primarul M. Cantacuzino, a întors vizita fiind primit cu cea mai călduroasă simpatie de primarul şi de populaţia Vienei. Presa liberală fireşte, spumega de furie, în frunte cu „Neue Freie Presse” şi „Neues Wiener Tageblatt”. Sa proiectat mai târziu şi crearea unei bănci mari la Viena, cu capital semnat de bănci româneşti din Transilvania, Bucovina şi România. Ministru de finanţe român era Costinescu, a cărui aprobare pentru semnarea majorităţii capitalului acţionar de băncile din Regat, se dobândise; de asemenea şi aceea a lui P. Cosma, directorul „Albinei”. Guvernul austriac dăduse tot sprijinul, ba aprobase prin Cameră chiar şi patenta cerută de legile austriece.

A urmat însă schimbarea de guvern în România, moartea lui Lueger, războiul Balcanic şi cel Mondial. Intenţia realizării planului mare ca să se emancipeze capitalul românesc din AustroUngaria de dependenţa în care se găsea, sub scutul creştinsocialilor din Viena şi în colaborare cu Regatul român liber, se spulberă.

Concepţia acestui plan se datorase românilor, lui Lueger şi colaboratorilor săi.

 

Multe semne prevesteau apropierea sfârşitului monarhiei AustroUngare. Ideea „GrossÖsterreich” a lui Aurel C. Popovici se discuta în cercurile politice vieneze. Între şefii partidelor politice slave simpatiile erau împărţite. Unii (deputaţii Markow  rus, Kramar  ceh, etc.), oscilau între panslavism şi trialism. Germanii, de nuanţă liberală, stăruiau în susţinerea dualismului, împreună cu evreii. Excepţie era deputatul Prof. univ. Redlich  „evreul pro Austria Mare”. Pangermanii de nuanţa lui Schonerer socoteau că existenţa Austriei nu mai are nici un rost. (Preconizau un stat german unic, n. a.).

Partizanii fruntaşi ai Partidului Creştin Social, cu Lueger în frunte, iaş putea caracteriza ca aderenţi sui generis ai „Austriei Mari”. Erau aderenţi „de silă ca de bună voie”.

La 1905, îmi spuse cel mai intim amic politic şi colaborator al lui Lueger, dr. Albert Gessmann, ministru al lucrărilor publice în guvernul baronului Beck, în graiul său simpatic vienez (dialectul vienez este intraductibil aşa că redau în transcriere literară, n. a.): „Ştiţi dragă domnule doctor, mie îmi este absolut indiferent încotro o apucăm. Dacă neam încadra în Reich (Imperiul german, n. a.), aş fi mulţumit. Decât o spaimă fără sfârşit, mai bine un sfârşit cu spaimă. Ei, şi dumneavoastră aţi putea fi fericit, în loc de Austria Mare aţi avea România Mare. Atunci aţi fi asiguraţi de pericolul rusesc şi noi de asemenea.”

Lueger mia spus în 1910: „Ştiţi, mam cam săturat. Noi ne străduim să facem ordine în şandramaua aceasta. Înalţii domni însă se ocupă de vânători (aluzie la veşnicele vânători ale lui Francisc Ferdinand, moştenitorul tronului). Împăratul vrea doar linişte. Sunt sătul să fiu mai imperial decât împăratul, mai habsburgic decât Habsburgii.”

Colonelul A. von Brosch mia spus ocazional: „Da, aveţi dreptate. Să ştiţi că sunt întru totul de acord cu dvoastră. De aceia nu pricep de ce îmi expuneţi toate acestea. Dacă însă vă face plăcere şi vă uşurează, vă rog continuaţi. Eu am o singură metodă de liniştire să nu mă mai gândesc la nimic pentru că altcum aş fi silit să mă spânzur de creanga celui dintâi arbore. Da, să mă spânzur… Vă rog continuaţi.” (Era în 1911.)

Baronul Max. Vladimir Beck mia spus în iunie 1916: „Sunt trei criminali care sapă mormântul monarhiei: premierul Ungariei contele Tisza, ministrul Bosniei baronul Burian şi primul ministru al Austriei contele Sturhh. Regret că România va fi silită să intre în război, căci va fi ocupată şi toţi românii veţi avea mult de suferit. Iam spus lui Tisza că şicanele contra românilor ar trebui să înceteze, în caz contrar România nu va putea rămâne neutră. Avem chiar destui duşmani. Ştiţi ce mia răspuns? Mia gesticulat înaintea nasului, zicând: ‘Excelenţă, vă rog să vă interesaţi de chestiunile din Austria şi să nu vă amestecaţi în chestiunile interne ale Ungariei!’”

Fiica primului ministru austriac contele SylvaTarouca, ducesă de Beaufort, femeie de cultură cu cunoştinţe politice, la o masă intimă la „Deutsches Haus”, după o şarjă de aspră critică a lui Aurel C. Popovici contra politicii contelui Tisza, apărând idea „Austriei Mari ” a spus: „Domnule profesor, toate sunt zadarnice. Un singur fapt iar putea vindeca pe magnaţii unguri şi pe Tisza, şi anume ca trupele române să ocupe Transilvania.” A. C. Popovici a izbucnit întrun hohot de râs. Recordul său retoric, irezistibil, întrecuse aşteptările. A început să arate ducesei cu contraargumente, greutăţile momentului. Dar dânsa nu cedă, ci din răsputeri continuă săşi susţină teza. Discuţia a avut loc în 1914.

La Berlin, întro societate de fruntaşi ai vieţii politice, amfitrionul nostru domnul von Kendl, îl invită pe Popovici săşi expună ideile domnului baron von Maltzahn, intimul prinţului moştenitor (al Germaniei, n. a.). Cei doi domni se aşezară la o măsuţă. Popovici scoase harta etnografică a lui Kiepert şi o întinse înaintea sa. El nu discuta fără hartă. Domnul von Kendl şi eu stăteam în faţa mesei ascultând. Cu verva lui neîntrecută, cu temperamentul de foc propriu lui, Popovici îşi începu expozeul înşirând potop de date şi argumente istorice, statistice, etnografice. Arătă primejdia slavismului pentru germani şi români. Combătea pseudodemocraţia, individualismul exagerat, falimentul parlamentarismului etc. şi demonstră pe hartă „Statele Unite ale Austriei Mari”, ca o salvare pentru Reichul german şi pentru etnicul german şi român.

Baronul von Maltzahn asculta şi îşi fuma liniştit ţigara groasă. Când Popovici îşi grupa mai fierbinte deducţiile premizelor, Maltzahn îl întrerupse calm, arătând asupra petei albastre dintre Tisa şi Nistru. „Decât un experiment cu atâtea state, cred că ar fi mai simplă soluţia cu o Românie omogenă, aliată cu un Reich mărit. Ce se va întâmpla însă cu elementul german din România? (Arătând asupra petelor roşii, împrăştiate ca enclave prin suprafaţa albastră a etniei româneşti)” Popovici răspunse: „Minorităţile germane şi maghiare ar primi un statut larg, spre a se putea bucura de întreaga libertate pentru susţinerea naţionalităţilor lor. Greutatea e însă că Francisc Iosif şi maghiarii nu sar învoi niciodată cu o astfel de soluţie.” La care Maltzahn replică: „Împăratul e bătrân, iar maghiarii ar trebui să se împace cu rolul şi cu situaţia ce li se cuvine. În tot cazul, considerând interesele Germaniei, o astfel de soluţie ar oferi garanţii mai trainice decât o Austrie Mare înconjurată de state iredentiste şi cu Rusia panslavă la spate.”

 

 

CAPITOLUL IV.4 REFERAT AL LUI VAIDA VOEVOD FĂCUT ÎN 17 DECEMBRIE 1907 PENTRU INFORMAREA LUI FRANCISC FERDINAND.

 

Planurile arhiducelui care ţinteau spre reformarea monarhiei în scopul revitalizării ei şi a redobândirii puterii dinastiei de Habsburg, cât şi planurile lui Vaida Voevod ţintind emanciparea naţională prin realizarea autonomiei românilor din Ungaria, convergeau în multe puncte. Adversarul comun redutabila oligarhie maghiară era liantul major. Informarea corectă a lui Francisc Ferdinand asupra adevăratelor stări de fapt din teritoriile Ungariei locuite de români, a fost o preocupare majoră a lui Vaida. Cum a reuşit Vaida să intre în legătură cu arhiducele şi să devină unul din consilierii săi din umbră, se va vedea în capitolul V. În afară de contactele lor directe, care prin natura situaţiei au fost puţine, la cererea expresă a arhiducelui, Vaida întocmea referate destul de ample asupra diverselor probleme care îi frământau pe români. Majoritatea acestor rapoarte sau pierdut. Mia rămas, complect şi în stare bună, raportul din 17 decembrie 1907. Acest raport îl voi reda în continuare, scurtând doar unele pasaje. Cum acest raport, menit să străpungă pâcla deasă a dezinformării, redă o autentică imagine a acelor timpuri în Transilvania, am preferat săl intercalez în acest capitol, nerespectând succesiunea cronologică.

Pe referatul dactilografiat de Vaida, acesta a scris cu un creion albastru: „Brosch (mia) cerut să fac referat exact pentru Fr. F. despre Panade. Predat în 17.12. 1907 lui Brosch pentru H. (Francisc Ferdinand).”

 

 

CAPITOLUL IV.4.1 FAPTELE SÎNGEROASE DE LA PANADE.

 

Duminecă în 25 august 1907, cu ocazia manevrelor, al patrulea batalion al regimentului 24 de honvezi (militari unguri, n. a.) cu sediul în Miercurea Ciuc, comandat de locotenentcolonelul Kadar Jozsef, sa oprit în comuna Panade din Comitatul Târnava Mică (comuna Pănade din jud. Alba de astăzi, n. a.). Soldaţii au fost încartiruiţi la ţărani. Ofiţerii şi garda principală sau instalat în şcoala românească grecocatolică.

Dimineaţa în jurul orei 9 ofiţerii au început să chefuiască. În jurul orei 11 notarul circumscripţiei, Gregor Simon, a venit fiind poftit de locotenentul Kalman Suchajda la un pahar de vin. În şcoală un locotenent, necunoscut de notar, ia cerut să îndepărteze planşele de pe pereţi care aveau texte româneşti. Discuţia dintre ei a fost următoarea: „Îndepărtaţi planşele că altfel le smulg eu de acolo!” La acest ordin, repetat de mai multe ori, notarul a răspuns: „Aşa ceva nu intră în atribuţiile mele, aşa că nu o pot face.” Locotenentul: „Atunci le smulg eu.” Notarul: „Este treaba dvoastră domnule locotenent major, eu nu o pot face căci şcoala este o corporaţie autonomă.” Notarul a plecat însoţit de doi locotenenţi ai regimentului 62 de infanterie, a căror nume nul cunoaşte, care se găseau acolo în scopul pregătirii manevrelor la Panade, manevre care trebuiau să aibă loc în noaptea de duminecă spre luni cu regimentele 62 şi 63. Notarul plecând, la auzit pe locotenentul cu care avusese discuţia, strigând în urma lui: „Nu plecaţi cu nemţii aceia. Ce, valorează mai mult acei nemţi în ochii dumneavoastră decât noi honvezii?”

După prânz ofiţerii au continuat să chefuiască. Cam pe la ora 2 au plecat la cârciuma care se găseşte la aproximativ 100 paşi de şcoală şi au adus de acolo un lăutar pe care lau pus să le cânte în curtea şcolii, invitând tineretul satului. La dans au participat mai mulţi honvezi şi câţiva ofiţeri beţi. Astfel sa dansat în bună înţelegere până după ora 5. Atunci publicul care dansase, exceptând ofiţerii, a ieşit pe strada din faţa şcolii, privind la ce se întâmplă în curte, sau discutând.

A apărut ţăranul Borcea Ioncantorul, împreună cu un infanterist honved care îi fusese oaspete. A intrat în curtea şcolii privind curios la bucătăreasa care pregătea cina şi la ofiţerii beţi care se învârteau pe acolo. Cipariu Valeriu şi Poza Augustin care stăteau răzimaţi de gard privind, descriu cele ce sau petrecut astfel: „Răzimaţi de gard priveam la ce se întâmplă în curtea şcolii unde lam văzut stând liniştit şi pe Borcea Ioncantorul. Deodată am observat că un ofiţer sa repezit la Borcea dândui o lovitură atât de puternică că acesta a căzut jos. Am sărit peste gard şi lam ridicat pe Borcea. Dar auzind zăngănit de săbii şi strigătul repetat „ussed” (batel) neam refugiat pe stradă.”

Amândoi martorii au constatat că nu este adevărat că Borcea sar fi comportat necuviincios, că lar fi înjurat de mamă pe locotenent.

Borcea Ion a fost aruncat afară din curtea şcolii cu lovituri date de locotenent şi de câţiva honvezi.

Cea ce sa întâmplat în continuare în stradă este descris de notarul Gregor Simon, martor ocular: „Mă găseam tocmai în partea opusă a curţii şi mă uitam dacă efectele ofiţerilor au fost încărcate în căruţa condusă de Cipariu TodorGhidi, pe care o comandasem eu. Deodată am auzit gălăgie mare în stradă. Am părăsit imediat curtea, miam făcut loc printre honvezi şi lam observat pe Borcea Ioncantorul căzut la pământ sub loviturile căpitanului Ratky Sandor. Mam apropiat de căpitan, lam prins cu o mână de braţ, cu cealaltă lam ajutat pe Borcea să se scoale de jos şi concomitent lam rugat pe căpitan să nul mai lovească, zicând că îl voi duce eu acasă la el. Căpitanul Ratky mia spus furios: ‘Uitaţi domnule notar, ăsta ma trimis în .. mamei mele’ şi concomitent sa repezit iarăşi asupra lui Borcea trântindul cu lovituri la pământ. Ţăranii şi honvezii se separaseră în două grupuri. Din grupul ţăranilor a ieşit Loghin Irimie vrând sămi ajute săl ridicăm de jos pe Borcea. Iam strigat să nu se apropie, el răspunzândumi că nu suntem în anul 1848, apropiinduse. În acea clipă căpitanul Ratky a strigat: ‘Jaror’ (patrulă), care a şi apărut armată cu puşti. Unul din honvezi ia dat una cu patul armei lui Loghin Irimie peste mijloc că acesta a zburat trei paşi mai departe; imediat un alt honved din patrulă ia dat o lovitură cu patul armei de la aruncat înapoi. A mai primit Irimie Loghin încă câteva lovituri, până a reuşit să scape printro minune, târânduse la locuinţa lui. În timpul cât era bătut Irimie Loghin, Borcea Ioncantorul a reuşit să scape din mâinile honvezilor şi să se ducă acasă.”

Desfăşurarea faptelor cum au urmat este descrisă de judele satului Poza Alexandru astfel: „Eu veneam cu soţia mea de din jos de şcoală, îndreptândumă spre casă, când deodată am auzit în dreptul şcolii o mare gălăgie şi am primit o lovitură în spate. Întorcândumă lam recunoscut pe gornistul batalionului Sardi Gyorgy, care alerga spre locul din faţa şcolii unde era o înghesuială de honvezi. În mijlocul grămezii de oameni era căpitanul Ratky care alerga pe stradă în susul şcolii, însoţit de honvezi, strigând: ‘Prindel, loveştel, dumnezeii lui de valah.’ În acea clipă lam auzit pe cineva din mulţime strigând ‘Nu mă lăsa cumetre.’ Am recunoscut vocea lui Borcea Ioncantorul. Miam făcut loc prin mulţimea de honvezi şi prinzând cu o mână, mâna căpitanului, care tocmai lovise cu ambii pumni faţa lui Borcea, acesta căzând la pământ, mă plec şil ajut să se ridice de jos şi totodată am spus: ‘Nu mai loviţi domnule căpitan’ şi lam rugat săl lase în pace pe Borcea. Am reuşit săl eliberez pe Borcea şi acesta a putut să plece acasă. Mai am de făcut observaţia că în timp ce mă străduiam săl eliberez pe Borcea, am primit şi eu două lovituri cu patul armei.”

Depoziţia notarului Gregor Simon a continuat cu următoarea descriere: „După ce Borcea Ion şi Irimie Loghin au fost bătuţi de căpitan şi de honvezi, un grup de 6080 ţărani sau retras de la şcoală şi sau adunat în faţa cârciumii la o distanţă de 80100 paşi. Honvezii stăteau îngrămădiţi în faţa şcolii şi părea că totul se liniştise. Mam apropiat de oamenii din faţa cârciumii şi leam spus să se împrăştie la casele lor. Erau gata să mă asculte, dar auzind înjurăturile honvezilor, miau spus: ‘Neam duce domnule, dar nu auziţi cum înjură honvezii? O să înfigă baionetele în noi.’ Pentru a le dovedi că teama lor de honvezi este neîntemeiată, lam luat pe unul din ei de mână, pe Leonte Cipariu, spre al conduce spre casă, ca să arăt cu asta şi celorlalţi că pot să se îndepărteze fără a fi insultaţi. Când am ajuns în dreptul şcolii, honvezii sau repezit la noi şi lau smuls pe Cipariu de lângă mine. Degeaba am protestat şi am încercat să explic că eu sunt notarul şi că ducând pe acest om de mână spre casă, tocmai vroiam să arăt că şi ceilalţi ţărani pot merge nemolestaţi la casele lor. Leonte Cipariu a căzut sub patru lovituri de cuţit pe care i lea dat un toboşar, în timp ce ceilalţi honvezi au tăbărât asupra lui lovindul cu pumnii şi picioarele. Văzândul pe Cipariu căzut în nesimţire în şanţ, am alergat în curtea şcolii la locotenentcolonelul Kadar Joszef, care privea calm de lângă gard la travaliul de bătăuşi al honvezilor. Lam rugat să aducă honvezii la ordine şi să trimită medicul regimentului ca să se ocupe de Cipariu. Locotenentcolonelul a murmurat ceva. Nu lam înţeles din cauza hărmălaiei din jur, dar am dedus din toată comportarea sa că bagatelizează întreaga problemă, că nu are de gând să intervină. Părerea mea iam spuso prin următoarele cuvinte: ‘Honvezii au smuls aici înaintea dumneavoastră pe Leonte Cipariu din mâna mea şi lau izbit doborândul şi în caz că nu faceţi ordine mă tem că întreaga comună va fi măcelărită. ‘ Cuvintele au avut efect în măsura că la trimis pe medicul regimentului ca săl cerceteze pe Cipariu. Mam dus cu acesta în stradă ca săl ajutăm pe rănit. În acel moment am auzit semnalul de goarnă sunând ‘Keszultseg’ (semnal militar pentru pregătirea de luptă, n. a.). Honvezii sau adunat înarmaţi în faţa şcolii. De aici au pornit în pas alergător spre cârciuma unde ţăranii se înghesuiseră. Între honvezi se afla şi căpitanul Ratky precum şi locotenentul Hutiray, adjutantul batalionului.”

Cea ce sa întâmplat la cârciumă reiese din depoziţia cârciumarului Matei Borcea: „Era seara pe la ora 7, trenul de Dicio Sânmartin tocmai sosise. În cârciumă discutau doi honvezi şi ţăranii Matei Frăţilă şi Ion Frăţilă Mitea, un lăutar cântândule. Conversaţia se purta româneşte şi era o atmosferă liniştită. Am ieşit în prag şi am auzit gălăgia de la şcoală. Reintrând mam adresat honvezilor: ‘Auziţi tinerii mei domni, soldaţii îi bat pe băieţi’ , la care miau răspuns: ‘Lăsaţii să se bată, băgaiaş în…’ Eu am ieşit iarăşi afară şi iam întrebat dacă nu lau văzut pe băiatul meu. Domnul notar era şi dânsul printre oameni şi mia spus să golesc cârciuma şi să o încui. Am reintrat şi imediat apoi 7 ţărani, bărbaţi şi femei, au intrat buluc în cârciumă. Văzând spaima lor, am sărit la uşă şi am încuiato şi ajutat de ceilalţi neam proptit în uşă. În clipa următoare miau fost sparte toate geamurile, soldaţii au năvălit înăuntru şi sau năpustit cu lovituri asupra oamenilor. Am deschis imediat uşa ca cei refugiaţi în interior să poată fugi. Pe uşă au intrat un căpitan şi un locotenent care mau întrebat ce sa întâmplat la mine. Leam răspuns că honvezii îmi distruseseră totul. Căpitanul mia zis că paguba îmi va fi compensată. Honvezii împreună cu căpitanul şi locotenentul major au plecat îndreptânduse spre şcoală.”

Ce sa întâmplat mai apoi reiese din depoziţia notarului Gregor Simon: „Ieşisem cu medicul regimentului pe stradă ca săi venim în ajutor lui Cipariu. Negăsindul însă acolo unde îl văzusem căzut, am coborât cu medicul în josul drumului, ca săl căutăm. Deodată ma prins cineva de mână, era căpitanul Ratky urmat de o mulţime de honvezi. Căpitanul voia să merg cu el şi strigă: ‘Veniţi cu mine domnule notar!’ Mam smuls din mâna lui şi el a plecat mai departe urmat de honvezi. Căpitanul în frunte, honvezii buluciţi în urma lui, loveau şi înţepau pe oricine întâlneau în cale. În urma lor se auzeau strigătele disperate ale ţăranilor înjunghiaţi în partea de jos a satului. Pe Cipariu nu lam găsit nici la locuinţa lui. Când mam reîntors, măcelul se încheiase. Pe drumul de reîntoarcere am întâlnit o patrulă de 12 soldaţi conduşi de un gradat. Mam adresat către acesta cu rugămintea să vină cu mine să ajutăm răniţii. Mia răspuns: ‘Băgateaş în…mamei tale.’ La aceasta am spus: ‘Ce armată disciplinată sunteţi că vă permiteţi să vorbiţi astfel cu o oficialitate care vă cere ajutorul.’ Atunci un infanterist honved a răcnit la mine: ‘Taci împuţitule că de nu înfig baioneta în tine!’ După încheierea măcelului am văzut pe strada satului trei companii pe rânduri duble, dar nu erau ofiţeri cu ei. Am mai remarcat că soldaţii care fuseseră încartiruiţi în partea de jos a satului, pe malul Târnavei, forfoteau pe stradă.”

 

DESFASURAREA ATACULUI SINGEROS.

 1. Când au pornit honvezii conduşi de căpitanul Ratky şi locotenentul Hutiray, de la cârciumă, o parte din ei au intrat pe străduţa cu nr. topografic 304. La capătul ei lau înjunghiat peste poartă pe Lupe Ion, care ţinea poarta ca săi împiedice săi intre în curte.
 2. Au năvălit în curtea lui Cipariu TodorGhidi şi lau bătut pe acesta, pe soţia lui şi pe fiica lui Cipariu, Sofisa. Martor la această faptă a fost vicenotarul Koros Pilon, care fiind vecin şi văzând totul, a chemat un locotenent pe care nu îl cunoştea, ca acesta să scoată honvezii din curte. La ordinul acestuia honvezii au ieşit prin grădină şi au plecat spre şcoală.

III. Au scos din balamale poarta de la curtea lui Cuigudean Zaharie. La această spargere un honved şia rupt baioneta. Pătrunzând în casă au împunso pe Miuţa Cuigudean şi pe fiii acesteia Gheorghe şi Ioan Cuigudean şi iau bătut pe Vasile Boariu şi Petru Brad, care se refugiaseră de frica honvezilor în curtea respectivă.

 1. Cel mai grav a fost rănit Ion BorceaSonică, care venea cu căruţa cu care dusese fân, spre casă. În căruţa lui erau Matei Frăţilă şi Ana Boldiş a lui Ciuta. Aceştia doi din urmă lau avertizat pe Borcea că e mai bine să nu meargă acasă ca nu care cumva să fie atacaţi de honvezi. El a răspuns: „Sunt cu căruţa şi nu am cu nimenea nimic de a face.” Mergeau liniştiţi cu căruţa, dar când au trecut peste puntea de peste pârâul satului, Borcea a fost lovit cu o sabie sau un cuţit în cap, astfel că a căzut grămadă şi nu a mai putut să se scoale. Boldiş Ana lui Ciuta a sărit din căruţă şi a încercat să fugă, dar a fost ajunsă de honvezi şi bătută. Martori la atacul asupra lui Borcea IonSonică au fost: Boldiş Ana, Matei Frăţilă, Brad Nicolae, Boariu Vasile.
 2. Gheorghe Terieş şi soţia sa, născută Maria Frăţilă, auzind gălăgie au ieşit din casă şi au coborât în jos pe stradă, ca săşi caute fiii. Negăsinduşi fiii şi gălăgia apropiinduse, sau întors grăbiţi. Gheorghe Terieş ia zis soţiei sale: „Maria fugi că ne ajung.” În acea clipă iau ajuns honvezii, lau lovit pe Terieş cu patul puştii în spate, de acesta sa prăbuşit şi când acesta a vrut să se ridice iau înfipt baioneta în omoplatul stâng. Soţia lui, Maria Frăţilă, care fugea, a fost ajunsă din urmă de honvezi şi trântită cu capul de gard cu atâta putere, de ia zburat cât colo copilul de trei ani pe care îl avea în braţe şi au împunso în abdomen şi în şold.
 3. Văduva Maria Cîmpian, născută Terieş (sora lui Gheorghe Terieş), auzind gălăgia a trecut din curtea ei, în curtea fratelui ei, săl întrebe pe acesta ce se întâmplă. Negăsind pe nimeni acasă, a ieşit la poartă, dar nu apucă să facă 1015 paşi, că a fost atacată de honvezi. Iau tăiat abdomenul deasupra ombilicului şi au înţepato între coaste.

VII. În curtea cu numărul topografic 392393 au pătruns honvezii conduşi de căpitanul Sandor Ratky şi iau scos în stradă cu lovituri pe Sia Scoarţă şi Ion Braşovean lui Vasile (ultimul debil mintal). Martor al acestei fapte a fost Vasile Boar, care a văzut cum căpitanul la lovit de trei ori pe Braşovean şi la auzit pe căpitan strigând: „Pe acest bandit trebuie săl omorâm.”

 

 

EVENIMENTELE PETRECUTE DUPĂ ORA 3 ŞI 45 MINUTE, ÎN DIMENEAŢA URMĂTOARE, CÂND BATALIONUL A PĂRĂSIT COMUNA.

Notarul comunal Simon declară: „Dimineaţa la patru fără un sfert mam anunţat la locotenentcolonelul Kadar pentru ai spune despre faptele sângeroase petrecute. În puţine cuvinte iam descris cele întâmplate, la care dânsul mia răspuns, dând concomitent ordin de plecare batalionului: ‘Puneţi pe medicul regimentului să cerceteze pe cei mai grav răniţi şi puneţi să fie evaluate pagubele pricinuite. Eu vă voi aştepta cu batalionul în partea de jos a satului.’ În timp ce eu mam dus cu medicul regimentului la Cipariu Leonte şi am constatat paguba făcută cârciumarului, locotenentcolonelul a părăsit satul împreună cu batalionul, dar ia trimis la mine pe căpitanul Ratky, pe locotenentul Hutiray şi pe gornistul batalionului Sardi Gyorgy. Paguba cauzată cârciumarului a fost fixată la 20 coroane, pe care căpitanul lea achitat pe loc. În prezenţa a 5 oameni: Paul Lupean, Alexandru Poza, Leonte Cipariu, Dumitru Boldiş, Ion Cîmpian, am descris din nou atacul honvezilor şi lam definit pe gornistul batalionului, Sardi, arătândul cu degetul, ca pe cel mai turbat participant la masacru. Locotenentul Hutiray mia răspuns: ‘Din dispoziţia mea ia bătut pe oameni, căci după cele afirmate de el (de Sardi), oamenii au aruncat cu pietre.’ Eu am replicat: ‘Bine domnule locotenent, mie numi revine să dau o sentinţă, dar voi face un raport şi atunci se va vedea dacă modul dumneavoastră de a proceda a fost corect. ‘ Şi am mai spus către căpitan: ‘Dacă aceste fapte sar fi petrecut cu regimentul de infanterie 62 al armatei comune, atunci acest batalion nu ar fi petrecut noaptea în sat, ci ar fi fost comandat să iasă în câmp. ‘ Căpitanul a contracarat: ‘Să fie bine înţeles domnule notar că acela este regimentul 62, iar acesta este regimentul de honvezi 82. ‘” (Făcea aluzie că regimentul de honvezi era format din secui.)

Ce a urmat va fi redat doar în rezumat, originalul fiind prea amplu.

Sau format: o comisie civilă şi două comisii militare, cu misiunea de a cerceta cazul. Comisiile au interogat pe toţi cei ce au fost răniţi şi iau confruntat cu 4 honvezi şi cu gornistul Sardi Gyorgy. Au fost luate în considerare certificatele medicale eliberate de medicul militar şi de un medic civil.

Certificatele medicale au constatat rănirea gravă care lea periclitat viaţa, a: 1. Terieş Maria, 2. Cîmpian Maria, 3. Borcea Ion. Din certificate rezultă că cele două femei vor suferi de hernii cronice, iar Borcea Ion a primit o rană pe creier. Toţi trei vor suferi de invalidităţi pe viaţă.

Cauza atacului honvezilor are la bază:

 1. Beţia tuturor ofiţerilor excepţie fiind doar locotenentcolonelul.
 2. Ura care se propovăduieşte în armata honvedă faţă de români.

Comisiile de anchetă sau străduit să bagatelizeze cazul Panade şi să degreveze orice ofiţer implicat, de vreo răspundere. Fapt este că nici un honved nu a avut de suferit nici o pedeapsă. Sa contestat că a fost o hăituire deliberată a românilor. Comisia a aprobat unele despăgubiri materiale minore pentru oamenii care au fost răniţi.

 

Dr. Maniu sa grăbit să informeze presa deoarece ştia că dacă întârzie, fiind vorba de un conflict între honvezi şi români, toate organele oficiale se vor strădui să muşamalizeze măcelul, sau săl prezinte ca pe o problemă minoră. Erorile strecurate în presă în legătură cu numele ofiţerilor, sau datorat autorităţilor locale care lau informat greşit pe dr. Maniu. Dar toate celelalte date citate au fost confirmate de depoziţia notarului şi a celorlalţi martori. Este îndoielnic că rezultatele comisiilor, civilă şi militară, ar fi ajuns la acelaşi rezultat. Cercetările sau făcut conform obiceiului locului, ca în temeiul lor, ministrul honvezilor să poată răspunde la interpelări „pe baza cercetării efectuate de autorităţi”: „A fost o încăierare nevinovată, iscată de agitatori, agitatori care au provocato prin acţiunile lor antipatriotice în sânul populaţiei paşnice româneşti.”

 

 

CAPITOLUL IV.4.2 TRATATIVELE CU MINISTRULPREŞEDINTE WEKERLE.

 

În raportul original a lui Vaida acest subcapitol nu are un titlu, aşa că miam permis să il dau eu. Subcapitolul a avut pe lângă misiunea de informare a lui Francisc Ferdinand şi rolul de al câştiga pentru cauza românească prin introducerea unor probleme politice legate de Partidul Kossuthist, partid faţă de care arhiducele nutrea o profundă antipatie. În prima parte a subcapitolului se vorbeşte despre o diversiune în spatele căreia se găsea contele Theodor Bathianyi unul din fruntaşii kossuthişti, care la folosit ca intermediar pe avocatul român dr. Emil Babeş din Budapesta. În continuare redau textul subcapitolului.

 

Dr. Emil Babeş, fiul lui Vincenţiu Babeş unul din cei mai proeminenţi politicieni şi publicişti români, se străduieşte să facă propagandă printre români pentru a putea realiza o apropiere şi chiar o „împăcare” a lor cu Partidul Kossuthist.

Era imediat înainte de discutarea legilor şcolare ale lui Apponyi, legi care astăzi sunt votate, când dr. Babeş a expus problema „împăcării”, deputaţilor români dr. Mihali, dr. Maniu şi dr. Vaida, spre a le cere părerea. Aceştia au respins categoric ideea „împăcării”.

Dr. Babeş a trecut atunci la o acţiune în presă, şi anume în „Telegraful Român” din Sibiu. Voi cita doar câteva pasaje din articolul lui Babeş: „… trebuie să ţinem seama de situaţia actuală şi de raportul de forţe între noi şi adversarii noştri, complex care impune o adaptare înţeleaptă la situaţia dată, pe care nu o putem rezolva cu forţe proprii. Un exemplu eclatant de adaptare politică vedem în poziţia maghiarilor intransigenţi care, prin fiul marelui şi intransigentului Kossuth au făcut compromisul cu Austria, cu duşmanul lor secular.” Şi mai încolo: „… este prea bine cunoscută perfidia cu care cercurile vieneze neau tratat pe noi, începând cu revoluţia lui Horia, Cloşca şi Crişan, şi până la Iancu, şi încă şi până în anul 1868. După ce au luptat sub flamurile imperiale împotriva acelora care la 1849 lau detronat pe ‘împărat’, românii au fost aruncaţi la o parte, aşa cum arunci o zdreanţă inutilă.” (Telegraful Român nr. 121, tradus în germană de Vaida şi retradus în română, n. a.) Dar încercările lui Babeş au fost un eşec total. Ca urmare guvernul Ungariei a trecut la încercări directe de apropiere faţă de români, cu nemaghiarii în general. Primul ministru Wekerle ia întrebat pe deputaţii nemaghiari despre principalele lor cereri şi a cerut o listă cu acestea, pentru a căuta să rezolve pe cele mai stringente. Totodată dânsul a declarat: „Guvernul va rezolva problema naţionalităţilor, aceasta înainte de a înainta parlamentului legea votului universal.”

Cât de cinstite sunt aceste încercări de aplanare a tensiunilor, din partea guvernului, nu putem şti până în prezent. Clubul naţionalităţilor a răspuns primului ministru înaintând o listă de cereri (listă pe care o voi reda în rezumat, n. a.), că nu poate fi vorba de tratative de pace din partea partidului (P.N.R., n.a.), câtă vreme guvernul nu dovedeşte prin fapte că respectă legea naţionalităţilor. În cercul deputaţilor nemaghiari se înclină spre părerea că, dacă premierul nu acţionează numai din motive tactice pentru a linişti pe nemaghiari prin dezbaterile de „înţelegere”, atunci este vorba de un semn dat de coroană pentru aplanarea problemelor naţionale, sau dacă nu, este o încercare a guvernului de a racola şi pe nemaghiari la tabăra „patrioţilor” maghiari.

Această ultimă ipoteză ar însemna relansarea luptei naţionalmaghiare împotriva casei de Habsburg. Dar câştigarea nemaghiarilor de către Partidul Kossuthist nu a fost niciodată mai fără perspectivă de realizare ca în prezent. Totala impotenţă politică a oligarhiei maghiare pe de o parte şi atotputernicia coroanei pe de altă parte care doar trebuie să vrea, ca să obţină din punct de vedere politic orice în Ungaria sunt mai evidente ca oricând.

 

LISTA DE CERERI URGENTE ALE NEMAGHIARILOR PENTRU PERIOADA DE TRANZITIE.

 1. Legi care trebuie de urgenţă adoptate sunt: Legile de echivalare (de înţelegere, în original Ausgleichgesetze, n.a.), Legea bugetului, Legea sufragiului universal.
 2. Sistarea tuturor urmăririlor juridice lansate din motivaţii tendenţioase naţionale.
 3. Sistarea proceselor intentate presei minorităţilor. Sunt citate între altele şi procesele contra ziarelor Tribuna şi Lupta, precum şi împotriva unor foi confesionale ca Telegraful Român din Sibiu şi Unirea din Blaj.
 4. Sistarea tuturor proceselor politice şi graţierea condamnaţilor politici.
 5. Emiterea unor instrucţiuni prin care să se permită dreptul de întrunire şi asociere.
 6. Preoţii şi învăţătorii să nu mai fie persecutaţi pentru convingerile lor politice.
 7. Sistarea oprimării şcolilor confesionale şi admiterea utilizării limbilor naţionale în şcoli.
 8. Alocarea de fonduri şi pentru bisericile nemaghiare.
 9. În conformitate cu articolul 44 din legea din 1868, care nu se aplică, să se utilizeze limba populaţiei autohtone în administraţia locală. De asemenea să nu mai fie maghiarizate numele nemaghiarilor.
 10. Să se aprobe înfiinţarea de şcoli medii cu limba de predare a autohtonilor.
 11. Să nu mai fie respinse extrasele matricole făcute întro limbă nemaghiară.
 12. Să înceteze organizarea pauperizării populaţiei nemaghiare. Să se sisteze colonizările (făcute exclusiv cu maghiari, n.a.) pe terenurile statului şi pe moşii cumpărate (în ţinuturi nemaghiare, n.a.).
 13. Localnicii să poată beneficia de economia forestieră.
 14. O impozitare echitabilă fără imixtiuni politice. Emiterea cărţilor de impozitare în limba populaţiei autohtone.
 15. Interzicerea nedreptăţilor comise de administraţie şi jandarmerie şi pedepsirea lor energică. Cercetarea vărsărilor de sânge de la Panade, Cernova şi Feherszek, publicarea concluziilor şi pedepsirea vinovaţilor.
 16. Fondurile grănicereşti să poată fi utilizate conform destinaţiei lor (de exemplu fondul grănicerilor năsăudeni).

 

 

CAPITOLUL IV.4.3 DEPUTATUL VAIDA.

 

Pasajul următor din referatul lui Vaida se referă la propria sa persoană, referirea făcânduse la persoana a treia cu scopul de a nu dezvălui relaţiile sale cu arhiducele în cazul când un eventual spion ar vedea documentul.

 

Deputatul Vaida are din nou acces în parlament. Că toată revolta arătată atunci când a fost aruncat afară din parlament, nu a fost decât un joc înscenat, reiese din modul cum a fost reprimit în parlament. De astă dată acei tigri furioşi de atunci păreau că şiau pierdut colţii. Au fost liniştiţi, evident din ordinul aceloraşi conducători care atunci le ordonaseră săl arunce afară pe deputatul român. Ba chiar unii din ei au venit la Vaida ca săi dea „bună ziua” şi săi spună: „Tu ai făcut atunci o prostie citind acele poezii, noi însă am făcut o prostie şi mai mare aruncândute afară, căci am dovedit lumii că nu suntem o naţiune de cavaleri.”

Clubul (deputaţilor, n. a.) nemaghiari a hotărât ca deocamdată Vaida să nu se implice în dezbateri, aceasta spre a nu da ocazie partidelor maghiare să regizeze scene ieftine de revoltă şi manifestaţii „patriotice” atât de binevenite.

 

 

CAPITOLUL IV.4.4 PROBLEMA ŞCOLARĂ ŞI MAGHIARIZAREA.

 

Un nou exemplu al modului cum sunt aplicate în Ungaria legile, cu unicul scop de a fi puse în slujba maghiarizării, este dat de însuşi ministrul învăţământului contele Apponyi. Nefiind pe deplin mulţumit de conţinutul legilor învăţământului, care oricum maghiarizează şcolile nemaghiare şi care fac iluzorie autonomia bisericească şi şcolară a românilor, sârbilor şi saşilor, contele Apponyi a dat acum un „Plan de învăţământ pentru şcolile primare confesionale” şi un „Comentar al noilor legi ale învăţământului”, a trimis consistoriilor bisericilor române şi ale bisericilor celorlalte naţionalităţi un ukas care conţine toate acele dispoziţii pe care ministrul învăţământului nu îndrăznise să le cuprindă în legile învăţământului, de teamă că astfel acestea nu vor fi sancţionate. În noul „Plan de învăţământ” emis de ministru, se pretinde ca în şcolile primare confesionale româneşti: Să se predea cu ajutorul limbii maghiare, ori exclusiv în limba maghiară, gimnastica, desemnul, caligrafia şi lucrul manual. La lecţiile de muzică să se cânte cât mai multe cântece maghiare şi să nu lipsească între acestea imnul maghiar şi celelalte cântece patriotice. În pauze învăţătorii să vorbească ungureşte cu copiii.

Orele de bază ca: aritmetica, istoria patriei, limba maghiară etc., să fie predate o jumătate de oră româneşte şi o jumătate de oră ungureşte. Copiii ţăranilor, este limpede că fiind instruiţi în modalitatea aceasta pelemele (amestecată, n. a.), nu se vor alege cu mare lucru. Dar în schimb vor fi educaţi „patriotic” învăţând la ora de gimnastică toate noţiunile de comandă din armata maghiară de honvezi, de asemenea la lecţia de muzică îşi vor însuşi toate cântecele patriotice incluzând desigur şi „Kossuth Laios…”, „Jaj de hunczut a Nemet” (Cât de şmecher e neamţul, n.a.), „Akasszatok fel a kiralyokat” (Spânzuraţi jumătate din regi, n.a.).

Contele Apponyi ca politician cu cap de Janus (zeitate romană reprezentată cu două feţe, n. a.) încheie acordul şi totodată în ascuns, cu veritabilă perfidie şi viclenie maghiară, pregăteşte viitorul „patriotic”.

Cu toate că noile legi şcolare vor intra în vigoare abia peste trei ani, domnul ministru şia şi început acţiunea distructivă. Numeroase şcoli nemaghiare au fost închise din ordin judecătoresc, cu toate că acest lucru, în baza legii, sar putea face abia peste trei ani.

CAPITOLUL IV.4.5 – DREPTUL ELECTORAL.

Dacă îi va fi permis contelui Andrassy (Iuliu Andrassy ministrul de interne al Ungariei, n. a.) să realizeze o lege electorală fără a lua în considerare drepturile nemaghiarilor, atunci situaţia din Ungaria se va schimba întro mult prea mică măsură, dimpotrivă este previzibilă înrăutăţirea stării de fapt a nemaghiarilor şi în cazul unor complicaţii externe efectele pot fi negative pentru monarhia noastră şi chiar şi pentru coroană.

Punctul lui Arhimede pentru ansamblul problemei maghiare este dreptul la vot.

Se pare că contele Anrassy ar fi încheiat un pact secret cu social-democraţii de toate nuanţele, în legătură cu dreptul electoral. Oare va fi expusă coroana pe viitor să se folosească pentru guvernare de un parlament format numai din kossuthişti de diverse nuanţe şi de socialişti, fără a avea o contrapondere în reprezentanţii populaţiei nemaghiare?

 

 

CAPITOLUL IV.4.6 EXTRASE DIN CUVÂNTAREA DEPUTATULUI DR. MANIU, ŢINUTĂ ÎN 6 DECEMBRIE 1907.

 

În referatul său Vaida redă o parte dintro cuvântare a lui Maniu ţinută în cameră. În prima parte a cuvântării expune problema unei zone vamale independente precum şi problema unei bănci independente. Aceste părţi din cuvântare leam omis. Redau în întregime ultima parte a textului din referat.

 

Din 1867, când aţi încheiat compromisul cu Austria, guvernările care sau succedat, au avut punctul de vedere că, în sus au încheiat acel compromis cu Austria, dar în jos şiau asigurat mână liberă ca fără nici o imixtiune de sus şi fără să fie deranjaţi, să poată consolida supremaţia de rasă şi de clasă. (Gălăgie în partea stângă). Şi dumneavoastră continuaţi această politică a mâinii libere. (Preşedintele sună.)

În 1867 aţi încheiat compromisul cu Austria. Nu sa putut aplica imediat după aceea legea mâinii libere şi din această cauză sa făcut articolul de lege 44 din anul 1868, ca şi articolul 30 din 1868, prin aceste două articole de lege asiguraţi drepturile croaţilor şi a naţionalităţilor nemaghiare ale ţării. Dar imediat ce vaţi acomodat cu noua situaţie creată de compromisul din 1867, aţi demarat politica mâinii libere, ignorând aceste legi de bază la orice pas, încălcândule şi scoţândule din uz. Şi acest lucru nu sa întâmplat doar o dată. Cu fapte voi dovedi că fiecare compromis pe care laţi încheiat cu Austria, a avut aceleaşi urmări, adică mână liberă de a acţiona împotriva popoarelor ţării, popoare care nu sunt adepte ale acestei politici rasiale şi de clasă. (Gălăgie, preşedintele sună.)

Ne consolaţi că, în trecut aşa a fost, dar că în prezent, în timpul guvernării coaliţiei, va fi altfel. Faţă de aceasta declar şi îmi asum răspunderea pentru declaraţia mea, că nu am fost nicicând atât de asupriţi şi de prigoniţi, noi cei care nu suntem adepţii coaliţiei şi a politicii ei, ca în prezent. Voi avea timpul şi ocazia ca să dovedesc aceasta şi să vă dau ocazia să mă demascaţi dacă mă găsiţi spunând un neadevăr. (Gălăgie, preşedintele sună.)

Dar vă întreb, în pofida a toate, guvernul şi cu ocazia acestui compromis, oare nu urmează aceiaşi politică? Contele Albert Apponyi şi domnul referent au explicat foarte deschis cum că compromisul cu Austria trebuie încheiat, aceasta pentru a putea face faţă forţelor demonice, duşmanilor şi greutăţilor care năvălesc din toate părţile asupra noastră în interiorul ţării. Oare aceasta nu este expresia de salon a politicii mâinii libere? Aud că mă întrerupe cineva spunând că aveţi şi dumneavoastră dreptul de a vă apăra. Dumneavoastră dispuneţi asupra a toate în această ţară: asupra banilor, asupra forţei, asupra administraţiei, asupra funcţiilor, asupra armatei şi mai pretindeţi că aveţi dreptul să vă apăraţi. Dar împotriva cui vreţi să vă apăraţi, dacă nu împotriva dumneavoastră înşivă? (Gălăgie, preşedintele sună.) Căci împotriva tuturor armelor legilor, a puterii şi împotriva politicii de rasă şi clasă care o duceţi de 40 de ani, noi nu putem lupta decât cu armele dreptăţii. Dar să nu credeţi că noi ne temem, că prin folosirea tuturor acestor arme împotriva dreptăţii, veţi reuşi ca şi pe mai departe să duceţi politica dumneavoastră şi să învingeţi împotriva cauzei noastre drepte. Nici eu, nici partidul meu nu putem accepta acest proiect de lege.

 

 

CAPITOLUL IV.5 JOS AUSTRIA PERFIDĂ.

 

Cum am mai arătat, una din principalele direcţii de acţiune ale lui Vaida în acei ani, era cea de a arăta realităţile din ţinuturile româneşti stăpânite de Ungaria, în primul rând conducerii politice a Austriei şi în al doilea rând lumii occidentale. Articolul „Jos Austria perfidă!” apărut cu acest titlu românesc, dar desigur cu conţinutul în limba germană, în octombrie 1913 în revista „Österreichische Rundschau” Viena, vol. XXXVII, caiet 1, pe care îl voi reda în mare parte, este cea mai bună exemplificare a acestei activităţi publicistice în sprijinul cauzei naţionale. Articolul arată o frescă foarte reală a situaţiei românilor de sub stăpânirea maghiară.

Vaida a semnat acest articol dovedind prin aceasta curaj şi spirit de răspundere.

Leopold baron von Chlumecky, editorul revistei Österreichische Rundschau şi totodată responsabilul cu conţinutul ei politic, precum şi Friederich Funder redactorul şef al ziarului Reichspost, au fost principalii adepţi din presa austriacă a ideii „Austria Mare” şi sprijinitori ai arhiducelui. Ambii iau arătat multă consideraţie şi prietenie lui Vaida, sprijinindul în lupta sa.

Posed mai multe scrisori de la Redacţia Österreichische Rundschau către Vaida Voevod, legate de apariţia articolului în cauză, din care redau una semnată de Carl Funker.

 

Mult stimate domnule doctor,

Vă mulţumesc foarte mult pentru articolul dumneavoastră, care ia plăcut foarte mult domnului baron Chlumecky, cât şi mie. Vă spun deschis, admirăm curajul dumneavoastră de a publica un articol atât de tăios. Dar desigur faceţi aceasta în slujba conaţionalilor dumneavoastră.

Aş avea două rugăminţi:

 1. Aş vrea să introduceţi în articol şi acea interesantă întâmplare pe care miaţi istorisito la Viena. Exact nu mio mai amintesc, dar dacă nu mă înşel, era vorba de o inscripţie pe un monument, inscripţie despre care aţi vorbit şi despre care Lukacsa spus că nu poate face nimic împotriva celor întreprinse. Această întâmplare ar trebui să fie dată publicităţii.
 2. În al doilea rând, vă rog sămi comunicaţi dacă sunteţi de acord ca articolul dumneavoastră să apară abia la 1 octombrie. Pentru aceasta am următoarele motive: vom publica un articol scris de un ungur, despre „Politica culturală ungurească”. Dacă acest articol ar apărea după articolul dumneavoastră, ar fi ridicol şi în plus ar reduce din efectul articolului dumneavoastră. Pe deasupra ar putea fi interpretat şi ca o atenuare din partea noastră. Dar articolul dumneavoastră dacă apare după articolul, cam optimist, al politicianului cultural, va avea tocmai un caracter de protest.

Vă rog sămi răspundeţi la cele două rugăminţi şi rămân al dumneavoastră, cu deosebit respect, Carl Funker.

Jos Austria perfidă!

La 6 iulie o mulţime uriaşă de oameni manifesta pe străzile capitalei României. Poporul cerea intrarea ţării în război. Se scanda „Jos cu Bulgaria”, „Vrem războiul”. Dar se auzea destul de frecvent şi „Jos Austria perfidă”. La Viena această lozincă a produs consternare. Conform unor vechi convingeri, românii simpatizau cu Austria, cu Viena. Dar este foarte explicabil, deoarece românii simţeau de multă vreme o profundă supărare împotriva Ungariei care le asuprea fraţii. De câte ori în străinătate se vorbeşte despre Monarhia noastră, nu i se spune AustroUngaria, ci simplu Austria. Presa românească când vorbeşte de AustroUngaria, o numeşte tot numai Austria, cum de altfel fac şi ziarele din Italia, Anglia, Germania sau Franţa. Deci nu e de mirare că mulţimea striga „Jos Austria” dar prin aceasta înţelegea „Jos Ungaria”.

În acest articol voi încerca să arăt cauzele care au făcut ca românii să fie supăraţi pe unguri şi Ungaria.

Românul gândeşte şi acţionează raţional. Răbdarea şi înţelegerea sa faţă de păcatele şi nesăbuinţele străine, de multe ori ating o resemnare fatalistă.

Zeci de ani au înregistrat ziarele bucureştene, zi de zi, toate prigonirile la care erau supuşi românii din Ungaria, şi aceasta sub masca constituţionalităţii. În adunări populare sa protestat împotriva împuşcării unor alegători români în Transilvania de către jandarmi unguri. Profesori universitari au publicat broşuri în limbi europene de circulaţie, care demascau atrocităţile administraţiei maghiare faţă de românii din Ungaria. Concomitent se arăta că românii din Bucovina, cetăţeni austrieci fiind, se bucură de libertate naţională.

Cu câtă recunoştinţă este comemorat şi astăzi în România, dr. Lueger  conducătorul opoziţiei. El a fost singurul dintre vienezi care a avut curajul şi intuiţia viitorului, să primească deputăţia românilor din Ungaria. Aceasta voise să se plângă împăratului şi să caute sprijin împotriva nedreptăţilor insuportabile la care era supus poporul român de către guvernul regelui Ungariei. Numai Lueger, şi mica sa suită pe atunci, leau spus un bunvenit. Drumul spre palat însă lea fost barat de maşinaţiile maghiare şi de mania grandorii maghiare. Conducătorii românilor nu au uitat nici mai târziu, când se aflau în temniţele maghiare, prietenia ce leo arătase dr. Lueger în numele populaţiei Vienei. Aruncaţi în închisoare fiindcă voiseră să dea un Memorand împăratului lor.

Vizita în 1906 a primarului Vienei dr. Lueger la Bucureşti, cu ocazia expoziţiei organizate la împlinirea a 40 ani de domnie a regelui Carol I, a făcut ca această simpatie să se amplifice. Dar totodată a produs supărare în Ungaria unde sau pus la cale intrigi pentru împiedecarea vizitei primarului Vienei la Bucureşti. În onoarea sa una din cele mai frumoase străzi din Bucureşti a fost botezată „Strada dr. Carol Lueger”.

Cu ocazia vizitei majestăţilor imperiale succesorul tronului şi soţia sa, la perechea regală a României la Sinaia, Românii din Ungaria au dorit săi omagieze. Mari mulţimi sau adunat în gările pe unde urmau să treacă înalţii oaspeţi prin Ardeal. A intervenit însă jandarmeria ungurească, pe intelectuali ia închis în sălile de aşteptare, iar poporul a fost alungat cu lovituri date cu patul puştilor. Emigranţii români din Ungaria în schimb sau adunat în gara Sinaia şi iau primit cu aclamaţii şi urale entuziaste pe înalţii oaspeţi. Presa maghiară a turbat fiindcă succesorul tronului habsburgic a fost primit în România cu „imnul călăului” cum îi zic maghiarii imnului imperial „Gott erhalte”. Presa română de la noi şi din România, a scris în schimb articole entuziaste la adresa Habsburgilor şi a dat frâu liber revoltei, atât de îndreptăţite, împotriva maghiarilor.

În astfel de împrejurări a apărut în România convingerea, care a luat contururi tot mai concrete, că Austria şi casa sa imperială, caută o bună şi cordială vecinătate cu România, dar că influenţa oligarhiei maghiare, mai ales în domeniul diplomatic, face tot cei stă în putinţă să zădărnicească toate aceste contacte amicale. Şi totodată a apărut convingerea că aceiaşi oligarhie maghiară nu va permite niciodată ca soarta românilor din Ungaria să poată fi ameliorată printro iniţiativă austriacă, la dorinţa dinastiei.

Sub guvernarea baronului Banffy, campania de maghiarizare a românilor a devenit febrilă. Grădiniţele maghiare de stat se străduiesc în comunele româneşti să maghiarizeze copiii care încă nu au împlinit 6 ani. Dacă părinţii nu vor săşi încredinţeze copiii de bună voie acestor fabrici de maghiarizare, sunt siliţi la aceasta prin amenzi administrative sau prin forţă, de către jandarmi (cum sa întâmplat în cazul de rău renume de la Cuşdrioara). Guvernul închide în medie cam 100 de şcoli româneşti pe an şi deschide aproximativ tot atâtea şcoli ungureşti noi, în comune curat româneşti, aceasta de când a apărut noua lege a învăţământului elaborată de Apponyi.

Fondul de burse ale grănicerilor năsăudeni acest fond constituit din donaţiile familiare particulare ale familiilor de grăniceri a fost pus de guvern la dispoziţia neromânilor din regiune.

Peste 70 de comune româneşti, de rit grecocatolic, au fost trecute, cu binecuvântarea Romei, de la episcopia română unită, la dieceza maghiară de Hajdudorogh, cu scopul de a fi maghiarizate. Maghiarizarea şcolilor a fost prima grijă a vicarului interimar.

Noua lege electorală creată de contele Tisza, arătând pe faţă şi fără jenă intenţia guvernului, a fost astfel concepută ca să fie cea mai reacţionară lege electorală din Europa, cu scopul evident de a reduce cât mai mult posibil numărul deputaţilor români din parlamentul Ungariei.

În prezent, trei milioane şi jumătate de români au 5, repet cinci, deputaţi în parlamentul de la Budapesta. La alegerile din 1906 nu şiau pierdut „decât” şase alegători români viaţa. La alegerile din 1910 deja au fost împuşcaţi de către jandarmii unguri, zece alegători români. Acei ţărani români îşi exercitau dreptul lor „sacru” constituţional şi au fost împuşcaţi fiindcă nu au vrut să se supună coruperii. În Ungaria însă nu trimite Europa o comisie specială să ancheteze crimele comise de autorităţi împotriva populaţiei locale.

Legea naţionalităţilor (G. A. 44 din 1868) dispune între altele: „Statul este obligat ca în regiunile locuite de populaţie nemaghiară să înfiinţeze şi să susţină şcoli primare şi medii în limba poporului. De asemenea se vor încadra în administraţie şi justiţie fii ai naţiunii localnice, şi numai în cazul când nu se va dispune de un număr suficient de astfel de cetăţeni, pot fi încadraţi maghiari, aceştia fiind însă obligaţi să cunoască limba localnicilor, scris şi oral. Dispoziţiile administrative şi sentinţele judiciare se vor comunica părţilor în limba lor. Atât în justiţie, cât şi în administraţie, se va folosi limba localnicilor, etc, etc.” Niciodată nu a fost respectată această lege a naţionalităţilor, în nici un punct.

Toate guvernările care au urmat anului 1867, sau supralicitat în impunerea maghiarizării pe tot teritoriul Ungariei, făcând aceasta fie prin decizii ministeriale, fie prin noi legi, cu scopul de a paraliza principiile şi hotărârile „legii drepturilor egale ale naţionalităţilor”. Şi un primministru după altul au declarat că respectiva lege nu este aplicabilă. În anul 1907 personal am înaintat un proiect de hotărâre în Parlamentul Ungariei, în care, bazândumă pe faptul că regele în jurământul de încoronare a jurat să respecte legile ţării şi să vegheze la respectarea lor, printro decizie parlamentară să se ceară guvernului ca să aplice legea naţionalităţilor în toate paragrafele ei. Legea naţionalităţilor fusese sancţionată de rege şi intrase în vigoare în 1868. Pentru proiectul meu de hotărâre au votat numai deputaţii nemaghiari, împotrivă, în unanimitate şi fără deosebire de apartenenţă la un anumit partid, toţi maghiarii, cărora li sau asociat din păcate şi saşii ardeleni. „Difficile satiram non scribere!”

Şi astfel a apărut situaţia că nici cu mijloace financiare personale nu avem dreptul să deschidem şcoli medii româneşti. Gimnaziul românesc din Beiuş, care pe vremea absolutismului fusese întemeiat din donaţii româneşti, printro hotărâre ministerială a fost pur şi simplu maghiarizat. Orice proteste sunt absolut zadarnice. Românii nu sunt angajaţi ca funcţionari. În administraţie şi justiţie se folosesc interpreţii pentru interogarea părţilor, folosinduse adesea ca interpret servitorul oficiului. Pauperizarea regiunilor româneşti se face, conform directivelor statului, sub conducerea funcţionarilor administrativi maghiari importaţi. Astfel numeroase comune româneşti, datorită administrării ungureşti, plătesc taxe comunale care întrec cu 100% impozitele faţă de stat; iar amenzile administrative în multe sate româneşti, şi aceasta cu precădere în timpul perioadelor electorale, dau o sumă care depăşeşte impozitele comunale.

În comitatele româneşti, la apariţia unei epidemii, mortalitatea infantilă ajunge la 6070 % din mortalitatea totală. Şi în pofida acestei situaţii, nu se angajează medici români, ci numai medici maghiari sau maghiarizaţi, care nu se pot înţelege cu localnicii deoarece nu ştiu limba română. Da, sunt regiuni întregi locuite de români, care trebuie să se resemneze cu situaţia că guvernarea, respectiv oligarhia comitatului, nu angajează nici un medic. Dar şi aşa „sunt prea mulţi români în Ungaria”.

Ca şi în anul trecut şi în prezent Transilvania a fost bântuită de calamităţi naturale ca: inundaţii, grindine, ploi torenţiale. Guvernarea a sărit în ajutorul regiunilor locuite de maghiari. Chiar şi majestatea sa a fost determinată anul trecut, să doneze pentru comitatul secuiesc MureşTurda, o sumă mare de bani. Iar în regiunile româneşti, unde recolta a fost distrusă, bântuie foametea. Dar aici guvernul nu poate face nimic, nu are mijloacele necesare. Şi aceasta la un buget al statului de aproape două miliarde!

Spre a putea găsi un loc de muncă populaţia ar vrea să emigreze, dar administraţia refuză să le dea paşapoarte, stimulând astfel la români „dragostea pentru patria maghiară”.

Guvernarea ungurească se străduieşte pe de o parte să realizeze o intensivă exterminare a românilor, pe de altă parte o creştere a numărului maghiarilor. În acest scop statul dispune de substanţiale mijloace financiare. Astfel se implantează coloni maghiari în regiuni curat româneşti. Maghiarul ajunge datorită amortismentelor cu totul derizorii să devină aproape gratuit proprietarul acelor pământuri care sute de ani iau hrănit pe români. „Mergeţi în România dacă aici nu vă place” ţipă notarul maghiar al satului la ţăranii români când aceştia se plâng că statul îi tratează ca pe nişte paria. „Mincinoşi, trădători de ţară, plecaţi în România” zbiară deputaţii maghiari când colegul lor român protestează în parlament contra exploatării economice şi a persecutării populaţiei româneşti. În faţa străinătăţii însă se prezintă acţiunea statului maghiar de parcelare şi colonizare, ca o măsură de apărare pentru păstrarea maghiarilor.

Maghiarii din Transilvania sunt susţinuţi din bugetul statului. Oraşele primesc subvenţii de la stat şi sunt inundate cu funcţionari maghiari aduşi din Ungaria, aceştia având din oficiu dreptul la o astfel de sinecură. Micul meseriaş, dacă este maghiar, primeşte din fondurile de stat maşinile şi uneltele care îi sunt necesare. Ţăranul, desigur tot numai în cazul că este maghiar, primeşte de la stat în mod gratuit: material semincer, ouă de păsări de rasă, berbeci de rasă, tauri de rasă, etc. Şi cu toate acestea maghiarizarea nu prea progresează, aceasta datorânduse faptului că prin subvenţionări de la stat un popor cel mult îşi pierde vlaga interioară şi în exterior cel mult se alege cu ura celor nedreptăţiţi. Culorile tradiţionale transilvănene, roşu, galben, albastru, care sunt şi culorile României, sunt culorile care stau la baza ţesăturilor şi broderiilor ţărăneşti. Fără aceste culori portul popular românesc este de neconceput. Româncele la sate, cu ocazia unor sărbători ca venirea unui nou preot, a unui deputat, sau altele, nu mai au voie săşi împodobească ferestrele cu draperii şi covoare, jandarmii le confiscă imediat zicând că sunt obiecte de demonstraţie în „culorile unui stat străin”. Fetelor li se smulg din cosiţe şi de la brâie panglicile tricolore, când ies din biserică, de către jandarmii maghiari, „fiind culorile duşmane statului”. La târguri unde se adună poporul din multe sate din jur, aceşti susţinători ai ideii statului maghiar fac din aceasta o preocupare de bază.

În Ungaria jandarmul este atotputernic şi stăpân pe viaţă şi moarte. Doi flăcăi din Telna au fost omorâţi în 1910 deoarece nu au vrut să lase să le fie batjocorit astfel portul lor naţional românesc de către jandarmi.

Iancu, Andreas Hofer al românilor (eroul naţional al Tirolului, n. a.) a ţinut steagul Habsburgilor în Transilvania anilor 18481849. Lui nu avem însă voie săi punem un monument pe mormânt şi guvernarea ungurească veghează alungând orice paşnic cetăţean care vine să se reculeagă la locul său de veci. Şi nu e de mirare căci Iancu a fost un „trădător de ţară” care împotriva „naţiunii” maghiare şi pentru împărat, a dus la moarte eroică 40.000 de români.

În casa oricărui intelectual român, activ pe tărâm politic, în ultimii 20 de ani sa făcut cel puţin o percheziţie. Pretexte sunt mulţime. O dată se caută numărul x din ziarul y, altă dată o anumită broşură politică, care de altfel poate fi luată de la librărie, altă dată o poezie subversivă.

Sărbătorile românilor, paştele, crăciunul (pe stil vechi, n. a.) nu sunt respectate de autorităţi. Când în anul 1912, cu ocazia discutării unei legi civile, colegul meu deputatul român dr. T. Mihali, a propus un amendament privitor la sărbătorile româneşti, deputaţii maghiari lau respins imediat. Şi astfel sa ajuns ca oficial în prezent, pe bază de lege, autorităţile să nu ne respecte sărbătorile.

Subofiţerii maghiari îşi fac o ambiţie patriotică în armată să maghiarizeze recruţii cu forţa. Aceasta ca urmare a introducerii de către Pitreich (de tristă amintire acest nume) a regulamentului care prevede că limba de instrucţie întrun regiment este maghiara dacă maghiarii sunt cel puţin 20 % din efectiv. Ca urmare în regimentele româneşti sau adus maghiari şi astfel efectuarea serviciului militar a devenit un adevărat calvar pentru români. Nu se obţine maghiarizarea tinerilor, doar chinuirea lor. Şi aceasta este cu atât mai trist deoarece se recunoaşte că poporul român dă soldaţi de mare valoare.

Guvernarea ungurească refuză recunoaşterea statutelor unor organizaţii româneşti: de binefacere, agrare, de gimnastică, studenţeşti, muzicale, de femei, de ajutorare etc., care deci nu pot exista. Organizaţiile mai vechi sunt şicanate încontinuu. Uniunile noastre culturale existente şi gimnaziile noastre, au fost înfiinţate în vremea absolutismului.

Presa românească din Ungaria bate recordurile mondiale. Peste 200.000 K. este suma amenzilor şi peste 100 ani închisoare, anii însumaţi la care au fost condamnaţi publiciştii români de către judecătoriile maghiare, aceasta în ultimii 20 de ani.

Partidul Naţional Român a fost dizolvat prin ordin ministerial, cu motivaţia că în Ungaria nu există decât o singură „naţiune” unitară şi deci un partid naţional românesc nu are voie să funcţioneze. Ca urmare partidul nostru trebuie să funcţioneze ilegal. Înainte, în vremea pasivismului politic al partidului nostru, ni se reproşa că spre a nu recunoaşte constituţia Ungariei, noi ca iredentişti, boicotăm alegerile parlamentare. Când am trecut la politica activă şi în 1906 aducând imense jertfe şi după grele lupte, am reuşit să trimitem 15 deputaţi în parlamentul de la Budapesta, am fost etichetaţi cu diverse epitete şi urări injurioase când luam cuvântul, din care cele mai blânde erau: „nemernic, bastard, trădător de ţară, mercenari ai Vienei” şi îndemnurile: „scuipaţil, plecaţi în România dacă aici nu vă place, la spânzurătoare cu voi, etc.”

Conţii Khuen şi Tisza au avut grijă apoi, folosinduse de cunoscutul casap al luptelor electorale, secretarul de stat Iessenszky, ca în 1910 să fim doar 5 români care am biruit în alegeri.

Cuvântările şi protestele noastre sau irosit în pustiul parlamentar maghiar. Trista soartă a activităţii parlamentare a deputaţilor români în Parlamentul Ungariei constituie un capitol în sine al acestei ţări oligarhice aflată în ultimul stadiu al istoriei sale înaintea catastrofei. Printrun exemplu voi demonstra din ce punct de vedere „oamenii de stat” maghiari privesc poporul nostru, în acel teatru parlamentar de pe malul Dunării, unde noi deputaţii români, avem doar rolul constituţional de figuranţi. Voi avea un singur martor ca să vă dovedesc acest fapt, dar acesta este de clasă. Nimeni nu va contesta competenţa domnului consilier secret şi fost ministru preşedinte, dr. Ladislau Lukacs. În 30 noiembrie 1912 mia răspuns domnul ministru preşedinte şi ministru de interne, la diversele mele interpelări făcute în cameră cu o zi înainte, textual: „Stimatul coleg deputat a expus problema unei cruci din comuna Stanislău, despre care nu vreau să intru în detalii. Este vorba de interzicerea sfinţirii unei cruci, ridicate de un ţăran bogat, de către autorităţi, pe motiv că inscripţia de pe cruce era gravată în limba română (n. b. era un text biblic). Când mi sa adus la cunoştinţă problema, am anulat imediat dispoziţia luată de autoritatea inferioară. Am făcut aceasta pe motiv că nu sunt de părere că un astfel de simbol de pietate trebuie să fie neapărat în limba maghiară. Ca urmare, dată fiind natura problemei, astfel de inscripţii se pot face în orice limbă; am anulat deci dispoziţia de interzicere şi am dat dreptate celui care a făcut apel.

Stimatul coleg deputat a amintit ieri, şi eu îi sunt recunoscător pentru aceasta, că dispoziţia mea dată în septembrie, nu a fost executată până astăzi (30 noiembrie). Acest fapt este foarte regretabil, dar binevoiţi a mă crede că de aceasta nu se face vinovată conducerea centrală. Faptul este urmarea sistemului administrativ existent la noi, în care există aşa o cantitate de „vis inertiae”, că orice ar face conducerea centrală şi orice dispoziţii ar da, executarea îi scapă din mână şi nu are garanţia că dispoziţiile date vor fi executate punctual şi repede. (Am redat din protocolul oficial al şedinţei).

După această mărturisire a primului cetăţean pus să vegheze la respectarea legilor şi a dreptului în Ungaria, îşi poate oricine închipui cum procedează funcţionarii administraţiei cu ţăranul sau intelectualul român, oameni lipsiţi de apărare, în mod „strict constituţional”. Excelenţa sa şia putut permite luxul de a fi cinstit, răspunzândumi ironic, arătând direct că Ungaria nu este un stat de drept ci un stat absolutist, condus discreţionar de o oligarhie, această sinceritate fiind întemeiată pe faptul bine ştiut că străinătatea necunoscând limba maghiară, se rezumă la informările primite de la biroul de presă.

Eu am schiţat doar câteva aspecte din imensul material care demonstrează strădaniile programate ale guvernării ungureşti în scopul maghiarizării românilor, dar şi zădărnicia acestor strădanii care se lovesc de forţa intrinsecă poporului nostru.

Simţămintele trezite în sufletul românilor de dincolo de Carpaţi la citirea presei bucureştene care descrie această stare de fapt, sunt deci explicabile.

Trebuie să se mai ştie că spre România emigrează continuu un foarte mare număr de români din Ungaria. Industriaşi, profesori universitari şi liceali, scriitori, jurnalişti, advocaţi, medici, ingineri, negustori, proprietari de pământ, preoţi şi până jos la ultimul salahor, mulţime de oameni şiau luat lumea în cap şi au plecat. Nici unul din aceştia nu au părăsit de bună voie meleagurile natale. Fie că acasă nu au găsit un serviciu, respectiv un loc de muncă, cu toate că mulţi dintre ei aveau o strălucită calificare profesională, motivul fiind „ideea de stat maghiară” care este incompatibilă cu situaţia de a da posibilităţi de trai unuia care gândeşte româneşte. Mulţi au plecat în surghiun voluntar spre a scăpa de veşnicele hărţuieli la care îi supunea justiţia maghiară. Toţi însă şiau lăsat familiile în Ungaria, şi toţi aceştia constituie fermentul antimaghiar cel mai activ. Domnul Titu Maiorescu, actualul ministru preşedinte al României, este transilvănean de origine.

Ce înseamnă diplomaţia maghiară au avut ocazia să afle şi românii din România din proprie experienţă. Voi cita doar câteva cazuri, despre care de altfel presa bucureşteană a făcut mare vâlvă, fiind foarte revoltată.

Guvernatorul Băncii Naţionale a României, domnul A. Carp, a fost dus întrun orăşel transilvan la comisariatul local de poliţie. Motivul a fost viteza prea mare cu care a circulat automobilul său. Funcţionarul de poliţie, fumând tihnit, a întocmit un raport. Domnul Carp în acea perioadă era ministru în guvernul Brătianu. Cu toate acestea nu i sa oferit un scaun şi a fost ţinut în picioare în faţa biroului, cu toate că fusese legitimat. Ei da, era o acţiune oficială a unui funcţionar, de la care desigur nu se poate pretinde să nu mai fumeze sau să fie politicos în „detrimentul” puterii de stat maghiare.

Vara trecută domnul N. Filipescu, pe atunci ministru de război al României, a trecut cu automobilul prin Ungaria. În munţi a fost oprit de jandarmi şi dus în faţa unui judecător. Acesta, după o minuţioasă legitimare a delicventului, şia permis gluma de al supune pe ministrul de război al unui „stat prieten”, unui interogatoriu aprofundat. Trebuie să fac remarca că domnul Filipescu nu este tocmai cea mai indicată personalitate pentru a face spionaj, dânsul fiind de profesie jurist şi nu ofiţer de stat major.

Principesa Maria, în urmă cu doi ani, a vrut ca însoţită de copiii dânsei să plece în străinătate. La Predeal vagonul special în care călătorea a fost inspectat de ingineri maghiari şi declarat ca defect. Înalta doamnă şi familia au fost obligaţi să se întoarcă la Sinaia. Aici vagonul fiind examinat de specialişti, a fost găsit în perfectă stare. Nu e de mirare că toate acestea nu au trezit prea multă simpatie în presa bucureşteană.

Mai demult publicul din staţiunile balneare transilvănene era format în majoritate din români din România. Dar cu timpul românilor li sa cam acrit vilegiatura în aceste staţiuni balneare. Motive multiple. Orchestrele din staţiuni nu au voie să interpreteze muzică românească. Meniuri româneşti nu se servesc. Chelnerii maghiari au un vădit spirit patriotic. Ei caută să maghiarizeze publicul vizitator folosind expresii culinare maghiare. Toate inscripţiile în staţiuni sunt exclusiv în maghiară.

O doamnă din România aflânduse la Ocna Sibiului, a intrat în conflict cu „ideea de stat maghiară”, dar să vă povestesc cum. Era duminecă şi se ducea spre biserică fiind însoţită de fiica ei de cinci anişori. Doi jandarmi cu baionetele în vârful armelor, leau oprit şi leau spus ceva foarte răstit, pe ungureşte. Doamna nu a înţeles nici o iotă. Atunci jandarmii leau dus la primărie. Acolo i sa scos micuţei panglica tricoloră împletită în codiţă şi i sa luat cordonul tricolor. Protocol, jandarmi ca garderobiere, etc., totul fiindcă copila mergea dumineca la biserică în costum naţional românesc cu panglicele tradiţionale tricolore, atribut inerent acestuia. Dar culorile roşu, galben şi albastru, sunt „culorile unui stat străin”.

Soţia domnului ministru de interne al României, Tache Ionescu, a fost deunăzi dusă cu escortă la comisariatul de poliţie din Deva. După discuţii de aproape două ore, a fost lăsată săşi continue drumul, confiscânduise însă steguleţul românesc de pe automobil. Ziarul „Neue Freie Presse” a publicat un interviu cu doamna în cauză, în care dânsa plină de umor, a istorisit cum jandarmii maghiari debordând de cavalerism, sau urcat pe treapta maşinii, unul în dreapta şi unul în stângă, şi au străbătut astfel tot oraşul.

În Ungaria este interzisă vânzarea aproape a tuturor ziarelor, revistelor şi cărţilor venite din România.

Inepţia şovină este dusă atât de departe că se recurge până şi la interzicerea tranzitului prin Ungaria a publicaţiilor româneşti. Poşta maghiară pur şi simplu confiscă din pachetele în tranzit, toate publicaţiile interzise. Astfel un abonat român aflat în străinătate vede mereu înaintea ochilor hegemonia maghiară care găseşte timp şi mijloace pentru cele mai josnice şicane împotriva românilor.

Cu toate aceste ziduri chinezeşti ridicate de guvernarea maghiară, totuşi nu sa reuşit ca să fie oprite publicaţiile româneşti să ajungă la noi românii din Ungaria. Folosim o cale mai lungă şi contorsionată: Bucovina, Galiţia, Viena şi Ungaria. Iar dacă numele noastre sunt cunoscute de autorităţi, folosim o adresă de împrumut. Şi astfel „ideea de stat maghiară” prin şicanele ei nu reuşeşte să izoleze pe români de literatura şi cultura românească, în schimb reuşeşte să ţină trează şi să înteţească ura.

Mii şi mii de români din România care călătoresc spre Viena sau spre occident, trebuie să ia drumul cel mai scurt prin Ungaria. În trenuri nu există nici o inscripţie românească, nici un conductor de tren nu ştie româneşte. Nici românul ardelean conductor de tren, dacă nu vrea săşi piardă serviciul, nu are voie să vorbească româneşte cu călătorul din România. Când am călătorit odată în Rusia, între Ungheni şi Chişinău auzind conductorul de tren vorbind româneşte cu călătorii, lam întrebat cum de îndrăzneşte să facă aşa ceva. Mia răspuns mirat că doar el ca moldovean (adică român) a fost angajat tocmai de aceea ca să poată vorbi româneşte cu călătorii români. Dar desigur, Rusia este reacţionară, iar Ungaria este liberală.

La Viena şi la Budapesta, ca şi în întreaga monarhie, este o criză alimentară mai ales de carne. Cu toate acestea România a trebuit să renunţe la interesele ei economice în favoarea celor politice, încheind un contract comercial cu AustroUngaria. Domnul Szterenyi, reprezentantul Ungariei la tratative, a silit România să accepte o clauză în tratatul comercial care a fost foarte păgubitoare pentru ţinuturile locuite de românii ardeleni vecine cu România. Păstorilor ardeleni li sa interzis ca pe viitor să mai treacă la păşunat în România cu turmele lor. Astfel România a fost obligată să ajute Ungariei la pauperizarea românilor ardeleni. În schimb întreprinderile industriale maghiare se bucură în România de privilegii. Iar Viena trebuie să se mulţumească cu carne adusă din Argentina, în timp ce creşterea vitelor în România ajunge la ruină.

Cu ocazia mobilizării făcute în România (este vorba de Războiul Balcanic, n. a.) au apărut zilnic în presa maghiară articole jignitoare la adresa armatei române, la adresa regelui şi a oamenilor de stat români. Armata era prezentată ca o hoardă de zdrenţăroşi nenorociţi, soldaţii ca lipsiţi de orice disciplină, regele ca senil, miniştrii ca incapabili….

Oprimarea naşte ură, înjosirea răzbunare, lipsa de drepturi setea de libertate.

Am avut odată ocazia să stau de vorbă cu un om de stat austriac aflat întro poziţie de stat înaltă (Vaida Voevod se referă la arhiduce, n. a.). Prima sa întrebare a fost: „Este adevărat că românii sunt iredentişti?” Excelenţa sa, era cu ani în urmă, nu cunoştea prea bine pe maghiari, iar pe români îi ştia doar indirect din descrierile făcute de maghiari. Iam expus că în istoria românilor din monarhia noastră nu a fost nici un singur caz de înaltătrădare sau de trădare de ţară. În schimb ne putem lăuda cu fapte eroice prin care neam arătat credincioşi coroanei…. Am dat exemple. Despre o mişcare iredentistă sar putea vorbi numai dacă aceasta ar fi promovată în România de o grupare de oameni proeminenţi. Dar nici în trecut şi nici în prezent aşa ceva nu sa întâmplat. Iar în ce ne priveşte pe noi conducătorii românilor transilvăneni, noi nu putem şi nu trebuie să fim decât partizanii unei politici care să ţină seama de interesele globale ale tuturor românilor şi care să nu pericliteze soarta unităţii poporului român. Fără o AustroUngarie puternică, românismul de aici şi de dincolo de munţi ar deveni o pradă uşoară a Imperiului rusesc, dominator în Europa.

Orbirea maghiarilor şi ura lor împotriva românilor merg atât de departe, încât cu tot dinadinsul caută să provoace naşterea iredentismului românesc. Dacă această dorinţă a lor sar îndeplini, dorinţă absurdă răsărită din fanatismul de rasă şi de clasă, să ajungă să fie singurul popor din Ungaria, atunci dinastia ar ajunge în situaţia de a fi obligată să îndure toate constrângerile impuse casei regale şi Austriei, fiind în situaţia de a nu putea reacţiona. Şcoala maghiară şterge, pe încetul dar în mod sistematic, tot ataşamentul tineretului român faţă de dinastie. Actualul sistem politic din Ungaria a făcut ca, pentru a fi prodinastic şi a nutri sentimente pentru cârmuitorii din casa de Habsburg, generaţia contemporană de români trebuie să coboare în mausoleul călugărilor capucini, unde în faţa mormintelor Mariei Tereza şi a lui Iosif al IIlea, săşi amintească de binele pe care aceştia lau făcut românilor, de recunoştinţa pe care leo datorează. Cu toate nedreptăţile îndurate, românii rămân credincioşi dinastiei. Ei sunt convinşi că nu prin subminarea monarhiei, ci numai prin întărirea şi consolidarea ei, pe măsura posibilităţilor şi forţelor lor, pot să asigure viitorul poporului propriu, de aici şi de dincolo de Carpaţi. Când miam încheiat astfel cuvântarea excelenţa sa a izbucnit: „Este demn de toată admiraţia că după atâta rău îndurat şi după o prigoană maghiară împotriva lor de sute de ani, românii au rămas atât de înţelepţi să susţină în continuare politica lor tradiţională, dinastică.”

Este totuşi de aşteptat din partea conducătorilor oligarhiei maghiare să ajungă în fine la înţelegerea faptului că în scurgerea timpului, devine periculos şi pentru existenţa maghiarilor ca popor, să joace în continuare rolul despotului faţă de popoarele nemaghiare care au în spatele lor fraţii din acelaşi neam.

Din păcate astăzi între toţi politicienii maghiari, cu excepţia contelui Tisza, nu există nici o personalitate cu o individualitate marcantă.

Contele Tisza desigur că nu a fost de loc mirat că la 6 iulie sa strigat la Bucureşti „Jos Austria perfidă! ” Dânsul ştie, mai bine ca oricine din AustroUngaria, că acest strigăt se adresa de fapt Ungariei, că era urmarea firească a politicii maghiare, a acelei politici care a căutat să submineze România, aceasta pentru a stăpâni cât mai nemilos pe românii din Ungaria. Contele Tisza sper să fi învăţat din eşecurile politicii sale interne şi externe antiromâneşti şi că va fi destul de înţelept să tragă concluziile care se impun. Căci pentru viitorul Ungariei ca stat, nu există alternative. Deviza sa nu mai trebuie să fie acea deviză nesăbuită a lui Banffy: „Ungaria va fi sau maghiară, sau nu va mai fi de loc.” Deviza sa trebuie să fie: „Drepturi naţionale egale şi îndatoriri egale, pentru maghiari şi nemaghiari!”

Dacă însă nici contele Tisza nu se va abate de la calea, cale astăzi unică în Europa după prăbuşirea Imperiului otoman, a sistemului de oprimare maghiar impus nemaghiarilor, în viitor se vor impune cu toate acestea drepturile nemaghiarilor. Căci acea forţă elementară care rezultă din dorinţa la existenţă a acestui imperiu venerabil, în virtutea unei legi naturale, va da naştere unei personalităţi care, aflânduse deasupra consideraţiilor naţionale sau de clasă, deasupra intereselor meschine de partid şi a dogmelor de drept statal, va avea clarviziunea necesară ca să găsească calea ca să reunească toate popoarele Imperiului habsburgic întrun stat, asigurândule libertatea naţională. Noi românii credem în acest viitor, noi trebuie să credem în el.

De aceea deviza noastră nu este „Jos Austria perfidă”, ci „Austria renasceat”.

 

 

CAPITOLUL IV.6 SFÂRŞITUL ANULUI 1913 ŞI ÎNCEPUTUL LUI 1914.

CAPITOLUL IV.6.1 TRATATIVELE CU TISZA.

 

La sfârşitul anului 1913 situaţia naţională tensionată din Ungaria se accentuase. Partidul Naţional Român trecuse la o ofensivă tot mai radicală pentru obţinerea revendicărilor naţionale şi se părea că primministrul Ungariei, contele Tisza, era dispus să ajungă pe calea tratativelor la o soluţie de compromis. Partea română a prezentat ca bază de discuţii „concretizările” elaborate la Bucureşti de Aurel C. Popovici şi Alexandru Vaida Voevod. Redau în continuare acest document.

 

 CONCRETIZĂRILE.

DISPOZIŢII GENERALE.

 1. Partidul Naţional Român se organizează şi funcţionează în deplină libertate, fără a fi jignite de autorităţile administrative, poliţieneşti ori jandarmereşti, statuânduşi conform scopurilor şi menirii sale, programele de acţiune.
 2. Se dă amnistie generală pentru toate delictele şi crimele politice comise în trecut, cât şi tuturor acelor persoane care au fost, în trecut, condamnate pentru cauze politice.

III. Autonomia bisericii grecoorientale naţionale române, atât pe tărâm bisericesc cât şi pe cel şcolar, va fi respectată şi nu vor fi atacate, nici paralizate, dispoziţiile statutului ei organic, prin dispoziţii guvernamentale, făţişe sau mascate, din partea organelor statului.

 1. Bisericii grecocatolice române i se garantează organizarea unei autonomii separate de autonomia bisericii romanocatolice, în aceleaşi condiţii care prin statutul organic al ei îi sunt asigurate bisericii grecoortodoxe române.
 2. Se vor reîncorpora provinciei mitropolitane de AlbaIulia şi Făgăraş acele comune, care rupânduse din sânul ei, au fost încorporate diecezei de Hajdudorogh.
 3. Statul renunţă la înfiinţarea unei dieceze, respectiv a unei episcopii grecoorientale maghiare.

VII. Autonomia fondurilor grănicereşti năsăudene i se garantează restitutio in integrum.

VII. Confesiunile române au dreptul de aşi înfiinţa, după trebuinţe, episcopii noi.

 1. Pe lângă Ministerul Cultelor va fi numit un secretar de stat.

 RESORTUL CULTELOR.

 1. Restituirea autonomiei şcolilor primare ale confesiunilor române, ca înainte de crearea legii lui Apponyi.
 2. Limba maghiară va fi din a Va clasă primară studiu obligatoriu.
 3. Întregirea salariilor învăţătorilor şi susţinerea şcolilor confesionale primare române se va acoperi în toate cazurile, când ajutorul statului va fi cerut de susţinătorii şcolilor, din bugetul statului.
 4. Reînfiinţarea şcolilor confesionale primare române, care au fost închise cu provocări la dispoziţiile legii lui Apponyi, cât şi deschiderea de şcoli noi primare confesionale române, se garantează şi statul nu numai că nu va pune piedici în calea libertăţii de aşi deschide şcoli după trebuinţă confesiunilor, ci va oferi spre acest scop tot sprijinul moral şi material.
 5. Inspectarea şcolilor primare confesionale române cade în sarcina şi competenţa bisericilor autonome române. Revizorii şcolilor de stat vor avea dreptul să inspecteze şcolile primare confesionale române numai împreună cu revizorii confesionali şi numai spre a se convinge dacă, din punct de vedere al statului, ele sunt corespunzător conduse.
 6. Se garantează că statul va contribui pe viitor la înfiinţarea şcolilor medii române confesionale, fundaţionale, cât şi la înfiinţarea de şcoli medii prin corporaţiuni, pe teritoriul locuit de români, cât şi la susţinerea acestor şcoli secundare.
 7. La gimnaziul de stat din Caransebeş va fi, fără amânare, introdusă limba română ca limbă de predare şi de învăţământ, în toate clasele.
 8. Gimnaziul din Beiuş va primi limba română ca limbă de predare şi învăţământ.
 9. Gimnaziul din Brad va fi întregit cu ajutorul statului instituinduse 8 clase cu limba română de instrucţie.
 10. Statul va da ajutor spre înfiinţare şi susţinere de gimnazii superioare, eventual şcoli reale complete confesionale, în: Lugoj, Timişoara, Gherla, AlbaIulia, Făgăraş, Orăştie, Arad, Şimleu, Oradea, Sibiu.

Şcoli confesionale comerciale române în: Timişoara, Dej, Deva şi Sălişte.

Şcoli de fete în: Timişoara, Oradea, Cluj, Baia Mare, Bistriţa şi Sebeş.

Şcoli de meserii şi de instruire în: Răcăşdia, Lipova, Zlatna, Brad, Răşinari, Bîrgău, Săcele, Ceica etc.

Şcoli de agronomie în: Şomcuţa Mare, Ceul Silvaniei, Rodna, Boroşineu, Recaş, Blaj, Sebeş, Arpaşul de Jos, Oraviţa etc.

Şcoli de metalurgie şi de industrie metalurgică în: Bocşa, Abrud, Săcărîmb, Baia Mare.

Şcoli pentru industria laptelui în: Haţeg şi Rodna.

Şcoli de viticultură şi vinificaţie în: Vârşeţ, DicioSânmărtin, Ighiu, Săini.

Toate şcolile confesionale, de orice categorie, vor primi ajutor de stat în proporţia în care îl primesc cele de stat din ţinuturile respective.

 1. La toate şcolile secundare de stat în ţinuturile româneşti, se va preda limba şi literatura română amănunţit, conform unui program analitic, de asemenea se va preda în limba română religia, iar începând din anul 1916: matematica (geometria) şi geografia, respectiv fizica.
 2. Confesiunile române au dreptul de a înfiinţa pe seama elevilor aparţinători confesiunii lor, internate, orice şcoli ar frecventa ei. Limba internă a acestor internate va fi cea română şi în ele se va preda elevilor afară de limba română, şi istoria patriei, cât şi istoria poporului român.
 3. La universităţi se va preda limba şi literatura română de profesori care dispun de o calificare superioară şi de un renume integru. Aceşti profesori vor fi numiţi de guvern după ce mai întâi vor fi consultaţi arhiereii ambelor confesiuni româneşti.
 4. La universitatea din Cluj se vor înfiinţa catedre paralele, de limba română.
 5. Fiecare din confesiunile române va primi pentru început suma de 1,5 milioane coroane, din vistieria statului, pe seama trebuinţelor ei bisericeşti şi şcolare. Se asigură confesiunilor române urcarea acestei sume, în proporţie cu ajutorul pe care îl va da statul confesiunilor, respectiv şcolilor celorlalte confesiuni, de pe teritoriul românesc.

RESORTUL FINANŢELOR.

 1. Fără consideraţie că tratativele acestea de înţelegere vor reuşi ori nu, să fie părtaşe populaţia română, păgubită prin inundaţiile, intemperiile şi ploile din anul acesta, în aceiaşi proporţie de ajutor de stat ca şi populaţia maghiară.
 2. Să se dea de urgenţă dispoziţii spre a reduce, respectiv a ierta în întregime, dările acelor ţărani care şiau pierdut, aproape ori toată, recolta.
 3. Licenţele de cârciumărit să fie în comunele româneşti date comunei politice.
 4. În ţinuturile româneşti să fie numiţi funcţionari financiari români şi ei să nu fie mutaţi în alte ţinuturi, decât la cerere proprie.
 5. Libretele de dări vor fi în ţinuturile româneşti prevăzute cu text românesc şi conduse în limba română.

RESORTUL INTERNELOR.

 1. Se garantează libertatea deplină a dreptului de asociere şi întrunire pentru români. Asociaţii şi societăţi culturale, sociale, economice, agrare, de ajutor mutual, de cântări, de binefacere, etc., vor putea fi întemeiate de români, primind aprobarea statului din partea Ministerului de Interne şi nefiind supuse şicanelor din partea organelor administrative, politice şi jandarmereşti. De aceleaşi libertăţi se va bucura Partidul Naţional Român, garantânduise în interesul organizaţiei sale, deplina libertate de acţiune spre a ţine adunări populare, spre aşi organiza cluburi şi comitete locale, etc.
 2. Se garantează Partidului Naţional Român libertatea alegerilor, atât a celor pentru parlament, cât şi a celor pentru congregaţie.
 3. Se garantează libertatea alegerilor Consiliilor Comunale, fiind pretorii îndrumaţi să ţină cont la candidaturi de dorinţa alegătorilor. Acelaş principiu se garantează pentru alegerile de notari, medici de circumscripţie, etc.
 4. Se garantează respectarea drepturilor autonome, asigurate limbii române prin lege, în administraţia comunală şi a comitatelor.
 5. Se garantează numirea funcţionarilor români, de toate gradele şi categoriile, pe teritoriul românesc şi că ei nu vor putea fi transferaţi în ţinuturi neromâneşti, decât la cerere proprie.
 6. Se garantează întrebuinţarea liberă a tricolorului românesc: roşu galben albastru.
 7. Se garantează libertatea de a putea cânta cântări româneşti, ca de ex. „Deşteaptăte române”.
 8. Jandarmii vor fi îndrumaţi cu stricteţe să se supună organelor administrative, iar acestea vor fi îndrumate să evite jignirea libertăţilor cetăţeneşti şi a sentimentelor populaţiei române.
 9. Comiţii supremi (prefecţii, n. a.) neromâni vor angaja şi un secretar român.

RESORTUL DE COMERŢ ŞI COMUNICAŢIE.

 1. Statul va da subvenţii şi ajutoare şi acelor întreprinderi comerciale şi industriale etc, care vor fi întemeiate de români.
 2. În ţinuturile româneşti vor fi aplicate şi texte româneşti, atât în gări, cât şi în sălile de aşteptare şi dea lungul liniilor ferate.
 3. În ţinuturile româneşti vor fi obligaţi funcţionarii din gări să servească româneşte publicul, de asemenea conductorii, care vor anunţa numele staţiilor şi în limba română.
 4. Nu se va mai opri debitul poştal produselor literare române, iar celor prohibite li se va îngădui din nou intrarea liberă.

RESORTUL AGRICULTURII.

 1. Se garantează că statul nu va mai întemeia colonii maghiare în ţinuturi româneşti.
 2. Statul va da ajutor reuniunilor şi obştiilor ţărăneşti române, de orice categorie: economică, financiară, socială.
 3. Pădurile şi păşunile, care sunt proprietatea statului, comunităţilor ori comunelor, vor fi astfel exploatate, încât interesele poporului din partea locului să fie promovate.
 4. În ţinuturile româneşti vor fi folosiţi români ca funcţionari forestieri de toate categoriile şi de toate gradele.
 5. Vor fi numiţi învăţători ambulanţi, români, spre a ţine poporului conferinţe din toate ramurile agriculturii.
 6. Reuniunile agricole române existente şi cele ce se vor întemeia în viitor, vor fi împărtăşite din partea statului cu acelaş ajutor moral şi material, ca şi reuniunile similare maghiare.
 7. Statul va întemeia în ţinuturile româneşti, ferme model, conduse de români în limba română şi anume în aşa număr încât pe 5.000 fumuri româneşti să revină o fermă.
 8. Animale de prăsilă, seminţe, instrumente agricole, materiale de îmbunătăţire a solului, etc, să se pună la dispoziţia ţărănimii române în aceiaşi măsură ca şi poporului secuiesc.

SE MAI GARANTEAZĂ URMĂTOARELE:

 1. La oficiile de pe teritoriul românesc vor fi aplicate şi inscripţii româneşti.
 2. Instituţiile româneşti vor primi până la 50 % a cheltuielilor de înfiinţare şi de susţinere, din visteria statului.
 3. Guvernul garantează şi regele va confirma această garanţie referitoare ca obligatorie şi la guvernele ulterioare ungare, întro audienţă acordată delegaţilor Comitetului Partidului Naţional Român şi miniştrilor unguri, aplicarea strictă şi executarea leală a acestor puncte.
 4. De asemenea garantează guvernul şi regele o astfel de arondare a cercurilor electorale noi, încât pe teritoriul românesc se asigură cel puţin 50 cercuri cu majoritate preponderentă sigură românească.
 5. Tuturor acelor români care ar dori să se întoarcă în patrie, întrucât nu au pierdut cetăţenia, să nu li se pună nici un obstacol în calea reîntoarcerii, iar întrucât ar cere repatrierea, ei să fie cu cea mai mare bunăvoinţă şi grabă repatriaţi.

 

În schimb se obligă Comitetul Partidului Naţional Român şi deputaţii români din Camera Ungară, că:

 1. Se vor restrânge în activitatea lor politică să controleze executarea acordului de mai sus, prin factorii competenţi, luând de pe ordinea de zi postulatele programului Partidului Naţional Român, care ar trece peste limitele acestor stipulaţii.
 2. Deputaţii români, care vor fi candidaţi în numele Partidului Naţional Român şi prin acest partid, cu ocazia proximelor alegeri parlamentare vor fi obligaţi, înainte de a fi proclamaţi de candidaţi oficiali ai partidului, să primească punctele acordului de mai sus.

 

Nu ştiu dacă aceste „Concretizări” au fost, în această formă, baza pe care sau purtat discuţiile cu Tisza. Posed o serie de documente, toate în limba maghiară, asupra tratativelor. Ele cuprind cererile părţii române şi răspunsurile lui Tisza. Din păcate însă, în situaţia prezentă, nu pot să cunosc conţinutul lor şi deci nu pot să le folosesc pentru această lucrare.

Cert este că rezultatul tratativelor a fost practic nul.

Au rămas câteva decupaje din ziare, tăiate de Vaida. Aceste decupaje erau sortite doar pentru uzul său personal şi pe unele na însemnat nici numele ziarului, nici data apariţiei. În rândurile care urmează voi cita trei decupaje din ziare vieneze.

 1. „Tratativele contelui Tiszacu românii” (Corespondenţă originală realizată de „Neue Freie Presse”) Budapesta, 3 dec. (1913, n. a.)

Amănunte ale tratativelor purtate între preşedintele consiliului de miniştri contele Tisza şi conducătorii românilor au fost comentate cu diverse detalii în mas media. Cum arată un comunicat oficial redat de „Budapester Korresspondenz”, ştirile relatate în presă nu sunt reale. Totuşi şi în acest comunicat se admite că în prezent au loc astfel de tratative între preşedintele consiliului de miniştri şi conducătorii românilor. Aceasta este prima confirmare oficială a ştirilor privitoare la tratativele purtate pentru a se putea ajunge la o înţelegere între majoritate şi români….

Până în prezent nu se cunosc amănunte despre punctele care se discută. Se ştie totuşi, din repetate afirmaţii făcute de contele Tisza, că dânsul cere românilor ca săşi părăsească poziţia lor aparte şi săşi încadreze politica în cadrul ideii de stat maghiare. Aceasta sar realiza cel mai bine prin încadrarea deputaţilor români în marile partide ungureşti, aşa cum în prezent au făcuto deja mai mulţi deputaţi români intrând în Partidul Muncii. Totuşi se pare că aderarea la Partidul Muncii singura care în condiţiile de astăzi sar putea face este socotită de conducătorii românilor ca inacceptabilă…

În orice caz unul din dezideratele contelui Tisza este ca Partidul Naţional Român săşi schimbe programul. Ultimul program al acestui partid datează din anul 1910. Acest program conţine puncte realiste, dar încă din primul paragraf stipulează că partidul menţine şi pe mai departe programul naţionalităţilor enunţat în 1881. Acest program din 1881 cere reinstaurarea autonomiei Transilvaniei, anulată în 1848. Programul românilor conţine deci şi astăzi o pretenţie care ar putea fi realizată numai prin destrămarea unităţii statale.

Cererea guvernului unguresc probabil ţinteşte în primul rând ca românii să renunţe la acest punct din programul lor….

În ceea ce priveşte dorinţele românilor, ele se referă în principal la nemulţumirile datorate administraţiei cu privire la învăţământ, la problemele economice etc., deci ca toate aceste probleme să fie luate în consideraţie. Pentru realizarea acestor deziderate în general nu este necesară crearea de noi legi, ci în primul rând de aplicarea celor existente. Desigur că a apărut şi ideea necesităţii modificării unor legi, în primul rând a cunoscutei legi a învăţământului a lui Apponyi, fapt care în oarecare măsură sar putea realiza. În ceea ce priveşte problemele bisericeşti, presupunem că guvernul nu ar fi de acord să desfiinţeze episcopia maghiară grecocatolică, nou creată cu acordul papei, împotriva căreia se ridică cu vehemenţă românii… Românii cer o nouă împărţire a circumscripţiilor electorale, conform pretenţiilor lor. Deoarece proiectul legii electorale de reîmpărţire a circumscripţiilor electorale trebuie să ajungă la mijlocul lui ianuarie în cameră, se presupune că tratativele cu românii să se încheie, cel târziu în prima săptămână a lui ianuarie.

 1. „Românii din Ungaria. O înţelegere cu guvernul.” Budapesta, 4 decembrie (1913, n. a.). Telegramă privată.

În ultima vreme sa ajuns la o înţelegere între preşedintele consiliului de miniştri şi câţiva conducători naţionalişti ai românilor, privitor la problema românească. În hotelul vienez Residenz au locuit deputaţii Teodor Mihali, Iuliu Maniu şi Alexandru Vaida, care au discutat cu preşedintele consiliului de miniştri. (În continuare se enumeră rezumativ pretenţiile românilor care concordă cu cele din „Concretizări”, n. a.).

Articolul se încheie cu fraza: Mare parte din concesiile citate aici presupunem că în fapt au fost acceptate de guvern, dar sar putea ca totuşi majoritatea dintre ele să reprezinte mai mult un deziderat şi până în prezent să nu fi fost acceptate.

 1. Al treilea decupaj are notat cu creionul de Vaida, „Rp”, presupun deci că este vorba de ziarul vienez „Reichspost”.

„Deputatul dr. Vaida despre tratativele cu românii”, (decembrie, 1913, n. a.).

Colaboratorului Sz. de la „Inf.” ia spus cunoscutul conducător şi deputat al românilor dr. Alexandru Vaida, care este unul din cei zece membri ai delegaţiei Comitetului Partidului Naţional, referitor la luările de poziţie a contelui Czernin, a lui Tache Ionescu şi mai cu seamă a fostului ministru de război Filipescu, privitor la tratativele românilor cu Tisza: Îi suntem foarte recunoscători ambasadorului nostru în România (contele O. Czernin a fost ambasadorul AustroUngariei în Romania şi din 1915 ministru de externe, n.a.), pentru simpatia pe care o arată cauzei noastre şi poporului nostru. O relaţie de prietenie cu România şi în paralel confruntări între maghiari şi români în Ungaria, nu este o stare de armonie…

Problema este doar de a şti dacă situaţia românilor din Ungaria este aşa cum ar trebui să fie în conformitate cu legile ţării. Pentru Ungaria şi pentru monarhie nu este bine că cei peste trei milioane de cetăţeni de naţionalitate română, care şiau îndeplinit întotdeauna îndatoririle, sunt lipsiţi de cele mai elementare drepturi care li se cuvin în baza legilor, ca oricărui cetăţean. Noi dorim doar ca legile să fie respectate în litera şi spiritul lor. Şi mai dorim garanţii că legile vor fi aplicate cinstit. Problema românească în Ungaria nu este o problemă politică, ea este o problemă de drept, deci este independentă faţă de curente politice interne sau externe. Această problemă trebuie să fie soluţionată, nu din motivaţii politice sau din „prietenii” externe, ci pe motiv că orice factor responsabil al monarhiei trebuie să fie interesat ca Ungaria şi monarhia să fie puternice. Cererile noastre sunt minimale şi se încadrează strict în cadru legal. Ca urmare un rezultat pozitiv al schimbului de idei cu preşedintele consiliului de miniştri este funcţie doar de prioritatea care se dă unor necesităţi de stat superioare, sau orbirii şovine care se evidenţiază tot mai mult în ultima vreme.

 

Posed 4 scrisori scrise de Alexandru Vaida în 15 şi 16 feb. 1914, după eşuarea tratativelor cu Tisza. Ele sunt adresate lui Aurel C. Popovici la Viena Hochschulgasse 27, colonelului Victor Verzea la Bucureşti, contelui Czernin la Bucureşti şi colonelului Bardolff la Viena. Acestora lea alăturat şi un raport asupra tratativelor. Colonelul Bardolff urma săi raporteze arhiducelui, codificat H., şi săi înmâneze raportul. În continuare voi reda extrase din aceste scrisori şi voi reda raportul.

 

Scrisoarea către Aurel C. Popovici: Stimate amice, Alăturatul raport te rog să faci bine săl expediezi amicului nostru (scrisoarea aceasta dusă la Viena de fiica lui Aurel Popovici, Lucia, conţinea şi scrisoarea pentru colonelul Bardolff, la care se referă Vaida, n.a.). Pentru că în timpul acesta a avut loc şi şedinţa comitetului, cele relatate nu pierd deloc din actualitate. Aceste intenţii ascunse ale lui Tisza ar fi bine reliefate şi în revista ta. Am fi fost caraghioşii lumii să fi primit aceste nimicuri maghiare, jertfind în schimb independenţa partidului, programul lui, tradiţiile, şi pe deasupra renumele bun al nostru, al conducătorilor, despre care cu drept cuvânt sar fi putut afirma că numai cumpăraţi fiind, am putut accepta asemenea condiţii de pace.

Toată opinia noastră publică e pe deplin satisfăcută că nu am primit pacea, şi aceasta, bene notandum, acum când încă nu cunoaşte toate mizerabilităţile ofertei lui Tisza….

 

Scrisoarea adresată colonelului Bardolff: Prea stimate domnule colonel, Dacă domnia voastră sau H. mai aveţi îndoieli asupra adevăratelor intenţii ale contelui Tisza, cu privire la ofertele lui de pace, cred că le pot definitiv risipi cu ajutorul raportului pe care îl anexez.

În ce priveşte poziţia României, eu am convingerea că nu va merge niciodată alături de Rusia. Dacă însă totuşi acest lucru se va întâmpla, acest fapt nu ar putea fi evitat printro ruşinoasă capitulare a noastră în faţa contelui Tisza…

 

Scrisoarea către Victor Verzea: Prea stimate domnule colonel, Alăturatul raport către contele Czernin, vă rog să binevoiţi al transmite excelenţei sale…

Acum, refuzânduse oferta lui Tisza, o să se înceapă discutarea parlamentară a chestiunii, în decursul căreia o să se poată convinge şi cei mai naivi ori „de bună credinţă” români, că Tisza a umblat cu doi bani în trei pungi.

Sunt fericit că şeful Partidului Liberal şi corifeii partidelor opoziţiei sunt pe deplin de acord în chestiunea noastră. Mult aş dori să se poată realiza cât de curând ideea dvoastră de a ne întâlni, cu dvoastră şi cu domnul Stere, aici, unde ar veni şi Maniu, ori la Budapesta, ori Viena unde am fi mult mai nejenaţi…

Acum va trebui să începem să ne organizăm ca partid opoziţional. Sper că vom izbuti săl silim pe Mihali săşi regăsească vechea inimă războinică şi să ne conducă la luptă cu aceiaşi însufleţire ca şi atunci, când lam silit să se pună în fruntea campaniei activiste. Astfel solidaritatea noastră va renaşte în vechea ei strălucire….

 

Scrisoarea către contele Czernin: Excelenţă, Contele Tisza, pe parcurs şia redus din concesiile făcute iniţial, până nu a mai rămas nimic din ele. Şi în acelaşi timp a enunţat formula, adică declaraţia care urma să încheie adunarea noastră populară, în aşa mod că fără ca noi să primim vreo concesie, întregul nostru neam să fie înjosit.

Aceste „concesii” cu această „formulă”, exclud posibilitatea acceptării lor de către delegaţia noastră. Nici un om nu ar îndrăzni să prezinte aceste învârteli stilistice maghiare în faţa delegaţilor întregului popor, cu singurul rezultat că sar face pe sine de ruşine. Pacea o doreşte fiecare din noi, dar imediat ce contele Tisza şia dat seama de acest fapt, el a impus tactica astfel ca să ne ducă la o sinucidere politică şi poporul nostru la o înjosire ruşinoasă, în situaţia când am accepta aceste „condiţii de pace” deosebite…

 

RAPORT ASUPRA TRATATIVELOR.

Contele Tisza nu a mai adăugat nimic la „concesiile” sale, dimpotrivă a făcut „formula” mai tăioasă, care în cazul acceptării păcii, trebuia dată de către Partidul Naţional Român.

Revizuirea legii lui Apponyi a declarat că este imposibilă şi a concesionat doar că ea va fi interpretată şi aplicată în viitor cu bunăvoinţă. Nu a acceptat deschiderea unor şcoli medii româneşti.

În domeniul administrativ şi al justiţiei, a refuzat utilizarea limbii române, drept care i sar cuveni în baza legii naţionalităţilor, refuzul bazânduse pe obiceiul prezent şi pe legi promulgate după legea naţionalităţilor.

În problema grănicerilor, respectiv a autonomiei fondurilor lor, contele Tisza a rămas intransigent pe poziţia înaintaşilor săi în funcţia de premier, adică a considerat averea privată a urmaşilor grănicerilor ca pe o pradă la discreţia oricăror elemente pribegite recent în această regiune.

Contele Tisza nu ne cedează mai mult de 24 circumscripţii electorale cu o majoritate românească, iar în cazul încheierii păcii maximum 2728 circumscripţii. Deoarece alegătorii români au fost distribuiţi în peste 90 circumscripţii electorale astfel construite ca să nu poată obţine majoritatea, se pare că (în actualul sistem electoral, n.a.) este imposibil să se găsească mai multe circumscripţii cu majoritate românească.

Continuarea colonizării (cu maghiari, n.a.) nu poate fi sistată, a susţinut preşedintele consiliului de miniştri, deoarece ea nu serveşte la eliminarea românilor ci numai la consolidarea maghiarilor în regiune.

Dreptul la amnistie şi graţiere aparţine coroanei şi deci nu se poate asigura decât bunăvoinţa guvernului.

Organizarea liberă a Partidului Naţional Român se va aproba. Pentru această bunăvoinţă şi pentru această aprobare a libertăţii de acţiune a partidului, trebuie săl lăsăm pe contele Tisza să ne modeleze programul partidului, şi de acum înainte să păstrăm activitatea partidului în limitele compatibile cu „pacea” încheiată de noi cu contele Tisza.

„Pacea” care nea fost oferită, ne va aduce în afară de această bunăvoinţă a contelui Tisza, bunăvoinţă pe care desigur nu o poate garanta şi pentru urmaşul său la preşedinţie, altceva nimic pozitiv, în schimb vom fi degradaţi la dimensiunea unui partid a cărui program şi a cărui acţiuni sunt concesionate de cel mai mare şovin maghiar, respectiv ne sunt prescrise în sensul formulei pe care urmează să o dăm. Fraza de încheiere a acestei formulări glăsuieşte: „Partidul acceptă starea de drept existentă ca bază a vieţii de stat şi a dezvoltării constituţionale, acceptă punctul de vedere din perspectivă politică a naţiunii unitare maghiare, retrage din programul său postulatele cu caracter de drept de stat, militează pentru dezvoltarea materială şi culturală a poporului român şi pentru crearea de relaţii de prietenie şi frăţie între maghiari şi români.”

Ce înţelege contele Tisza că trebuie să facă Partidul Naţional Român în politică după acceptarea formulei de mai sus, rezultă clar din declaraţiile sale făcute delegaţilor şi parlamentului. Ca răspuns la interpelarea făcută de contele Apponyi, conform protocolului stenografiat, contele Tisza a declarat delegaţilor în 11 decembrie 1913: „Aşa cum văd şi ştiu, asemenea oricui care nu vrea să facă politica struţului, că în Austria mai sunt şi astăzi foarte mulţi care acceptă dualismul ca pe o stare impusă, dar că foarte mulţi socotesc că se vor ivi cândva astfel de stări care să permită să fie înlăturată această situaţie. Cum am spus, dacă ştiu toate acestea, atunci după părerea mea trebuie să trag două concluzii. Prima este că trebuie să mă confrunt cu orice duşman al naţiunii maghiare, acolo, unde şi când am ocazia; a doua este că eu trebuie sămi dau silinţă să înlătur acele neînţelegeri care near putea face duşmani, acele elemente cu care nu avem contradicţii prea profunde, care dimpotrivă ar putea să ajute naţiunii maghiare, aceasta în scopul menţinerii propriei poziţii.” Prin această declaraţie contele Tisza admite evident că vrea să obţină alianţa românilor cu maghiarii prin încheierea „păcii”, aceasta pentru a putea fi pregătit pentru situaţia când sar putea ivi prilejul înlăturării dualismului.

Şi mai clar îşi arată contele Tisza intenţiile în cuvântarea ţinută în cameră la 14 ianuarie (1914, n.a.), ca răspuns la o interpelare a lui Apponyi. El a declarat între altele: „…poporul român este un popor ale cărui interese sunt de natură să menţină nu numai graniţele marii puteri vecine cu România, Monarhia AustroUngară, şi să o sprijine din toate puterile, dar şi să menţină actuala structură a monarhiei bazată pe dualism şi a liniei politice imprimate de naţiunea maghiară. Ne aflăm în faţa situaţiei că, în baza naturii lucrurilor, există această comunitate de interese. În această parte a Europei este în interesul rasei maghiare săşi păstreze o independenţă internă, aşa cum a fost ea stabilită la 1867, şi astfel să se modeleze în acea constelaţie mare europeană care contrapune lumii slave, forţa lumii germane. Interesul vital al poporului român este să promoveze această constelaţie şi, umăr la umăr cu naţiunea maghiară, să o sprijine în realizarea misiunii sale istorice.” Cât de sincer are contele Tisza la inimă „interesul vital al poporului român”, care de fapt se simte ca preşedinte al consiliului de miniştri al „naţiunii” maghiare, reiese din alt paragraf al cuvântării de mai sus (din protocolul stenogramei, pag. 48, iar citatul anterior pag. 49): „Poziţia mea principială este, şi nu poate fi alta, poziţie exprimată şi de onoratul meu coleg (contele Apponyi): nici un maghiar nu poate avea o altă poziţie decât cea a unui stat maghiar cu caracter naţional, realizat pe baza unei politici unitare maghiare.”

În afară de această declaraţie, care de altfel a apărut în diferite variante în toate discursurile contelui Tisza ţinute cu referire la problema românească, recent a spus în replica dată contelui Bethlen că intenţionează săşi asigure alianţa de arme a românilor alături de maghiari, împotriva duşmanilor dualismului: „Este evident în interesul existenţei germanilor şi a românilor, să ducă o astfel de politică care să asigure ca această monarhie să fie o monarhie dualistă, o astfel de monarhie în care conducerea politică a naţiunii maghiare să aibă o influenţă hotărâtoare, pe baze paritare.” (Pag. 9 din stenograma protocolului camerei, 31 dec. 1913)

Contele Tisza ştie foarte bine că, exceptând câţiva români năimiţi, nu există nici un politician român care să împărtăşească ideea că soarta românilor din monarhia dualistă poate să meargă spre mai bine atâta vreme cât există statul naţional maghiar, adică statul care are ca singur scop maghiarizarea nemaghiarilor. Împotriva acestei idei, sau tocmai în spiritul ei, domnul ministru preşedinte a declarat în cuvântarea sa ţinută în 20 ianuarie 1914 în parlament, că legea naţionalităţilor nu este aplicabilă. Această declaraţie a produs revolta Comitetului Naţional Român care tocmai se reunise întro conferinţă.

Episcopii celor două confesiuni române au fost convocaţi la Budapesta pe 1 februarie anul acesta de contele Tisza ca să le comunice că dorinţa maiestăţii sale este să se încheie pacea. Ia rugat insistent ca să influenţeze în acest sens pe membrii comitetului. Reprezentanţii înaltului cler, episcopii dr. Radu, dr. Hossu, dr. Cristea, I. Pap şi dr. Frenţiu, au căutat ca urmare să convingă comitetul de 10 să fie de acord cu propunerile lui Tisza. Dar deoarece aceste strădanii au rămas fără rezultat, episcopii au hotărât că nu vor face înţelegeri separate cu preşedintele consiliului de miniştri şi nu vor încerca să constituie un partid român „moderat”. Nu au acţionat astfel din radicalism sau din consideraţii idealiste, ci numai din raţionamentul prea întemeiat că, bazaţi pe „concesiile” contelui Tisza, care nu se rezumă decât la bunăvoinţă, ideea de a forma pe baza acestor concesii un partid român moderat ar sfârşi cu un „fiasco” total al întemeietorilor, căci crearea unui asemenea partid era sortită eşecului.

Contele Tisza voia doar să păcălească pe români. Pretenţia ca românii să ajute pe maghiari să apere dualismul împotriva „a celor mulţi” din Austria care aşteaptă împrejurările favorabile înlăturării dualismului. Şi apoi pe neobservate concesiile sau tot redus până nu a rămas din ele decât câteva drepturi elementare cetăţeneşti.

Acceptarea de către români a „concesiilor” ar avea următoarele consecinţe:

Popularitatea contelui Tisza ar creşte.

În ziua încheierii pactului de către actualii conducători ai românilor, ar reuşi puternicul partid (de fapt curent, n.a.) radical, folosind lozinci demagogice, să acapareze conducerea poporului român.

Conducătorilor românilor (care ar fi semnat acordul, n.a.) nu lear rămânea pe viitor altă cale decât să se ralieze definitiv politicii contelui Tisza, chiar şi atunci când, previzibil cu exactitate matematică acesta va porni lupta cu înverşunareai cunoscută, împotriva politicii lui H. Poporul român sar scinda cu timpul în două partide, unul care ar combate reformele dinastiei transpuse sub oblăduirea lui Tisza, deci ar acţiona antidinastic şi unul radical care ar privi din capul locului dinastia ca pe duşmanul poporului român cu motivaţia că această pace ruşinoasă sa încheiat cu contele Tisza (pace care înseamnă o capitulare fără condiţii), la dorinţa şi din ordinul dinastiei.

În România această pace încheiată în condiţiile puse de contele Tisza, în loc să trezească o atmosferă prietenească, pacifistă, ar provoca izbucniri duşmănoase împotriva monarhiei noastre, aceasta deoarece în Ungaria românii radicali ar fi în continuare persecutaţi, românii care au încheiat însă pacea nu ar putea arăta nici cel mai mic rezultat pozitiv obţinut pentru popor.

Partidul Naţional ar fi slăbit pentru ani sau chiar pentru decenii, slovacii ar fi şi ei mult slăbiţi, germanii ar fi ameninţaţi de a fi striviţi de maghiari.

În plus trebuie să luăm în consideraţie declaraţia contelui Tisza care a arătat limpede că în cele 2327 circumscripţii electorale cu majoritate românească, nu va fi de acord ca acestea să aparţină Partidului Naţional Român. În respectivele circumscripţii va promova desigur candidatura acelor români care fac parte din partidul la conducere (Mangra, Burdea, Seghescu, Corcan etc.), susţinând candidaturile de pe listele partidului guvernamental şi nu pe ai noştri.

Cel mai evident este arătată concepţia contelui Tisza şi adevăratele sale intenţii adică obţinerea popularităţii întro scrisoare pe care ia scriso preotului calvin Kover Andras din Erdovidek (Transilvania) şi pe care acesta a publicato:

„Budapesta, 22 ian. 1914. Preşedintelui consiliului de miniştri regal unguresc. Prea Stimată Eminenţă, din declaraţia dată după convorbirile pe care leam purtat cu naţionaliştii români, puteţi vedea că nu am făcut obiect de tranzacţie din chestiunea naţiunii maghiare. În curând voi publica întregul material cuprinzând discuţiile şi sper că atunci toţi acei care au crezut în minciunile răspândite de ziarele opoziţiei, se vor ruşina. Cred că prin activitatea mea publică, efectuată până în prezent, am adus destule dovezi ale simţămintelor mele patriotice, pentru ca să nu fie necesar să mă mai apăr şi împotriva acestor acuzaţii grosolane. Cu deosebită stimă, al eminenţei voastre prea plecat credincios, Tisza.”

Deci putem conchide că Comitetul Naţional Român nu va vrea şi nu va putea să accepte pretenţiile de supunere necondiţionată cerute de contele Tisza.

 

 

CAPITOLUL IV.6.2 DISCURSUL DEPUTATULUI DOCTOR ALEXANDRU VAIDA VOEVOD DIN 20 MARTIE 1914.

 

Acest discurs rostit în parlamentul de la Budapesta, a fost publicat la Braşov de Tipografia A. Mureşianu: Branişce & Comp. 1914, şi este sursa din care voi cita pasaje mai interesante şi din care unele se referă la epilogul tratativelor purtate de conducătorii românilor cu guvernul maghiar.

 

Onorată Cameră,

Înainte de toate ţin de datoria mea a declara în numele partidului meu, că între guvern şi între noi nu sa încheiat nici un pact, nici public, nici secret….

Când contele Tisza ni sa adresat, invitândul pe şeful partidului nostru, pe amicul meu Teodor Mihali, declarând că voieşte să aibă consfătuiri cu partidul nostru, noi am primit cu plăcere invitaţia.

Aceasta sa petrecut, ca să înşir evenimentele în ordine cronologică, cam în 18 sau 19 decembrie 1912. În 12 ianuarie am ţinut deja prima şedinţă a comitetului, în care am hotărât trimiterea unei delegaţiuni de trei, căci nu se poate trata deodată cu toţi agitatorii sau cu întreg poporul. În 21 ianuarie sau înaintat primului ministru, în numele nostru, al comitetului, cele 11 puncte, la care primul ministru a dat răspuns deja în 5 februarie…

Când sau început a doua oară tratativele, nu sa făcut nici o schimbare însemnată nici în pretenţiile noastre, nici în ceea ce a fost aplicat să acorde primministrul, fără ca noi să încheiem un pact pentru naţionalitatea noastră.

Ceea ce a constatat domnul deputat Berzeviczy, că noi suntem mândri de succesele României, este adevărat. A nega aceasta, ar însemna cea mai mare lipsă de sinceritate. Şi cum să nu fim mândri, când ştim că pacea de la Bucureşti a fost creată de un bărbat de obârşie ardeleană, de domnul Maiorescu, a cărui amintire este eternizată şi în palatul de pace de la Haga. Şi cum să nu ne mândrim, când în fruntea oştirii române cuceritoare în Dobrogea, a stat generalul Culcer, de origine din comitatul Sătmarului. (Întreruperi: Are nume maghiar!) Da, îi este maghiarizat numele, ca şi al meu, sau a lui Mihali ori Cicio, dar numele nu are a face. Şi cum să nu fim mândri, când e ştiut că în România, în cercurile diriguitoare sunt atâţia bărbaţi de origine din Ardeal, care, eu trag la îndoială că în patria lor ar fi putut ajunge măcar subnotari la comitat şi sunt ferm convins că vicecomiţi (viceprefecţi, n.a.) nu ar fi putut ajunge. (Mişcare)

Onorată cameră! Opoziţia a atacat pe primul ministru mai întâi pentru că tratează cu noi, apoi în al doilea rând pentru că nea recunoscut ca partid….

Comitetul de 25 al partidului nostru a fost dizolvat la 1848, apoi la 1869, iar la 1894 la dizolvat Hieronymi. Şi care a fost sfârşitul acestor măsuri? Acela pe care la constatat domnul primministru: la 1848 a funcţionat şi anume foarte bine….

Partidul Naţional Român a funcţionat şi după 1869, şi cu toate că mai târziu Hieronymi a dizolvat partidul din nou, şi cu toate că a urmat procesul Memorandului pe când partidul era dizolvat, chiar de atunci purcede înflorirea şi activitatea cea mai plină de succese a Partidului Naţional Român….

De atunci, de la dizolvare încoace, am devenit activişti;…. şi chiar atunci am izbutit să ne dobândim cele mai multe mandate, căci am fost aleşi 16 deputaţi şi unul dintre noi, Coriolan Brădiceanu, a câştigat două mandate. De atunci neam organizat mai bine şi e fapt că de atunci sa ridicat reputaţia şi vaza partidului nostru, atât în interiorul ţării, cât şi în străinătate…

Căci onorată cameră, forţele care se manifestă în mulţimea fără număr a poporului nu se pot oprima cu porunci pe hârtie, cu simple decizii. Şi dacă ele sar şi putea sugruma de azi pe mâine, izbucnirea acestor forţe e cu atât mai periculoasă, ceea ce nu trebuie să vio dovedesc dumneavoastră, care vă ocupaţi cu istoria…

Astfel noi nu avem să ne temem de democraţie, pentru că democraţia ne poate da totul, dar nu poate lua nimic de la noi. Noi suntem democraţi, deşi democraţi conservatori, fiindcă reprezentăm un popor de ţărani. Dacă aceşti domni din opoziţie sunt atât de democraţi mie îmi place mult de „citoyen Egalite” să facă propunerea în numele partidelor opoziţiei unite ca să se caseze toate rangurile şi titlurile, ca săşi dovedească veritabila democraţie.

În ceea ce priveşte dreptul electoral, se află pe biroul camerei proiectul nostru de lege electorală. Un proiect de drept electoral mai democratic decât acesta nu a existat. Poftiţi şi puneţi întro cumpănă proiectul nostru de drept electoral şi în celălalt taler proiectul opoziţiei, chemaţi un juriu internaţional şi întrebaţil care e veritabilul drept electoral democratic? Şi ni se reproşează că nu am înlăturat prin luptă parlamentară marele pericol ce vine asupra ţării, pentru că prin majoritate şi prin contele Tisza a fost introdus acest drept electoral, care nouă nu ne convine şi contra căruia natural vom lupta. Dar nu e lucru serios ca oameni în toată firea să ne reproşeze, că noi 5 deputaţi români de ce nu am împiedecat crearea acestei legi cu forţele noastre modeste. Şi neo reproşează aceasta opoziţia, care ar fi avut forţa să oprească votarea legii electorale, să nu lase să se ridice la valoare de drept…

De fapt e aşa cum a afirmat contele Bethlen: „Acest program (al Partidului Naţional Român), nu este un program electoral, nu este un program care îşi trage originea în luptele pentru popularitate, nu e un astfel de program care sa creat de împrejurări de moment şi care cu schimbarea împrejurărilor momentane poate fi abandonat de partid, ci este un program cu care partidul stă şi cade; căci de fapt nu este programul pentru partid, ci partidul este pentru program, care sa născut în mersul istoric, în urma agitaţiei şi conlucrării acelor factori istorici care sunt în activitate şi astăzi, poate în măsură mai potenţată ca în timpurile trecute.” În alt loc iarăşi contele Bethlen zice: „Scopul acestor expuneri a fost să se arate că programul, pe care îl mărturiseşte de al său partidul naţionalităţilor este rezultatul dezvoltării istorice de două secole, că acest program nu a fost conceput de Gheorghe Pop şi soţii săi, ci lau conceput factori istorici mari şi puternici, la conceput forţa şi puterea şi după cea mai intimă a mea convingere, numai puterea îl va sista.”

Onorată cameră, contele St. Bethlen a explicat foarte bine faptul că nu noi am conceput programul nostru, ci că acest program este expresia unei dezvoltări de 200 de ani, expresia voinţei unui popor întreg…

Discursul contelui St. Bethlen, deşi rostit de un adversar, a fost o vorbă sinceră. Nu vreau să fac o critică parţială referitoare la anumite mici greşeli istorice din expozeul dsale, vreau numai să constat şi eu că primul care a dat expresie ideii naţionale române a fost episcopul nostru Inocenţiu MicuClain, care ca cel dintâi a pretins recunoaşterea românilor ca a patra naţiune în Ardeal. El a cerut acest lucru nu numai pentru grecocatolici, al căror episcop era, ci pentru întreaga românime, aşa că deja acest fapt e o dovadă că el întradevăr, întreg complexul românilor la judecat din punct de vedere politic şi că a cerut, ca pentru o unitate etnică, egala îndreptăţire naţională precum şi recunoaşterea pe baza acesteia.

Ma jignit foarte mult că sa găsit un orator, dl deputat Geza Polonyi, care întreg discursul şi la ţinut întrun tenor care e cea mai mare desconsiderare a noastră, a românilor. A fost expresia fanfaronadei, deoarece ceea ce pentru noi este sfânt, trecutul nostru, ni la prezentat în aşa fel încât fiecare maghiar cinstit trebuie săl dispreţuiască pe dl Polonyi, trebuie săl desconsidere.

Contele Tisza: Bucuraţivă că nu va lăudat (Ilaritate).

Dr. Vaida Voevod: E imposibil ca acel ce întradevăr îşi iubeşte naţiunea, să nu stimeze şi să nu respecte tradiţiile şi trecutul altei naţiuni. Dacă românilor care sau ocupat cu istoria poporului lor le e sfântă amintirea cuiva, le e sfântă amintirea episcopului Inocenţiu MicuClain. Căci azi îi e uşor lui Alexandru Vaida să vorbească aici în parlament, îi este tot atât de uşor ca bunăoară contelui Tisza, sau oricărui alt om politic, să suporte înjurăturile contrariilor săi, căci în prezent Vaida nu e singur, Vaida nu e susţinut numai de aceşti trei deputaţi români care şed aici, ci el când vorbeşte este urmărit şi susţinut şi o simt aceasta de ochii şi inimile celor trei milioane de români.

Însă pe vremea când MicuClain a cerut în anul 1738 dietei ardelene recunoaşterea de naţiune a poporului român, deputaţii şi magnaţii de pe atunci au vrut săl arunce pe fereastră. El totuşi sa afirmat şi între anii 1730 şi până la 1744 a înaintat la Viena peste 20 de memorande. Pentru ca să poată obţine drepturi pentru naţiunea sa, a primit să fie prigonit, a suportat pierderea graţiei împărătesei, a suferit să fie internat la Roma şi a îndurat exilul. El pe acea vreme era singurul luptător, singurul între români, şi el a fost singurul care nesprijinit de nimeni din nici o parte, pretindea drepturi pentru poporul său..

În 1792 a fost prezentat împăratului la Viena, Supplex Libellus Valachorum, iscălit de episcopii Bob şi Adamovici….

Deci ei în mod hotărât au cerut drepturi nu numai pentru intelectualitate, ci pentru poporul întreg. Iar când în anul 1848 sa ţinut pe Câmpul Libertăţii după cum a spuso aceasta foarte corect dl deputat contele St. Bethlen  Marea Adunare Română care, sub conducerea episcopilor Şaguna şi Lemenyi, a proclamat poporul român de a patra naţiune în Ardeal, şi la acest act a fost reprezentat întreg poporul şi cu acest prilej sau pus bazele programului partidului nostru naţional, atunci la propunerea lui Bărnuţiu a fost stabilit pentru prima oară programul românesc. Unirea Ardealului (cu Ungaria, n.a.) a fost proclamată în 29 mai 1848 în Cluj… Românii erau reprezentaţi numai prin episcopii Saguna şi Lemenyi şi prin doi deputaţi, Bohăţiel şi Papfalvi… Acel episcop Bob, care a iscălit Supplex Libellus şi Lemenyi, care a prezidat Adunarea Naţională ţinută în 15 mai 1848 pe câmpia Blajului, prin ascendenţă îmi sunt înrudiţi, iar Bohăţiel, care a protestat contra legii uniunii, mia fost bunic….

Iar dacă tradiţia dlui Polonyi e că „popa valah trebuie îmblătit” (ciomăgit, n.a.) şi dacă această tradiţie îi face plăcere, atunci tradiţia noastră rămâne ca şi noi să ne aducem aminte de ceea ce a suferit poporul nostru în cei o mie de ani de blestemată iobăgie.

Un glas în centru: Iobăgia a fost egală!

Alexandru Vaida: Poftiţi şi citiţi cartea lui Acsady Ignacz despre iobăgie şi vă veţi convinge stimaţi colegi, că da, grea a fost situaţia iobăgimii în Ungaria, dar a fost o nimica toată pe lângă ceea ce au avut de suferit românii din Ardeal.

Trec acum la concesiile puse în vedere de către dl primministru. Pe terenul instrucţiunii concesiile principale sunt că va admite în executarea şi în interpretarea legii lui Apponyi o latitudine mai mare privitor la şcolile confesionale, iar în şcolile de stat ar admite şi o utilizare a limbilor nemaghiare, ca limbi auxiliare, până când o noţiune foarte vagă copiii vor cunoaşte deplin limba maghiară, ca apoi săşi continue studiile în această limbă.

Mulţumim frumos de aşa concesii. În ce priveşte şcolile confesionale, acei români naivi care se alintă cu iluzii, se vor trezi dureros înşelaţi când întro zi se va vota şi se va sancţiona o lege prin care se vor statifica deodată toate şcolile. Iar atunci ce am câştigat prin faptul că ne putem mişca mai liber în şcolile noastre confesionale?

Nu putem admite principiul ca statul să nu ne sprijine pe tărâm şcolar, ci să sprijine numai şcolile maghiare şi numai pe acestea să le susţină. Dacă suntem cetăţeni egali îndreptăţiţi, dacă i se recunoaşte limbii noastre dreptul ca să figureze ca limbă auxiliară, trebuie să ni se recunoască şi dreptul ca copiii noştri să se şi poată cultiva în limba lor maternă…

Ce priveşte cultura maghiară, şi aceasta e încă fragedă, ca şi cultura română. Dar şi în cazul dacă ar fi vorba nu de cultura maghiară ci de cea franceză, germană sau engleză, în zadar aţi voi să neo acordaţi. E adevărat, cultura noastră e încă în dezvoltare, îşi trăieşte abia anii copilăriei, dar ea se manifestă foarte frumos şi această cultură nouă ne e mai scumpă decât orice altă cultură străină, pentru că ea e manifestarea vieţii noastre sufleteşti, ea reoglindeşte viaţa sentimentelor noastre.

Ce priveşte concesia ca limbile naţionalităţilor să fie predate în şcoli medii ca studii suplimentare, în locul limbii greceşti, această concesie e foarte sărăcăcioasă, foarte neînsemnată şi fără valoare. Dacă suntem cetăţeni egal îndreptăţiţi, aşteptăm ca şi limba noastră maternă, cel mai scump tezaur al nostru, să fie recunoscută de egal îndreptăţită în patria noastră strămoşească şi să nu se propună numai ca un studiu de a doua mână. Iar când dl primministru aminteşte această concesie suntem convinşi, fără intenţii ofensatoare atunci preşedintele Academiei Maghiare de Ştiinţe se grăbeşte să ne spună că şi aceasta e prea mult…

Ce priveşte concesiile în chestiunile administrative şi juridice, acestea nu sunt concesii. Că autorităţile, când partida nu cunoaşte altă limbă decât cea română, se înţelege direct sau prin tălmaci cu oamenii, în limba lor, e un lucru foarte natural. Acesta e un drept pe care îl are orice cetăţean ungur nu numai în Ungaria, dar şi în China, şi acolo există acest drept de mii de ani, pentru că cu un om care nu ştie altă limbă, numai în limba lui maternă te poţi înţelege…

Greşeala privitor la administraţia din Ardeal e pricinuită de multe ori prin faptul că se trimit acolo oameni tineri din Ungaria, care nu au nici cunoştinţele necesare de viaţă, nici nu cunosc stările de acolo şi nici nu ştiu româneşte. Aceştia fac tot posibilul în interesul patriei. Şi ce e mai uşor decât săl joci pe patriotul şi să salvezi patria! Rezultatul a fost că în ţinuturile în care generaţii întregi au trăit în pace, deodată sa creat o chestiune de naţionalitate…

De fapt chiar pentru aceasta ar trebui săi fim recunoscători guvernului, precum ne impune recunoştinţă şi crearea episcopiei de Hajdudorogh, deoarece pe calea aceasta în ţinuturile unde până acum nu au existat probleme de naţionalitate, au aţâţat mişcarea naţionalistă creândui partidului nostru o mulţime de aderenţi.

În ce priveşte celelalte concesii ale domnului primministru, ele sunt pseudoconcesii, care mai au şi dezavantajul că vor trece ani de zile până se vor putea introduce…

Domnul primministru a mai făcut o declaraţie, care poate deveni periculoasă, ba chiar fatală pentru toate concesiile şi intenţiile sale, când a spus că nu e aplicat să execute o lege sancţionată, legea de naţionalitate. Acum poftiţi şi închipuiţivă că domnul primministru, ori domnul ministru de instrucţie publică, dă un ordin ca cutare ori cutare dispoziţie să se execute întrun ţinut locuit de naţionalităţi. Atunci, cum a spus şi stimatul coleg Desy şi a aprobat şi domnul primministru, fiecare mic funcţionar se va crede îndreptăţit să nu le execute, pentru că şi aceste dispoziţii ministeriale ar avea de scop ceea ce se cuprinde în articolul de lege XLIV din 1868. Chiar aceasta e năpasta cea mare, că fiecare funcţionar se crede personificarea concentrată şi întruparea ideii de stat maghiar şi trăieşte în închipuirea că „L’Etat c’est moi” şi din punctul de vedere maghiar fiecare e un mic Ludovic al XIVlea. Ar fi fost bine dacă dl primministru sar fi decis să execute legea de naţionalitate. Totuşi nea făcut un serviciu bun declarând deschis şi cinstit, că nu vrea să execute această lege, astfel cel puţin nu a căutat să ascundă ca predecesorii lui, că nu respectă o lege sancţionată….

Dar când iau pe rând activitatea tuturor celorlalţi factori culturali, de pildă a Consiliului Regnicolar Cultural, şi cum a vorbit contele M. Karolyi în adunarea generală a consiliului; dacă văd de pildă cum a vorbit Coloman Szell în adunarea Societăţii de maghiarizare de dincolo de Dunăre, observ că toţi aceşti factori, toţi aceşti bărbaţi, accentuează verde pe faţă, că scopul final al ideii naţionale maghiare e maghiarizarea….

Eu nu sunt însă jurist ca cei mai mulţi membri ai acestei camere, şi astfel nefiind jurist, întradevăr când vreau sămi formez o idee despre ce este naţiunea şi ce este naţionalitatea, ce este ideea de stat maghiar, vă mărturisesc, simt că mă zăpăcesc cu totul; nu pot găsi în nici un chip cărarea care mar scoate din acest labirint, aşa că eu cu mintea mea de nejurist am ajuns deja la acea convingere că pe baza aceasta este absolut imposibilă o înţelegere câtă vreme nu se vor crea noţiuni clare, căci lipseşte baza, pe care noi ne-am putea aşeza cu deplină sinceritate.

Mai există încă şi altă mare greutate, de care se izbeşte înfăptuirea păcii şi aceasta este tonul care se foloseşte în camera ungară unde suntem expuşi insultelor chiar numai pe motivul că suntem români şi nu suntem unguri…

Cercurile conducătoare trebuie să se hotărască să schimbe sistemul politic, până atunci nu poate fi vorba despre vreo pace definitivă..

Nouă pretutindeni, în presă, în viaţa publică maghiară, în studii despre chestiunea naţionalităţilor, tot aşa ca şi în expunerile contelui Albert Apponyi, ni se spune mereu cu dispreţ, că noi românii nu am fi element susţinător de stat. Sunt dator să protestez în contra acestei afirmaţii, căci datele statistice dovedesc că şi în veacurile trecute maghiarii au fost în minoritate faţă de nemaghiari şi tocmai la periferiile cele mai expuse am locuit noi românii. Acele diplome nobiliare pe care leau primit români de pe timpul lui Ludovic cel Mare şi până în timpul prezent, nu leau primit doar pentru motivul că nu şiar fi făcut datoria ca apărători ai ţării. Grănicerii, generaţii la rând, sau luptat sub steagurile habsburgice pe toate câmpurile de luptă ale Europei apusene şi au apărat patria şi aici acasă, iar strămoşii noştri iobagi au susţinut ţara aceasta cu bani şi cu soldaţi, şi zău nu ştiu ce soartă ar fi avut Ungaria, dacă aceştia nu ar fi luat parte cu toată cinstea la acele lupte care au susţinut statul. Ioan Huniade, Matia Huniade, Pavel Chinezul, au fost de origine români aceasta e constatat şi nu cred ca cineva să o conteste şi zău aceşti români au fost susţinătorii acestui stat şi în timpul lor ei au fost bărbaţii lui cei mai mari, căpitanii cei mai viteji…

Ideea democratică nu se poate duce la izbândă în Ungaria şi nu se poate nădăjdui ca în ţara aceasta să se producă alte raporturi, câtă vreme nu va fi rezolvată chestiunea naţionalităţilor. Aceasta este condiţia primordială a democraţiei, acesta este fundamentul ei. Fără împlinirea acestei condiţii nici visa nu putem la democraţie…

Dacă noi nu putem fi maghiarizaţi, atunci trebuie să primiţi teza că e absolut necesar să ne câştigaţi în interesul susţinerii acestui stat, aşa ca noi, atât intelectualii cât şi poporul, să nu simţim puterea de stat numai ca manifestarea unei forţe duşmănoase şi să nu simţim numai povara şi greutăţile statului, numai pentru motivul că suntem români, ci săi simţim binefacerile şi egalitatea de drepturi, să ne putem trăi aici viaţa noastră naţională asigurată prin instituţiuni…

Cu 70 de ani în urmă, la 1844, baronul Wesselenyi a accentuat că cea mai mare primejdie ce poate da peste poporul maghiar, întocmai ca peste slavi şi români, este primejdia muscălească şi această primejdie, de atunci, în loc să scadă a crescut şi există şi azi…

Este o curioasă pace aceea, care vrea să excludă pe deputaţii români, care vrea chipurile să se împace cu poporul român, dar aşa ca poporul să nuşi poată alege deputaţi din voinţă liberă. Nu despre noi e vorba, viaţa noastră trecătoare e foarte scurtă şi mandatul acesta întradevăr pretinde jertfe mult mai mari, decât să ni se pară de dorit a ajunge deputaţi de dragul deputăţiei. Dar câtă vreme poporul român nu va fi reprezentat aici în cameră prin alegeri libere, conducerea lui va trebui so aibă ca şi azi, comitetul naţional.

În ceea ce priveşte viitorul: noi suntem pătrunşi de conştiinţa că pentru toate suferinţele veacurilor trecute are să ne răsplătească din belşug viitorul. Suntem convinşi că dacă trecutul a cerut de la poporul român jertfe, dacă pentru noi cei de astăzi viaţa înseamnă luptă, viitorul va aduce victoria noastră.

 

 

 

CAPITOLUL V AMINTIRI

 

Acest capitol cuprinde o lucrare a lui Vaida Voevod concepută ca o descriere a relaţiilor sale cu moştenitorul tronului, relaţii care vizau restructurarea AustroUngariei întrun stat federal în care diversele entităţi etnice să beneficieze de autonomie naţională. Nu ştiu scopul pentru care a scris lucrarea şi nici data aproximativă când a conceputo. Sar putea să fi fost prin 1941 când istoricul Georg Franz la solicitat săi furnizeze date legate de acest subiect, el vrând să scrie o lucrare cu caracter istoric despre Franz Ferdinand, lucrare care a apărut doi ani mai târziu, cum am amintit deja.

În 1941 Vaida Voevod nu mai avea un rol activ în viaţa politică a ţării şi ca urmare apăruse o cu totul nouă situaţie el care a fost veşnic ocupat, veşnic în acţiune dispunea dintro dată de timp liber. Sar fi putut ca să fi profitat de acest timp disponibil pentru a începe săşi scrie amintirile din atât de zbuciumata sa viaţă. Acea solicitare a istoricului german sa concretizat printro lungă scrisoare de răspuns către acesta scrisă de Vaida Voevod, scrisoare reprodusă pe diverse paragrafe, în capitolele lucrării. Poate că pentru acea scrisoare Vaida a revăzut unele materiale din arhiva sa personală şi acest lucru ia trezit amintiri de demult şi pofta de a le aşterne pe hârtie. Nu ştiu dacă voia să publice lucrarea, presupun însă că nu. Cred mai curând că voia mai mult să conserve amintirile. Dacă ar fi voit să o publice ar fi putut să o facă, aş fi găsit cel puţin ceva scris despre o astfel de intenţie. Lucrarea a fost totuşi dactilografiată. Eu posed al doilea exemplar, cu unele corecturi superficiale făcute de Vaida. Ce sa întâmplat cu primul exemplar dactilografiat sau cu manuscrisul, nu ştiu.

Exemplarul pe care îl posed a fost ascuns în locuri şi în condiţii care lau degradat parţial. Multe pagini sunt în parte distruse şi unele lipsesc cu totul. În acest capitol voi reproduce integral tot ce a rămas din lucrare. Anumite pasaje cu fraze incomplete datorate deteriorării, leam completat după priceperea mea, desigur punând adausurile mele în paranteză. De asemenea miam permis ca în rare cazuri să modernizez unele cuvinte sau expresii din textul original.

 

 

CAPITOLUL V.1 1905. ÎNCEPUTUL.

 

Aurel C. Popovici ne chemase în februarie 1905 pe Mihali şi pe mine la Viena. Cartea lui „Die vereinigten Staaten von Gross Österreich” apăruse. Întrebarea era: Cum să ajungă acea carte pe masa lui Francisc Ferdinand moştenitorul tronului habsburgic? Popovici hotărâse şi editarea hebdomadarului „Gross Österreich” (Austria Mare, n.a.). Redactarea o încredinţase unui gazetar, Schwenhagen, a cărui modestă locuinţă din VIII, Lange Gasse servea la început şi de redacţie şi de administraţie. Acolo a fost convocată prima consfătuire pe ziua de 27 februarie 1905 ora 5, în mare taină, spre a discuta ce e de făcut. Afară de noi trei şi de Schwenhagen, erau prezenţi doi domni Bresnitz von Sydacow tatăl şi fiul, gazetari, precum şi publicistul Edmund Steinacker. Schwenhagen şi Bresnitz junior au participat mai activ la discuţie. Impresia ce am primito a fost însă că ori nu dispuneau de legături serioase cu Francisc Ferdinand, ori aveau anumite rezerve de aşi asuma rolul de intermediari, fie din precauţiune în faţa noastră, a necunoscuţilor. Cinstitul bătrân E. Steinacker declară la sfârşit că dânsul crede că ar fi găsit persoana potrivită, spre ai preda prin dânsa, direct moştenitorului, cartea lui A. C. Popovici. A refuzat însă să numească acea persoană. La sfârşit nea făgăduit pentru ziua viitoare precizări. Întreaga atmosferă fusese dominată în tot timpul discuţiei de reticenţă, de neîncredere reciprocă, de teamă de trădare, parcă a discuta problema salvării monarhiei habsburgice printro reorganizare statală sănătoasă şi încercarea de a lua contact cu moştenitorul tronului, ar fi însemnat o faptă penală, dacă nu chiar un act de înaltă trădare.

Rămaşi singuri, observaţiile făcute de Mihali şi de mine, au provocat izbucniri violente din partea lui Popovici: „Ce vreţi? Cartea mea e rezultatul studiului şi experienţelor de zece ani, de când stau la Bucureşti. Politicianismul ne va prăpădi ţara şi neamul. Basarabenii peste o generaţie vor fi inexistenţi. Rusia nu poate renunţa la Dardanele. Îi stăm în cale, ne va cotropi. Întărind Monarhia habsburgică, ne asigurăm viitorul neamului. Ungurii, reduşi la justa lor valoare, rolul determinant al zilei de mâine în orientul Europei, îi revine elementului românesc. Se apropie ziua scadenţei pentru lupta decisivă între germani şi ruşi. Slavii din Monarhie trebuie satisfăcuţi, altcum vom fi zdrobiţi. Cine şi cum să facă acţiunea de salvare? Toată nădejdea mea e, conform informaţiilor ce le am, că Francisc Ferdinand, nu numai că este singurul om careşi dă seama de situaţia Monarhiei, dar că şi înţelege datoria şi misiunea de a încerca salvarea ei. Am informaţii precise. Ticălosul bătrân, egoistul acesta mărginit cu dualismul lui, îşi va îngropa Monarhia. Ce miar păsa dacă nu ar fi vorba de viitorul neamului nostru. Dar Europa fără Monarhia aceasta va fi tărâmul de lupte pentru predominare între slavi şi germani şi noi românii, ne găsim între ei ca între două pietre de moară.” În nenumărate rânduri Popovici nea expus în decursul anilor, aceste îngrijorări ale lui, folosind o bogăţie de argumente istorice, statistice, etnografice etc.. Le expunea cu verva sa unică, neîntrecută, cu temperamentul său vulcanic, cu forţa irezistibilă a individualităţii sale cuceritoare.

 

 1. Steinackerveni a doua zi şi ne comunică ce rezolvase. În cei doi Bresnitznu avea încredere, nici Schwenhagen nu i se pare omul potrivit. Dânsul, Steinacker, vorbise între timp cu consilierul de secţie din Ministerul Agriculturii, Maximilian Vladimir baron Beck. Acesta fusese profesorul în ştiinţe de drept al moştenitorului tronului. Francisc Ferdinand ţinea la baronul Beck, îndeosebi fiindcăi fusese sfătuitorul juridic în chestiunile sale matrimoniale. Ne asigură că baronul Beck ne va primi în audienţă.

Neam prezentat toţi patru: Popovici, Steinacker, Mihali şi cu mine, în locuinţa din oraş a baronului Beck (Minoritenplatz).

Primiţi cu amabilitate distinsă, la ascultat pe Popovici care ia expus în linii mari concepţia sa, a promis că va preda lui Francisc Ferdinand cartea, după ce va fi citito şi el şi îşi va spune apoi părerea peste câteva zile. Nea fixat şi ora când ne va primi din nou. „Sunt greutăţi multe, trebuie păstrată discreţie extremă. Castelele sunt bine păzite, zidurile au urechi; însă dacă ele nu sunt accesibile prin intrarea principală, totuşi pot fi cucerite prin intrări care scapă ochilor păzitorilor. Asalturile trebuie repetate, curajul nu trebuie pierdut. Desigur, Majestatea Sa ţine la dualism, e mândru că la realizat şi dorinţa lui supremă e să aibă linişte, fiind atât de bătrân, nu putem avea nădejdea că dânsul sar hotărî la schimbări atât de radicale cum le concepeţi dumneavoastră. Nici măcar la schimbări care ar trebui să premeargă punerea în practică a ideilor dvoastră. Trebuie cu răbdare pregătit terenul. Ar fi o greşeală de a încerca o precipitare a evoluţiei…” Omul îşi lua precauţiunile, îngrădinduse.

Abia ajunşi în stradă, sub impresia atitudinii baronului Beck, sa dezlănţuit o izbucnire vijelioasa din sufletul chinuit al lui Popovici. „Poftim, aceştia sunt austriecii, că împăratul e aşa, că e pe dincolo, că trebuie răbdare, precauţiune. Un tâmpit, ca toţi aceşti paladini ai Monarhiei habsburgice e şi acest Beck. E lipsit de orice curaj şi pricepere politică. Auzi dumneata, dualismul e mândria lui Francisc Iosif ‘Cataramă’ acest ‘Prohasca’ senil şi idiot acest criminal ucigător de popoare. Şi dumnealui, domnul Beck, mai găseşte că trebuie săi ia apărarea. Un ignorant şi acesta ca toţi ceilalţi.” Toate încercările noastre de al calma nu au dat nici un rezultat. Nu lam putut îndupleca nici măcar ca să se prezinte din nou la baronul Beck, în ziua şi la ora fixată. „E vreme pierdută, mergi singur.”

Lam scuzat că fiind bolnav, nu a putut veni. Baronul Beck mia comunicat că după ce a citit cartea lui Popovici, ia predato lui Francisc Ferdinand. În ceea ce priveşte părerea lui, a baronului Beck: „Da, cartea e scrisă cu multă vervă, larg documentată, logică, însă opinia publică nici în interiorul Monarhiei, decum în străinătate, nu ar avea nici o înţelegere pentru o asemenea soluţie. Cu timpul poate că ar putea fi îndrumată în direcţia aceasta. Dacă sar proceda brusc, nu e verosimil ca popoarele Monarhiei, nepregătite, să accepte soluţia lui Popovici. Crede că ceva similar sar putea încerca pregătind atmosfera, pentru timpul după moartea împăratului.” Apoi sa interesat de stările din Ungaria. Partidele, naţionalităţile, presa. Spre marea mea surprindere îmi adresă întrebarea: „Dumneavoastră aveţi un ziar la Arad care se zice că ar fi subvenţionat de premierul român dnul Sturdza. E ziarul partidului dvoastră?” Iam răspuns că sunt două nuanţe în partid, care se datoresc unor cauze pur personale. Slavici a fost persecutat de autorităţile maghiare, condamnat pentru activitatea sa publicistică, încât a fost silit să se refugieze la Bucureşti, unde, datorită intervenţiei lui Sturdza a primit postul de director la Fundaţia Oteteleşeanu. El e mai mult acolo. Fiind Slavici unchiul lui Ioan Rusu Sirianu, care este directorul ziarului Tribuna, se poate ca ziarul lui Rusu Sirianu să publice articole de ale lui Slavici, inspirate de Sturdza. De altfel atât Slavici cât şi Sturdza au pledat întotdeauna, în ceea ce priveşte pe românii transilvăneni, pentru perseverarea lor în direcţia politicii tradiţionale, dinastice. De subvenţii nu poate fi vorba pentru că ziarul se luptă cu multe neajunsuri şi e deficitar, etc..etc..

Baronul Beck ma ascultat şi ma rugat la sfârşit, săi redactez un aidememoire asupra chestiunilor discutate.

Astfel sa început legătura mea cu baronul Beck. După ce iam predat aidememoireul, mia cerut alte şi alte memorii asupra chestiunilor politice din Ungaria. Aveam impresia, la început, că aceste elaborate erau tot atâtea probe în scris, un fel de teză de examen, la care mă supunea, dar curând mam convins că ele erau întrebuinţate de dânsul mai mult ca un material de studiu, spre a putea judeca problemele ungureşti şi sub perspectiva concepţiei noastre, a opozanţilor politicii oligarhiei maghiare, ai duşmanilor ireductibili ai acesteia.

 

Începând din anul 1904, vizitasem capitala Austriei în mai multe rânduri, susţinândumi şi sporindumi legăturile cu oameni politici şi publicişti de toate culorile: dr. Lueger, dr. Albert Gessmann, dr. C. Renner, dr. Heinrich Friedjung, dr. Victor Adler, dr. Cramarr, dr. Friedrich Funder şi alţii ale căror nume se vor ivi în decursul expunerii ce urmează.

Rapoartele mele pentru baronul Beck le trimiteam pe adresa domnişoarei Olga Urbanek, dactilografă din serviciul Ministerului Agriculturii austriac, cu care lucra bătrânul E. Steinacker. Acesta le preda celui căruia îi erau adresate.

De câte ori mă prezentam la baronul Beck stăruiam ca sămi obţină o audienţă la Francisc Ferdinand. Dânsul îmi promisese demult, dar ajunsesem că insistenţelor mele le opunea ca scuză faptul că moştenitorul îi făgăduise principial chemarea mea în audienţă, însă e atât de des absent din Viena, sunt greutăţi în privinţa fixării termenului etc.. În fine pe la Crăciunul 1905, primindumă seara acasă la dânsul, scoase un plic şi îmi spuse: „Iată, am primit autorizarea să vă pot comunica acordarea audienţei. Termenul se va fixa după ce vom stabili un interval de timp când dvoastră veţi putea fi la Viena. Ţin să vă fac atent însă că moştenitorul e înconjurat de iscoade. Ungurii sau îngrijit ca, prin personalul de serviciu, să fie spionat până şi în odaia de dormit. Nu este în interesul nostru ca săl expunem de a fi denunţat împăratului. Are şi aşa destule conflicte şi neplăceri cu unchiul său. Stând astfel lucrurile, evident că trebuie să procedăm cu extremă băgare de seamă.” Foarte impresionat iam răspuns că: „Ţin înainte de toate, săi mulţumesc nu numai în numele meu, ci mai cu seamă în numele intereselor cauzei româneşti, identice cu cele ale dinastiei, pentru încrederea cu care mă distinge.” Lam rugat totodată să transmită A. S. Imperiale mulţumirile mele profunde. „De când marele arhiereu Şaguna a putut să expună doleanţele românilor Majestăţii Sale, nu ia mai fost dat nici unui român să poată da faţă cu monarhul, ori măcar cu vreun membru al dinastiei, spre a pleda pentru cauza românească. Datorită Excelenţei Voastre mie miar reveni această onoare. Considerând însă că pentru moment naţiunea mea nu e ameninţată de vreo primejdie excepţională, oricât de fericit şi norocos maş simţi de a fi primit de Alteţea Sa Imperială, totuşi având în vedere neplăcerile la care laş expune, prefer să renunţ pentru moment, rezervândumi dreptul, acordat de A. S. şi de Excelenţa Voastră, să cer audienţa când guvernul ungar sar pregăti să ne dea nouă românilor o lovitură mortală.”

Spre surprinderea mea baronul Beck, sculânduse de pe scaun, veni la mine, îmi strânse mâna şi zise cu vădită emoţie: „Vă mulţumesc, maţi desărcinat de o grea răspundere. Vam apreciat şi până acuma ca om înţelept şi cu judecată politică. De acum înainte sunt obligatul dvoastră. Puteţi conta pe mine. Am să fac totul ca, atunci când veţi crede de cuviinţă, să puteţi lua contact cu A. S. Imperială.”

Apoi şia chemat soţia şi ma prezentat. În conversaţia ce a urmat am primit informaţii şi indicaţii interesante asupra stărilor de la curte. Aceste detalii sunt caracteristice pentru ambianţa timpului. Aveam impresia parcă toţi austriecii de marcă, în frunte cu Beck, Lueger şi alţii, bucuros ar fi acţionat în interesul schimbării structurii imperiului, dar nu aveau posibilitatea şi modul să o facă. Toţi erau complotişti pentru susţinerea împărăţiei habsburgilor, nu puteau însă acţiona fără sprijinul, şi nu cutezau să ia nici o iniţiativă în contra voinţei împăratului. Astfel, nimeni nu avea curajul să ia poziţie ori să pledeze în public, pentru schimbările necesare, ca să nul supere pe Francisc Iosif. Iar acasă, împilarea maghiară, la Bucureşti tratat secret cu Tripla Alianţă şi reproşuri că, prea o luăm razna cu acţiunile politice iniţiate de Partidul nostru Naţional Român din Ungaria şi Transilvania.

 

 

CAPITOLUL V.2 1906 ŞI ÎNCEPUTUL LUI 1907. PREGĂTIRI.

 

În alegerile generale din 1906 am izbutit să obţinem 16 mandate pentru Partidul Naţional Român. Fiind ales Coriolan Brediceanu în două circumscripţii, urmând alegeri parţiale pentru mandatul de Bocşa, acesta a fost pierdut, fiind ales cu mijloacele obişnuite, guvernamentalul Seghescu.

Au fost aleşi totodată şi şapte slovaci şi patru sârbi, aceştia din urmă reprezentând trei partide. În cea mai frăţească înţelegere cu slovacii, ataşânduse de silă ca de voie bună şi sârbii, am format împreună partidul naţionalităţilor nemaghiare. Pe lângă lupta organizatorică de ani de zile, rezultatul alegerilor se datora şi reuşitei intervenţiei baronului Beck, în urma căreia, din partea Ministerului Comun de Război, sa ordonat un regulament „rezervat” (secret), cu instrucţiuni date detaşamentelor armatei, care asistau, la alegeri, să nu mai stea la dispoziţia preşedintelui comisiei de alegeri, ci a comandantului unităţii suprem în grad, acesta fiind răspunzător pentru ordine. Ordinul acesta mia fost arătat de vărul meu, căpitanul Alexandru Nemeş, care îl primise în calitate de comandant de companie. Abuzurile, pe care obişnuiau preşedinţii alegerilor să le comită cu ajutorul forţelor armate contra alegătorilor noştri, ar merita un capitol special.

La alegerile de la Cehul Silvaniei în iarna 1905, preşedintele partidului nostru Gheorghe Pop de Băseşti şi noi, cei din suita lui, fusesem expuşi bătăuşilor organizaţi de baroneasa Bornemisza, în complicitate cu preşedintele alegerilor, baronul Dioszeghi. Multor alegători li sau spart capetele, de asemenea şi preşedintelui partidului nostru, aceasta cu asistenţa jandarmeriei şi a unui detaşament de armată. Am intervenit la baronul Beck, iar dânsul, prin şeful cancelariei militare a arhiducelui Francisc Ferdinand, a reuşit să obţină schimbarea regulamentului care fusese până atunci în vigoare.

Au urmat apoi alegerile din mai 1906. În iunie baronul Beck a fost numit primministru. Pentru mine de atunci începând, participând la Budapesta la dezbaterile Camerei, a devenit vizitarea Vienei un fel de obicei aproape săptămânal. Din Pesta la Viena distanţa e mică, iar trenuri peste trenuri stăteau la dispoziţie.

Baronul Beck nu şia schimbat nici în noua lui demnitate atitudinea faţă de mine şi interesul faţă de cauza românească, ori mai exact, ostilitatea contra oligarhiei maghiare. La ocazii când mă primea, stăruiam sămi obţină audienţa făgăduită, la Francisc Ferdinand. Nu încetam să insist, deşi de multe ori îmi era penibil mai cu seamă considerând că măcar odată sau de două ori pe lună, îi aduceam aminte de promisiunea ce mio dăduse. Fără sămi comunice adevărata cauză, dânsul motiva în fel şi chip, înşirând greutăţile ce le întâmpina sămi obţină audienţa promisă cu atâta efuziune şi căldură, la timpul său. Aurel C. Popovici mă tachina. Eu, ferm convins că perseverenţa mea tot va izbuti, nu încetam săl asaltez cu stăruinţele mele pe baronul Beck. Audienţa, la care am fost invitat în martie 1907, totuşi, nu se datoreşte baronului Beck, deşi vechea lui iniţiativă atrăsese mai întâi atenţia arhiducelui asupra mea.

Între timp micul nostru grup parlamentar nu pierdea nici o ocazie spre a ţine la ordinea de zi chestiunea naţionalităţilor nemaghiare, dezvoltând o activitate parlamentară excepţional de intensă. Nu mai puţin se impunea în sânul ţărănimii noastre partidul nostru, organizând în toate ţinuturile româneşti adunări peste adunări.

Guvernul coaliţiei se apucase de muncă. O mulţime de anteproiecte de legi pregăteau fortificarea inexpugnabilă a prerogativelor şovinismului maghiar în lupta lui pe două fronturi, contra coroanei şi contra naţionalităţilor nemaghiare. După ce, cu ocazia preluării guvernului, şefii coaliţiei îşi luaseră angajamentul de a vota bugetele restante şi contingentele de recruţi pentru trecut, cât şi pentru timpul guvernării lor, au început să născocească anteproiecte de legi care să asigure oligarhiei maghiare o situaţie şi mai puternică pe viitor. Coroana avea tot interesul să susţină şi să dezvolte, dispunând de buget suficient, potrivit cerinţelor moderne, armata. Contele Andrassy ca ministru de interne pregătea un anteproiect de lege administrativă, în care se prevedea o dispoziţie specială conform căreia contingentele de recruţi, chiar şi votate de cameră, nu puteau fi chemate sub arme, dacă consiliile judeţene refuzau colaborarea lor. În acelaşi timp Ministerul Armatei Comune prin ordin a modificat limba de instrucţie a regimentelor din Ungaria (introducând limba maghiară, n.a.), iar contele Appony pregătise maghiarizarea şcolilor nu numai de stat, care erau de altfel deja maghiarizate, ci şi a şcolilor confesionale primare cu limba de predare nemaghiară. Nexul cauzal între aceste trei legi plănuite era următorul: din moment ce în urma obligativităţii frecventării şcolilor primare toţi cetăţenii beneficiau de posibilitatea de a învăţa limba maghiară, coroana nu mai putea să se opună admiterii limbii maghiare ca limbă de instrucţie în contingentele din Ungaria, astfel încât premizele pentru o armată independentă maghiară pe calea aceasta deveneau asigurate. Dacă totuşi sar fi încercat o rezistenţă, zadarnică, din partea partidelor de drept public, iar un guvern serviabil coroanei ar fi votat cu ajutorul camerei bugetul pentru armată şi contingentul de recruţi, reprezentanţele judeţene aveau posibilitatea ca să zădărnicească punerea în aplicare a legii. Toate aceste dispoziţii însemnau aşezarea de mine revoluţionare, menite să explodeze în viitor, ca o etapă pe drumul cuceririi independenţei Ungariei oligarhice.

Legea electorală pregătită de Andrassy, asupra căreia va trebui să stărui mai pe larg, încorona acest complot machiavelic.

În faţa acestei situaţii, luând eu cuvântul, am rostit la 5 februarie 1907, la dezbaterea bugetului armatei, un discurs în cameră, din care pentru ilustrarea situaţiei reproduc fragmentar părţile mai caracteristice:

Vaida Voevod „….Pitreich (ministrul comun de război) sa dovedit un mare meşter în arta cum trebuie traşi pe sfoară oamenii în dreapta şi în stânga. Va tras pe sfoară frumuşel şi pe dvoastră, nea tras pe sfoară şi pe noi. Astfel limbile noastre de regiment care se bucurau de drepturi seculare, pur şi simplu lea pitraihuit (adică lea şterpelit). Această împrejurare ma determinat să studiez relaţiile statistice ale armatei din punct de vedere etnic.

Dintre cele 47 regimente, 14 până la 17 au o majoritate maghiară, iar cel puţin 30 de regimente, au o majoritate nemaghiară. Fireşte că la regimentele maghiare există minorităţi nemaghiare, precum la cele nemaghiare există minorităţi maghiare. Calitatea statisticii noastre o poate demonstra mai bine tabloul etnic al regimentului 32 de Budapesta, la care, conform statisticii 80% sunt maghiari şi 20% sunt germani. Întreb înainte de toate, dacă evreii sunt cotaţi ca maghiari, ori ca germani, respectiv dacă în privinţa aceasta criteriul este ori nu limba maternă? Mai întreb apoi ce e cu slovacii? Doar e de obşte cunoscut că la acest regiment, sunt recrutaţi şi slovaci? Aceştia sunt socotiţi maghiari ori germani? Nu, aceştia pur şi simplu sunt pitraihizaţi! Dacă ţinem cont de aceste fapte, ajungem la convingerea că, numai regimentele 68 de Szolnok, 46 de Szeghedin şi 38 de Keczkemet, sunt curat maghiare, prin urmare cu totul doar 3 regimente.

(Zgomot, vociferări.)

Preşedintele (sună): Vă rog linişte onorată cameră!

Vaida Voevod: Numai 3 regimente sunt curat maghiare, celelalte nu, din contră curat nemaghiare sunt 10, adică următoarele: 6, 16, 29, 31, 43, 53, 61, 78, 79, 96. Observ şi faptul că ar fi cu mult mai multe regimente cu totul nemaghiare, dacă evreii nu ar fi contaţi ca maghiari. (strigăte: dar sunt maghiari! trebuie contaţi ca atare!)

Nagy Gyorgy: Deosebirea confesională nu e deosebire naţională! (Mişcare, vociferări.)

Vaida Voevod: Onorată cameră! Această chestiune nu doresc să o discut. Din partea noastră, noi cu plăcere vii cedăm dumneavoastră, e vorba despre…(Mişcare continuă şi întreruperi.)

Preşedintele (sună): De al deranja pe orator cu întreruperi este, conform regulamentului, oprit. Dacă nu veţi binevoi să încetaţi de al deranja pe orator cu întreruperi continue, am săi numesc pe domnii deputaţi care întrerup!

Vaida Voevod: E adevărat onorată cameră că la cavalerie, la husari, elementul maghiar reprezintă un număr aproape exclusiv dominant, de altă parte însă la vânători şi la artilerie nemaghiarii români, germani, slavi sunt la rândul lor întro majoritate covârşitoare. Şi nu e permis să uităm onorată cameră, că la husari unde domină maghiarii, doar 6 companii formează un regiment, pe când la infanterie, regimentul e compus din 16 companii……….

Onorată cameră, dacă acum veţi introduce ca şi în viaţa civilă şi la judecătoriile militare instituţia interpreţilor, noi vom răspunde că, dacă pentru soldaţii noştri e destul de bun şi tălmaciul, dacă limba maternă a soldatului nu se bucură de suficientă cinste din partea armatei, când armata va ajunge la necaz, să poftiţi să trimiteţi tot pe interpret săşi jertfească viaţa, săşi verse sângele pe câmpul de luptă…..

Limbile de regiment au fost din nou stabilite în decursul verii 1906. În consecinţă, cu excepţia Croaţiei şi Slavoniei, la corpurile întregite din Ungaria se introduce limba maghiară la 37 regimente de infanterie, 6 batalioane de vânători, la toate unităţile de artilerie de câmp şi de fortăreţe şi la toate regimentele de husari. Dumneavoastră veţi maghiariza prin aceasta armata? E absurd de a voi să instruieşti soldatul întro limbă pe care nu o pricepe. Ce aţi dobândit prin această idee a lui Pitreich? Aceea că, dacă veţi continua pe această cale, dvoastră în loc să obţineţi o armată maghiară despre care întruna aţi vorbit şi pe care aţi prezentato ca o revendicare naţională de realizat veţi ajunge ca să nu mai fie nici armată comună, nici armată maghiară şi veţi putea mulţumi lui Pitreich că armata nu va mai fi nici comună, nici maghiară, ci pur şi simplu o instituţie hermafrodită. (zgomot).

Vă rog să mă credeţi prea stimate domnule ministru, că fără deosebire naţională, nu numai ofiţerii nemaghiari, ci şi cei maghiari, cu toţii sunt nemulţumiţi, iar ostaşii sunt şi mai nemulţumiţi, pentru că pe viitor în loc să fie instruiţi în limba lor maternă, vor fi chinuiţi cu două limbi străine, adică cei care nu ştiu ungureşte, cu limba aceasta şi cu cea nemţească. (Contraziceri zgomotoase, strigăte: Limba maghiară nu e limbă străină!)

Fireşte, aceluia care nu o pricepe, îi este o limbă străină, dar dvoastră nu vă este o limbă străină limba română?

Nagy Gyorgy: Nu e străină! (zgomot)

Markos Gyula: Discursul acesta ar trebui rostit la Bucureşti.

Preşedintele: Rog pe domnii deputaţi Markos Gyula şi Nagy Gyorgy ca să nu deranjeze pe orator cu întreruperile lor continue. Regulamentul o interzice.

Vaida Voevod: Limba de comandă e un lucru de minimală importanţă căci e vorba numai de un lucru pur mecanic… Poate că şi în limba volapuk sar putea da ordinul de comandă, de pricep ostaşii ori nu, şi totuşi lar executa.

Onorată cameră, lucrul de căpetenie însă este pe de o parte limba de regiment, pe de alta…

Thaly Kalman: …Limba de instrucţie în diferitele regimente.

Vaida Voevod: … Limba de instrucţie în diferitele regimente. În ceea ce priveşte limba de regiment, a fost nespus de păgubitor că Pitreich a atacat tradiţia seculară a armatei, acea tradiţie a acelei armate în care şi popoarele noastre nemaghiare găseau un scut, în fine, înaintea şovinismului. (Mişcare.) Căci în armată nu a existat până acuma şovinism, nu a existat o problemă a naţionalităţilor. În loc ca dvoastră să câştigaţi prin inovaţiile lui, nu aţi profitat cu nimic, şi noi nu am pierdut nimic, dar rezultatul a fost că sa demoralizat armata….

Repet onorată cameră, binevoiţi a cântări temeinic chestiunea şi nu ne mai imputaţi întruna că suntem de partea împăratului, că de ce suntem… precum aţi afirmat mai pe urmă, amicii armatei nemţeşti şi că de ce o iubim pe aceasta (mişcare). Noi iubim această armată, fiindcă a fost şi faţă de noi obiectivă, care nici faţă de noi nu a făcut deosebire naţională. O astfel de armată am iubito şi o iubim, iar în ceea ce priveşte că, oare cum de a rămas în poporul nostru acea tradiţie faţă de dinastia de Habsburg, că: „Împăratul…” (Mişcare, zgomote, strigăte în stânga Căciulire! Asta e necazul, asta e principala vină a armatei comune!) La aceasta pot să vă spun că nu e căciulire slugarnică, ci că această armată şi trecutul secular al acestei armate sunt contopite şi identice cu acele regimente care au fost regimente de grăniceri şi ca atare despre aceasta aveţi cunoştinţă au fost împărăteşti. Sub acelaşi steag negrugalben sau luptat şi românii în decurs de generaţii şi sunt şi în amintirea lor sfinte tradiţiile câmpiilor de bătălii unde au purtat la victorie acel stindard. (Mişcare.) Onorată cameră vă rog să vă daţi seama, dacă după un astfel de trecut istoric luând în considerare şi faptul că, acea graniţă pe atunci nu aparţinea propriuzis teritoriului Ungariei şi nu e decât de timp scurt încorporată în Statul Ungar timp de o generaţie, două, cum ar fi putut să dispară tradiţiile seculare din familiile care, toate, lau servit cu credinţă pe împăratul? (Gălăgie.) Da, aud că îl pomeniţi pe Iosif al doilea. Să ştiţi că poporul nostru ţine cu sfinţenie la memoria sa. Pentru ce? Pentru că nimeni nu a făcut atâta pentru poporul nostru ca Iosif al doilea şi Maria Tereza.

Dacă voiţi să ajungeţi ca poporul nostru să se însufleţească pentru armata comandată ungureşte, atunci faceţi tot ce au făcut bine habsburgii pentru poporul nostru prin veacuri, atunci cred, că dragostea şi simpatia poporului nostru se va întoarce şi spre dvoastră.

Nagy Gyorgy: Vorbeşte despre bacşişurile ce leau primit de la habsburgi. (Zgomot.)

Posgay Miklos: Din el vorbeşte bacşişul habsburgic. (Vociferări.) Ce ai primit? (Zgomot.)

Vaida Voevod: Dacă voiţi ca acele amintiri să dispară, arătaţine dragostea şi voinţa dea ne ajuta, să mă credeţi, noi vom fi primii care atunci vom vrea să fim părtaşi ai acestei armate care este visul dumneavoastră frumos.

Astfel ar fi necesar, înainte de toate, ca să se stabilească limbile de regiment aşa, ca regimentele să fie separate şi organizate după naţionalitate (mişcare), ca feciorii să aparţină aceleiaşi naţionalităţi, după putinţă. (Mişcare.)

Ar trebui mai departe, ca în şcolile militare, să fie primiţi elevi din sânul nemaghiarilor, în proporţia numărului naţionalităţilor care trăiesc pe teritoriul respectivului corp de armată. Doar se ştie că sar prezenta mulţi tineri distinşi. La ce serveşte examenul de primire? El serveşte spre ai refuza pe aceia pe care nu vor săi admită. Multe cazuri sau întâmplat. Voi aduce date statistice. (Mişcare.)

Nagy Gyorgy: Suspectează comisia de examinare!

Markos Gyula: Nici nu se pricep la altceva decât să suspecteze!

Vaida Voevod: Sunt protejaţi şi preferaţi copiii maghiari.

Pojgay Miklos: De acea sunt mai mulţi nemaghiari?

Vaida Voevod: Miar plăcea ca pe viitor să nu am pe toată linia dreptate. Îl rog stăruitor pe domnul ministru ca să creeze şi locuri pentru bursieri, în număr proporţional, pentru nemaghiari, pe teritoriul corpurilor de armată. (Zgomot)

Preşedintele: Pe domnul deputat Nagy Gyorgy îl chem la ordine. Dacă va mai deranja pe orator cu întreruperi, voi cere aprobarea camerei pentru aplicarea art. 255 din regulament.

Vaida Voevod: Mai este o mare anomalie în şcolile militare, că elevii nemaghiari nu beneficiază de instrucţie religioasă în măsura trebuincioasă. Rog ca să se dea dispoziţii pentru remedierea situaţiei. Ori din ce punct de vedere şovinist priviţi dvoastră lucrurile, trebuie să recunoaşteţi că şi noi avem postulatele îndreptăţite şi motivate şi că putem să pretindem ca în armată, care e o instituţie mai delicată în privinţa naţională, să nu se facă nici deosebiri naţionale, nici de clasă socială, ci ca armata să fie (strigăte: maghiară!) fidelă expresiune a tuturor popoarelor, sinteza lor în care să se poată validita şi românul şi slovacul şi sârbul, chiar aşa ca şi maghiarul. Dacă vorbiţi de armata maghiară, noi nu neam opune ca să o realizaţi…

O voce din stânga: Atunci de ce nu ne ajutaţi?

Vaida Voevod: Cineva zice că de ce nu vă ajutăm? Văd că ne consideraţi ca pe un factor foarte neimportant, căci chiar din acea parte auzim atâtea expresii insultătoare, care dovedesc dispreţ, şi totuşi acum ne chemaţi în ajutor. Noi vam ajuta dacă slabul nostru ajutor var fi de folos, însă mai întâi trebuie să fim asiguraţi de soarta pe care ar aveao naţionalitatea noastră în acea armată maghiară. (Zgomot.) Dacă aţi primi soluţia aceasta ca, de exemplu: la corpul de armată de Budapesta, să fie limba de comandă şi de serviciu, cea maghiară, la cel din Sibiu cea română (vacarm) şi în toată ţara, la regimentele aflătoare pe teritoriul diferitelor corpuri de armată…

Preşedintele: Stimatul domn orator se vede că uită că limba maghiară este limba Statului Maghiar (aprobări) şi că în nici o privinţă nu poate fi numită egal îndreptăţită limba română cu limba maghiară. (Vi aprobări şi strigăte de trăiască.)

Vaida Voevod: Eu nu vorbesc acuma despre relaţiile publice ale Ungariei ci analizez problemele armatei şi numai teoretic discut chestiunea acelei armate maghiare a cărei realizare am puteao şi noi sprijini. Eu descriu un viitor, o ipoteză şi vă rog să nu mă înţelegeţi greşit. Constat prin urmare că, dacă sar organiza pe astfel de temelii armata maghiară, se poate ca şi noi să cântărim, dacă şi în ce măsură am putea ajuta, cu slabele noastre puteri, realizarea armatei dumneavoastră.

Vă prezint o propunere de urgenţă, cu toate că sunt sigur că aceste idei, în prezent sunt încă prea noi pentru dvoastră şi că nu vor primi un sprijin corespunzător. (Zgomot.) Dar sper că cel puţin vam oferit un material de meditaţie, în privinţa concepţiei noastre. Se poate ca privind lucrurile din punctul dvoastră de vedere, această concepţie să fie greşită…

Nagy Gyorgy: Criminală!

Vaida Voevod: …poate fi criminală, nepatriotică, trădătoare de patrie, cemi pasă mie ce, dar în tot cazul va fi interesant să o cântăriţi şi dvoastră, să o analizăm şi noi, şi după ce vom fi cugetat asupra ei, să mai vorbim de ea. Propunerea mea de urgenţă e următoarea (citeşte):

 1. Regimentele se organizează astfel ca soldaţii să aparţină pe cât posibil aceleiaşi naţionalităţi, aceasta atât la armata comună cât şi la armata de honvezi.
 2. Ca limbă de regiment se va folosi limba maternă a majorităţii soldaţilor.
 3. Ca limbă de instrucţie se va folosi acea limbă maternă a soldaţilor care reprezintă cel puţin 20 % din contingentul regimentului.
 4. În toate şcolile militare, de orice categorie, aflătoare pe teritoriile diferitelor corpuri de armată, limbile de regiment stabilite conform punctului 1 a propunerii mele de urgenţă, vor fi intensiv învăţate în aşa măsură încât ofiţerii ieşiţi din acele şcoli să fie capabili săşi instruiască şi să pregătească trupa în limba ei maternă.
 5. La consiliile de război să fie întrebuinţaţi judecători care stăpânesc limba regimentului şi sunt capabili să corespundă sarcinilor fără interpreţi.
 6. În toate şcolile militare elevii vor fi primiţi în proporţie cu numărul naţionalităţii locuitoare pe teritoriul corpului de armată respectiv.
 7. De asemenea pentru locurile de bursieri, elevii institutelor militare de învăţământ, vor fi primiţi în proporţie cu numărul naţionalităţii locuitoare pe teritoriul respectivului corp de armată.
 8. Religia va fi predată în şcolile militare, fiecărui elev în limba sa maternă.

Onorată cameră, dacă Ministerul de Război va primi aceste propuneri şi dacă atunci ni se va cere ca să votăm, noi cei din partidul nemaghiar, bugetul armatei şi contingentul de recruţi, atunci şi noi vom vota bucuros, dar unei armate pitraichuizate nui votăm nici o leţcaie.” (Aprobări din grupul nemaghiarilor.)

(Vaida Voevod poseda mare parte din stenogramele şedinţelor camerei, sub formă tipărită şi legate în volume, desigur în limba maghiară, n.a.)

Ministrul Armatei maghiare (de honvezi), generalul JekelFalussy, în răspunsul său a fost cât se poate de calm şi neputând nega starea reală a datelor prezentate de mine, a evitat să se ocupe de ele. Sa mulţumit cu echivocul că excelenţa sa Pitreich nu a umblat cu trageri pe sfoară, că judecătorii militari sunt obligaţi să ştie limba ungurească, ceea ce nu însemnează însă că nar fi permis să ştie şi alte limbi, că la examenele de primire în şcolile militare nu se face protecţie.

Camera în timpul discursului meu, oricât de revoltată era, totuşi conform disciplinei tradiţionale nu şia dat curs liber revoltei patriotice. Garda tânără a întrerupătorilor şi insultătorilor noştri obişnuiţi, a fost mai moderată decât de obicei. Ea era compusă din deputaţii, vădit coalizaţi ca să ne îngreuneze activitatea parlamentară şi discursurile: Nagy Gyorgy (secui), Somogyi Aladar (evreu), Rath Endre (şvab maghiarizat), Keller Istvan (neamţ renegat), Sumegy Vilmos (evreu), Markos Gyula (etnie problematica) etc…. În general întreaga incintă sa manifestat moderat, cu insulte şi întreruperi în surdină. Totuşi preşedintele, spre a evita un vifor, care putea ca de obicei să izbucnească instantaneu în urma unui cuvânt al meu, a ţinut săi îndemne pe colegii maghiari la stăpânire de sine. Un scandal mare, la care eram pregătit, ar fi fost greu de muşamalizat în presă, mai cu seamă în cea din străinătate.

Tactica de „totschweigen” (a înmormânta prin tăcere,n.a.) era dorită de guvern şi de preşedintele camerei de câte ori erau puse în discuţie lucruri penibile referitoare la armată, ca cele în cazul ridicat de mine.

 

 

CAPITOLUL V.3 PRIMA MEA AUDIENŢĂ LA ARHIDUCELE FRANCISC FERDINAND.

 

Proximele săptămâni după acel discurs au trecut cu felul obişnuit de activitate. Ziua, de la ora zece eram la cameră, până la 23 după masă. Apoi, terminânduse şedinţa, urma revizuirea stenogramelor discursurilor, iar după acea prânzul. La 6 seara şedinţa la club până la 910 cu discuţii politice. Seara, după cină, urma pregătirea materialului pentru şedinţa de a doua zi şi cititul ziarelor, în fine, pe la 1112, câteodată chiar 1, puteam să mă apuc de scrisul articolului de fond pentru ziarul „Lupta”, a cărui director aveam onoarea să fiu, ajutat, cu toate că era cotidian, numai de trei colaboratori permanenţi. În astfel de împrejurări nu ajungeam decât târziu de tot în pat.

Dimineaţa la ora 8, era 24 februarie 1907, intră servitoarea în dormitor anunţând că un domn doreşte să fie primit. Pe atunci mă vizitau foarte des corespondenţi străini, ai unor ziare austriece, germane, franceze, engleze, etc… Somnoros iam răspuns servitoarei: „Săţi dea cartea de vizită.” Reîntorcânduse fata îmi spuse că domnul nu are carte de vizită, dar vine de la Viena. Scot articolul pregătit pentru tipografie din plicul de pe noptieră: „Dăi plicul sămi trimită cartea de vizită.” Presimţeam vag ce ascundea misterioasa vizită. Deschizând plicul, pe care necunoscutul îl lipise, întinsei soţiei mele biletul şi sărind din pat, cât dai în pălmi, miam terminat sumar toaleta, trecând la vizitatorul meu matinal. Pe cartea de vizită citisem: „Hauptmann des Generalstabes Alexander Brosch von Aarenau Flugeladjutant und Schef der Militarkanzlei seiner K. K. Hohcheit des Herrn E. Herzog Thronfolgers Franz Ferdinand.” (Căpitan de stat major A. Brosch von Aarenau adjutant şi şef al Cancelariei Militare a Înălţimii sale Regale şi Imperiale, a domnului arhiduce moştenitor de tron, Francisc Ferdinand, n. a.).

În birou am găsit un domn civil, de statură mijlocie, zvelt, blond, delicat, cu ochi albaştriinteligenţi, evident stingherit în mişcări fiind obişnuit să poarte uniformă. După prezentarea reciprocă se desfăşură următorul dialog între noi:

Căpitanul Brosch: Domnule deputat, înaltul meu şef ma trimis la dumneavoastră ca să vă invit la o audienţă care poate avea loc în oricare dintre următoarele zece zile, zi pe care o veţi alege dvoastră, în intervalul până la 6 martie.

Eu: Domnule căpitan, pe cât sunt de fericit de vizita dvoastră şi onorat de cele ce îmi comunicaţi, vă rog să nu interpretaţi greşit precauţiunea mea. Am o situaţie excepţională datorită activităţii mele politice. De multe ori se apropie de mine agenţi provocatori. Veţi scuza prin urmare dacă vă rog ca înainte de a continua conversaţia, să binevoiţi a vă legitima.

Căpitanul Brosch: Departe de a fi supărat, îmi pare nespus de bine că sunteţi atât de precaut. Iată legitimaţia mea.

Eu: Sunt la dispoziţia dvoastră.

Am fixat ziua audienţei pentru joi 28 februarie, la ora 11 a.m. Mia desenat apoi pe o hârtie schiţa topografică a cancelariei militare, III. Rennweg 6, a grădinii Belvedere şi a palatului, ca sosind la Viena, să pot merge direct la dânsul. Mia dat şi numărul de telefon al Cancelariei Militare a arhiducelui, 8650.

Prezentândumă în 28 februarie 1907, la ora 10 şi jumătate la Brosch, eram îmbrăcat protocolar cilindru, redingotă. Brosch şia încins centurionul (Überschwung) de serviciu şi ieşind amândoi pe uşa de sub poarta a doua prin care se intră în grădina publică Belvedere, neam urcat spre castel. Era o zi frumoasă, totuşi în acel minunat parc abia se găseau câţiva copii cu bonele lor. Ajunşi sus la colţul din stânga a grădinii, Brosch scoase o cheie mărişoară şi deschise o uşă veche din zidul care desparte parcul public de cel particular aparţinător castelului. Trecând la palat, un lacheu ne întâmpină la intrare. Brosch mă conduse prin culoarul care leagă cele două aripi, întro sală. Apoi, lăsândumă singur, intră în sala de alături. După câteva momente ieşind, mă pofti înăuntru.

Francisc Ferdinand în uniformă de amiral şi cu singura decoraţie a lânii de aur, veni înaintea mea, salutândumă cu multă căldură. Mă pofti să şed pe unul dintre fotoliile din jurul mesei.

Cum, după moda timpului, intrasem cu cilindrul în mână, zise:

„Machen Sie sich bequem” (Faceţivă comod, n. a.), la care eu îmi aşezai cilindrul. Ma impresionat din primul moment, contrastul enorm dintre ideea ce mio făcusem despre acest om, în urma imaginilor cumulate în subconştientul meu ca rezultat al celor citite, al clevetelilor auzite şi a legendelor şoptite despre dânsul şi realitate. Mil închipuisem o fire închisă, om scump la vorbă, noros, reţinut, cu mişcări potolite, greoaie, cumpătat şi ascuns. Dar iată, în faţa mea era un bărbat voinic cu mişcări mlădioase, rezultatul vădit al unei educaţii fizice îngrijite, efectul căreia se imprimase fiecărui reflex şi mişcări. Mimica vie a feţei întovărăşea gesturile elegante, rotunde. Ochiul era de un albastru atât de deschis, încât plăcile fotografice nu puteau prinde acest mieriu. Culoarea spălăcită a ochilor de pe toate fotografiile şi portretele pictate, îi imprimau feţei arhiducelui o expresie rigidă, de severitate amorfă. Când însă vorbea, stând faţă în faţă cu tine, aceşti ochi căpătau o vioiciune deosebită. Străfulgerările privirii comentau când cu sarcasm, când cu severitate, când cu melancolie resemnată, cuvintele. Sprinten la vorbă, sub impulsul temperamentului său deosebit de animat, folosea cuvinte de aromă specifică dialectală, însuşite prin munţii Austriei şi proprii vânătorilor. La fel şi pronunţarea. Ea evoca figura unui „Oberförster” (şef pădurar, n. a.) din codrii Stiriei, ori din munţii Tirolului. În tot timpul audienţei am avut senzaţia clară aşa trebuie să fi fost şi Iosif al 2lea, despre care până atunci îmi făcusem aceiaşi imagine falsă, a unui om calm, ca şi despre Francisc Ferdinand.

Sfiala primelor momente ma părăsit instantaneu, astfel că în tot timpul conversaţiei am putut vorbi fără nici o reticenţă. Sinceritatea spontană, poate chiar prea nereţinută a arhiducelui, nu numai că împrăştia orice rezervă, dar te silea ca la rândul tău să nu exagerezi prin lipsă de sinceritate deferenţa ce io datorai.

După câteva cuvinte de mulţumire pentru invitare şi primirea în audienţă, iam exprimat gratitudinea mea, mai cu seamă şi în numele naţiunii române, pentru posibilitatea ce astfel ni se oferea, ca după decenii, să poată şi un român să expună, în faţa viitorului monarh, situaţia neamului său. De la Şaguna încoace, mie mia revenit, datorită înaltei lui bunăvoinţe şi prevederi, această onoare. Dânsul mia răspuns că e foarte firească dorinţa lui dea fi direct informat. A stăruit şi pe lângă Majestatea Sa Împăratul ca să nu se informeze numai prin maghiari. Aceştia au fost totdeauna falşi şi rebeli. Ei sau gândit numai la interesele lor de castă privilegiată, organizată în ficţiunea de naţiune maghiară. Sunt nişte şantajişti care cu ajutorul statisticelor falsificate şi a jongleriilor cu formule de drept constituţional, îşi ameţesc poporul, înşeală pe împărat şi străinătatea, subminând forţa imperiului şi pregătinduşi astfel groapa proprie, în care vor fi înmormântaţi şi ei dacă vor reuşi să distrugă monarhia. Se tot laudă cu virtuţile lor militare. În realitate nu regimentele maghiare au fost eroice. „Aţi avut toată dreptatea în discursul dumneavoastră.” Regimentele româneşti, croate, slovace, recrutate din Ungaria, sau distins întotdeauna şi aceasta de pe timpul când Eugen de Savoya a eliberat Ungaria de sub stăpânire turcească, la fel şi în luptele cu Napoleon, ca şi în toate războaiele monarhiei. Aceste popoare au fost credincioase monarhiei şi ideii monarhice. Clica magnaţilor maghiari sa gândit numai la sine, cum să exploateze situaţiile, cum să stoarcă mai mult fără a jertfi ceva, şantajul şi trădarea au fost mijloacele lor. A citat câteva cazuri înşirând date istorice, numărul regimentelor, etc…

„Da, ei au jertfit întotdeauna sângele bravilor nemaghiari, făcând apoi tărăboi mare spre aşi însuşi gloria care de drept şi de fapt se datora virtuţii acelor popoare pe care leau exploatat şi le exploatează. Mă revolt de câte ori aud ori citesc cum în străinătate se vorbeşte de Naţiunea cavalerească maghiară. Am încercat săl conving pe împăratul Wilhelm să nu cadă în această greşeală, dar orientarea justă a opiniei publice pretinde multă stăruinţă, aceasta după ce a fost atât de lung timp şi cu atâta rafinament înşelată şi mistificată. Maghiarii naţiune alcătuitoare de stat? Câţi maghiari sunt? Ei afirmă că 89 milioane. Nu cred să fie mai mulţi de 56 milioane, restul e falsificare. Am văzut ce e în Ungaria. Când ma trimis M. S. Împăratul la manevrele generale din părţile Aradului, cartierul meu era întrun sat şvăbesc. Mi sa prezentat consiliul comunal în audienţă. Primarul mia adresat cuvinte de bun sosit în limba germană, dar a terminat cu – Eljen (trăiască, n.a.). Leam răspuns: Sunteţi germani, de ce nu ziceţi Hoch , de ce nu vă respectaţi limba părinţilor? Miau răspuns că aşa ia instruit domnul pretor. Aşa e potemkiniada maghiară. Am traversat Ungaria dea lungul şi dea latul la vânători şi în excursii. Unde sunt maghiarii? Omul poate călători prin toată ţara, în afară de şesul Dunării şi al Tisei, dând de maghiari doar pe ici pe colo. Iar în Transilvania? Acolo sunt românii şi saşii, afară de câţiva secui, iar oraşele sunt aglomerări improvizate de elemente iudeomaghiare, ai căror părinţi nu aveau habar că fii lor se vor numi maghiari după ce ei înşişi nu îngăimau limba aceasta asiatică. Maghiarii de când sunt în Europa se tot laudă cu ideile lor bune. Nam putut descoperi aceste idei. Fapt e că au avut o idee rea, când au venit în Europa şi că prima idee bună ar aveao dacă sar reîntoarce iar în Asia. Ştiind eu limba cehă mam putut înţelege cu slovacii, iar cu ajutorul limbii italiene cu românii. Am văzut la Ecica română frumuseţea dansurilor, a cusăturilor şi ţesăturilor româneşti şi am avut ocazia să cunosc poporul român în intimitatea lui. Un popor splendid, plin de inteligenţă, de calităţi artistice, un popor loaial care cu toate persecuţiile, a rămas fidel dinastiei. Ştiu cât aveţi de suferit şi dacă Dumnezeu nu mă va cruţa şi va trebui să golesc potirul amar al sarcinii grele de ami face datoria faţă de acest imperiu, o să înlătur nedreptăţile pe care le suferă vrednicele popoare nemaghiare. Trebuie ca românii, croaţii, slovacii şi nemţii din Ungaria să persevereze să nuşi piardă încrederea faţă de imperiu şi dinastie, şi la timpul său sămi stea în ajutor, să pot aşeza imperiul pe baze noi şi sănătoase.” Simţeam din ce suflet chinuit izbucneau, ca un ropot de grindină, mărturisirile, şi oricât de surprins şi impresionat eram, nu puteam sămi suprim gândul: Sărmanul de tine cât de singur eşti, cât de mult trebuie că te copleşeşte simţul datoriei de a încerca salvarea acestui stat, pe care popoarele care îl compun îl refuză, şi chiar împăratul colaborează cu ele la distrugerea lui.

Făcând dânsul în fine o pauză, am răspuns: „Alteţea voastră imperială cunoaşte atât de bine situaţia, încât mie numi rămâne decât să admir preciziunea informaţiilor şi judecăţii. În privinţa istoriei militare trebuie să recunosc că despre evenimentele în legătură cu noi românii multe îmi erau necunoscute.”

Francisc Ferdinand: „Da, eu am studiat temeinic şi cu mult interes istoria armatei şi nu încetez să o studiez.”

Eu: „Pentru noi popoarele nemaghiare, conştiinţa că Alteţea voastră imperială se interesează de soarta noastră, va fi un imbold moral puternic spre a persevera şi a ne pregăti pentru lupta salvatoare. Faptul că în sânul nostru, al românilor, nu sau dezvoltat curente iredentiste, se datoreşte mai multor împrejurări. Politica noastră, a românilor habsburgici, trebuie să se orienteze după politica Regatului Român. În privinţa limbii şi a unităţii culturale, suntem de o perfectă unitate, ca poate nici un alt popor. Politiceşte, făcând parte România, din Tripla Alianţă şi fiind Majestatea Sa Regele Carol I, cel mai devotat amic al împăratului nostru, loaialitatea Regatului Român faţă de Monarhie nu a lăsat nicicând ceva de dorit. Toţi bărbaţii de stat ai României neau sfătuit pe noi, conducătorii românilor habsburgici, să perseverăm în nădejdea că dinastia noastră, mai curând ori mai târziu, ne va face dreptate, ţinând cont de importanţa elementului românesc. Însuşi M. S. Regele Carol I , când am avut parte de înalta onoare să mă primească în audienţă, nea sfătuit în acelaşi sens. Greutatea situaţiei noastre este că oricât ar pricepe conducătorii consideraţiile superioare ale politicii mari româneşti ‘Primejdia rusească, deznaţionalizarea Basarabiei, interesul vital ca să nu fim striviţi de lupta între slavism şi germanism în cazul dispariţiei monarhiei habsburgice’ totuşi mulţimea poporului nostru nu pricepe de ce este jertfit zilnic şi de ce trebuie să sufere atâtea nedreptăţi, cu toate că îşi îndeplineşte pe deplin datoriile cetăţeneşti faţă de patrie şi dinastie.”

Francisc Ferdinand: „Fireşte, fireşte cu drept cuvânt e nemaipomenit ca rebelii şi conspiratorii să fie veşnic remuneraţi, iar cei loaiali şi cinstiţi să fie persecutaţi.”

Eu: „Nu ştiu dacă A. V. Imperială cunoaşte vorba ivită după înfăptuirea dualismului prin compromisul din 1867 că, regele Ungariei ia pedepsit pe români pentru credinţa lor faţă de împăratul Austriei, iar împăratul Austriei ia înălţat pe unguri pentru că lau detronat pe regele Ungariei.”

Francisc Ferdinand: „Sehr gut, foarte bine, caracterizează perfect starea lucrurilor.”

Eu: „Pe prietenii mei politici îi voi încunoştinţa cu precauţiunea cuvenită, despre vederile Alteţii Voastre Imperiale şi vom face tot posibilul ca la timpul său, să dispuneţi de o falangă de oameni pregătiţi, în sânul conducătorilor românilor. Permiteţi însă să vă rog săi acordaţi o audienţă lui Aurel C. Popovici, autorul cărţii loaiali ‘Die Vereinigten Staaten von GrossÖsterreich. ‘ Dânsul este exponentul cel mai competent şi mai pregătit al politicii noastre. Toţi îl recunoaştem ca şef ideologic şi principal îndrumător în chestiunile mari, de orientare politică.”

Francisc Ferdinand: „Voi dispune să fie chemat fără amânare.” (După câteva zile Aurel C. Popovici a fost primit întro lungă audienţă.)

Eu: „Popovici nea câştigat pe toţi pentru ideea Austriei Mari. Dar şi oligarhia îşi face pregătirile. Ia crescut curajul de când M. S. Împăratul la primit în Hofburg pe Francisc Kossuth şi la numit ministru al său pe acest fiu al lui Ludovic Kossuth, care a detronat dinastia de Habsburg.”

Francisc Ferdinand: „Un scandal nemaipomenit. Ei bine, eu cunosc ‘diese Bande’. Majestatea Sa a stăruit şi iar a stăruit săl primesc pe contele Andrassy. Mam opus, am rezistat, însă în final ce puteam face? Am cedat insistenţelor şi lam primit. Mia vorbit despre planul lui ca să facă o lege de complectare cu privire la recrutare. Ca să aibă comitatele dreptul să refuze prezentarea listelor contingentelor de recruţi. Aceasta era intenţia deghizată. A încercat să mă momească explicândumi că nu ar fi vorba decât de reintegrarea unui vechi drept constituţional şi mai ştiu eu ce… Se înţelege căi cunosc, ştiu ce se ascunde totdeauna îndărătul cuvintelor constituţional, veche uzanţă etc… Sunt cele mai perfide curse contra intereselor comune, intenţii de a dicta monarhului, răpind ultimele prerogative coroanei, prin care aceasta mai poate susţine închegată monarhia. Lam lăsat să vorbească, sămi spună tot ce se pregătise să expună. Când a terminat iam răspuns: ‘Astăzi situaţia vă permite să faceţi tot ce vă place. Puteţi prin urmare să legiferaţi ce şi cum voiţi. Să ştiţi însă că, la timpul său, nu voi ţine deloc cont de tot ce periclitează interesele monarhiei şi ce vatămă prerogativele coroanei. Am să înlătur tot ce acuma vă permiteţi să faceţi.

După audienţă Andrassy a declarat gazetarilor că nu poate comunica conţinutul discuţiei din audienţă. Atâta totuşi îşi permite să spună, că lam primit foarte graţios. ‘Gnadig empfangen hab ich ihn? ‘ (Bătând cu mâna albul de omăt al manşetei sale) ‘So blass war der Kerl als er hinauswakelte. ‘ (Lam primit graţios? Era alb ca varul când a ieşit clătinânduse, n. a.) (Aceeaşi descriere a audienţei lui Andrassy ia făcuto şi prietenului Hodza a cărui primire reuşisem mai târziu so obţin, cu singura deosebire că fiind o coală de hârtie albă pe masă, a arătat albul hârtiei spre a caracteriza paloarea lui Andrassy.)

După câtva timp M. Sa a stăruit din nou, ca să primesc şi pe alţii dintre corifeii guvernului. Lam chemat pe Zichy, ştiţi pe Ianos. Mam interesat de sănătatea lui, am vorbit de vreme, atât. În presă sa făcut mare zarvă că am luat contact cu lumea politică ungurească. Fie, bine că lam mulţumit pe Majestatea Sa. Deodată mă pomenesc cu Polonyi (ministrul de justiţie), ‘dieser Kerl’ (acest individ, n. a.) se laudă în cameră că Ungaria ar avea consideraţii de drept public constituţional faţă de soţia mea şi în chestiunea căsătoriei mele. Un Polonyi se prezintă ca protectorul meu în numele Ungariei. Presa comentează. Atunci am trimis săl cheme pe Zichy. Iam spus: Cum cutează acest Polonyi să se prezinte ca un fel de protector al meu şi cum guvernul nu pune frâu condeierilor săi. Ştiu bine că ziarele sunt subvenţionate şi îşi orientează atitudinea, după cum li se indică, în interesul tacticii guvernului. Să comunice Zichy acestei bande, că eram pe cale să mai chem pe unul sau pe altul, spre a mulţumi pe Majestatea Sa. După cele întâmplate însă, am terminat cu ei. Să ia la cunoştinţă cu toţii, că această casă (se referea la palatul Belvedere zidit de prinţul Eugen de Savoia), îşi are tradiţiile ei conform cărora aici nu au acces decât oameni de omenie.”

Eu: „Alteţea Voastră Imperială văd că îi cunoaşte foarte bine şi este pe deplin documentată asupra sforăriilor şi intrigăriilor lor. Cât timp nu se va face o lege electorală cinstită pentru Ungaria, jocul frivol al duplicităţilor va continua. Numai când monarhul va avea putinţa de a se sprijini pe un grup parlamentar destul de puternic de deputaţi nemaghiari, va putea dispune de un instrument sigur spre a putea frânge puterea oligarhiei maghiare. Când acel grup, în mod automat, va trebui să apere, apărânduse pe sine, şi interesele dinastiei contra destrămării armatei şi să lupte pentru întărirea monarhiei integrale (Gesamtmonarhie). Slăbirea feudalismului maghiar înseamnă fortificarea nemaghiarilor şi restabilirea puterii monarhice. Mulţimea cetăţenilor va trebui să ştie însă, că iniţiativa reformei democratice, a lărgirii dreptului electoral, emană de la monarh.”

Francisc Ferdinand: „Sufragiul universal nu ar putea da rezultate bune. Ar duce la demagogie excesivă, ar însemna o săritură în întuneric.”

Eu: „Dreptul de vot ar putea fi acordat conform unui cens minimal de proprietate. Apoi acelora care au satisfăcut serviciul militar. De asemenea introducânduse pentru cetăţeni certificate de absolvire a şcolii primare de stat, sau a şcolilor confesionale şi a celor care dispun de o proprietate de minim două jugăre de pământ. În acest caz nemaghiarii ar obţine până la 3/5 din mandate, aceasta oricum sar aplica geometria circumscripţiilor electorale, desigur dacă votul ar fi secret.”

Francisc Ferdinand: „Vot secret… Dar ce garanţie pentru secretul votului ar oferi un guvern maghiar, ori care ar fi el?”

Eu: „Trebuie să mărturisesc Alteţii Imperiale că, după experienţele mele, nu sunt necondiţionat prietenul votului secret. Cu alegeri conduse de guverne ca cele de până acuma, ar fi o pură iluzie. Votul pe faţă cum lau practicat sărmanii noştri alegători, curajoşi şi convinşi, este un mijloc de a combate laşitatea şi corupţia. Dezvoltă caracterele şi face educaţie cetăţenească. Partidele şi candidaţii trebuie să susţină contactul viu cu masele electorale, să le expună şi explice programul, să le înveţe a judeca politiceşte. Totuşi sunt împrejurări, când secretul votului scuteşte de persecutări convingeri cinstite. Supralicitarea pe teme de drept public înlesneşte demagogia şi perpetuează tactica partidelor maghiare: ‘Getrennt marschieren, vereint schlagen’ (A mărşălui separat, a lovi împreună, n.a.). Numai prezenţa în cameră în număr suficient a nemaghiarilor, va putea da rezultate sigure şi de durată. Considerând apoi că peste 80 procente dintre alegători ar fi ţărani şi că ţăranul este conservator din fire şi cel maghiar pe lângă că dispune de bun simţ şi omenie, un guvern ieşit dintro astfel de cameră ar oferi toate garanţiile continuităţii muncii pentru consolidarea statului. Iar monarhul ar ţine cumpăna în mână între partidele maghiare şi antagoniştii lor, partidele nemaghiare.”

Francisc Ferdinand: „Dar socialismul nu sar manifesta prea puternic?”

Eu: „Considerând starea dezvoltării industriei, în Ungaria de o parte, de altă parte agrarismul, va trebui să treacă mult timp, până ce socialismul să fie în stare să ţină cumpăna intereselor social economice, legate de mulţimile rurale.”

Francisc Ferdinand: „Mă încred cu totul în tactica şi în înţelepciunea dumneavoastră. Puteţi să le spuneţi, acelora dintre prietenii dumneavoastră care credeţi că e necesar să fie informaţi, atât cât veţi crede de cuviinţă despre cele discutate. Vă rog să publicaţi şi un articol în ziarul pe care îl conduceţi, ca opinia publică românească să fie informată asupra mea.”

Eu: „Desigur Alteţă Imperială, am să scriu un articol de fond şi să dau din când în când informaţii corespunzătoare.” (Un pasaj din articolul de fond pe care la scris Vaida Voevod lam redat în capitolul III, n.a.)

Francisc Ferdinand: „Vă rog sămi spuneţi cam în ce sens veţi scrie articolul şi ce titlu îi veţi da.”

Eu: „Am săi dau titlul ‘Francisc Fedinand’. Voi expune că dintro sursă demnă de încredere aflăm despre Alteţea Imperială moştenitorul tronului că are un viu interes faţă de problemele la ordinea zilei. Că se interesează de soarta tuturor popoarelor monarhiei şi de soarta românilor…”

Francisc Ferdinand (Întrerupândumă): „Nu! Vă rog să scrieţi că iubesc poporul român, că am fost crescut de fericitul în Domnul, tatăl meu (arhiducele Carol Ludovic care pe vremuri avea an de an protectoratul balurilor româneşti din Viena, celebre prin anii 18701890) cu simpatie faţă de poporul român şin admiraţia bravurii soldaţilor români. Apoi, întro formă potrivită, că la timpul său voi face tot cemi va sta în putinţă spre a recompensa suferinţele şi nedreptăţile pe care le îndură astăzi românii.”

Eu: „Voi căuta să mă conformez dorinţei Alteţei Voastre Imperiale.”

Francisc Ferdinand: „Sămi trimiteţi prin Brosch articolul. Ar fi bine, dacă vă permite timpul, sămi trimiteţi memorii despre tot ce se întâmplă în Ungaria şi despre ce veţi crede de cuviinţă că e bine sămi fie adus la cunoştinţă.”

Eu: „Vă mulţumesc Alteţă Imperială pentru această înaltă încredere.”

Dânsul se ridică şi mă petrecu până la mijlocul sălii, dândumi mâna: „Auf wiedersehen!” Ieşind, ma salutat cu mâna.

Brosch mă aştepta. Neam reîntors la cancelaria militară pe calea pe care venisem. Am căzut de acord cu Brosch ca dânsul să semneze scrisorile ce mi le va trimite, cu pseudonimul „Carl”, iar eu pe ale mele cu „Fidus”. Pentru Francisc Ferdinand am stabilit să scriem litera „H.”, din cauza scurtimii.

Decursul audienţei şi impresiile mele leam comunicat numai lui T. Mihali, I. Maniu şi M. Hodza, dintre colegii deputaţi. Vlad era absent din Budapesta. La Viena, fireşte lui Aurel C. Popovici şi bătrânului Steinacker.

În acord cu Aurel C. Popovici am lansat, încă înainte de audienţă, ideile legate de Austria Mare, aceasta în cadrul unui discurs legat de bugetul internelor, cu precauţiunea impusă de împrejurări, polemizând cu ministrul de interne contele Iuliu Andrassy.

Articolul „Francisc Ferdinand” apărut în „Lupta” şi stenograma discursului amintit mai sus, leam trimis arhiducelui. Brosch mia comunicat mulţumirea lui.

Ca să nu afle redacţia că articolul e scris de mine, lam bătut la maşină şi lam predat întrun plic sosit din provincie. Cum în privinţa limbii, stilului şi ortografiei, îi dădusem un colorit latinizat, spre al prezenta delfinului ad usum delfini ştiind Francisc Ferdinand italieneşte. A trebuit să depun stăruinţe pentru ca corectura să nu se facă prea exact, sub pretext că colaboratorul ocazional, un respectabil fruntaş bătrân din provincie, ţine la arhaismele sale; totuşi secretarul de redacţie Iosif Şchiopul nu a putut rezista săşi facă, măcar parţial, datoria de corector.

 

 

CAPITOLUL V.4 19071908 FRAMÂNTĂRI POLITICE. SCRISORI DE LA BROSCH. CONSIDERAŢII GENERALE.

 

Când cu anexiunea Bosniei şi Herţegovinei neam pomenit întro atmosferă de război, fiind pusă la ordinea zilei votarea legii referitoare la anexiune, în cameră din partea noastră, a grupului nemaghiar, a trebuit să se ia o atitudine. Consultândune sa hotărât ca în numele nostru să ia cuvântul Vasile Goldiş. Colegul nostru deputat liberal sârb Mihai Polit, a protestat cu extremă revoltă contra anexiunii, ceea ce însemna susţinea el, o lovitură mortală dată sârbilor. La combătut Goldiş aprobat de noi deputaţii români şi slovaci prezenţi, pe când colegii sârbi, radicalii Manoilovici D. şi Muginschy au preferat să nu participe la discuţie, precum ulterior au găsit pretexte ca să absenteze de la şedinţa camerei în care Polit lua cuvântul pentru a protesta.

Punctul nostru de vedere, a românilor şi slovacilor, era că sporind elementul slav în monarhie, acest fapt în sine va contribui la slăbirea politică a elementului maghiar. Polit, septuagenar de mare experienţă politică, şeful partidului liberal al sârbilor din Ungaria, dispunea, cu toată vârsta înaintată, de înaltă putere oratorică care se sprijinea nu numai pe o vastă cultură, ci şi pe trecutul şi experienţa unei vieţi de luptător. Coaliţia maghiară majoritară a trebuit să se supună forţei majore şi să voteze anexiunea, de silă ca de voie bună. Cu toate că sub altă perspectivă decât cea a maghiarilor, totuşi opoziţia lui Polit a fost întreruptă de tinerii zmei cu observaţii lipsite de seriozitate, precum le era obiceiul.

Zvonurile despre un posibil război cu Serbia nu încetau. Căutând să mă informez am trecut pe la Lueger. Îngrijorat şi el de complicaţiile externe şi aflând de la mine că Andrassy, folosinduse de împrejurări, va pretinde drept contravaloare pentru votarea anexiunii, sancţionarea prealabilă a legii sale electorale, cu vot plural, vot intelectual, etc. ceea ce ar însemna întărirea şi lărgirea puterii oligarhiei maghiare în detrimentul naţionalităţilor şi a coroanei şi în contra intereselor armatei comune.

Marele Bürgermeister (primar, n.a.) mia promis că va interveni, sprijinind demersurile mele la Francisc Ferdinand. Cum însă acesta era la vânătoare cu regele Spaniei, zise cătrănit şi cu resemnare: „Da dragă domnule coleg, noi ne trudim să salvăm această monarhie pe când domnii cei mari îşi văd de vânătoare.”

Brosch era pentru un război preventiv. Necăjit îmi spuse: „Ducesa de Hohenberg (soţia arhiducelui, n.a.) cu gândul la mame şi soţii, se închină toată ziua ca Dumnezeu să ne ferească de război. Stăruieşte şi pe lângă dânsul, încercând săl demoralizeze. Dacă nu vom şti alege momentul potrivit, vom fi lichidaţi. Slavii şi germanii îşi vor împărţi prada. Nu aveţi idee cât de pregătită e Germania, iar noi… E o mizerie de care publicul mare nuşi face idee. Pe deasupra rugăciunile ducesei. Dar iam spus de a înţeles, cu toată forma potrivită indirectă, că femeia îşi are locul în odaia copiilor şi în bucătărie, nu în politică. H. însă e fericit că soţia lui prin rugăciuni a reuşit să înlăture războiul.”

Eu miam exprimat mirarea ştiind că opinia publică chiar pe arhiduce îl crede şeful partidei războinicilor. Brosch mia răspuns: „Şi în chestiunile mari, cum e cea a războiului, H. e la fel ca şi în chestiunile politice şi în relaţiile cu oamenii. Eu îl iubesc şi bucuros miaş jertfi viaţa pentru dânsul şi pentru ideea pe care dânsul o întrupează. Însă nu poate fi om pe lume mai fără consideraţie, mai şovăitor şi mai schimbător decât H.. Iar în ce priveşte curajul lui, dânsul e, ca să nu zic altă vorbă, omul cel mai timid.”

După votarea şi ratificarea anexiunii, trecând primejdia războiului, lam felicitat pe Brosch întro scrisoare, la această victorie diplomatică în care cu siguranţă şi el şia avut partea de merit. La aceasta îmi răspunse în 4 aprilie 1908 următoarele: „Cu mulţumiri confirm primirea valoroasei dumneavoastră scrisori; felicitările pentru victoria diplomatică din partea mea trebuie cu toată modestia să le refuz, cu atât mai mult cu cât mie această soluţie numi place deloc. Rusia îşi pregăteşte răzbunarea, iar Serbia nu a fost strivită, rămâne prin urmare şi pentru viitor un vecin neplăcut. Îndată ce Rusia se va întări, va voi săşi ia revanşa pentru înfrângere, chiar aşa ca Prusia pentru Ohnmuts 1850! Atunci însă din nou va izbucni lupta dusă totdeauna pe două fronturi, vezi 18481849 Italia şi Ungaria, 1859 Italia şi Franţa, 1866 Italia şi Prusia!

Până la urmă ispăşeşte brava noastră armată pentru că diplomaţia a lucrat atât de ‘reuşit. ‘

Nici situaţiei interne nu ia adus nici un profit aranjarea conflictului. Din contra! Domnii maghiari vin acuma săşi încaseze remuneraţia pentru atitudinea lor patriotică şi vor găsi cea mai puternică protecţie a năzuinţelor lor din partea miniştrilor comuni. Mă tem foarte mult că inevitabil criza de guvern ungară nu va avea ca rezultat realizarea dreptului electoral universal nefalsificat, ci mai curând va da naştere la un pact care fireşte va fi încheiat în detrimentul armatei. Că aici (la Belvedere) se va face totul spre a împiedeca acest lucru, se înţelege de la sine.

Cu expresiunea etc…”

Vorbe profetice!

După scandalul din aprilie 1907, clubul nostru, la propunerea făcută de sârbii Manoilovici şi Muginschy, a hotărât ca eu să absentez de la şedinţele camerei. Atunci am primit de la Brosch o scrisoare în care mă anunţa că va veni sămi facă o vizită la Budapesta. În acea scrisoare spunea printre altele: „Deocamdată doresc să vă comunic că ultima afairă nu a influenţat câtuşi de puţin încrederea faţă de dumneavoastră.”

Asupra acestui scandal voi reveni întrun capitol special, dacă îmi va fi dat să pot scrie amintirile mele din vremea activităţii mele parlamentare.

În legătură cu relaţia dintre mine şi Belvedere, trebuie să menţionez faptul că dacă sa intenţionat din partea maghiară, să i se dea lui Francisc Ferdinand un avertisment, prin felul cum sa procedat în contra mea, nu numai că acest scop nu sa atins, ci dimpotrivă, încrederea lui faţă de mine sa consolidat definitiv. După ce din aprilie până în iulie nam participat la şedinţele camerei, am ţinut ca în faţa lumii întregi să fac şi eu act de prezenţă, în calitate de supus leal al lui Francisc Iosif, la jubileul încoronării sale de 40 de ani ca rege constituţional al Ungariei. Serbările aniversare erau anunţate cu întregul program fastuos, Tedeumuri, discursuri solemne, şedinţe etc…, aceasta în ziua de 2 iunie 1907.

În preseara zilei, după şedinţa clubului nostru parlamentar, iam reţinut pe Mihali şi pe Maniu. Planul meu nul comunicasem până atunci nimănui. Rămaşi singuri leam spus că nu mai suport situaţia de absenteist şi că a doua zi am să mă prezint la şedinţa camerei. Amândoi au aprobat argumentele mele. Atunci am deschis pupitrul mesei şi am scos registrul de socoteli legate de administrarea şi editarea ziarului „Lupta” şi comunicândui lui Mihali ca preşedinte, că o sumă de câteva mii a fost avansată din banii mei personali, am spus: „Am cheltuit şi energie şi bani, nu aşi vrea însă sămi păgubesc copiii. Voi o să faceţi socoteala şi o să returnaţi familiei mele suma pe care am avansato eu. Aici e cheia” şi am închis pupitrul. Atunci Mihali mia răspuns secondat de Maniu: „Ce vorbeşti? Fi om serios!” şi a refuzat să primească cheia. La aceasta eu, luând cheia am zis: „Dacă voi sunteţi pe deplin liniştiţi cunoscând atmosfera din cameră, că mâine pe vremea aceasta vom putea vorbi tot aşa de teferi ca astăzi, reţin cheia. Dar dacă nu aveţi această convingere, atunci vă spun cu vorbele voastre Fiţi serioşi!” şi întinzândui cu un gest din nou cheia lui Mihali, prietenii mei au tăcut şi Mihali a luat cheia şi a puso în buzunar.

Atât pentru caracterizarea ambianţei.

După scandalul aruncării mele afară de către majoritatea patrioţilor revoltaţi, care şiau improvizat o extra şedinţă solemnă în onoarea lui Francisc Iosif, am primit o scrisoare de la Brosch, datată 8 iunie 1907, din care citez următoarele:

Mult stimate Domnule Doctor,

Probabil între timp aţi primit vederea prin care vă confirmam primirea (referatului raport, n. a.); am întârziat cu răspunsul fiindcă am fost absent câteva zile … Vă rog în această privinţă să fiţi fără griji; problema nu este cea a poştei sosite la Viena, ci cea a poştei care vi se adresează.

Despre scandalul din 2 luna curentă a fost revoltat; a găsit că e deosebit de grav că această scenă de persecuţie naţională a avut loc tocmai la jubileul încoronării Majestăţii Sale.

Prezenţa lui H. în Budapesta desigur se va comenta.

Vă rog să comunicaţi conaţionalilor dumneavoastră că aceasta nu semnifică o schimbare de poziţie şi că puteţi conta cu absolută fermitate pe un viitor mai bun.

Şi articolele din presă care au premers… sunt doar baliverne fără temei, lansate doar cu scopul de al face pe H. să iasă din rezerva sa. Acţiunea a eşuat total.

Ştiţi unde se găseşte profesorul P.? (Popovici, n. a.)

Vaş fi recunoscător dacă miaţi comunica adresa certă, nu vreau săi scriu o scrisoare la adresa sa din străinătate dacă nu este acolo.

Dorinduvă, mult stimate domnule doctor, să rezistaţi cu curaj în lupta grea pe care o duceţi în interesul imperiului şi a activităţii dumneavoastră patriotice, rămân al dumneavoastră prea supus, Carl.

În tot decursul anilor, de la 1907 când am fost primit de H. pentru prima dată în audienţă, până la moartea lui în 1914, rapoartele mele nau încetat să se ocupe cu probleme care interesau chestiunea naţionalităţilor nemaghiare şi interesele dinastiei. Aceste două probleme fiind organic legate între ele nu se puteau rezolva decât împreună. Hotărâtor şi determinant pentru o evoluţie normală a stărilor din Ungaria, era crearea unei legi electorale întemeiate pe sufragiul universal, egal, direct şi secret. Pe cât de simplă era această formulă, pe atât de mare era năzuinţa tuturor factorilor maghiari hotărâtori în acea epocă, să complice posibilitatea creării unei astfel de legi. Încurcăturile pe care le provocau în public tindeau să creeze dificultăţi inextricabile în chestiunea armatei, spre a putea obţine concesiunea, de a trece o lege electorală falsificată cu dibăcie, pentru a salva şi pe viitor prerogativele claselor dominante maghiare şi spre a putea în acelaşi timp continua cu politica de maghiarizare. Andrassy, ca ministru de interne, pregătise o lege scâlciată, care cu toate că o numea reformă electorală, însemna mai curând o schimbare în rău a vechii legi, „corectată” prin fel de fel de şiretlicuri, ascunse sub lozinca democraţiei. Caracteristic, pentru a nu cita decât unul din aceste şiretlicuri, era punctul de vedere „principial” pe care îl susţinea cu cerbicie Kristoffy, că censul, oricât de redus ar fi, este antidemocratic, pe când dovada calificaţiei de a şti scrie şi citi, ar fi nu numai democratic, dar şi un factor stimulator pentru progres. Argumentul că şcolile primare nu dădeau certificate de absolvire, că nu se gândeau să introducă astfel de certificate, era respins. Cetăţenii trebuiau să dovedească cunoştinţele lor în faţa unor comisii, prin examene de citit şi scris.

Fireşte că ar fi fost de ajuns ca pe un ţăran dintro comună comisia săl respingă ca insuficient pregătit în arta scrisului şi cititului, pentru ca sate întregi să se abţină de a se prezenta în faţa comisiilor.

Cum în primăvara anului 1908 primisem informaţii că anteproiectul lui Andrassy era deja elaborat, cât şi despre unele puncte importante referitoare la noile metode electorale, am stăruit necontenit în rapoartele mele, atrăgând atenţia lui Brosch şi a lui H. asupra primejdiei care ne ameninţa, nu numai pe noi popoarele nemaghiare, ci şi interesele dinastiei, aceasta în caz că anteproiectul lui Andrassy ar obţine sancţiunea prealabilă din partea lui Francisc Iosif. Cu data de 10 mai 1908 Brosch îmi răspunse următoarele: „Nu sa ivit nimic nou în afară de faptul că anteproiectul de lege electorală a sosit deja la Viena, însă Majestatea Sa la refuzat în forma prezentată (vot deschis, nu secret.) Mult mă tem că nu vom reuşi să putem pune mâna în Viena pe un exemplar al acestui anteproiect. Recent mi sa spus că la Budapesta orice se poate obţine; acolo pentru bani capeţi ce vrei, chiar şi patrioţi a la Polonyi etc… Poate va fi mai uşor de căpătat la Pesta un anteproiect, decât la Viena. Precum am spus, primul anteproiect a lui Andrassy a fost respins, spre a fi reprelucrat. Să sperăm că se va rămâne pe acest punct de vedere.” Cum îl întrebasem îngrijorat dacă simptomele de focare pulmonare ale Majestăţii Sale sunt îngrijorătoare ori de natură uşoară, Brosch îmi răspunse cu un zâmbet în mânecă, cum zic englezii : „Majestatea Sa se simte pe deplin bine, am avut însumi ocazia să constat marea prospeţime şi excelenta prosperare; toate ce se afirmă în contrazicere cu această constatare, nu sunt altceva decât simple manevre de bursă din partea câtorva afacerişti evrei.”

Bine înţeles am mobilizat un întreg aparat de oameni politici creştini sociali vienezi, ca şi diferiţi deputaţi foşti miniştrii germani, slavi şi întreaga garda grossöessterreichistă, spre al ţine permanent sub presiune pe H. contra reformei electorale a lui Andrassy. Paralel cu această acţiune încercam totul pentru a vârî dezbinare în şirurile antagoniştilor politici maghiari, contra diferiţilor corifei coaliţionişti.

O mare parte a intervalului de timp dintre lunile iunie şi noembrie am petrecuto alergând prin Viena şi Budapesta cum reiese din conţinutul însemnărilor mele de atunci. Nu numai prin memorii, ci şi prin conversaţii de la om la om, prin articole publicate în diferite ziare creştin sociale, clericale, naţionalgermane, am încercat totul pentru a crea şi susţine atmosfera contra legii electorale a lui Andrassy.

Cu toate acestea Brosch îmi scria la 3 noiembrie 1908 următoarele:

„Spre marea mea consternare am aflat ieri că am pierdut războiul pe toată linia. Înainte de toate trebuie să dezmint că H. ar fi întrelăsat ceva; cu toate avertizările cât se poate de stăruitoare la Budapesta printro scrisoare foarte categorică şi a unei repetate întâmpinări personale în Viena (la bătrânul), nu a reuşit să obţină dorita schimbare în chestiunea reformei electorale. De aceea trebuie contat cu faptul, că deja în zilele următoare, va fi publicată sancţiunea prealabilă. Aici nu se mai poate face nimic.

Nu pot descrie cât de zdrobitor efect a avut această ştire. Rămâne alternativa ori a unui abandon, ori cu tot insuccesul momentan, de a continua lupta. Că din partemi sunt pentru metoda din urmă, nici nu mai trebuie să adaug. După părerea mea trebuie acuma desfăşurată acţiunea principală în cameră; sancţiunea prealabilă nu este sancţiunea definitivă şi dacă se va dezlănţui în ţară un vifor, despre a cărui importanţă aici, la locul hotărâtor, desigur nu exista o imagine suficient de clară când a fost hotărâtă acordarea sancţiunii prealabile, poate fi eventual nutrită speranţa că, la timpul său, îi va fi refuzată anteproiectului electoral al lui Andrassy sancţiunea definitivă.

Nici membrii coaliţiei nu sunt de acord. Acţionând cu iscusinţă, poate va fi cu putinţă să se provoace în Partidul Poporului (clerical) şi în Partidul Independentist o dezbinare. În fine, vă rog să nu deznădăjduiţi şi să mă credeţi că H. este cel puţin aşa de nenorocit pentru felul cum sa terminat acţiunea, precum patrioţii adevăraţi din Ungaria.

Cu expresiunea etc..etc…”

Ivinduse după aceea zavistii interne în sânul coaliţiei, sau făcut diferite încercări ca să se ajungă la o guvernare consolidată prin intermedierea lui Ladislau Lukacs şi Kristoffy, aceştia fiind ultimele nădejdi ale împăratului şi ale lui H..

Pentru interesele cauzei nemaghiarilor orice soluţii care provocau schimbări şi greutăţi în guvernarea Ungariei, erau binevenite. Deşi părerile între Hodza şi mine de multe ori difereau, totuşi în deplin acord ne întregeam şi ne sprijineam tactica. Dânsul întrun moment dat credea că sar putea realiza o reformă electorală cinstită, aceasta prin intermedierea lui Lukacs, fie ca „homo regius”, fie ca prim ministru, în colaborare cu Kristoffy. Eu eram convins şi susţineam faţă de Brosch, iar mai târziu faţă de Bardolff, cât şi faţă de H., convingerea că întreaga protipendadă cu Tisza în frunte, inclusiv Andrassy, Apponyi, contele Khuen Hedervary, Lukacs, Kristoffy şi bineînţeles toţi acoliţii lor, au urmat comandamentul unic stabilit ca tactică de şefii lor, în problemele privitoare la perpetuarea prerogativelor oligarhiei maghiare. Totuşi în situaţia dată eram siliţi să rămânem în contact şi în colaborare permanentă cu Lukacs şi Kristoffy.

 

 

CAPITOLUL V.5 19081909 BISERICILE ROMÂNEŞTI.

 

De câte ori mergeam la Brosch schimbam trăsura undeva unde nu puteam fi observat şi descinzând în apropierea numărului 6, pe Rennweg, întro stradă laterală, intram pe poartă, pândind să nu fie figuri suspecte în apropiere. Precauţiune inutilă, căci precum am aflat ulterior, agenţii informatori erau în măsură de aşi face mult mai uşor serviciul decât hoinărind pe stradă în ploaie şi vânt.

Când Olga Urbanek era în concediu, rapoartele mele pentru baronul Beck şi pentru Francisc Ferdinand, le adresam (la Viena, n.a.) lui dr. Virgil Cioban preot militar. Dânsul făcea copii, reţinândule pentru mine, iar originalul îl trimitea mai departe pe adresa lui Brosch. Copiile acestea sunt în mare parte în arhiva mea.

Se întâmpla că săptămâni dea rândul nu trimiteam nici un raport. Vizitândul odată pe Brosch, acesta mia spus: „De ce naţi trimis nimica în vremea din urmă? Mereu mă întreabă şeful meu dacă na sosit nimica de la doctorul Vaida?”

Eu: „Nu pot să vin cu fleacuri care săl plictisească. Nu o să fac dări de seamă despre micile scandaluri în cutare adunare judeţeană, ori că pretorul cutare la aruncat afară, ori ia dat un picior, unui reclamant. Dar important e dacă în general arhiducele citeşte sau nu rapoartele mele.”

Brosch: „Din moment ce se interesează atât de stăruitor dacă via sosit raportul, evident că le citeşte. Pentru mine important e ca după ce le primesc, să las să le bată la maşină ca să le poată citi. (Ironie la adresa scrisului meu. Între timp am învăţat să scriu la maşină.) După cum am văzut, îl interesează şi cele mai mici detalii.”

Brosch îmi cerea de multe ori informaţii precise. De exemplu, când a fost condamnată doamna Anuţa Aurel Vlad la închisoare pentru agitaţie, când au fost relegaţi din seminarul de la Munkacs teologii români pentru că au cântat, ca demonstraţie, după ce colegii lor maghiari şi ruteni cântaseră imnul unguresc, la rândul lor ripostând cu cântarea „Deşteaptăte române”, apoi când au fost cazurile de la Panade şi măcelul de la Cernova.

La Panade, sat în judeţul Alba, sa întâmplat în timpul manevrelor, că a fost peste noapte încartiruită în sat, o unitate de honvezi secui, care au brutalizat populaţia română, şi căsăpind mulţi dintre locuitori. Am compus un întreg dosar cu toate dovezile procurate de Maniu. O zi întreagă am dictat traducerile actelor şi descrierea revoltătoarei întâmplări.

Stăruinţele mele ca să fie primiţi colaboratori de ai mei la moştenitorul tronului, au dat rezultate. În scrisoarea din 5 decembrie 1908 Brosch îmi comunica că a primit autorizarea să fie chemat la audienţă cinstitul bătrân Steinacker. (Steinacker era unul din conducătorii etniei germane din Ungaria, n.a.)

În toamna anului 1907, cu ocazia instalării noului preotpărintele Hlinca în comuna slovăcească Cernova, a avut loc un măcel provocat de jandarmii maghiari, care au tras în ţăranii slovaci. La scurt timp după acest eveniment am primit o scrisoare de la Brosch în care mă ruga săi transmit deputatului slovac Milan Hodza, recomandat de mine, ca să se prezinte pentru audienţă la Francisc Ferdinand. De atunci începând am lucrat cu dânsul în cea mai frăţească armonie, fireşte ocupânduse el de chestiunile slovăceşti şi slave, precum Steinacker se ocupa cu cele referitoare la nemţii din Ungaria. Armonizarea nu era totdeauna prea uşor de realizat.

Tot după măcelul de la Cernova am primit autorizarea să propun pentru a fi invitaţi în audienţă, pe cine voi crede de cuviinţă, din sânul prietenilor mei politici români.

Până în acel moment nu comunicasem decât lui Mihali şi Maniu relaţiile mele cu Belvedere. La sfat cu ei doi şi cu Aurel C. Popovici am hotărât săi consultăm şi pe dr. Aurel Vlad şi pe dr. Vasile Lucaciu. După discuţii temeinice între noi, am decis ca eu să propun spre a fi primiţi doi reprezentanţi ai bisericilor noastre: dr. Augustin Bunea şi dr. Ilie Cristea, primul canonic la Blaj, al doilea secretar mitropolitan la Sibiu. Consideraţiile care au determinat hotărârea noastră au fost următoarele: Trebuia să dispunem de un număr suficient de oameni politici în momentul succesiunii la tron a arhiducelui, pentru a putea acţiona cu succes. Puteau însă lucrurile şi relaţiile noastre cu Francisc Ferdinand ajuns împărat să ia o altă, neprevăzută, dacă nu chiar o inversă întorsătură, de cum speram. Cum „Honores mutant mores” (Onorurile schimbă obiceiurile, n.a.), sar fi putut întâmpla să avem mari decepţii în speranţele şi aşteptările noastre, clădite pe firea dreaptă a viitorului împărat. Pentru cazul acesta era pentru cauza românească de preferat să rămânem compromişi numai Aurel C. Popovici şi cu mine.

În interesul cauzei româneşti în acel moment, era de importanţă mai mare ca moştenitorul tronului să aibă contact direct cu două feţe bisericeşti, de viitor. Prin aceasta se crea posibilitatea ca, în afară de episcopul Radu pe carel primise moştenitorul şi care era român excelent şi om întreg, dar fire apolitică, să li se deschidă calea lui Bunea şi Cristea, de a căror judecată politică legam nădejdi mari, pentru timpul când vor dobândi cârjele arhiereşti.

Voi face aici o mică digresiune. Vizitândul odată împreună cu Mihali, pe episcopul Radu, spre ai comunica sfatul ce il trimitea prin mine, regele Carol I, ca să ia contact cu ministrul de externe contele Goluhowski, lui cunoscut, nea comunicat mai multe experienţe politice de ale sale. Fiind primit de Francisc Ferdinand, nea povestit episcopul Radu, ia spus acestuia: „Noi sărmanii români, ne dăm seama că nu putem să conducem statul. Dorinţa noastră este să ne salvăm bisericile şi şcolile.” La care eu şi Mihali am replicat: „Cum aţi putut vorbi aşa Ilustrisime? Noi trebuie săi fim trupa de asalt, iată cum lucrăm cu Aurel C. Popovici.” Radu nu a putut fi lămurit, răspunzând: „Cum să ne arogăm aşa un rol?” A rămas la ale lui. Ce epitete veritabil regăţeneşti ia mai administrat Aurel C. Popovici când iam povestit discuţia avută cu el.

Dar să revin. Bunea era, pe deasupra tuturor marilor sale calităţi, şi intimul apreciat a lui Iorga, cu toate că era şi dânsul istoric şi cu toate că era unit. Iorga combătea cu uşurinţă demagogică, la toate ocaziile, politica dinastică, începând cu evenimentele din 1848 în fruntea cărora stătuseră Bărnuţiu şi Iancu şi până la politica preconizată şi urmată de Şaguna. (Vid Histoire de la Transylvanie.)

Cristea, contemporan şi prieten de la universitate cu noi, ştiuse să se ţină departe de culisele călugărilor aspiranţi la ascensiuni arhiereşti, care adesea se găseau în anticamerele ministerului cultelor din Budapesta.

Hotărârea noastră am aduso la cunoştinţă lui Brosch. Dânsul ca militar, a dat din umeri: „Pfaffen, und zwei auf einmal?” (Popi şi încă doi odată? n. a.). Iam explicat consideraţiile noastre şi importanţa bisericilor din punctul nostru de vedere naţional şi al interesului dinastiei. Cu talentul lui excepţional politic Brosch a înţeles numaidecât.

Brosch: „Cum să organizăm însă ordinea audienţelor ca să nu se simtă jignit nici unul dintre domni?”

Eu: „Bunea e mai bătrân şi mai înalt în gradul ierarhic. Cristea e însă ortodox şi românii ortodocşi sunt majoritatea. Amândoi sunt candidaţii noştri de viitori episcopi şi mitropoliţi. Va fi mai bine ca Alteţea sa Imperială săi primească împreună. Prin aceasta va dezminţi toate zvonurile tendenţioase că ar fi contra bisericilor necatolice. Ar dovedi că ţine la fel de mult la amândouă bisericile româneşti, fiindcă sunt româneşti.”

Brosch: „Excelentă idee. Am să io propun.”

Eu: „Ce subiect frumos pentru un pictor mare român al viitorului, pentru un tablou istoric Francisc Ferdinand primindui împreună pe reprezentanţii celor două biserici româneşti, discutând cu ei nu dogme, ci binele neamului lor.”

A rămas sămi comunice telegrafic ziua audienţei, ca săi pot aviza pe cei doi domni.

În 8 martie 1908 Brosch îmi ceru adresele lor spre a le putea telegrafia ziua audienţei, iar pe mine mă ruga săi avizez ca între 26 şi 31 martie să fie pregătiţi spre a se prezenta la Viena.

Cum tocmai plecasem din Viena şi stătusem o zi la Budapesta, scrisoarea lui Brosch am primito la sosirea mea acasă la Cluj. Iam telegrafiat lui Maniu săl anunţe pe Bunea, iar lui Cristea direct, să plece în aceiaşi zi. Sosind acceleratul în gara Cluj, iam găsit pe amândoi întrun compartiment. Leam dat toate lămuririle. Se convinse astfel şi Cristea că se găseşte în faţa realităţii. Înainte de aceea cu câteva săptămâni, fiind oaspeţi la noi la masă la Cluj, Cristea şi asesorul N. Ivan, ca să pot vorbi singur cu primul, lam căutat noaptea la el la hotel New York. Stând întinşi, el pe pat, eu pe canapea, a ascultat dânsul rezumatul celor petrecute între Francisc Ferdinand, Brosch, Beck şi mine. Deodată ma întrerupt: „Va să zică tu umbli pe acolo ca la tine acasă?”

Eu: „Cum ca la mine acasă? Fireşte că sa dezvoltat o relaţie intimă prin colaborare între Brosch şi mine, însă de…! ca la mine acasă?”

Atunci iam comunicat că trebuie să fie pregătit, având eu nădejdea că mai curând sau mai târziu să fie chemat la audienţă. Dânsul şi a doua oară a făcut o observaţie în sensul că se vede că eu aş fi „va să zică intim cu cei de sus.” Numai ajuns acasă după acea întâlnire, după ce mam culcat, miam dat seama că bietul om rămăsese zăpăcit de cele auzite, încât credea că fantazez, dacă nu cumva chiar îl port cu minciuna.

Interpelândul după audienţa lui şi a lui Bunea, mia recunoscut că întradevăr i sa părut atât de neverosimil ca un român să poată avea relaţiile mele cu cei de la Belvedere, încât cu toate că era convins că nu sunt un fanfaron, cunoscândumă de mult şi fiind prieteni de la universitate, totuşi lam nedumerit. Era un tip care reoglindea orizontul politic al fruntaşilor noştri de pe atunci. Cristea era pendentul ortodox al lui Radu. Totuşi între ceilalţi arhierei, exceptândul pe dr. Vasile Hossu, om cu calităţi superioare, Radu şi Cristea erau luceferi. Nenorocirea era în tagma călugărilor noştri de ambele confesiuni că râvna îndreptată spre obţinerea unei mitre, le uza toate energiile, fiind concentrate ambiţiile de când erau tineri, asupra sforăriilor în cadrele organizaţiei bisericeşti, spre aşi înlătura concurenţii şi aşi deschide calea spre postul de arhiereu.

Cristea mai suferea de o meteahnă. Nu pricepea să fie discret încât zadarnic îl obligasem la desăvârşită tăcere. Când mam urcat în gara Cluj în tren spre a pleca împreună cu Bunea şi cu dânsul la Budapesta, am observat din atitudinea lui Goga care ieşea din compartimentul lor, că acesta era la curent cu scopul călătoriei noastre. Dimineaţa la Cafee Jagerhorn mam întâlnit cu domnii din directoratul fundaţiei Gojdu. Salutândune cu Partenie Cosma  care pe atunci era socrul lui Goga acesta îmi strânse mâna şi făcu un semn prin care îmi dădea să înţeleg: „Felicitări, ştiu totul.”

Neam dus la cameră şi acolo ma luat mai întâi Cristea de o parte. Îl interesa cum vor fi primiţi? Pe rând? Împreună? „Şti, zise, miar plăcea săi pot vorbi arhiducelui despre chestiunea autonomiei noastre bisericeşti. Între patru ochi omul e mai la largul lui decât când discuţia se desfăşoară în trei” Iam răspuns: „Nu am idee ce dispoziţii vor fi date, căci la procedeele etichetei de curte nu mă pricep. Sunt mulţumit că vam putut obţine audienţa. Rolul meu sa terminat.”

Scurt timp după aceasta mi se ataşă Bunea şi plimbândune dea lungul culoarului, după câteva vorbe indiferente mă întrebă şi el: „Cum vom fi primiţi? Unul după altul sau deodată? Dacă near primi separat aş avea ocazia săi vorbesc despre autonomia bisericii noastre, încălcată acum prin Hajdudorogh.” Iam răspuns şi lui că nu ştiu.

Francisc Ferdinand a priceput însă mai bine decât prietenii noştri călugări că toată audienţa nu a avut alt rost, decât de a demonstra că dânsul cinsteşte la fel ambele biserici româneşti, primindui pe cei doi preoţi şi că el aprobă punctul meu de vedere expus lui Brosch, ca ei la timpul său să obţină câte o mitră.

Bunea a trecut la cele eterne prea de timpuriu, lăsând un gol dureros ce se resimte şi astăzi. Pe Cristea la favorizat soarta. Vacanţa Episcopiei de Caransebeş a dat loc la frământări îndelungate. A fost mai întâi ales vicarul episcopesc Filaret Musta, dar guvernul Ungariei în frunte cu Apponyi a refuzat să supună această alegere aprobării legale. Cauza au fost intrigile unor înalte feţe bisericeşti de ale noastre. Urmând a doua alegere în iunie 1909, de astă dată majoritatea voturilor lea obţinut protosincelul asesor consistorial dr. Traian Bădescu. Nici această alegere nu a fost supusă spre aprobare legală. Atunci neam suflecat mânecile noi toţi prietenii lui Cristea: Maniu, Mihali, Vlad, Stefan C. Pop, Branişte, Brediceanu, Dobrin şi cu mine şi am reuşit, paralizând contraacţiunea arădanilor: Oncu, Goldiş şi Suciu, care stăruiau în ultimul moment pentru candidatura lui Olariu, săl scoatem din urnă pe Cristea. Ivan, marele sforar de la Sibiu, venise în două rânduri la Cluj, mai întâi spre a stărui pe lângă mine, după ce Bădescu fusese ales, să fac ce voi face pe la Viena, ca să se refuze confirmarea alegerii, deschizânduise astfel calea lui Cristea. Iam răspuns: „Eu stăruiesc la cei de sus veşnic pentru respectarea Statutului Organic, nu mă pot preta, oricât aşi ţine la Cristea, să mă abat de la această tactică a mea.” A doua oară a venit la mine în preajma alegerii lui Cristea şi mia comunicat că nu la găsit pe Maniu căruia voise săi ceară sfatul şi aprobarea întro chestiune destul de importantă. Era vorba de protopopul Pepa, om cu influenţă şi elector rutinat, care şiar pune votul său la dispoziţia noastră pentru Cristea, garantând pe deasupra încă câteva voturi, însă nu o lasă mai jos de 500 coroane. Iam răspuns: „Şti şi dumneata ca şi mine, anticipat, răspunsul lui Maniu. Decât o cârje episcopească obţinută cu ajutorul unor voturi cumpărate, mai bine călugăria.” Micul Machiavelli a priceput şi a plecat, iar protopopul Pepa şia ţinut angajamentul.

O întâmplare norocoasă pentru Cristea a făcut însă ca după alegerea sa, lucrurile să se tărăgăneze, în sânul coaliţiei guvernamentale făcânduse în acest timp unele schimbări. Omul protejat de Tisza şi de Wekerle, Constantin Burdea, cum acum în prim planul politic maghiar ajunseseră Ladislau Lukacs şi contele Khuen Hedervary, a preferat să abandoneze pe candidatul căzut la alegeri dr. Olariu şi să ajungă la un compromis cu nou alesul membru al Partidului Naţional Român, Cristea. Burdea din maistru măcelar, ajunsese primarul Caransebeşului şi deputat guvernamental. Era sprijinit de consilierul ministerial dr. Petre Ionescu şi de fratele acestuia dr. Nicolae Ionescu advocat în Caransebeş. Apponyi, plictisit de toate intrigile în jurul acestor trei alegeri, la primit pe candidatul nostru împăcânduse cu declaraţiile lui de lealitate şi de supunere faţă de guvern.

Între timp, pe când lucrurile nu se dezvoltaseră încă până la compromisul cu Burdea, Ivan îmi trimise numărul din Telegraful Român cu discursul pe care îl rostise secretarul mitropolitan Cristea, cu ocazia logodnei lui Octavian Goga cu dşoara Hortansa (Tania) Cosma, la Bucureşti în pavilionul ardelenesc al expoziţiei jubiliare. Discursul era inspirat de „Genius loci.” Conţinea aluzii destul de străvezii la un anumit ideal naţional. Vanitatea omului nu ia îngăduit să nul publice în foaia arhidiecezei. Aplicând toate abilităţile de care dispune limba germană datorită cuvintelor sinonime şi subtilităţilor stilistice, am realizat o traducere care atenua suficient asperităţile originalului. Pe lângă un raport corespunzător care arăta cine e Burdea şi oamenii lui, am trimis textul tradus lui Brosch. De atunci începând în fiecare raport îi aduceam aminte acestuia de problema confirmării lui Cristea. De asemenea ori de câte ori îl vizitam stăruiam ca să facă el şi imposibilul pe lângă Francisc Ferdinand, pentru ca „episcopul arhiducelui” să primească prea înalta aprobare. Plictisit de stăruinţele mele Brosch mia răspuns în scrisoarea din 13 decembrie 1909:

„Desigur că voi face tot ce pot ca episcopul Cristea să fie confirmat, să nu credeţi însă că H. se poate amesteca în toate, parcă ar fi deja stăpân omnipotent. Nu corespunde uzanţelor constituţionale ca, dacă guvernul nu supune ceva spre sancţionare, aceasta totuşi să fie dată. Aşa ceva este cu totul exclus, ceea ce dumneavoastră ca deputat şi cunoscător al legilor, trebuie să ştiţi cu mult mai bine decât mine. Nu cereţi prin urmare imposibilul. O sancţiune se poate refuza, dar niciodată aproba în contra propunerii guvernului răspunzător. Singura posibilitate e să se amâne chestiunea până ce vor urma situaţii schimbate, iar acestea nu vor întârzia să urmeze…”

Prevederile lui Brosch sau împlinit. La scurtă vreme după aceasta, cât a tras sforile Khuen Hedervary, cerândui acestuia întro audienţă Francisc Ferdinand, el a prezentat spre înalta aprobare lui Francisc Iosif confirmarea ca episcop de Caransebeş a lui Cristea.

Indiscreţia lui Cristea era nemărginită. Am avut norocul că faptul invitării lui la audienţă, îl prezenta unora şi altora ca pe o inspiraţie venită din partea lui Francisc Ferdinand, fără a mă pomeni pe mine. Reîntors din Viena Cristea şia convocat prietenii şi lea etalat pe larg cele petrecute la Viena, expunând şi în scris conversaţia din audienţă. (Toată audienţa durase după cum îmi comunicase Brosch, 2025 minute. Era doar vorba de o simplă formalitate prin care Francisc Ferdinand ţinuse să facă gestul pe care il cerusem, adică cinstirea bisericilor româneşti fiindcă sunt româneşti, şi nu face deosebire între ele.)

Indiscreţia lui Cristea răspândise legenda Francisc Ferdinand mai mult decât tot zvonul mistic de până atunci. Eu precum am mai spus, obligasem la tăcere pe puţinii mei colegi deputaţi şi ei au ştiut să păstreze secretul. Nu mai puţin îl păstrase şi Ion I. C. Brătianu.

Prietenul meu vechi şi sincer dr. Nicolae Comşa din Sălişte, în mare taină ţinând să nu rămân neinformat, îmi destăinui cum Cristea întrun conventicol le destăinuise senzaţionala lui călătorie şi audienţa, prietenilor săi convocaţi la întoarcerea sa la Sibiu. Preotul din Poiana Sibiului, care luase parte la conventicol, sa grăbit săl informeze pe Comşa. Interpelat de mine Cristea îmi răspunse cu candoare că da, îşi informase prietenii. Şi doamne câţi prieteni nu avea! În afară de preotul din Poiana, mai erau doar toţi cei cu vot şi greutate din arhidieceză, în frunte cu Ivan. Şi mai avea alţii din Arad, Caransebeş, Oradea Mare, astfel că după 10 zile şi Mangra era la curent cu cele întâmplate. Dr. Valer Branişte aflase de la dr. Ioan Mihu şi la rândul său se grăbi săi comunice lui Alexandru Mocioni. Ca urmare nu numai amatorul de pertractări dr. Ioan Mihu, ci şi intransigentul teoretician al pseudokossuthismului de până atunci, Alexandru Mocioni şiau schimbat numaidecât toată concepţia lor politică.

Teza mocionistă stipula că trebuie să ne dăm toată silinţa să sprijinim acţiunea partidelor maghiare care tind spre o Ungarie independentă, astfel ca ele săşi poată realiza postulatul. În cadrul unei Ungarii independente importanţa elementului românesc va fi hotărâtoare, practic evoluând naţiunea noastră, îi va creşte importanţa. Am avut şi eu ocazie să discut cu dânsul. Iam obiectat: „Dacă împăratul lear oferi pe tavă de aur independenţa statului lor, ungurii ar găsi formule ca să poată deveni şi mai agresivi, dar lear întocmi astfel ca să nu renunţe la toate avantajele politice, economice, financiare cu sorgintea în comunitatea de stat cu Austria. Sub scutul armatei comune, Austria având nevoie de armata ungară şi pe deasupra având şi protecţia armatei germane, ei şiar putea în linişte desăvârşi programul de maghiarizare al popoarelor nemaghiare, cât şi să continue exploatarea prin oligarhia lor privilegiată, atât a popoarelor nemaghiare, cât şi a propriului lor popor, beneficiind nestingheriţi de avantajele guvernării. O Ungarie independentă ar deveni o minge de joc în mâinile nemaghiare, numai dacă şi aceştia ar dispune de o oligarhie închegată şi de firea perfidă a acestei oligarhii, fire însuşită prin generaţii. Ei îşi dau perfect seama şi manevrează cu consecvenţă. Cum să ne închipuim că iam putea păcăli ducândui pe povârnişul independenţei, fără ca această oligarhie să observe că ţinta noastră finală urmând această tactică, este ca mai întâi să le slăbim puterea spre ai putea apoi nimici. De aceea se opun şi se vor opune până la extrema posibilitate, contra reformei agrare şi contra sufragiului universal.”

Dar Alexandru Mocioni a rămas intransigent la punctul său de vedere, aceasta până în clipa când a aflat de audienţa lui Cristea. Branişte cu oarecare satisfacţie îmi comunică răspunsul ce il dăduse la telefon Mocioni: „În aceste condiţii apar cu totul noi posibilităţi. Dacă se adevereşte, va trebui să ne revizuim fundamental politica.”

A conduce politica în interesul cauzei româneşti oferea şi mai oferă şi astăzi, destule rezistenţe absurde şi sinuozităţi bizare de inconştienţă, de răutate, pismă, intrigării sinucigaşe şi piedici, de care aceia cărora li se impune conducerea momentană, trebuie să ştie să nu se lase demoralizaţi.

Unul dintre reproşurile principale ce i sau adus lui Cristea, nu a fost faptul că în urma indiscreţiei sale ajunsese dependent de bunăvoinţa unor oameni ca Burdea, ci faptul că alegerea sa sa datorat şi stăruinţelor prietenilor săi uniţi. Ca membrii ai Partidului Naţional Român şi prieteni personali ai săi, voind să servim cauza românească, servind interesele bisericii surori ortodoxe, nici prin gând nu ne putea trece că comitem prin aceasta fapte compromiţătoare pentru viitorul arhiereu ortodox.

„Voinţa Banatului” în numărul 153 din 24 februarie 1922 îl apostrofa pe Înalt Prea Sfinţitul Miron Cristea: „Bine cunoscut uniţilor, nu ia lipsit nici sprijinul lor” şi mai departe „la înalta treaptă a vlădiciei Caransebeşului nu puţin lau ajutat pe vremuri, prietenii uniţi (grecocatolici, n.a.) ai Comitetului Naţional insistând pe lângă electorii îndreptăţiţi, iar după alegere tocmai unitului Alexandru Vaida a fost hotărâtor la Burgul din Viena săl întărească pe scaunul vlădiciei.

Ion Rusu Abrudeanu în opul „Patriarhul României dr. Miron Cristea …” , informat de însuşi patriarhul scrie: „Nou alesul episcop a trebuit să facă 12 drumuri la Budapesta şi numai după ce arhiducele Francisc Ferdinand moştenitorul tronului a cerut actele la Viena ca să le studieze, după intervenţia personală a acestuia pe lângă împăratul Francisc Iosif alegerea a fost întărită.” (Sa datorat angajamentului luat de contele Khuen Hedervary.)

 1. Iorgaîn vol. II pag 305 (31 decembrie 1919) scrie: „Miron Cristeaa fost ales azi mitropolit primat. A vorbit cu mai puţină energie de cum se aştepta. Vaida îmi vorbeşte de o dotaţie pentru noul mitropolit primat.” („Tot sprijin unit”) Observaţie sub linie, citat ca toate aceste observaţii după „Monografia Mitropoliei Ortodoxe Române a Ardealului, contribuţii istorice de dr. Eusebiu R. Roşca, fost director al Seminarului Teologic Pedagogic Andrean şi fost rector al Academiei Teologice Andreene din Sibiu 1937.”

Zadarnic a voit însă unitul Vaida săi asigure mitropolitprimatului şi patriarhului cât şi tuturor arhiereilor ortodocşi o dotaţie demnă şi suficientă pentru a putea satisface independenţi de subsidii din partea guvernului, înaltei lor vocaţii şi îndatoriri, pentru că la 18 decembrie 1931, sub guvernul regretatului N. Iorga sa votat un proiect de lege prin care pensia patriarhului ca fost regent sa suprimat. Dar să continuăm. În Nr. 23 din 6 iunie 1925 Unirea din Blaj scrie întrun articol: „Fericitul Episcop Vasile Hossu a avut o trecere fără pereche în cercurile conducătoare. Influenţei lui se datoreşte că actualul primat M. Cristea a fost întărit în scaunul episcopal al Caransebeşului” (citat din Monografia în care e reprodus cu tendinţa de al compromite pe mitropolitul primat, fiindcă episcopul Vasile Hossu era unit.) Ca români noi conducătorii de pe vremuri, nu făceam deosebiri pe teme meschine confesionale. Alegerea de mitropolit a lui dr. Victor Mihali de Apşa sa datorat nu numai stăruinţelor fruntaşilor bisericii unite, ci şi solidarizării întru sprijinirea alegerii lui de fruntaşii ortodocşi mireni din Banat. La instalarea lui a prezidat la o masă Coriolan Brediceanu, la altă masă, persecutatul pe acel timp pentru naţionalismul lui intransigent, călugărul ortodox profesor la Seminarul Ortodox din Arad, Vasile Mangra. Ajutândune reciproc în viaţa bisericească, împlineam şi unii şi alţii o înaltă datorie de adevăraţi români. Ce caracterizare merită acel român, fie mirean, fie faţă bisericească, care în loc de a contribui la solidaritatea naţională, în discursuri pline de fraze face apel la această solidaritate, iar în ascuns caută, exploatând prostia indivizilor şi a colectivităţilor, să facă insinuări confesionale, pe cât de perfide, pe atât de imbecile, totul numai în beneficiul ajungerii unui scop şi interes personal. Căci cu „Tatăl prin Fiu” îşi bate capul său sec tot atât de puţin ca şi cu „Tatăl şi Fiu”. Dar de… ”Sacul călugărilor e fără fund.”

În 24 august 1909 din rezidenţa din Salzburg îmi scria Brosch: „În zilele din urmă au apărut articole în Vaterland şi în Reichspost (Apăreau din grija mea) despre asuprirea românilor în şcolile lor confesionale, prin faptul că se pretinde predarea instrucţiei religioase în limba maghiară. Contele Apponyi pare că vrea să se supraliciteze pe sine însuşi. H. se teme ca nu cumva episcopii români să cedeze presiunilor şi ma însărcinat să stăruiesc pe lângă ei să fie alături de popor în această luptă grea. Nu ştiu dacă aşi putea să comunic acest lucru câtorva dintre conducătorii ecleziastici, de exemplu Cristea ori Bunea şi de aceea vă rog ca sămi comunicaţi cu prima poştă dacă credeţi că acest demers e consult şi indicat, ori că ar fi suficient dacă dumneavoastră, în numele lui H., leaţi transmite această comunicare.

 1. e simplamente revoltat de ticăloşia lui Apponyi…

Pentru articolele apărute în ziarele maghiare cu ocazia călătoriilor lui H., acesta este de asemenea foarte revoltat. Ar fi nespus de recunoscător dacă în ziarele româneşti şi slovace, dar şi în ziare mult citite în străinătate, ar apărea articole asupra libertăţii presei ungureşti. Ar trebui aproximativ să se spună că legea electorală ungară permite ca scriitori şi ziarişti pro dinastici să fie pedepsiţi cu amenzi în bani şi condamnare la temniţă, dacă cutează să exprime un singur cuvânt contra asupririi maghiare. Pe de altă parte însă împăratul, moştenitorul tronului şi dinastia sunt cu totul ‘Vogelfrei’ (proscrişi, n. a.) şi nu beneficiază de nici un scut din partea guvernului regal (al Ungariei, n. a.), care invoca numaidecât completa libertate a presei din Ungaria. Este pe înţelesul oricărui om că guvernul este acela care lansează cele mai ticăloase articole contra împăratului şi Moştenitorului, îndeosebi contra acestuia din urmă, pentru al intimida. Dar Dumnezeu va ajuta ca aceasta să nu reuşească.”

Eu am răspuns că ar fi mai bine dacă mitropoliţii noştri ar fi avizaţi printrun trimis special ca să meargă la Viena să ceară audienţă la Majestatea Sa şi la H., în care caz însă H. săi primească chiar dacă Majestatea Sa nu iar primi.

 1. nu a riscat săi cheme deoarece dacă Majestatea Sa nu le acorda audienţa, nici el nu putea săi primească.

Arhiereii noştri au fost informaţi şi au opus rezistenţă legii lui Apponyi, iar în septembrieoctombrie ajungânduse la o criză, dorinţele lui Apponyi au căzut de pe planul prim al preocupărilor.

 

 

CAPITOLUL V.6 19081909 DISCUŢII CU BROSCH.

 

În 29 septembrie 1908 la întrebarea mea dacă contele Johann Zichy nu cumva e favoritul arhiducelui pentru preşedinţia consiliului de miniştri, am primit următorul răspuns:

Brosch: „În privinţa predilecţiei ce o are H. pentru contele Zichy, realitatea e că îl agreează destul de mult, precum în general iubeşte oamenii care sunt dinastici şi gata să facă ceea ce li se cere. În acest sens are simpatii pentru Zichy, dar în rest lucrul e fără importanţă.”

Eu: „Cei mai mulţi oameni, care între 18 şi 20 de ani au fost republicani ori socialişti, devin de obicei între 30 şi 32 de ani deja monarhişti convinşi…” (Fila aceasta fiind parţial distrusă nu pot descifra următoarele 10 rânduri, n. a.)

Brosch: „H. perseverează în părerea că trebuie introdus sufragiul universal nefalsificat. Adevărat că în ceea ce pr… (priveşte problemele ungare, n. a.) e cu totul disperat. Sa exprimat faţă de (mine că încearcă, n. a.) de trei ani săşi afirme părerea în chestiunile (Ungariei, dar sa obişnuit, n. a.) să nu fie niciodată luat în considerare. Mia spus că nu mai vrea să se implice în vreo chestiune ungară pentru că întotdeauna numai se blamează. Dar totuşi cu siguranţă îşi va prezenta părerea în problema legii electorale la Majestatea Sa şi va lua o atitudine foarte energică contra proiectului lui Andrassy. Mai mult nu poate face. Dacă va fi ascultat ori nu, nu se poate şti. De la Majestatea Sa a primit direct poruncă săl primească pe contele Andrassy şi pe alţi miniştri din guvernul coaliţionist, aceasta când va fi la Budapesta pentru vizita regelui Spaniei.” (Următoarea filă 120 lipseşte, n. a.)

Eu: …. „Am păşit în faţa poporului nostru şi în decursul ultimilor trei ani neam lăudat că politica noastră, cu toate afirmaţiile contrare din partea maghiară, va găsi deplina confirmare după ce împăratul, ca odinioară străbunii săi, va răsplăti credinţa şi lealitatea românilor şi slovacilor. Dacă însă însuşi împăratul near face de minciună în faţa maselor noastre şi ar încuviinţa falsificarea dreptului electoral universal secret, politica noastră dinastică ar fi prin însuşi împăratul compromisă pentru totdeauna. Cum aş putea eu sau colegii mei, să cutezăm să păşim în faţa ţăranilor noştri şi să pledăm pentru politica tradiţională dinastică? Am fi siliţi să ne dăm de o parte. Poporul nostru dezamăgit ar asculta de alţi conducători socialişti, kossuthişti căci guvernul lucrează sistematic în direcţia aceasta. Foi slovăceşti şi româneşti sunt create şi subvenţionate spre a propaga cultul lui Kossuth şi ideile antidinastice în popor. Astăzi nu prind încă aceste idei. Ce se va întâmpla însă când nici unul dintre noi nu va mai cuteza să le combată şi să pledeze pentru dinastie? Şi ideile sunt contagioase ca epidemiile. Dacă încep să se împrăştie, e greu, ori cu neputinţă să opreşti hipertrofierea lor… (Brosch zâmbea ironic pe când eu vorbeam din ce în ce cu vocea mai ridicată şi tot mai cu foc. Observând zâmbetul lui deodată miam întrerupt expunerea). Scuzaţi domnule maior dar cred că vă plictisesc?”

Brosch: „Dar deloc domnule doctor. Nu ştiu însă de ce dumneavoastră mi le spuneţi toate acestea după ce ştiţi că sunt cu totul de aceiaşi părere cu dumneavoastră. Pe mine nu trebuie să mă convingeţi. Dacă însă aceasta vă uşurează, vă rog să continuaţi. Ştiţi? Dumneavoastră şi cu mine şi alţii care văd clar, noi suntem idealişti. Omul trebuie să fie idealist pentru ca să nu dispereze şi să nu piardă speranţa cu totul. Să mă credeţi, mie numi rămâne decât alternativa ca, ori să rămân idealist, ori să mă spânzur de cel mai apropiat arbore. Şi întradevăr maş fi spânzurat demult dacă nu aş spera totuşi întro schimbare spre bine. Vă rog totuşi să continuaţi.”

Eu: „Voi continua pentru că nu am pe nimeni cui săi pot spune, fără nici o rezervă, tot ce mă apasă pe inimă, un om care să aibă adevărată pricepere pentru îngrijorările mele. Domnule maior sunt un om sănătos, chiar şi pe timpul ‘cazului Vaida’, când am fost aruncat afară din cameră, am dormit bine. De când însă se discută proiectul Andrassy, nu mai pot adormi şi toată noaptea mă chinuiesc grijile. Tot ca şi mine vor fi păţind şi mulţi colegi de ai mei. Grija că am putea fi maghiarizaţi nu mă paşte. Prea cunosc exact relaţiile, decât să numi dau limpede seama că noi românii, cu toate piedicile şi persecutările, nu mai putem fi opriţi în dezvoltarea noastră. Peste 2030 de ani vom fi destul de tari ca dacă nu se va putea altcum, să îi înlăturăm pe maghiari din Transilvania cu forţa. Camera şi o lege electorală nu vor fi în stare să determine evoluţia istorică a unui popor. Ceea ce mă îngrijorează însă este întrebarea în ce direcţie se va dezvolta naţiunea mea în privinţa aspiraţiilor ei politice. Până acuma nici un om politic serios, la noi ori în România, nu sa gândit la o politică iredentistă. Ne dăm seama de imposibilitatea creării şi susţinerii din punct de vedere strategic a unui imperiu cu o frontieră atât de vastă şi de expusă. Suntem convinşi că interesul românismului este să se apropie de apus, nu să tindă spre Balcani. Am putea fi un factor determinant în Monarhie şi să ne impunem nu numai din punct de vedere cultural şi economic, ci şi în domeniul politic. Şi românii din Regat ar avea desigur un interes ca, îndată ce soarta noastră sar schimba în bine, să intre întro relaţie de drept public cu Monarhia noastră, ca bunăoară Bavaria faţă de Prusia, respectiv faţă de Reichul german. Prin mulţumirea slavilor din Ungaria sar simţi atraşi slavii balcanici către Monarhie şi prin noi ar deveni macedoromânii un pion de încredere al Imperiului în Balcani. Ce perspectivă mare sar deschide pentru politica viitoare a dinastiei de Habsburg. Şi zău, o dinastie dispune de mii de mijloace şi căi spre a dobândi şi aşi asigura fidelitatea şi ataşamentul popoarelor. Pe noi românii ne are de mult de partea sa dinastia. Pe noi nu trebuie să ne câştige. Dacă însă primim numai lovituri de picior, nu e cu putinţă să se împiedece răcirea sentimentelor cultivate din bătrâni. Da nu din punct de vedere sentimental, ci chiar din punctul de vedere al politicii realiste este indicat să nu fie vătămate cele mai sfinte sentimente ale unui popor de trei milioane de suflete şi făcută de minciună credinţa lui în dinastie.

Cum voi putea însă cuteza, dacă proiectul lui Andrassy va primi sancţiunea prealabilă, să mă prezint de exemplu în Sălişte în faţa alor 56 mii ţărani şi să le spun:

Ţineţi cu tărie la credinţa voastră în împărat, el va deveni un Iosif al doilea şi va face mai mult pentru noi decât străbunica sa Maria Tereza!

Oamenii mar întrerupe şi după câţiva ani …”

Brosch: „Var numi trădător de neam, nui aşa?”

Eu: „Nu, ci mar alunga cu îmblăceiul, ca pe un agent plătit al Vienei. Căci nici un om cu gândire normală nu ar putea crede că un om dezinteresat, ar putea fi condus de sentimente atât de slugarnice încât să ceară fidelitate pentru un împărat care sa lăsat înduplecat săşi calce promisiunea dată poporului. Un socialist, kossuthist, ori un demagog, care va predica prin fraze acoperite iredentism, va găsi desigur urechi mai dispuse de ai da crezare. Deja astăzi am ajuns acolo încât elementele conducătoare din provincie, preoţi, învăţători, proprietari, după terminarea adunărilor poporale ne spun nouă deputaţilor:

Să puneţi la cale să i se trimită telegrame omagiale împăratului, înţelegem. E o tactică. Dar ce rost au aceste exagerate asigurări de devotament? A lăsat chiar destul să fim insultaţi timp de 60 de ani.

Doamne unde vom ajunge dacă se va continua în direcţia aceasta, în loc să ni se măsoare şi nouă cu aceiaşi măsură.”

Brosch: „Da domnule doctor eu recunosc tot cemi expuneţi dvoastră, precum vam spus. Concepţia mea e cu totul aceeaşi cu a dumneavoastră. Dumneavoastră vă este însă mai uşor căci priviţi lucrurile din punct de vedere curat politic. Dar eu trebuie să mă ocup şi cu afacerile militare. Nu demult am fost şi eu la manevre în Germania. Ei, dacă le vede omul pe toate acelea ca om de specialitate… Ce nu ar trebui reformat la noi şi câte nu ar trebui introduse…? Eu trebuie să mă ocup de chestiunile personale, de reformele tactice şi de 1000 de alte lucruri şi văd ce şi câte ar trebui făcute şi că nu se pot face…

Da, credeţimă că dacă stă omul pe gânduri şi nuşi păstrează idealismul, atunci întradevăr nu iar rămâne de fapt altceva de făcut decât să se spânzure de primul arbore.”

Eu: „Am avut intenţia să intervin pentru o audienţă la H., cred însă că în aceste împrejurări e mai bine să renunţ, după ce ori sancţiunea prealabilă îi este deja aprobată lui Andrassy până ce ar fi să primesc audienţa, ori dacă nu, după informaţiile ce aţi binevoit să mi le daţi domnule maior, ar rămâne intervenţia mea fără rezultat.”

Brosch: „Sunt de altă părere. Trebuie să cereţi audienţa, eu vă rog să o cereţi, căci e necesar ca H. să audă adevărul. Dacă îi spun eu tot ce miaţi expus, voi primi pur şi simplu un picior şi îmi pierd postul şi cariera. În formă deghizată, în aluzii, am făcuto adeseori. Dumneavoastră domnule doctor sunteţi un om liber, independent. Dumneavoastră nu var păsa prea mult dacă aţi cădea în dizgraţie pentru că faceţi un serviciu cauzei bune lămurindul pe H. conform adevărului asupra situaţiei politice.”

Eu: „Nu ştiu dacă pot cuteza să vorbesc cu H. atât de liber precum am făcuto cu dumneavoastră domnule maior.”

Brosch: „Desigur că puteţi, fireşte în limitele consideraţiei şi bunei cuviinţe obligatorii în ceea ce priveşte forma.”

Eu: „Este de la sine înţeles.”

Brosch: „Şi să o faceţi. Îmi scrieţi o scrisoare în stil oficial, aşa şi aşa…etc…”

Eu: „Am să o fac. Şi cam când credeţi că aş primi audienţa?”

Brosch: „Că veţi primio e cert, însă când, aceasta nu o pot şti. În tot cazul nu curând.”

Eu: „Atunci o să vă trimit scrisoarea fără amânare. Permiteţimi câteva întrebări. Opinia publică e împărţită cu privire la aprecierea capacităţii politice a Majestăţii Sale. Eu cred ca mulţi alţii, că Majestatea Sa e primul cap politic în Monarhie. De exemplu când a fost numit guvernul coaliţiei, am crezut cu toţii că aceasta ar fi fost o mare greşală politică. Toată lumea înjura, dar astăzi trebuie să recunoaştem că a fost o mişcare de şah înţeleaptă pe tărâm politic.”

Brosch: „Aceasta a fost inspirată împăratului de Kristoffy. Dumneavoastră aţi avea desigur dreptate dacă în continuare sar fi tras consecinţele. Dar precum vedeţi, de când cu numirea coaliţiei nu se mai cutează nimic în direcţia scopului propus. La tot pasul se şovăie şi se comit o mulţime de greşeli care fac ca opinia dumneavoastră să apară neîntemeiată. În chestiunea reformei electorale astăzi încă nimeni nu poate şti care va fi ultima hotărâre a împăratului.”

Eu: „Şi nu ar fi cu putinţă să fie înduplecat H. la o păşire hotărâtă?”

Brosch: „Ei de aţi şti domnule doctor ce mam chinuit. A fost o adevărată muncă de Sisif. Îl împing pe H. cu trudă în sus, însă tot mereu din nou lunecă iarăşi îndărăt…”

Iam spus apoi că am de gând să vorbesc cu Gessman, Lueger şi alţii, ceea ce el a aprobat comunicândumi că şi Gessman îşi dă silinţă săl înduplece pe H. la o păşire mai hotărâtă şi căi expune (lui Brosch) planul de acţiune.

Lam făcut atent asupra pericolului că azimâine se poate întâmpla ca să devină publică chestiunea relaţiei noastre cu H.. Guvernul unguresc pare a şti ceva şi cel puţin lui Kristoffy îi vor fi dat de urmă prin detectivi. Simptome sunt prin presa maghiară, de exemplu în „A NAP”. (De fapt convingerea mea era ca între Kristoffy, Lukacs, Khuen, Tisza, Andrassy, se muncea în bună înţelegere spre ajungere la acelaşi scop. Scopul era asigurarea prerogativelor clasei de gentri prin tragerea pe sfoară a lui Francisc Iosif şi Francisc Ferdinand.)

Eu: „Ce să facem dacă deodată sar denunţa relaţiile noastre?”

Brosch: „De la sine se înţelege că vom nega cu toţii, începând cu H.”

Eu: „Va să zică şi H.?”

Brosch: „Da, desigur faţă de toţi cu excepţia împăratului. Mia comunicat deja că în cazul acesta va lăsa să se dezmintă, însă că în acelaş timp se va prezenta la Majestatea sa şi va recunoaşte totul deschis. O săi spună: Da, am primit pe reprezentanţii naţionalităţilor, pentru că am ţinut că e de datoria mea să fac tot cemi permiteau puterile pentru ca dinastia să nu piardă şi aceste popoare. Am încercat să salvez ceea ce mai putea fi salvat.”

 

Conţinutul scrisorii de mai jos am fost rugat verbal de Brosch să o compun şi să io transmit lui Kristoffy. Kristoffy ceruse această „scrisoare” spre al convinge pe Lukacs  homo regius că are garanţia lui H. că va deveni urmaşul lui Burian.

În înţelesul acordului cu Kristoffy am redactat şi bătut la maşină în Olpret această scrisoare. Iam expediato lui Kristoffy la Badgastein unde se găsea şi Lukacs. Transmiterea din Viena prin poştă a făcuto dr. Sterie N. Ciurcu. Brosch a aprobat ulterior textul şi redactarea scrisorii.

Această scrisoare este substratul misteriosului „Iunipaktum” despre care a scris presa maghiară în aluzii şi la care sa referit cu cerbicie şi disperare Kristoffy când a fost numit contele Khuen Hedervary.

 

 EXCELENŢĂ,

Am onoarea să aduc la preţuita cunoştinţă a excelenţei voastre programul de acţiune care a obţinut aprobarea arhiducelui.

Deoarece se poate prevedea că în pofida stăruinţelor conducătorilor coaliţiei pare exclus ca la toamnă să se găsească o soluţie definitivă şi trainică a crizei, este indicat ca excelenţa voastră să sprijine acţiunea excelenţei sale Lukacs.

Dacă acţiunea lui homo regius izbuteşte, ceea ce e de dorit, e cu atât mai bine! Dacă însă stăruinţele acestuia din urmă ar rămâne fără rezultat cu toată voinţa devotată, va trebui ca excelenţa voastră să fie pregătită de a intra în acţiune şi de a lua firele soluţiei cu energie în mână.

Excelenţa voastră ca părinte al ideii are datoria istorică de a realiza reforma electorală şi de a consolida şi asigura prin aceasta viitorul ţării şi relaţia ei cu dinastia pe un fundament veşnic.

Spre a putea îndeplini aceste misiuni excelenţa voastră trebuie să ia în considerare două momente:

Asigurarea numirii excelenţei voastre;

Asigurarea certitudinii că actualul homo regius îşi va oferi sprijinul pentru acţiunea excelenţei voastre.

Aceste două momente sunt în nex cauzal!

Presupun că excelenţei voastre îi e cunoscut faptul că excelenţa sa Lukacs, în cazul eşuării misiunii sale, aspiră la obţinerea postului care va deveni mai curând ori mai târziu vacant de ministru comun de finanţe, precum şi faptul că la moştenirea baronului Burian aspiră între alţii Johann Zichy şi dr. Wekerle.

În aceste împrejurări ar fi indicat ca excelenţa voastră să încheie un pact amical cu excelenţa sa Lukacs pe următoarele baze fixe:

Dacă toate ostenelile excelenţei sale ca homo regius (care însă de sine înţeles trebuie continuate cu cea mai mare energie şi neclintită perseverenţă) nu ar izbuti, în acest caz excelenţa sa Lukacs (dacă de fapt reflectează la obţinerea postului de ministru comun de finanţe şi aspiră la sprijinul arhiducelui), bineînţeles după ce nu ar reuşi acţiunea sa de împăcare cu partidele coaliţioniste, sar prezenta mai întâi la arhiduce pentru a obţine asigurarea că numirea sa ca succesor al baronului Burian va fi promovată de arhiduce.

Simultan însă, comunicândui excelenţa sa Lukacs Majestăţii sale insuccesul misiunii de homo regius, va propune ca succesor al său pe excelenţa voastră, în care caz numirea excelenţei voastre poate fi considerată ca asigurată.

Pentru cazul că în acel moment portofoliul Ministerului Comun de Finanţe nu ar fi încă liber, ar trebui ca excelenţa sa Lukacs să se mulţumească cu un portofoliu în cabinetul pe care excelenţa voastră îl va constitui până la eliberarea postului rezervat pentru dânsul.

Acest plan de acţiune, respectiv de rezolvare a primit deplina aprobare a arhiducelui. Astfel rămâne numai ca excelenţa voastră să cadă de acord cu excelenţa sa Lukacs. Să sperăm că veţi izbuti.

Primiţi excelenţă …etc.

Viena, 16 iulie 1909

 

(N. a. Găsind întrun caiet note scrise de Vaida Voevod care se referă la această temă, multe dintre ele fiind tratate pe larg în prezenta lucrare, în cele ce urmează voi reproduce doar pe cele care nu au fost cuprinse.)

Cum mia relatat Brosch după cea de a treia audienţă a mea la Francisc Ferdinand, acesta sar fi exprimat: „Der Doctor Vaida ist ein sehr gescheiter Mann und ein Gentleman auf den man sich verlassen kann.” (Doctorul Vaida este un om foarte înţelept şi un om de onoare pe care te poţi baza, n.a.)

În audienţă îi dezvoltasem punctul de vedere: „Popoarele se ceartă între ele, căci e firesc ca să beneficieze fiecare din puterea statului. Dinastiei, respectiv monarhului, îi revine rolul să împartă cu dreptate părţile, ca unui părinte între copiii săi, care nu face deosebire şi e drept cu toţi. Această observaţie simplă şi firească la impresionat, căci era în conformitate cu firea lui autocrată şi cu evidenta lui intenţie ca să inaugureze o domnie personală.

Când întrun raport am scris ca maghiarii se pot câştiga pentru dinastie pe calea educaţiei prin şcoli, fiind ţăranul maghiar şi el ca toţi ţăranii, conservator, numai zăpăcit prin educaţia grandomană, şovinistă şi antidinastică, mia scris Brosch săl vizitez. Când am făcuto mia arătat acest pasaj din scrisoarea mea spunândumi că pentru asemenea cuvinte se poate ca să se supere Francisc Ferdinand pe mine şi astfel eu căzând în dizgraţie, să piardă românii simpatia lui. La care iam răspuns: „Dar ceea ce afirm eu e adevărat şi rezonabil. De ce violenţă când se poate aranja totul pe cale paşnică? Rezonul de stat e de partea mea. Pentru Dumnezeu, aşa e şeful dumneavoastră?” Brosch mia răspuns: „Eu vă avertizez pentru că nu aş vrea să se schimbe dispoziţia lui faţă de dumneavoastră şi faţă de români…”

 

 

CAPITOLUL V.7 VIZITA LUI FRANCISC FERDINAND LA SINAIA.

 

Iniţiativa pentru vizita arhiducelui Francisc Ferdinand şi a ducesei de Hohenberg la Sinaia, a fost sugerată parţial în mod direct, parţial indirect, de către Aurel C. Popovici. Ajungând chestiunea să fie oficial soluţionată, sa făcut din partea noastră, a celor grupaţi în jurul arhiducelui, tot posibilul pentru ca rezultatul întâlnirii perechii moştenitoare cu perechea regală română, să poată fi urmată de rezultate cât mai avantajoase pentru cauza românească.

Plecând Mihali la Sinaia a luat contact cu perechea regală şi cu Ion I. C. Brătianu. Brătianu dintre toţi şefii de partide înţelegea cel mai bine situaţia noastră, a celor de dincoace de munţi. Totuşi, reîntorcânduse Mihali la Budapesta, îmi comunică foarte deprimat că avusese o luptă grea cu Brătianu, când la rugat să facă totul ca H. să fie cât se poate de mulţumit. Brătianu şia exprimat nedumerirea că noi transilvănenii prea ne încredem în habsburgi, care totdeauna neau tras numai pe sfoară. Stăruind Mihali şi afirmând că Francisc Ferdinand e om drept, condus de idei mari, la întrebat că de unde ştie? (Pe atunci nu îi comunicasem lui Brătianu relaţiile mele şi ale lui Aurel C. Popovici. Ştia despre ele numai din zvonuri.) Mihali a răspuns că e informat din partea unor oameni de toată încrederea care nu se lasă conduşi de iluzii, ci judecă cu sânge rece problemele politice, oameni care au vorbit cu H. Nea numit pe Aurel C. Popovici, pe mine şi pe episcopul Radu. La rugat ca să facă tot posibilul spre al mulţumi pe H. (Urmează aproximativ 10 rânduri deteriorate, n.a.)

Brătianu la rugat pe Mihali săi trimită un „aide memoire” cu expunerea problemelor noastre cele mai urgente, pentru a putea fi pregătit la discuţia pe care o va avea cu Francisc Ferdinand.

Era în 4 iunie 1909, zi de vineri. A doua zi în 5, pleca din Budapesta la Bucureşti consulul României Derussi cu trenul de amiazi. Până la plecarea consulului eu trebuia să elaborez „aide memoire”ul. Toată dupăamiaza a trecut cu căutarea unui student român căruia săi pot dicta acest memoriu urgent. De dactilografă româncă la Budapesta nu putea fi vorba. Seara târziu în fine, sa prezentat studentul în drept Ionel Pop, nepot al lui Maniu şi aşezândune pe terasa cafenelei Gresham Veneţia, iam dictat până târziu după miezul nopţii, scriind dânsul în trei exemplare, un original şi două indigouri, cu ajutorul unei peniţe de sticlă, o dare de seamă asupra doleanţelor noastre de ordin principial, cât şi a celor de actualitate urgentă.

Originalul se găseşte la mine fiindcă unul din exemplarele cu indigo a fost mai citeţ, pe acesta la dus cu el consulul Derussi spre al preda primului ministru român. Ar ocupa prea mult loc să reproduc cele 11 pagini. Redau în continuare numai sfârşitul: „Este o nespusă naivitate politică, pe care însă durere, o găsim chiar şi la unii dintre bărbaţii de stat români, de cele mai largi orizonturi, părerea că în caz dacă românilor de dincoace de munţi li se va îndrepta soarta spre bine, ei vor uita că sunt români…” (Următoarele aproximativ 15 rânduri sunt distruse, n. a.)

Pe când zilele vizitei de la Sinaia abia se terminaseră, am primit de la Brosch o scrisoare adresată la Olpret. Acest om atât de precaut şi prevăzător, în momentul când ajunsese în atmosfera liberă de dincolo de munţi, şia pierdut în cel mai scurt timp instinctul de precauţiune de obicei atât de pronunţat în toate acţiunile lui. Îmi scria pe hârtia castelului Peleş, în 12 iulie 1909, următoarele:

„Sunt extrem de încântat de primirea de aici. Din ziarele bucureştene aflu că din partea populaţiei româneşti din Transilvania sa intenţionat săl salute pe Alteţea sa Imperială pe parcursul călătoriei sale, în gări. Din partea autorităţilor ungureşti însă sa făcut totul spre a împiedeca acest lucru, ba că în unele localităţi populaţia, care totuşi sa prezentat, a fost îndesată ca animalele în sălile de aşteptare, pentru ca nu cumva să li se audă glasul. Înaltul meu şef e revoltat din cauza aceasta şi ar fi foarte recunoscător dacă i sar putea pune la dispoziţie date autentice despre acest abuz al guvernanţilor, care se încumetă săşi permită să împiedece manifestaţii patriotice.

Deoarece în 16 l. c. îmi încep concediul de 7 săptămâni, vă rog să aveţi bunătatea de a trimite eventualele informaţii contelui Gallen cu referire la scrisoarea mea, dânsul le va transmite lui H.

Revenind la cele scrise anterior, ar fi foarte bine dacă aceste procedee guvernamentale ar fi stigmatizate în ziarele româneşti şi vieneze, întrun mod corespunzător; fără a se referi la modul cum sa pronunţat H. asupra acestei chestiuni. Ar trebui să se dea de înţeles că lui H. iar fi făcut desigur cea mai mare bucurie ca săi poată vedea pe bravii şi credincioşii săi români. Şi în popor trebuie exploatată în mod potrivit această atitudine a autorităţilor ungureşti. H. a primit aici o deputăţie a românilor (ardeleni, n.a.) cu toate că sa încercat să se împiedece această acţiune.

În general sunt de părere că această vizită, de care H. e foarte încântat, va avea consecinţe politice importante.

Dorinduvă….etc…Carl.”

Omul precaut care a iscălit ca de obicei cu pseudonimul Carl, spre aşi ascunde numele adevărat, însă conţinutul scrisorii îl trăda îndeajuns în cazul în care poşta ungurească nu ar fi păstrat secretul corespondenţei.

Întâlnindune după aceea în 15 iulie 1909, mia mai comunicat unele amănunte. Perechea moştenitoare AustroUngară a fost foarte impresionată de toate cele văzute şi trăite ca oaspeţi ai familiei regale române. Dragostea şi intimitatea cu care au fost primiţi, nu numai de perechea regală, dar şi de intelectuali şi popor, lea făcut cea mai adâncă impresie. „Mergeam (mia povestit dânsul) la mici excursii în jurul Sinaiei. În mijlocul unei poieni încântătoare, plină de flori de munte, deodată ne pomeneam înconjuraţi de o mulţime de băieţi şi fete, în costumele lor pitoreşti, care ieşind din tufişuri ne înconjurau şi cântau imnul casei de Habsburg, imnul imperial al habsburgilor ‘Gott erhalte’, şi de necrezut, îl cântau cu textul nemţesc original. Fel de fel de astfel de surprize au urmat, evident organizate din delicateţea reginei Carmen Sylva.

Pe şeful meu (a continuat Brosch), la scandalizat îndeosebi ţinuta presei maghiare. Deputăţiei ardelenilor lea spus mai multe decât sau publicat. Nui pasă că sau răspândit vorbele lui. Ia autorizat pe cei trei delegaţi (dr. G. Popovici, Ion Scurtu şi farmacistul Ion Teţu) să le spună transilvănenilor conversaţia. Doreşte ca în presa noastră românească să se scrie cât de mult despre mulţumirea resimţită în urma vizitei la Sinaia, că nutreşte simpatie pentru români şi e revoltat de comportarea maghiarilor. Chiar şi ştirile aduse de presa maghiară asupra opririi lui, între două trenuri, la Pesta, a vrut să le dezmintă, ca să nu aibă maghiarii nici măcar satisfacţia că stătuse la Pesta. De Brătianu a rămas Francisc Ferninand încântat, dar şi Brătianu a rămas încântat de şeful meu, încât ia declarat: ‘Dass er ein Untertan H.s sein wole, und dass er den einzigen Wunsch habe, Gelegenheit zu haben, zu beweisen dass er alles zu tuhn und zu vollstrecken bereit ist was H. vordert. ‘ (Că ar dori să fie prea plecatul supus a lui H. şi că nutreşte o singură dorinţă, aceea de a avea ocazia să dovedească că este dispus să facă şi să îndeplinească tot ce va pretinde H., n. a.) Şi el, Brosch, a vorbit cu Brătianu şi a rămas impresionat de acesta. Este un om de mare calibru politic, nespus de simpatic etc… Regele e un om de o extraordinară înţelepciune. Rezultatele politice ale vizitei în prezent încă nu pot fi evaluate. Vor fi însă extraordinare. Un lucru e cert, că dacă maghiarii ar cuteza să încerce un puci vreodată, ei vor fi zdrobiţi cu ajutorul României, aşa cum în 1849 am avut ajutorul rusesc. Aceasta dovedeşte şi ar dovedi mai eclatant, absoluta şi nemărginita încredere între Habsburgi şi între România, respectiv între Habsburgi, România şi dinastia ei. H. sa convins cât de mult ţin românii transilvăneni, dar şi cei din ţară, la dinastia de Habsburg.”

La toate acestea eu am făcut observaţia: „Logic ar fi fost ca maghiarii săşi scoată pălăriile când la primirea lui H. la Sinaia sar fi cântat imnul habsburgic, iar românii ardeleni să rămână nu numai cu pălăriile pe cap, dar să însceneze chiar mari demonstraţii iredentiste. Dar din potrivă, sa întâmplat chiar invers. Maghiarii protejaţi de 40 de ani, de Habsburgi, au rămas cu capetele acoperite, pe când cei persecutaţi prin politica împăratului în calitate de rege al Ungariei, şi leau descoperit. Acest lucru e dea dreptul un paradox. Dânsul, Brosch, ar putea pricepe din aceasta, cum o fac mulţi oameni, că noi românii suntem slugarnici. Adevărul însă e cu totul altul. Noi cei de dincoace de Carpaţi cât şi exilaţii noştri plecaţi în România, ori oamenii de stat ai României, despre toţi aceştia nu se poate susţine că ar proceda din slugărnicie.

Sunt două motive care neau condus şi ne conduc să susţinem politica tradiţională. Primul este firea românului care nu uită binefacerile. Habsburgilor, întradevăr avem să le mulţumim în trecut foarte mult. În al doilea rând este cântărirea la rece a relaţiilor politice europene, cât şi a forţelor reale de care dispunem.

Toată ţinuta românilor, din orice parte ar fi ei, cu ocazia vizitei de la Sinaia a dovedit că sunt oameni cu tact politic şi cu un înnăscut talent politic.”

Brosch mia mai spus că H. sa convins şi Brătianu ia spuso verde şi lui H. şi dânsului, că toată lumea în ţară are cele mai mari simpatii pentru Habsburgi şi pentru Austria, dar îi urăşte pe maghiari.

Pe Brosch, H. iniţial, nu a voit săl ducă cu sine la Sinaia. Supărat acesta şia oferit demisia. După aceea tot H. a fost bucuros că la luat, căci în tot momentul avea trebuinţă de el. La pus să depeşeze răspuns mitropolitului primat, sămi scrie mie şi altora, după ce se scandalizase de cele văzute în gara Braşov, felul ticălos cum a fost tratat publicul românesc.

Că toate au reuşit atât de perfect se datoreşte felului cum românii, de la vlădică la opincă, pricep să se încadreze în aceeaşi disciplină când prin instinct, simt că e un interes colectiv naţional în joc.

Aurel C. Popovici sosise de la Viena cu câteva zile înainte de vizita de la Sinaia şi a reuşit săi solidarizeze mobilizândui pe numeroşi români transilvăneni din toate straturile sociale, aflători în Bucureşti şi pe Valea Prahovei. Aceştia, adunaţi la Sinaia, au format de ambele părţi ale drumului de la gară până la castelul Peleş, un impozant cordon sărbătoresc, îmbrăcaţi de sărbătoare, cu steaguri şi fanfare şi ovaţionând fără încetare pe înalţii oaspeţi. Iar Francisc Ferdinand, cu toată opoziţia şi stăruinţele depuse de ministrul plenipotenţiar al AustroUngariei la Bucureşti, nu sa lăsat înduplecat să renunţe la primirea unei delegaţii venită spre al omagia din partea românilor transilvăneni emigraţi în România.

Eu, îndată ce am aflat traseul pe care avea săl parcurgă moştenitorul, am scris prietenilor din toate centrele principale, iar aceştia au mobilizat românii să se prezinte în gări.

Pentru a înţelege situaţia perechii moştenitoare austriece, trebuie să ne dăm seama de faptul că din cauza căsătoriei sale declarată morganatică, Francisc Ferdinand şi Sofia ducesă de Hohenberg suportau umiliri excepţionale. La festivităţi, mese, recepţii oficiale de la curte, dânsul ca primul om după împărat, conducea la masă pe prima doamnă de la curte, conform protocolului şi etichetei spaniole. În acelaşi timp dânsa urma ca cea din urmă, după cea mai mică în grad şi vârstă arhiducesă. La masa de gală era aceeaşi situaţie penibilă în ocuparea locurilor. Fireşte că sentimentul de a fi numai tolerată, o obseda în permanenţă pe ducesă, iar arhiducele ca om deosebit de sensibil, suferea o înzecită umilire în urma umilirii soţiei sale.

Din acest mediu îmbâcsit al ceremonialului intransigent vienez, pentru prima dată a scăpat perechea moştenitoare şi a avut parte la Sinaia de toate onorurile şi fasturile datorate viitorului monarh al unui mare imperiu şi soţiei sale, emancipată de senzaţia de a nu fi recunoscută şi cinstită ca „Ebenbürtig”. (De acelaşi rang, n. a.) Pe deasupra drăgălăşenia primitoare, sentimentul manifest fără de nici o reticenţă a dragostei din partea reginei, a atenţiei înţelepte din partea regelui şi de naturaleţea specifică românească cu care românii pricep totdeauna săşi încânte oaspeţii din străinătate, toate au contribuit ca să se sedimenteze în sufletele chinuite mulţumirea şi recunoştinţa neştearsă.

Ca urmare a vizitei la Sinaia, merită să fie reţinute câteva episoade. De câte ori mă concedia Francisc Ferdinand la sfârşitul unei audienţe, nu omitea să mă întrebe dacă în zilele viitoare nu cumva călătoresc la Bucureşti, adăugând: „Dacă veţi merge la Bucureşti vă rog săi transmiteţi domnului Brătianu salutările mele călduroase. Este un om foarte deştept,” şi făcând un gest omagial cu capul, continua: „şi în caz că îl vedeţi pe regele Carol, vă rog săi transmiteţi omagiile mele. El este cel mai înţelept monarh.”

De altă parte fiind la Bucureşti şi comunicândui unele lucruri de importanţă şi dândui informaţii lui Ion I. C. Brătianu, la sfârşitul expunerii mele am zis: „Domnule Brătianu, în urma relaţiilor mele cu cei din anturajul moştenitorului aş putea în anumite situaţii care se pot ivi, influenţa indirect, dar şi direct prin rapoartele mele şi conversaţii în audienţe, în sensul intereselor româneşti, combinaţiile politice ale viitorului monarh. Vă rog sămi arătaţi care este politica externă urmărită de România.” La aceasta Brătianu îmi răspunse: „Indiferent care e politica externă a României, dumneavoastră trebuie să urmăriţi un singur scop. Să întăriţi încrederea lui Francisc Ferdinand în dumneavoastră şi să nu pierdeţi bunele lui graţii.”

Eu: „Domnule prezident ştiu foarte bine că politica externă a României o face regele Carol. Ştiu că România e ataşată Triplei Alianţe. Cu toate acestea se pot ivi momente în care sar putea desfăşura o influenţare în sensul politicii româneşti şi a intereselor mari româneşti, a concepţiilor şi planurilor moştenitorului.”

Brătianu: „Domnule Vaida, indiferent de orice consideraţii, căutaţi să păstraţi bunele graţii ale lui Francisc Ferdinand, pentru cauza românească. Aceasta e mai corespunzător intereselor externe ale României.”

 

 

 CAPITOLUL V.8 1910 AUDIENŢĂ LA FRANCISC FERDINAND. DISCUŢII CU BROSCH.

 

Marţi seara în 21 noiembrie 1910 am plecat la Pesta. De miercuri până vineri seara am stat acolo, iar sâmbătă dimineaţa am sosit la Viena. La Pesta am discutat cu Mihali, Maniu şi Scurtu, despre reorganizarea ziarului Lupta. Scurtu era hotărât să vină ca director la Lupta, dar ulterior a revenit asupra hotărârii. Hodza îşi vedea de ziare şi de chestiunile alegătorilor. Lui Brosch îi scria numai când îl întreba de ceva.

„Pacea” (ungurilor, n. a.) cu slovacii o încurca ca intermediator fişpanul (comite, prefect, n. a.) Csiaplocits. „Pacea” se reducea de fapt doar la faptul că în câteva comitate persecutarea slovacilor a mai slăbit din intensitate.

Mihali ia făcut reproşuri lui Maniu pentru că nu a luat dintru început atitudine contra „Tinerilor oţeliţi”. Maniu a promis că se va declara curând.

În 25 noiembrie dimineaţa, sosind la Viena, iam comunicat lui Brosch că sunt la dispoziţia lui. Duminecă mia spus la telefon că îndată ce va afla data audienţei îmi va aduce la cunoştinţă. Luni am primit de la el o carte pneumatică, iar marţi înainte de amiazi o telegramă prin care mi se anunţa că H. mă va primi marţi 28 noiembrie la ora 4. Prin telefon mam înţeles cu Brosch să fiu la 4 fără un sfert la el ca să mă introducă la H. Sosind lam găsit deja gata de plecare. Am trecut prin grădina publică Belvedere, a deschis uşiţa din colţul din stânga şi ma condus la intrarea principală a castelului.

Se învăluia ziua cu noaptea. Candelabrele electrice ardeau deja. Blana şi cilindrul leam depus pe sofaua de lângă intrarea în salon, în sala mare. Lacheul merse înainte, Brosch cu mine după el. Am trecut prin sala mare şi prin sala a doua din stânga în care mă primise H. la alte ocazii. Lacheul a trecut mai departe şi curând se întoarse anunţând ca H. îşi cere scuze pentru întârziere, tocmai îşi face toaleta. Au trecut vreo 10 minute, timp în care Brosch mi sa plâns că este cuprins de apatie, aceasta după ce iarăşi trecuse printrun stadiu de disperare. Dorinţa lui cea mai fierbinte este să poată ajunge la un regiment, ca să fie om liber. Speră ca prin mai, cel mult noiembrie 1911, să scape de serviciul greu de aghiotant.

În Reichspost apăruse un articol contra ministrului de război Schoneich, pentru care, în contra lui Brosch a fost instituit un juriu de onoare. Acesta fiind ascultat, a declarat pe cuvânt de onoare că nu dânsul a scris articolul. Cu toate acestea împăratul crede ca articolul a fost scris de Brosch. H. sa purtat ca de obicei. Brosch la rugat săi permită ca la alte ocazii când va fi întrebat că cine a scris, ori că cine a pus la cale un lucru, să poată răspunde: „Întrebaţil pe H.” H. a refuzat însă să accepte rugămintea.

Eu am stăruit să nuşi piardă curajul deoarece H. desigur va trebui să ţină cont de dânsul atunci când va începe realizarea planurilor sale măreţe. Brosch însă cu resemnare îmi răspunse: „Nu, de ministru de război va găsi că sunt prea tânăr, parcă în Anglia nu au fost excluşi miniştrii de 30 de ani? De servitor sunt bun, ca să vă conduc pe dumneavoastră şi pe alţii la audienţe şi să preiau toate lucrurile grele, răspunzând în locul stăpânului meu. Aş fi bun şi când va deveni împărat dacă aş fi în stare să ascult orbeşte, să spânzur fără milă, fără a căuta dacă e cu dreptate. Dar când aş zice: „Omul acesta nu trebuie să fie spânzurat”, la moment aş fi demis cu dizgraţie. E deci mai bine să dispar în mulţimea necunoscuţilor şi să trăiesc şi eu ca om liber, pentru mine. Dumneavoastră vă e uşor, fiindcă nu sunteţi dependent de nimeni, daţi deci uşor sfaturi bune”.

Eu am apelat la sentimentul lui de datorie faţă de viitorul Monarhiei etc… El, ca de altă dată, mia răspuns că lui H. îi plac oamenii care ascultă, nu care discută. Apoi ma rugat să stăruiesc la H. asupra faptului că el, H., e cel mai temut om în ochii ungurilor, că Tisza de frica lui a oferit totul în delegaţii etc…, săi mai spun verde şi lui H. tot ce îi povestisem lui Brosch. Căci H. îşi ia avânturi mari, dar nu are curaj destul spre a rămâne consecvent până la sfârşit. Va fi bine săl încurajăm.

Lacheul anunţă sosirea lui H.

Brosch trecu în încăperea alăturată. Mi sa părut că aud şi glas de femeie pe lângă cele două voci bărbăteşti în sala vecină. Priveam prin fereastră grădina publică acoperită pe alocuri cu zăpadă. În gând am recapitulat încă o dată cele ce aveam să i le spun lui H. După câteva minute Brosch reapăru poftindumă să intru.

 1. era cam în mijlocul sălii. Nu apucasem bine nici sămi termin reverenţioasami salutare, când dânsul venind în felul său vioi spre mine, îmi întinse mâna şi cu deosebită căldură mă conduse spre fotoliul din stânga divanului zicând: „Vă mulţumesc mult că aţi venit, doream de mult să vă revăd etc..”

Eu aşezândumă iam mulţumit pentru graţia arătată primindumă în audienţă şi deschizând numaidecât vorba despre tratativele dintre Tisza şi Khuen şi dintre Tisza şi dr. Mihu, care mau făcut să solicit această audienţă. H. mă întrerupse înainte de ami termina vorba spunând că e cu toate la curent. „Din rapoartele dumneavoastră atât de interesante şi de spirituale cunosc totul. Totul e o comedie veche. Maghiarii voiesc să tragă pe sfoară pe români şi pe ceilalţi nemaghiari, aceasta pentru că au observat că dânsul H., e împotriva politicii de maghiarizare. ‘Tisza ist hinterlistiger als ein Teufel’ (Tisza e mai perfid ca dracu, n. a.), ar voi să angajeze şi pe nemaghiari alături de el în politica lui antidinastică.”

Pe această temă sa exprimat cu cele mai necruţătoare epitete caracterizând astfel oligarhia maghiară. Când a făcut o mică pauză am intervenit, fiind însă deseori întrerupt de apropourile sale. Am expus problema cum contele Khuen Hedervary la stăruinţele lui H., a intrat la timpul său în tratative cu noi, aceasta înainte de alegeri, cu intenţia de a ne trage pe sfoară voind să ne ofere 8 cercuri electorale pentru candidaţii desemnaţi de noi şi suma de o jumătate de milion în scopuri electorale. Dacă am fi primit propunerea ne blamam în toate direcţiile. Iar un asemenea pact desigur nu ar fi fost respectat de guvern.

H.: „În Khuen nu am avut niciodată prea multă încredere. Am avut un sentiment, o bănuială obscură, că nu este cinstit, cu toate că mereu îşi afirma sentimentele prodinastice. Nu eu iam propus numirea şi nu am putut să împiedic această numire.”

Eu: „Tisza nu a voit să aibă dea face cu partidul nostru ca un factor politic ci cu adversari care au capitulat. De aceea nea strivit în alegeri, ca trecând peste noi să nu negocieze cu egali, ci să ne dicteze pacea ca la învinşi, să dea graţie nu să facă pact. Partidul şi comitetul nostru au fost ignoraţi şi sau început negocieri de pace cu dr. Mihu. Dr. Mihu este un om foarte corect, un gentilom etc, dar suferă de naivitatea credinţei că sar putea efectiv face pace între maghiari şi români. Doar redactorul şef al ziarului ‘Pester Lloyd’ ia spus lui Maniu că acum nu se va face pace, aceasta din cauză că H. o doreşte şi nici un guvern al Ungariei nu se va expune să facă pace cu noi cât timp opinia publică maghiară nutreşte credinţa că pacea sar face din ordinul Vienei şi mai cu seamă din ordinul moştenitorului tronului.”

 1. întrerupândumă: „Ştiu cum au obiceiul să însceneze domnii, cunosc această tactică. Nu demult au făcut croaţii o prostie. Atunci am chemat pe unul din acei domni la mine şi acesta mia spus: Noi credeam că a fost dorinţa Alţii Voastre Imperiale. Fireşte că dorinţa mea fusese chiar contrară. Aşa se procedează şi cu dumneavoastră. Pentru a vă îndupleca să faceţi pace vi se spune că e dorinţa mea.”

Eu: „Pentru noi e foarte grea situaţia, am sperat că Zichy va fi mai bun, dar el continuă pe calea lui Apponyi, ba a început să aplice cu forţa legea azilelor de copii, ceea ce nici Berzeviczy şi nici Apponyi nu au făcut.”

H.: „Da mam înşelat în Zichy şi el e un şovinist ca ceilalţi.”

Eu: „Tisza a pus chestiunea faţă de dr. Mihu aşa, ca dacă se va încheia pacea, pactul cu noi va fi sancţionat de Majestatea sa întrun consiliu de coroană. Sa lansat prin foruri româneşti ştirea că Majestatea sa doreşte pacea. Oamenii dezorientaţi dau uşor crezare oricărui zvon. Astfel se poate ivi o situaţie în care, spre a nu fi înşelaţi de maghiari, respectiv de Tisza, să ne impună tactica ca noi Maniu, Vlad, eu şi ceilalţi oameni dinastici dintre conducători, să fim siliţi să ne punem în fruntea acţiunii de pace. Tactica noastră însă este aceea care permite o ruptură în momentul potrivit a acelei păci sterpe cu maghiarii, spre a ne putea pune cu tot poporul la dispoziţia coroanei.” Iam arătat că pentru noi este de interes vital să rămânem dinastici căci: „Pe când maghiarii şi oligarhia lor şi cea mai mică concesie pe care near faceo, ar trebui să o rupă din privilegiile lor, pe când dinastia ca şeful de drept al unei familii, fără a le face nedreptate maghiarilor, nu lear lua decât ceea ce pe nedrept şiau însuşit din partea ce ni se cuvine nouă. Din cauza aceasta salvarea nu ne poate veni de la maghiari, ci numai de la dinastie.”

H.: „Eu am planurile mele pentru viitor. Mai curând sau mai târziu va sosi momentul pe care aş dori ca providenţa săl amâne cât de mult, când din graţia lui Dumnezeu voi fi chemat să conduc destinele Monarhiei. Vreau să am o monarhie şi o armată puternică. Tot ce li se cuvine maghiarilor cu bună dreptate, să aibă, dar ca ei să domine dinastia şi toate popoarele monarhiei, precum vor ei, aceasta nu pot admite. Vreau să le fiu tuturor popoarelor mele un părinte. Nu voi tolera ca nemaghiarii să fie trataţi ca animalele sălbatice. Românii sunt împuşcaţi ca animalele răpitoare în peşteri. Românii sunt îndeosebi aproape de inima mea pentru că ei sunt un popor brav şi dinastic. Ei totdeauna au ţinut cu credinţă la dinastie.”

Eu: „Maghiarii ne împilează şi încearcă să clatine fidelitatea poporului nostru în dinastie, motivând starea în care ne găsim cu citatul Der Dank vom Hause Österreich.”

H.: „În planurile mele am contat totdeauna pe români ca pe trupa care să mă apere contra atacurilor din spate. Sper că nu mă vor înşela, că nu vor face cauză comună cu maghiarii.”

Eu: „Alteţea voastră Imperială poate fi sigură că românii vor sta totdeauna de partea împăratului. O pace cinstită, sau o pace sinceră, între maghiari şi între noi, e cu desăvârşire exclusă. Nu cred ca pacea necinstită pe care Tisza şi Khuen ar voi să o stabilească cu noi va reuşi. Pentru a putea însă să acţionăm nestânjeniţi îmi permit să vă cer aprobarea, aceasta în cazul când spre a nu fi înşelaţi, ar trebui să ne punem în fruntea acţiunii de pace. Pentru acest caz îi garantez Alteţii voastre Imperiale că la primul semn pe care nil va face, vom provoca de azi pe mâine un ‘casus belli’ şi ne vom întoarce în contra maghiarilor. În război este permisă orice tactică strategică care duce la rezultatul dorit. În contra maghiarilor nu vom izbuti niciodată dacă nu întrebuinţăm aceleaşi mijloace de luptă pe care le aplică ei contra noastră.”

H.: „Bine, dacă dumneavoastră îmi garantaţi pentru români şi am faţă de dumneavoastră toată încrederea, nu am nimic în contra, încheiaţi pace. Dumneavoastră şi cei trei patru camarazi, Maniu, Vlad şi ceilalţi domni vă veţi îngriji ca să nu sufăr o dezamăgire. Vam mai spus că am planurile mele pentru viitor privitoare la români. Nu vă pot spune acuma planurile mele, pentru că sunt silit să le tăinuiesc. Atâta însă vă pot comunica, dar strict secret, că îmi fac pregătirile. Maghiarii vor trebui să recunoască prerogativele dinastiei. Dacă nu se vor cuminţi, au să fie siliţi prin forţă. Şi de aceea contez pe români care totdeauna au fost bravi.”

Eu: „Alteţea voastră Imperială binevoiască a mă crede că ar fi un lucru uşor de ai câştiga pe maghiari pe cale strict constituţională. Ultimele alegeri au dovedit că în Ungaria fiecare guvern poate să obţină majoritatea. Este un lucru uşor de a compune o cameră care să execute fiecare ordin al Alteţei voastre, chiar şi dacă Alteţea voastră ar cere să se dizolve şi să intre întrun parlament central în Viena. În Ungaria împăratul poate realiza orice. Totul depinde numai cum este înscenată problema.” H. mă întrerupea din când în când cu câte un cuvânt de aprobare, freilich, so ist es (desigur, aşa este, n. a.) şi dădea aprobator din cap. „În ce măsură le impune maghiarilor un bărbat cu prestanţă a dovedito Tisza la ultimele delegaţii. Alteţea voastră Imperială dacă îmi este permisă comparaţia, abia a luat poziţia militară de atenţie, fără a fi zăngănit măcar cu sabia şi a devenit cea mai mare putere în Monarhie. Contele Tisza ca urmare încearcă acuma să câştige dinastia de partea sa votând orice i se cere, aceasta pentru ca coroana să capete încredere şi să le dea maghiarilor mână liberă. Acţionează aşa spre a se întări în aşa măsură ca să poată obţine în etape ceea ce astăzi coroana nu lear permite. Pentru cazul schimbării la tron Tisza îşi face pregătirile pentru a putea obţine la timpul său acordul Alteţii voastre Imperiale. Dacă însă nu va fi cu putinţă pe cale paşnică, va înscena contra Alteţii voastre Imperiale ‘Rezistenţa naţionala’. Pentru această eventualitate îi trebuie pacea cu noi. Pe de o parte ne ademeneşte cu pacea, pe cealaltă brutalizează poporul nostru cu jandarmii, aceasta este tactica lui faţă de noi.”

H.: „Pe Tisza şi pe ceilalţi îi cunosc demult până în fundul sufletului. Sunt pe deplin lămurit ce intenţionează aceşti oameni. A fost exact acelaşi joc când banda aceea coaliţia a voit să rămână la putere. O, îi cunosc pe maghiari, sunt ca italienii. Italienii sunt oameni bravi, dar câteodată le sare ţandăra, fac iredentism. Atunci trebuie să li se aplice o pedeapsă şi devin din nou cetăţeni cuminţi. Aşa va trebui procedat şi cu maghiarii. Comportarea lor faţă de români, slovaci, germani şi ceilalţi nemaghiari, e revoltătoare. Vă rog să informaţi cât mai mult presa din străinătate.”

Eu: „Facem tot ce putem Alteţe şi dr. Funder în Reichspost publică zilnic informaţii asupra ilegalităţilor maghiare.”

H.: „Ştiu, e foarte bine. Trebuie să li se facă dreptate tuturor celorlalte popoare astfel, ca să nu aibă maghiarii totul iar ceilalţi nimica.”

Eu: „Maghiarii procedează ca un copil răsfăţat care toate bunătăţile le ia pentru sine, nelăsând fraţilor nimica, cu motivaţia că în numele egalei îndreptăţiri totul e al nostru, al tuturora, dar ei îşi iau totul pentru că sunt mai obraznici.”

H.: „Aşa e, şi ar dori să poruncească şi coroanei. Iubesc toate popoarele, dar pe români îi am îndeosebi la inimă. Am faţă de ei şi faţă de fidelitatea lor cea mai mare încredere, de aceea sunt sigur că şi în viitor mă voi putea baza pe ei. Numai să nu fie seduşi prin ademeniri.”

Eu: „Pentru generaţia actuală Alteţă Imperială pot garanta. Mai trăiesc încă tradiţiile vechi, împărăteşti. Este adevărat că maghiarii reamintesc opiniei publice întruna faptul că românii, cu toate că în anul 1848 au jertfit 40000 de oameni în interesul cauzei împăratului, au avut parte numai de aşa numitul ‘Dank vom Hause Österreich’. La noi însă tradiţiile se păstrează, la descendenţii foştilor grăniceri mai trăieşte vechiul spirit de credinţă în împărat. Viitoarea generaţie însă este educată, începând cu grădiniţa de copii şi până la universitate, în spirit patriotic maghiar. Copii de 34 ani învaţă deja imnul lui Kossuth în locul imnului imperial. Pe timpul când eram eu în şcoala primară se cânta imnul împărătesc. Tinerimea noastră nu poate frecventa şcolile superioare din Viena sau din străinătate pentru că o diplomă dobândită în afara Ungariei nu este recunoscută. Ştiu din propria mea experienţă ce va să zică a fi studiat la Viena. De câte ori sosesc la Viena sunt cuprins de emoţie, parcă aş sosi în adevărata mea patrie. Acela care a studiat însă numai în Ungaria se maghiarizează în privinţa concepţiei sale de viaţă şi în felul său de a fi. Întregul sistem şcolar ar trebui să fie reformat. Imnul maghiar ar trebui eliminat şi reintrodus imnul împărătesc. Ţăranul trebuie astfel educat ca să nu devină un votant inconştient al partidului 48ist (maghiar, n. a.).”

H.: „Îmi daţi informaţii preţioase cu privire la problemele şcolare. Şcoala în adevăr e lucrul cel mai important. Vă rog ca în rapoartele dumneavoastră să îmi atrageţi atenţia cât mai des asupra problemelor şcolare.”

Eu: „Anarhia ideilor care se răspândeşte tot mai mult în întreaga Europă, stăpâneşte şi tinerimea maghiară. Cum ideile sunt contagioase, va fi influenţată şi studenţimea noastră universitară de aceste idei. Avem o situaţie foarte grea pentru că trebuie să avertizăm întruna studenţimea noastră spunândule că sunt reprezentanţii unor popoare de ţărani. Din Bruck şi până la Orşova, maghiari, slovaci, germani, români şi celelalte etnii, popoare de ţărani. (Dânsul aproba întruna Fireşte, aşa este.) La ţărani însă nu se obţin rezultate bune propovăduind cultul lui Ferrer şi ateismul. Alteţea voastră Imperială a văzut în ce măsură au degenerat lucrurile în Ungaria. Asociaţia Regnicolară a învăţătorilor din învăţământul de stat pretinde abolirea instrucţiei religioase. Avem un mare noroc că poporul nostru dispune de cel mai bun pedagog al maselor pe care un popor poate să-l aibă. (H. se uită cu atenţiune întrebător la mine.) Vreau să zic pe Aurel C. Popovici. (H. aprobă cu multă căldură şi vioiciune în glas Da acesta e un bărbat adevărat!) Popovici a deschis lupta cu cea mai mare energie în contra socialismului şi liberalismului. Dânsul a publicat deja două cărţi voluminoase pe această temă şi cu toate că e combătut cu violenţă, se poate prevedea că ideile lui vor fi învingătoare.”

Iam spus apoi cum Casiu Maniu, fratele lui Iuliu, a cerut graţiere cu ocazia jubileului de 60 de ani a Majestăţii sale, dar nefiind recomandat din partea guvernului, e silit să stea şi mai departe în temniţa de stat din Vatz şi totul fiindcă scrisese un articol politic. H. era la curent cu problema din rapoartele mele şi a accentuat cât sunt de mici la suflet oamenii politici maghiari, aplicând astfel de şicane. Lam rugat pe H. ca printro vorbă ori faptă, săşi demonstreze în public simpatia pentru noi, ca astfel deprimarea apatică ce ne demoralizează să dispară ca prin farmec. Dânsul a răspuns că apreciază pe deplin necesitatea unei astfel de acţiuni, dar cum să o facă? Dacă o va face, ziarele maghiare imediat îl vor ataca şi va avea neplăceri cu Majestatea sa. Astfel cauza noastră nu va fi ajutată, iar Khuen va alerga la Împărat informândul tendenţios. Ma întrebat dacă nui pot face o propunere cum sar putea îndeplini din partea lui cererea mea. Eu am declarat că nu ştiu. H. stătea îngândurat iar eu atunci iam cerut voie să discut această problemă cu Maniu. Iam spus că poate prin împăratul Wilhelm, aliatul şi prietenul Majestăţii sale şi a lui H., sar putea face ceva în favoarea noastră. Dacă Wilhelm al IIlea iar spune numai atât Majestăţii sale, că a ajuns un scandal european felul cum sunt trataţi nemaghiarii în Ungaria, desigur Majestatea sa ar face ceva în favoarea noastră. H. a stat şi a chibzuit şi mia răspuns: „Mă voi gândi asupra formei în care iaş putea comunica împăratului Wilhelm această idee. Ca să se obţină un rezultat trebuie să găsesc forma potrivită…”

La sfârşitul audienţei H. aduse din nou vorba asupra împăcării noastre cu maghiarii, asigurândumă că deoarece are cea mai mare încredere în mine şi eu lam convins că va fi bine din punct de vedere tactic să facem eventual o pace fictivă, dânsul îşi dă învoirea. Eu la rândul meu lam asigurat din nou că nu cred în realizarea păcii, că îl voi ţine la curent, adică îl voi informa prin referatele mele despre fiecare fază a acţiunii de pace şi nu vom întreprinde nimic definitiv fără o aprobare prealabilă din partea lui. Ridicânduse, mam sculat şi eu mulţumindui pentru graţioasai bunăvoinţă ce mia arătat. H. se opri în mijlocul sălii şi zise: „Acuma nu pot face încă nimic. Va veni însă timpul când o să vă dovedesc că vă sunt foarte recunoscător.” Ma petrecut apoi până la uşă şi dândumi mâna ma concediat, repetând din nou că îi trimite omagii regelui Carol I şi salutări domnului Brătianu.

Brosch aştepta în cealaltă sală. Trecând pe lângă mine spre şeful său mia şoptit: „Va să zică ne revedem mâine la ora 10 şi jumătate.”

Am ieşit trecând prin sala mare. În antreu lacheul a venit încet, plictisit, sămi ajute la îmbrăcatul blănii. Eram însă deja gata. Am ieşit pe poarta principală în Heugasse şi urcând în tramvai am mers la Arcaden unde am găsit pe dr. Carcu, cântăreţul Marcus, tânărul Eugen Bianu şi pe Chimon Loghi.

Bianu voia sămi ia un interviu pentru Tribuna asupra acţiunii lui dr. Mihu. Lam refuzat, dar spre informarea lui iam spus doar că dr. Mihu pare deziluzionat.

 1. b. Audienţa aceasta, a patra, a durat 55 de minute. La început H. a vorbit foarte mult criticând tactica maghiară îndreptată contra dinastiei şi a nemaghiarilor. A revenit şi mai târziu asupra acestei teme exprimânduse despre oligarhia maghiară cu cuvinte lipsite de orice consideraţie.

Ţin de important să mai adaug că vorbind de dinasticismul generaţiei de astăzi, iam spus că cea mai puternică garanţie a perseverării noastre în direcţia politicii tradiţionale, este că nu numai noi transilvănenii, dar şi şefii politici din Ţară şi regele Carol, sunt oameni politici mai reali decât maghiarii căci au recunoscut că numai o monarhie habsburgică puternică asigură existenţa neamului românesc. „În privinţa aceasta există la toţi factorii competenţi, dincoace şi dincolo, o singură părere.” H. ma întrerupt cu vioiciune zicând: „Adevărat. Aşa este. Şi eu mam convins de aceasta când am fost în România.” Şi a adăugat că românii sunt cu mult mai înţelepţi (d.p.d.v. politic) decât maghiarii.

Urmează o parte din text distrusă. Totuşi se poate înţelege că Vaida a luat contact cu dr. Funder şi cu şefi ai partidului creştin social cu care a ajuns, se pare, la o înţelegere. Se mai poate descifra că la data convenită, la ora 10 şi jumătate a fost la Brosch. Urmează o filă parţial distrusă şi una lipsă. În acestea probabil este redat începutul acelei discuţii între Vaida Voevod şi Brosch. În cele ce urmează redau finalul discuţiei.

Eu: ”…popoarele nemaghiare şi ce… precum şi toată străinătatea e de convingerea că Majestatea… introducerea dreptului electoral în Ungaria…. Acum vă rog să vă imaginaţi ce enorm sar amplifica idea dinastică în Ungaria dacă Majestatea sa ar satisface aşteptările poporului. Pe de altă parte vă rog să cântăriţi ce dezamăgire sar provoca prin acordarea sancţiunii prealabile pentru proiectul lui Andrassy. E adevărat că neokossuthismul lui Francisc Kossuth e cu totul compromis, însă vechea idee mai există şi e puternică şi astăzi. Dacă straturi largi ale poporului ar fi excluse de la dreptul electoral, aceasta prin introducerea votului plural şi prin sistemul monstruos al alegătorilor de drept străbun, aceasta ar fi doar în profitul kossuthismului şi socialismului maghiar. Nemaghiarii ar ajunge întro situaţie şi mai grea ca cea de azi.

De 60 de ani susţinem bazele aşa numitei politici tradiţionale dinastice. Acum a venit promisiunea Majestăţii sale că dânsul, în fine, ne va face şi nouă dreptate prin introducerea sufragiului universal…” În continuare lipseşte altă porţiune din text.

Brosch mia mai spus că H. a însărcinat pe un jurist foarte competent din Austria să elaboreze un plan de acţiune. Acel jurist e un temeinic cunoscător al dreptului public unguresc şi a stărilor din Ungaria. Numele nu îi este permis să mil spună, căci şi ceea ce mia spus până acum sunt comunicări care necesită cea mai mare discreţie. La observaţia mea că pentru ai atrage atenţia acelui jurist asupra inponderabilităţilor din stările specifice ungureşti, ar fi bine ca cineva dintre noi să primească de la H. autorizarea de a discuta cu el, Brosch mia răspuns că ar fi bine ca eu să elaborez un plan de acţiune, plan care va fi predat juristului respectiv. Acesta e destul de priceput ca din simple noţiuni esenţiale să scoată tot cei trebuie. (Ulterior am aflat că era vorba de profesorul Turba.)

Referitor la venirea ducesei de Hohenberg în Ungaria, spre a inaugura ca patroană un azil de copii, mia spus că lucrul nu este încă sigur. Hotărât a accentuat că H. e stăpân în casa sa şi că ducesa nul poate influenţa. Deci strădaniile lui Zichy linguşinduse pe lângă dânsa spre ai intra în graţii, ar fi zadarnice. (În acel moment Zichy era ministrul cultelor şi instrucţiei publice.)

Din acest subcapitol lipsesc în continuare 4 pagini.

 

 

CAPITOLUL V.9 1912. PROBLEMA HAJDUDOROGH. AUDIENŢĂ LA CAROL I

 

Asupra noastră plana grija instituirii diecezei grecocatolice maghiare de Hajdudorogh. Eu a trebuit să elaborez în total vreo şase diferite memorii în chestiunea aceasta. Pentru Francisc Ferdinand am făcut două, am trimis la Bucureşti unul la îndemnul lui N. Filipescu, pentru vărul său monseniorul Ghica care trecea de „persona gratissima” la Vatican, altele leam trimis: mitropolitului grecocatolic rutean Todorovici, lui pater Fischer S. I. şi ultimul provincialului ordinului iezuit din Austria.

În cele de mai jos voi schiţa pe baza însemnărilor mele de atunci, chestiunea Hajdudorogh.

Francisc Ferdinand a trimis memoriile mele la Roma şi a intervenit prin favoritul său contele pater benedictin August Gallen direct la Vatican. Între timp eu mam prezentat la cardinalul principe de Viena Piphl. Iam expus greşeala imensă pe care e pe cale să o comită papalitatea ca urmare a stăruinţelor cardinalului secretar de stat Merry del Val, cedând guvernului maghiar comune româneşti pentru a fi pe calea bisericii maghiarizate. Fireşte că cedând Vaticanul, se plănuia ca o a doua etapă crearea unei dieceze grecoortodoxe maghiare la graniţa etnică a românismului. În aceste împrejurări, dacă nici Roma nu înţelege motivele reale şi se pretează ca autoritatea papală să fie utilizată ca instrument de maghiarizare, desigur că în sânul românilor se vor naşte curente care vor pleda pentru trecerea grecocatolicilor la biserica orientală. Piphl a rămas surprins şi a început sămi argumenteze cu obişnuitele consideraţii dogmatice, bisericeşti.

La aceasta eu, ca să subliniez mai mult pericolul, iam spus: „La noi românii idea naţională şi interesele acestei idei, primează faţă de consideraţiile confesionale. Eu însumi, când am fost în pericol ca să fim contopiţi în autonomia bisericii romanocatolice, am scris un articol în care am arătat că în conformitate cu actul unirii, noi (grecocatolicii, n.a.) avem dreptul la autonomie confesională independentă de biserica romanocatolică, iar dacă Roma nu ne respectă acest drept, va trebui să trecem cu toţii la biserica ortodoxă.” Adânc impresionat moşul Piphl exclamă: „Um Gottes Willen dass ist ja eine Totsünde!” (Pentru numele lui Dumnezeu astai un păcat de moarte! n. a.) Văzând eu că am mers prea departe, iam spus: „Da desigur, e un păcat de moarte, dar sunt şi eu tânăr şi considerând scopul pe care îl aveam înaintea ochilor, cred că voi găsi iertare.”

Primind de la canonicul dr. Vasile Suciu o invitaţie să particip la conferinţa mixtă care urma să se ţină la Blaj, vineri în 16 februarie 1912 am plecat la ora două. La Maniu în casă neam sfătuit, badea Gheorghe Mihali, HossuLongin, Coriolan Pop, Maniu şi cu mine. Maniu a fost însărcinat să redacteze declaraţia pe care badea Gheorghe a făcuto apoi a doua zi în numele mirenilor uniţi. Badea Gheorghe era foarte revoltat şi era hotărât să declare că după ce Roma vrea să ne scoată „din vechile noastre aşezăminte” şi noi vom trage consecinţele (în sensul că vom lua contamăsurile noastre, n. a.)

Eu mă întâlnisem la Pesta cu episcopul Radu şi cu canonicul Suţiu şi eram informat de către ei. Înţelesesem din conversaţia avută cu uditorele Rossi că prin ameninţări nu putem ajunge la nici un rezultat. A începe o mişcare de trecere (la ortodoxism, n. a.) nu ar fi avut însă nici un rost pentru că şi chestiunea înfiinţării diecezei grecoorientale maghiare era deja pregătită, dar mai cu seamă din alte considerente.

Aici trebuie să intercalez o discuţie care a avut loc la şedinţa Comitetului (Partidului Naţional Român, n.a.) la Arad, în prealabil, unde dr. Vasile Lucaciu a făcut propunerea să începem o vastă propagandă de trecere la biserica ortodoxă în cazul că nam izbuti să împiedecăm primejdia înfăptuirii diecezei ungureşti de Hajdudorogh. Eram amestecaţi membri ortodocşi şi uniţi. Luând cuvântul Vasile Goldiş a ţinut un întreg expozeu care a culminat cu argumentele că, luând în consideraţie faptul de obşte cunoscut că Francisc Ferdinand e un catolic practicant şi că are simpatii pentru români, ar fi o mare greşeală săl indispunem prin această mişcare de abandonare a vechii noastre confesiuni. După ce toţi membrii ortodocşi prezenţi au acceptat punctul de vedere a lui Goldiş, în unanimitate sa amânat luarea unei hotărâri şi părintele Lucaciu a acceptat şi el acest punct de vedere. La consfătuire eu am tăcut, bineînţeles ştiind că Goldiş aflase via CristeaMihu, despre simpatiile lui Francisc Ferdinand faţă de noi.

Dezbaterile purtate la Arad leam discutat şi la Blaj în casa lui Maniu. Mai mult de câteva mii de suflete nu puteam avea nădejde să treacă la ortodoxie. Chiar comunele ameninţate de a fi încorporate la Hajdudorogh nu ar putea fi înduplecate să treacă integral. Astfel ar trece mai cu seama surtucarii (fruntaşii) şi în loc săi întărim pe cei ameninţaţi de maghiarizare, slăbind contingentul elementului conducător românesc din acele părţi expuse, iam slăbi în rezistenţa lor contra deznaţionalizării chiar pe românii care dau zilnic lupta cu maghiarii care în mare parte sunt calvini, lipsindui de conducători.

Sâmbătă în 17 februarie la ora 10 a avut loc conferinţa primului „sinod mixt” în sala de la etajul I al reşedinţei mitropolitane. Mitropolitul dr. Victor Mihali de Apşa a făcut un excelent expozeu asupra situaţiei. A arătat cum provincia mitropolitană de Alba Iulia şi Făgăraş a fost instituită de Majestatea sa Francisc Iosif drept recunoştinţă pentru virtuţile şi credinţa românilor din anii 18481849. A analizat cum apoi sau schimbat vremurile şi oamenii. Acum grecocatolicii maghiari în memorandul lor înaintat la Roma accentuează că această provincie mitropolitană a fost dăruită duşmanilor naţiunii alcătuitoare şi susţinătoare de stat, drept recunoştinţă pentru că aceştia sau ridicat împotriva naţiunii.

A vorbit apoi episcopul Radu, badea Gheorghe, episcopul Hossu, prepozitul Georgiu, canonicul Boroş, canonicul dr. Suciu şi mai mulţi protopopi. Toţi au fost foarte amărâţi şi din cuvintele lor se reoglindea o revoltă profundă. Numai protopopul Careilor a fost mai mălăieţ spunând că ar fi mai bine să scăpăm de comunele rutene din dieceza Oradiei. Era verosimil ca acest episod să fi fost pus la cale de episcopul Radu.

Protopopul Suta din părţile ungurene şi protopopul Câmpean din secuime au declarat verde că papa multe poate să poruncească şi să hotărască pe socoteala noastră, dar noi voim să rămânem şi nu ne vom supune la porunci care atentează la existenţa noastră naţională. Cam aşa, dar pe temă inversă, va fi fost dispoziţia sufletească a membrilor soborului prezidat de Atanasie, ori de iezuitul Barany. Cum atunci bieţii protopopi reprezentând un popor chinuit până la sânge, a hotărât trecerea la unire, astfel acum ar fi fost de ajuns ca mitropolitul să zică: „Trecem la ortodoxism!” ca toţi cei prezenţi să primească cu însufleţire. Dar Atanasie pe acele vremuri avea ce câştiga pentru bieţii români, pe când mitropolitul Mihali nu ne putea expune să pierdem toate instituţiile şi averile bisericii unite, care confesionale fiind erau româneşti.

A urmat banchetul. Sau rostit mai multe toasturi. Am vorbit şi eu arătând că mireanul unit e ca frunza pe apă. Nu prea are nici o datorie faţă de biserică, iar drepturi în conducerea afacerilor bisericeşti nu are de loc. Tradiţiile mari legate de numele Micu Klein, Şincai, Petru Maior, Bărnuţiu, Bariţiu, Suluţiu, Vancea şi pleiada luptătorilor din trecut pentru cauza naţională, e tot ce încheagă conştiinţa că nu e o ruşine ci o mândrie deşi câteodată de unii apreciată ca o nenorocire a fi unit. Dacă vom şti să ne arătăm vrednici de trecut, vom fi vrednici de viitor. Mitropolitul şi episcopii să se lupte astfel încât numele lor şi după sute de ani să fie pronunţate ca nume sfinte, cum pronunţăm cei de astăzi numele lui Inocenţiu Micu Klein şi a celorlalţi luptători din trecut…etc..

Episcopul Oradiei Mari dr. Radu a ţinut un toast asigurândune că: „În vinele noastre ale episcopilor, nu curge zăr ci sânge”.

După amiazi neam plimbat, badea Gheorghe Mihali, Maniu, I. Pop şi cu mine prin grădina mitropolitană. A venit şi mitropolitul. Impresiile mele câştigate atunci leam redat în articolul din Gazeta Transilvaniei „Dezrobiţi Biserica Unită”.

Seara am discutat apoi până pe la ora 7 în prezenţa mitropolitului şi apoi doar cu cei doi episcopi, paşii ce ar mai trebui făcuţi spre a împiedica înfăptuirea episcopiei grecocatolice maghiare. Sa hotărât ca dr. Radu să plece la Roma ducând un memorandum care urma să fie redactat în sinodul mitropolitan. Eu urma să plec la Bucureşti şi Viena.

Pe la 11 neam reîntors la Maniu. La unu şi jumătate am plecat cu acceleratul spre Bucureşti unde am sosit la amiazi în 18 februarie. Era duminecă. În grabă am luat masa la gară şi apoi am descins la Hotel Regal, iar de aici mam dus imediat la Aurel Popovici. Dânsul mia comunicat că primise de la contele pater Gallen o scrisoare în care acesta îi cerea detalii referitoare la chestiunea diecezei grecocatolice maghiare, aceasta în urma scrisorii pe care io scrisesem eu din Budapesta cerândui intervenţia. Precum îmi scrisese mie din Zagreb, astfel ia scris din Emaus lui Popovici că va face tot ce îi stă în putere spre a împiedica, ori a obţine măcar amânarea, înfiinţării diecezei grecocatolice maghiare.

Cam între orele 4 şi 5 dupăamiază am mers acasă la ministrul de război Nicu Filipescu. La acesta era generalul Pavelescu, pe care însă la lăsat în odaia de lucru după ce ne făcuse cunoştinţă şi a trecut cu noi în altă odaie.

Cu căldura şi agerimea vie proprie lui Filipescu, pricepând momentan situaţia, nea oferit tot concursul său. Mia spus să fac un mic memoriu asupra chestiunii. Va trimite printrun curier memoriul la Sofia vărului său prinţul Ghica, acesta fiind singurul român romanocatolic, este persona gratissima la Vatican. Aurel Popovici să vorbească cu ministrul de externe Titu Maiorescu şi săi ceară să trimită o depeşă cifrată ministrului român din Sofia, rugândul săi comunice lui Ghica să nu plece, ci să aştepte curierul. Ghica să plece imediat la Roma unde să facă tot cei stă în putinţă. Eu să merg la palat să cer pentru mâine o audienţă. Mia dat un bilet către mareşalul curţii, Mavrogheni. După şase mam despărţit de Dipsi (Popovici, n. a.). Luând o birje am făcut ciocane spre ami face pierdută urma dinaintea detectivului unguresc care, şi de astă dată ca de obicei, mă urmărise din Predeal. Apoi, oprindumă în apropierea palatului, lam căutat pe mareşal.

Era la cină aşa că lam aşteptat. Iam predat biletul lui Filipescu şi lam rugat ca despre ora audienţei să fiu încunoştinţat la Aurel C. Popovici în strada Biserica Popa Chiţu 19 şi nu la hotel. Am stat apoi cu Dipsi până la zece şi jumătate. Reîntorcândumă la hotel am scris de la 11 la 2 memorandul alăturat.

Luni dimineaţa ma trezit Stere bătând la uşa mea. Sosise de la Iaşi chemat de mine la Bucureşti, printro depeşă trimisă din Predeal. Am stat de vorbă în timpul în care eu mam îmbrăcat şi pe la 11 am mers împreună la Aurel Popovici. Dşoara Veturia, fiica mai mare a lui Dipsi, a copiat memoriul bătândul în două exemplare la maşină. Între timp noi am stat de vorbă, am luat masa, iar la cafea a venit şi Victor Verzea directorul general al poştelor.

Am omis să spun că înainte de al da spre a fi copiat, Stere şi Popovici au citit memorandul redactat de mine şi lau găsit corespunzător. Pe la două şi jumătate a plecat Stere, pe la trei şi jumătate Verzea.

Terminânduse copiatul memorandului, dna Popovici a făcut un plic corespunzător cu care noi am plecat la Cameră spre al preda lui Filipescu. Stăruinţele lui Popovici pe lângă Titu Maiorescu nu au dus la rezultat. Fiul lui Ion Maior din Bucerdea Grănoasă şi al surorii episcopului Popazu, ajuns ministru la Bucureşti, a refuzat să trimită o telegramă cifrată, motivând că nu se poate amesteca în afacerile unui stat străin. (Atât de mult ştiau miniştri conservatori de frică, ca nu cumva să fie denunţaţi de Sturza ministrului plenipotenţiar al AustroUngariei şi astfel aflând şeful de la Balhausplatz, să se expună aşi pierde portofoliul.) Filipescu aflând telefonic de la Popovici acest refuz, încă în decursul dimineţii a expediat de la ministerul de război o telegramă cifrată ministrului român la Sofia, pentru prinţul Ghica. (Era boier valah, deşi nu din sămânţă grecocatolicoortodoxă ardeleană.)

La cameră Filipescu primind memoriul nostru, sa adresat în prezenţa noastră ministrului Barbu Ştefănescu Delavrancea. Şi acesta numaidecât şi fără nici o ezitare, ia pus la dispoziţie un om de încredere ca curier pentru Sofia, un subşef de birou.

În sala paşilor pierduţi sau adunat pe lângă noi o mulţime de oameni de seamă. Filipescu şi Delavrancea care erau miniştri în funcţie, Vlădescu fost ministru al cultelor, I. Grădişteanu fost ministru de domenii, Antonescu deputat şi profesor universitar, alţi deputaţi, prefecţi şi primari care erau întâmplător pe acolo. Antonescu la întrebat pe Popovici că ce mai face Grossöesterreich. Şi sa încins apoi o discuţie foarte interesantă susţinând Antonescu că decât fictiva suveranitate de stat a României, mai bine ar fi ca după ce românii din Ungaria ar fi mulţumiţi pe bazele ideilor lui Aurel C. Popovici, ca şi România să intre întro relaţie de stat aparţinător Imperiului Habsburgic. Toţi cei din jur aprobau cu excepţia lui I. Grădişteanu. Acesta încă în 1907 când ne întâlnisem la Baden lângă Vilna, era târziu noaptea întro cafenea, mia expus ideile sale destul de bine motivate, că România ar putea căuta alianţe cu Rusia şi cu Bulgaria.

De la parlament am mers la palatul poştelor la colonelul Victor Verzea. Acolo am stat de vorbă până pe la ora cinci, discutând mizeriile de la noi.

Fiind chemat printro scrisoare (alăturată) de mareşalul curţii la audienţă la ora şapte şi jumătate, am mers să iau o cafea la Rigler (ordonanţa mă căutase deja la ora 11 la hotel, când eu eram cu Stere la Dipsi, cu invitarea la audienţă).

Abia sosisem la hotel că veni Stere la mine în odaie, încât miam schimbat toaleta de la ciorapi la frac în prezenţa lui. Mia spus că a vorbit cu Bibicescu ca acesta săi scrie lui Cioroferiu că trebuie să se supună lui. (Adică săl asculte pe Stere, n.a.) De asemenea a pus la cale ca asupra lui Bianu să se exercite presiuni ca şi el să scrie la Arad. (Au scris amândoi.)

Pe la 7 şi jumătate am fost primit de Majestatea sa regele. Lam găsit îmbătrânit faţă de 1905, dar totuşi foarte ager şi bine informat.

A venit în întâmpinarea mea şi dândumi mâna mia oferit un scaun în faţa fotoliului în care se aşeză. Ma întrebat că de ce vin aşa de rar la Bucureşti şi de ce nu am mai fost în audienţă la el. Am răspuns că noi cei ce conducem dincolo de munţi afacerile neamului românesc, neam împărţit rolurile. Mihali vine în România, pe când eu, având rolul de a ţine legătura cu Viena, evit să vin prea des în Ţară. Ma întrebat dacă mai am relaţii cu moştenitorul, cum este urmaşul lui Brosch, cum am corespondat din cauza poştei din Ungaria care nu prea respectă secretul corespondenţei. Iam răspuns că moştenitorul este şi acum foarte binevoitor faţă de noi, că îi trimit şi acum rapoarte, şi atunci când este nevoie, cer şi primesc audienţe, că Bardolff este din creştet şi până la tălpi un excelent militar. Iam mai povestit despre Brosch şi extraordinarele sale calităţi, acelea de a se jertfi pentru interesele stăpânului său, dar şi curajul de ai spune fără înfrumuseţare adevărul asupra stărilor şi oamenilor. În continuare iam mai spus cum, când cu vizita la Sinaia, în atmosfera liberă a României şi Brosch a uitat de diplomaţie şi mia adresat prin poştă o scrisoare de la „Castelul Peleş”, tocmai la Olpret, scrisoare prin care îmi comunica revolta şefului său pentru faptul că autorităţile maghiare iau oprit pe români săşi manifesteze loaialitatea în gările prin care trecea suita imperială şi cum a stăruit ca în presa noastră şi în cea din Viena să fie înfierată această ticăloşie. Şi am mai povestit despre încântarea arhiducelui de modul cum a fost primit la Sinaia.

Regele la rândul lui mia spus că corespondează cu Francisc Ferdinand în ton familiar şi sa extins asupra raporturilor intime ce există între ei.

Apoi ma întrebat ce e cu Goga, fosta ori nu la Kristoffy? Eu am răspuns că Kristoffy faţă de cinci oameni a susţinut că Goga a fost la el, dar că după ce el acuma declară că un alt individ a abuzat de numele de Goga, eu am primit această declaraţie şi în urma intervenţiei dlui Stere am încheiat pace. Iam spus că nu aş fi publicat articolul dacă nu aş fi aflat că se făceau pregătiri ca să se denunţe că noi am fi fost ajutaţi din Ţară.

La aceasta bătrânul rege a făcut observaţia: „Dar aceasta a fost dementat pe timpul alegerilor din 1910.”

Ma mai întrebat cum de Goga, un poet, face politică, doar se ştie că poeţii nu se pricep la politică. Am expus cum Goga ajungând cu 26 de ani la un renume în ochii românilor ca şi Goethe abia cu 40 la germani, şia pierdut modestia judecăţii şi tinde să ajungă în politică ce în literatură nu mai trebuie să năzuiască să ajungă. Ma întrebat că cine poartă vina grandomaniei lui Goga, cei de dincolo ori cei din Ţară? Nu iam putut răspunde că în primul rând Majestatea sa regina şi Academia Română şi am răspuns deci că şi noi şi alţii.

Regele a dat expresie revoltei sale pentru tonul murdar în care este redactată Tribuna şi în contra tendinţei de a provoca dezbinare pe tema „tineri oţeliţi” şi „bătrâni ramoliţi”. Întrebat dacă oare va izbuti Stere să facă pace la Arad, am răspuns că desigur. Pe Goga îl va aduce în Ţară şi astfel rămânând Tribuna şi „oţeliţii” fără cap, o să se predea. Auzind că Stere îl va aduce pe Goga în Ţară ma întrebat: „Ca să facă politică?”, la care eu am răspuns: „Nu Majestate, ci ca săl salveze pentru literatură scoţândul din politică. Avem aşa de puţine talente literare, încât este păcat ca cel mai remarcabil să fie pierdut prin politică. În mediul nostru social de dincolo de munţi este cu neputinţă ca un om de temperament să se ţină departe de luptele politice. Astfel şi Goga care îl imită pe Iorga, la noi nu se poate salva decât îndepărtânduse din acest mediu.”

De Iorga mi sa plâns că face mult rău zăpăcind capetele tineretului şi distrugând fără a căuta să zidească.

A trecut aproape o ora discutând tot pe tema crizei de la noi. În tot acest răstimp mam mirat de exactitatea cu care regele era informat asupra celor mai mici detalii ale relaţiilor de la noi.

Temândumă să nu se ridice spre a mă concedia, mam folosit de o pauză şi am cerut permisiunea să pledau cauza gravă pentru care am venit. Ma întrebat dacă nu e chestiunea celor 16 teologi de la seminarul romanocatolic din Oradea Mare. Am răspuns că aceasta este numai o za în lanţul marii tragedii ce ni se pregăteşte prin instituirea diecezei grecocatolice maghiare.

Iam expus cum episcopii noştri au fost surprinşi prin ştirea ce lea aduso uditorele Rossi, cum că crearea diecezei de Hajdudorogh este hotărâtă la Roma şi că Împăratul şia dat asentimentul. Episcopul Radu pleacă la Roma, iar eu mam prezentat la Majestatea sa ca săi cer să intervină direct ori indirect, spre a împiedica crearea diecezei ungureşti. Am desfăşurat tabloul marilor primejdii care ne ameninţă, am arătat cum în timpul cât a trăit marele diplomat papa Leo al XIIIlea, guvernând prin cardinalul Rampola, toate încercările maghiarilor de a folosi biserica ca instrument de maghiarizare rămăseseră zadarnice, cum însă actualul papă, condus de subsecretarul de stat cardinalul Merry del Val, sa lăsat prins de Iesenski.

Regele mia răspuns că nu are nici un fel de legături cu Vaticanul de când prinţul Carol a fost botezat în legea ortodoxă. Sa plâns de micimea şi îngustimea celor care astăzi conduc politica Vaticanului. Mia dat însă sfatul, permiţândumi să mă refer la Majestatea sa, ca să discut cu arhiepiscopul de Bucureşti, monseniorul Netzhammer.

În fine, mia promis că tot ce va putea va încerca.

Concediindumă mia dat mâna (de asta dată întreagă) spunândumi ca să cer audienţă când voi mai veni la Bucureşti.

Coborând treptele din sala bibliotecii am constatat că e ora nouă.

Marţi pe 11 am fost primit de monseniorul Netzhammer. Iam expus ce au făcut episcopii noştri până în acel moment, de asemenea că iam scris contelui pater Augustin Gallen care e din acelaşi ordin (benedictin) cu excelenţa sa. Am arătat pericolul, nu numai din punct de vedere naţional, dar şi pentru biserica romanocatolică în orient, care va fi provocat inevitabil prin instituirea diecezei grecocatolice maghiare.

Monseniorul era deja informat asupra celor ce se pregăteau. Sa plâns şi el de actualii stăpâni de la Roma. Mia arătat că aşa precum pe mitropolitul şi pe episcopii români nui consideră catolici vertabili, puternicii Vaticanului, astfel şi dânsul Netzhammer e denunţat şi i se fac mizerii şi imputări pe tema că ar fi un catolic care înclină în favoarea ortodoxiei. De câte ori nu ia rugat pe nunţii papali şi pe alţi demnitari bisericeşti, care nu cunosc relaţiile din orient şi nu pot judeca obiectiv situaţia, să vină măcar incognito pentru 8 până la 10 zile la Bucureşti. Zadarnic. Se fac greşeli mari de când treburile sunt conduse de Merry del Val. Rampolla era alt om. Mia promis că va scrie fără întârziere la Roma cardinalilor lui cunoscuţi (Vanutelli şi Yves y Tuto). Ma rugat să păstrez absolută discreţie (dânsul era şi capul romanocatolicilor cetăţeni unguri, ca urmare o parte din retribuţia sa fiind bugetată din partea guvernului de la Budapesta). În 24 aprilie episcopul Hossu mia comunicat că Netzhammer sa ţinut de promisiune intervenind energic la Roma.

Sâmbătă în 2 martie 1912 am sosit la Viena, dar abia luni am putut vorbi cu dr. Funder. El mia dat sfatul să vorbesc cu pater Fischer S.E., duhovnicul moştenitorului şi să caut prin el a lua contact cu pater Vimmer, provincialul iezuiţilor.

Mam informat la dr. Florian preot militar grecocatolic, văr cu Stefan Morar. Şi el mia confirmat cele auzite de la dr. Funder, că în prezent au influenţă la Roma franciscanii şi capucinii, pe când iezuiţii sunt cam izolaţi. Aceste ordine însă nu au în Viena nici un om de seamă.

Miercuri în 6 martie, dimineaţa la ora 7 şi jumătate, mam prezentat la mănăstirea iezuiţilor. Pater Fischer era informat de dr. Funder şi fără multă vorbă, spunândui dorinţa mea de a vorbi cu provincialul, ma condus la pater Vimmer. Amândoi aceşti iezuiţi, primii pe care iam cunoscut în carne şi oase, nu aveau nimic din acel tip de iezuiţi pe care mi imaginasem după multele descrieri nefavorabile citite şi auzite despre acest ordin. Pater Fischer, un om de viaţă şi jovial, cu ochi albaştri plini de bunătate, vioiciune şi umor, cu un glas cu timbru plăcut, cu maniere simple, mia făcut cea mai simpatică şi bună impresie. Pater Vimmer, un bărbat zdravăn şi el, cu ochi albaştri blânzi şi deosebit de inteligenţi, nu avea nimic făţarnic ori de îndârjire fanatică în înfăţişare.

Mau primit foarte bine amândoi şi după ce leam expus scopul venirii mele, miau recomandat să fac un memoriu asupra chestiunii diecezei grecocatolice maghiare pe care să îl trimit lui pater Vimmer, iar un exemplar săi trimit episcopului grecocatolic rutean din Lemberg, Todorovici, care este persona gratissima la Vatican.

A fost interesant că dânsul (Vimmer, n.a.) a aprobat când iam spus că mitropolitul Mihali găzduise pe arhiereii ortodocşi la sine astă vară şi a dezaprobat când a aflat fapta episcopului maghiar care la denunţat cu succes pe această temă pe mitropolitul nostru, la Roma. De asemenea a aprobat că, neexistând biserică română unită la Braşov, elevii grecocatolici de la liceul ortodox român merg împreună cu colegii lor la serviciul divin ortodox şi nu la biserica romanocatolica maghiară. Eu le explicasem domnilor că în relaţiile naţionale de la noi nu e cu putinţă ca cineva fiind român, săşi trimită copiii la biserica maghiară cât timp există biserică română ortodoxă în localitate. Astfel dacă mitropolitul unit ar forţa copiii să frecventeze biserica romanocatolică maghiară, el ar fi înfierat de opinia publică românească a credincioşilor săi ca un renegat, pe când tolerând frecventarea de către copii a bisericii ortodoxe, face bisericii sale un bun serviciu dovedind cât de tolerantă ştie să fie.

Lui pater Vimmer iam reliefat în deosebi faptul că pentru iezuiţi ar trebui să fie o chestiune de un deosebit interes că biserica română unită a fost aşa zicând inventată şi legalizată înfăptuirea ei, de un membru al ordinului lor, pater Barany.

Vineri în 8 martie am dictat domnişoarei Olga Urbanek, dactilografă la Ministerul Agriculturii, cu care lucrează bătrânul Steinacker, memorandul. Am predat un exemplar lui dr. Funder pentru pater Vimmer, iar unul lam expediat lui pater Gallen la mănăstirea Emaus, pentru moştenitor.

Vineri în 19 aprilie 1912 am sosit la Oradea Mare. La ora 5 am mers împreună cu dr. Coriolan Pop la episcopul Radu. Am stat până la ora 11 când am plecat spre Pesta. Episcopul Radu mia spus că la Roma sa prezentat la papa, în două rânduri a fost la Merry del Val, la Rampola, la Yves y Tuto, la Vanutelli şi la alţi demnitari de ai Vaticanului.

Cei de la „propaganda” iau comunicat că Roma în rândul acesta a dus negocierile referitoare la dieceza grecocatolică maghiară peste capul şi fără ştirea lor, cu toate că afacerile bisericilor de rit oriental aparţin sferei de activitate a „Propagandei”. Papa ia promis că va dispune să fie studiată chestiunea. Ia făcut însă reproşuri că de ce nu a mers în noiembrie la Roma spre a informa. Radu la aceasta a răspuns că nu a putut merge, nu numai pentru că navea autorizare, dar fără a primi invitaţie mergând, ar fi apărut ca o manifestare de neîncredere faţă de papă şi parcă ar intenţiona să denunţe episcopatul romanocatolic ungar.

La imputarea lui Merri del Val cu acelaşi conţinut, a dat un răspuns similar. Radu nuşi face iluzii. Oricât le suceşte, totuşi transpira din vorbele lui convingerea că papa va edita bula de constituire a diecezei. El mia zis: „Am făcut tot ce am putut, prin urmare miam îndeplinit datoria.” La acestea eu iam răspuns că în politică prefer principiul: „Fac totul până ce ori izbutesc, ori sunt strivit.” Mia replicat că nici el nu stă cu mâinile în sân. A pus la cale prin Coriolan Pop în comunele ameninţate de a fi rupte de către dieceza de Hajdudorogh, ca să i se trimită proteste din partea credincioşilor, adresate papei. El le traduce şi le expediază pe adresa Propagandei. Mia arătat şi citit mai multe proteste din acestea. Mia citit şi memorandul dus de el la Roma, în numele sinodului provinciei mitropolitane.

Era bine pusă chestiunea, dar şi aici premiza fatală protocolară strica mai mult decât ajuta. Anume se admitea în principiu dreptul papei de a putea înfiinţa o eparhie grecocatolică maghiară şi să intre în dezbatere anume care comune din provincia noastră mitropolitană să nu fie încorporate în aceasta. Iam cerut sămi dea un exemplar, dar a refuzat declarând ca e legat de hotărârea sinodului episcopesc.

Neîncrederea se vedea şi din faptul că nimic nu mi se comunica cu toată sinceritatea de către prelaţi. Mi se spuneau lucrurile numai pe jumătate, detalii puţin măgulitoare pentru iscusinţa lor practică şi pentru curajul lor, ori lucruri de care se temeau să nu răsufle în public, miau fost ascunse. De exemplu episcopul Radu nu mia spus, dar o ştiam de la Coriolan Pop şi am aflato apoi şi de la episcopul Hossu, că episcopatul romanocatolic a falsificat procesul verbal al şedinţei în care episcopii noştri au protestat în contra înfiinţării diecezei grecocatolice maghiare. Cu greu iam putut stoarce mărturisirea episcopului dr. Radu, întorcând şi sucind eu vorbele, că a dovedit la Roma lui Merry del Val prin înşirarea cronologică a evenimentelor, că ei nu au fost puşi în cunoştinţă de cauză asupra faptelor în noiembrie 1911, ci abia în februarie 1912.

Am discutat şi chestiunea adunării de protest care urma să fie convocată la Alba Iulia. Radu avea gata scris proiectul moţiunii. Era foarte popesc încât şi dr. Coriolan Pop mia spus ulterior că e imposibil şi după a lui părere ca plenul mirenilor să se mărginească la o hotărâre atât de platonică.

Iam comunicat şi eu episcopului Radu ce am făcut la Bucureşti şi Viena, cum am încercat săi ambiţionez pe iezuiţi cu invocarea faptului că unirea a fost direct invenţia unui iezuit etc..

Dr. Radu mia spus că nu va participa, pretextând boală, la conferinţa episcopatului romanocatolic din 25 aprilie, în contra căreia am scris în Gazeta Transilvaniei articolul „Dezrobiţi biserica unită”. Lam rugat să meargă la Viena şi să ia contact cu episcopul Todorovici. A refuzat declarând că nu poate angaja factori din străinătate.

În 20 aprilie la 7 dimineaţa am sosit la Budapesta. Deoarece nu erau destui membrii ai comitetului de faţă, am ţinut o consfătuire mai restrânsă la care au participat: badea Gheorghe Mihali, Stefan C. Pop, Maniu, Romulus Boilă, dr. V. Lucaciu, Mihai Popovici şi eu. Leam comunicat cele făcute la Bucureşti şi Viena. Cei mai mulţi au fost de părere că trebuie să ţinem mitingul de protest contra înfiinţării diecezei grecocatolice maghiare, şi anume la Alba Iulia. Dr. Vasile Lucaciu urma să plece numaidecât la Roma.

Seara am participat cu toţii la serata aranjată cu ocazia jubileului de 50 de ani de la înfiinţare a Societăţii Petru Maior.

 

Atâta a scris Vaida Voevod în această lucrare despre afacerea Hajdudorogh, dar pentru a completa acest capitol voi adăuga câteva paragrafe extrase din: „Discursul deputatului dr. A. Vaida Voevod, rostit în şedinţa de vineri 29 noiembrie 1912 a Camerei Ungare din Budapesta” Braşov, 1912, Tipografia A. Mureşianu: Branisce & Comp. (pag 13 15)

Onorată cameră, guvernul nu sa mulţumit numai să menţină continuitatea şovină, ci în ce chip, noi nu putem să ştim a ştiut să stoarcă, a reuşit la Viena şi Roma exploatând bătrânețea sfântului părinte şi lipsa de experienţă în ce priveşte relaţiile din Ungaria a secretarului de stat Merry del Val să obţină episcopia de Hajdudorogh: episcopie ungurească cu limbă veteroelina.

Nouă nu ni se aduce prin acest lucru nici o atingere, onorată cameră, pentru că noi înţelegem justele pretenţii ale altora şi dacă există aievea grecocatolici unguri ori români maghiarizaţi, ori grecocatolici ruteni, de ce nu li sar da posibilitatea de a se organiza în cadrele unei episcopii separate. (Mişcare.)

Dar onorată cameră, ceea ce a cauzat adânca amărăciune în sufletul poporului nostru, a fost împrejurarea, că guvernul de nobis sine nobis, pur şi simplu a răpit diecezei noastre mitropolitane chiar comune curat româneşti. Măcar că mitropolia noastră a fost organizată ca unitate prin sfinţenia cuvântului regesc, prin Eclesiam Cristi şi ordin regesc şi iată că acum se procedează faţă de noi, întocmai cum procedează Germania şi Franţa, când e vorba să împărţească în Africa un teritoriu, când înjugă vreo seminţie sălbatică; trag pur şi simplu o dungă pe hartă şi zic: aceştia sunt sălbaticii voştri, aceştia sunt sălbaticii noştri.

Aşa a făcut şi cu noi guvernul ungar. (Protestări.)

E natural ca reacţiunea nu putea să fie alta decât adânca amărăciune şi adânca deprimare ce se observă azi în satele româneşti. Până acum aveam iluzia, aveam credinţa, că şi Roma e un reazim al conştiinţei noastre naţionale şi că Roma va fi totdeauna o sprijinitoare a culturii noastre naţionale. Acum sa risipit iluzia asta, avem o iluzie mai puţin. Dar să nu credeţi că şovinismul ar fi câștigat ceva pe urma acestei împrejurări, ci dimpotrivă, numai idealul nostru naţional a putut să câştige, căci conştiinţa naţională a fost deşteptată şi în comune, în care până în prezent nici vorbă nu putea să fie de conştiinţă naţională şi oamenii aceia sunt mai curând gata săşi părăsească vechea religie, decât să se lepede de limba lor naţională. E foarte regretabil că în chipul acesta guvernul promovează, în locul păcii, până şi în cel din urmă sat din Sătmar, neliniştea şi nemulţumirea.

 

În completare mai adaug un fragment din cartea lui Ştefan Pascu „Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia” Cluj 1968 (pag 238).6

Prin înfiinţarea episcopiei grecocatolice de Hajdudorog în noiembrie 1912, 73225 credincioşi români grecocatolici înglobaţi în noua dieceză nu mai puteau asculta slujba religioasă în limba maternă. În zadar au protestat prelaţii români verbal şi prin numeroase memorii adresate guvernului şi Vaticanului, zadarnică a fost adunarea de protest de la sfârşitul lunii mai de la Alba Iulia, organizată de Ştefan CicioPop, la care participă fruntaşii vieţii politice şi cu care prilej cei 20000 de participanţi sosiţi din toate colţurile Transilvaniei…. Împăratul Francisc Iosif şi papa Pius al Xlea nu ţin seamă de aceste proteste îndreptăţite, nici de hotărârile conferinţelor preoţeşti şi laice.

Mai adaug din ultimele date culese din presă că astăzi (1992) în Ungaria trăiesc aproximativ 50000 de grecocatolici unguri, din care probabil mulţi sunt de origine română. După unificarea Transilvaniei cu România procesul de maghiarizare a minorităţii române din Ungaria a fost mult accelerat, astfel că astăzi din cei 25000 de români care mai există, abia 15000 vorbesc româneşte.

 

 

CAPITOLUL V.10 LEGEA ELECTORALĂ ŞI PROBLEMA ARMATEI. DISENSIUNI INTERNE.

 

Pe la 11 noaptea am plecat din Budapesta spre Viena din staţia Kelenfold. Sosind pe la 7, mam instalat împreună cu prepozitul Georgiu şi cu dr. Ciucă la hotel Regina. Cu Hodza care a sosit pe la 1, neam întâlnit la restaurantul Altpilsenetzer. Pe la două am mers împreună la dr. Funder în Strotziggasse No.1, fiind invitaţi la acea oră. Portarul ne aştepta spre a ne preda o scrisoare. Funder ne ruga să venim numai la ora 3, având acuma în vizită pe cineva cu care desigur nu am dori să ne întâlnim.

În decursul mesei pe care o luasem împreună cu Hodza, acesta îmi comunicase că a călătorit în acelaş tren cu contele Batyany şi că acesta îi povestise că merge la moşia lui din apropierea graniţei cu Austria, săşi vadă semănătura de sfeclă. La gara Viena la văzut însă coborând din tren. Eu am fost de părere că desigur a venit la Funder. Hodza susţinea că sigur a fost chemat de Bardolff. Când am citit însă scrisoarea sub portalul redacţiei „Reichspost” am zis: „Ei, unde este deci barbă lungă?” Dar Hodza tot nu voia să creadă.

Am stat deci la pândă întro cafenea din apropiere. Pe la trei lam trimis pe portar la Funder să-l întrebe dacă putem veni. Sa reîntors cu multe scuze şi cu rugămintea să revenim la ora patru. Neam pus din nou la pândă. Pe la patru şi un sfert deodată, întrun haveloc verde şi cu o geantă mare de acte subsioară, a trecut contele Batyany însoţit de un domn pe care nul cunoştea nici Hodza, nici eu. Am mai aşteptat un sfert de oră, hotărând între timp că nui vom spune lui Funder că lam spionat, dacă dânsul nu ne va comunica numele misteriosului său vizitator.

Neam prezentat din nou la locuinţa lui Funder. La sosirea noastră fiind şi doamna de faţă, am trecut cu uşurinţă la ordinea zilei asupra cauzei amânării vizitei noastre.

Retrăgânduse doamna, dr. Funder nea comunicat că colonelul Bardolff fiind absent din Viena, la rugat pe dânsul să ne informeze asupra culiselor situaţiei politice.

Ladislau Lukacs fiind însărcinat cu formarea guvernului, a primit ordin să execute un program bine stabilit. Va trebui să rezolve prin parlament reformele militare, iar în schimbul ajutorului parlamentar, va oferi Partidului 48ist a lui Justh o lege electorală care, pe lângă susţinerea actualei legi, va da dreptul electoral „universal” tuturor cetăţenilor care ştiu scrie şi citi. Aceştia vor forma o curie (colegiu) şi vor alege 100 de deputaţi în 100 de cercuri.

Francisc Ferdinand, îngrijorat pe de o parte de soarta armatei, de altă parte fiind interesul lui ca să nu se facă o lege electorala bună spre a putea apoi să o dăruiască dânsul la timpul său popoarelor Ungariei, şia dat învoirea.

Monarhia trebuie să se îngrijească de armată căci pericolul unui război este permanent.

Sa luăm deci la cunoştinţă că moştenitorul nu şia schimbat deloc vederile, planurile şi simpatiile lui pentru noi. Să ne declarăm noi dacă sentimentele şi tradiţiile dinastice la români şi la slovaci nu vor fi slăbite, şi dacă presupunem că da, putem noi oare opri acest proces sufletesc când popoarele noastre vor avea impresia ca împăratul iar lea dat interesele lor pradă maghiarilor admiţând crearea unei legi electorale avantajoase maghiarismului?

Hodza a răspuns primul. Până a vorbit el, eu nemaiputând sta liniştit, mă sculasem de pe scaun şi mă plimbam prin odaie, scuzândumă faţă de dr. Funder. Hodza a expus că un pact pe aceste baze cu Iuliu Justh crede că e verosimil, ba aproape sigur. La caracterizat pe Batyany ca fiind omul cel mai oportunist care desigur de dragul puterii va vota orice, şi va fi chiar gata să o rupă cu Justh, în care caz acesta va pleca la Batania (moşia lui Justh) săşi vadă de cartofi şi de sfeclă. Noi vom căuta prin presa noastră să slăbim efectul demoralizator pe care îl va produce incontestabil o asemenea învoială între maghiari şi coroană, cu aprobarea moştenitorului. Situaţia lui personală însă este foarte penibilă. Unii prieteni foarte buni şi devotaţi iau făcut de nenumărate ori imputarea că şi el va păţi ca unchiul său. Unchiul în 1848 a fost cel mai fervent susţinător al culorilor negrugalben (culorile habsburgice, n. a.) între slovaci, sprijinind cauza habsburgică împotriva kossuthiştilor. Împăcânduse apoi împăratul cu maghiarii, unchiul său a fost silit să se refugieze în Moravia spre aşi salva existenţa şi nu a putut să obţină un salvus conductus din partea lui Francisc Iosif pentru aşi putea aranja afacerile acasă. Nici pentru tovarăşii săi de exil, refugiaţi şi ei înaintea furiei maghiare, nu a putut obţine nimica la Viena, oricât a stăruit până la moartea lui în străinătate. „Şi tu vei păţi aşa cu Habsburgii ca şi unchiul tău!” îmi spun prietenii. Cu toate acestea sper că vor putea fi calmate spiritele şi va putea fi susţinută nădejdea în zile mai bune.

Apoi a arătat inconvenientele unei legi electorale pe bazele proiectate de Lukacs, atât din punctul nostru de vedere, cât şi din punctul de vedere al dinastiei. A accentuat că în conformitate cu vechile noastre convingeri, de nenumărate ori expuse, nu e permis să fie bruscate şi lăsate nefolosite masele conservatoare ale ţărănimii, răpindulise dreptul electoral. Legea electorală care se va face trebuie să fie aşezată pe o bază sănătoasă.

Expozeul lui Hodza a fost cât se poate de temeinic şi clar, precum ştia el cu firea sa calmă şi cu baritonul lui plăcut, să aprofundeze şi să dezvolte o idee.

Am expus apoi eu următoarele: „Voi începe domnule doctor cu tradiţiile. Avem şi noi românii tradiţii habsburgice, tot aşa de frumoase, dar poate mai bogate, decât slovacii. Numai în treacăt amintesc faptul istoric că episcopul nostru Inocenţiu Micu, după ce aproape a fost aruncat pe fereastră de statele transilvănene feudale din Dietă pentru că a cutezat să pretindă recunoaşterea românilor ca a patra naţiune, şi şia sfârşit zilele în exil întro mănăstire din Roma fiindcă căzuse în dizgraţie la marea împărăteasă Maria Tereza.

Şi tot în treacăt constat că Horia şi Cloşca au fost frânţi pe roată, după ce punânduşi nădejdea în Iosif al IIlea că va dezrobi poporul românesc, au răsculat ţărănimea noastră.

La anul 1848 trebuie să mă opresc mai mult. Da, când prin anii 18501851 Iancu fu chemat la Viena, bunăoară ca şi noi acuma, atunci în pieptul lui trebuie că se zbăteau sentimente de o mândrie mult mai mare, decât cele pe care leam simţit noi astăzi venind pe drum spre dumneavoastră. Căci noi, după ce şase ani de zile am alergat aproape în fiecare lună la Viena şi am făcut anticameră şi am dat sfaturi bune cu vorbe vii, am stricat o mulţime de hârtie cu memorii, se înţelege că am fost copleşit de mândrie când în fine în loc să ne îmbulzim iar noi, am fost invitaţi să ne prezentăm.

Iancu nu a făcut numai vorbe, ci el a avut parte de fericirea să poată vărsa sângele a zeci de mii de români pentru dinastie. Şi când a fost chemat încoace, dânsul a venit cu gândul că împăratul va răsplăti credinţa românească tradiţională.

Aici ia oferit, nu ştiu, cancelarul ori vreun subaltern al Hofburgului, recompensa. O sinecură pe viaţă, rebonificarea pierderilor materiale suferite în revoluţie, câteva mii de florini dacă nu mă înşel şi un post de ofiţer cezarocrăiesc, plus o cruciuliţă de aur. El a luat cruciuliţa era pe semne „ein wilder Walach” (un valah sălbatic, n. a.) şi ia aruncato domnului aceluia la picioare zicând: „Nu aşa nea fost vorba!” El anume nu aspirase pentru sine la nimica, ci se luptase în credinţa că Împăratul va răsplăti jertfele poporului românesc dândui drepturile care i se cuveneau, nu unor particulari dândule bani şi cruciuliţe. Purtarea lui Iancu nu a fost deloc corespunzătoare etichetei de curte şi asfel e prea firesc că el fu provocat prin poliţie, ca să părăsească în 24 ore Viena, altfel ar fi fost trimis din post în post până acasă. El sa reîntors numaidecât în munţii săi şi acolo sa exprimat dur împotriva habsburgilor, pomenind deşi poate că nul citise niciodată pe Wallenstein de Schiller, cu o totală lipsă de respect despre: „Denn Dank vom Hause Österreich.” Şi pe atunci Iancu nu înnebunise încă.

Pe acele vremuri ca şi astăzi, locul agitatorilor era în temniţă. Astfel Iancu, ca să nu mai poată agita, fu închis în fortăreaţa de la Alba Iulia. Dar nici aici nu se astâmpără, ci continua să dea expresie părerilor sale asupra habsburgilor, cam fără rezervă, astfel încât comandantul fortăreţei, ofiţer cezarocrăiesc, jignit în sentimentul său de devotament faţă de înalta casă imperială, sa văzut constrâns săi aplice câteva palme şi precum susţine legenda tradiţiilor noastre dinastice, săl scuipe în faţă. De aşa fel sunt domnule doctor, tradiţiile noastre dinastice.

Vlad, Maniu, Bonţescu, eu şi mulţi alţi români din generaţia mea, avem fiecare mica noastră tradiţie familiară, care deşi nu este chiar atât de tragică ca cea a lui Iancu şi a întregului popor român cu habsburgii, totuşi conţine detalii foarte penibile. Cu toate acestea părinţii noştri neau crescut în spirit dinastic şi noi le binecuvântăm memoria. Ne creştem şi noi copiii tot în spirit dinastic, dar oare şi ei vor binecuvânta memoria noastră?

Astăzi sunt trei curente cardinale care se manifestă în sânul poporului român. Noi, oficialitatea Partidului Naţional Român, stăm intransigenţi pe baza politicii tradiţionale dinastice. Cu maghiarii nu credem că sar putea ajunge la o înţelegere cinstită. Ei vor doar să ne exploateze împotriva dinastiei şi în contra Austriei, iar când ar fi la adică, din nou ar încheia un pact cu dinastia pe socoteala noastră, cum au făcut în 1867.

Iredentism nu putem face fiindcă noi suntem prea slabi, iar România e prea puţin consolidată şi încă îi lipseşte un sentiment naţional. Iar regele şi şefii de partide nu au alt ideal decât săşi păstreze situaţia de vasali obedienţi faţă de AustroUngaria şi Germania.

Dar şi dacă mâine Europa sar gândi la crearea unei Românii până la Tisa, un astfel de stat prin slăbiciunea lui internă şi în urma extinderii graniţelor, nu sar putea susţine. Ar fi o imposibilitate strategică.

Spre a asigura existenţa elementului etnic românesc şi la noi şi în România, factorii conducători cu toată seriozitatea fac propagandă ideii ca primind noi românii habsburgici odată garanţii reale pentru dezvoltarea şi libertatea noastră naţională, să intre şi România întro relaţie de drept public şi întro alianţă vamală şi militară, cu Monarhia noastră.

Vam povestit cum în Sala Paşilor Pierduţi a Parlamentului din Bucureşti vreo doitrei miniştri în funcţie şi tot cam atâţi foşti miniştri, precum şi deputaţi, profesori universitari etc, discutau cu Aurel C. Popovici şi cu mine această idee, aprobândo.

Vă puteţi închipui domnule doctor ce deprimant a fost pentru mine efectul expunerilor dumneavoastră. Când noi ne făceam iluzii că în fine va găsi şi Viena energia de a înfrânge pe maghiari cu ajutorul nostru, ca apoi toată politica externă a Monarhiei să intre în cadre largi, ne pomenim că aici se iscodesc tertipuri pentru calmarea domnului Justh.

Am ajuns deci acolo unde miam permis deja de mult, încă pe vremea guvernului coaliţionist şi pe vremea numirii lui Khuen, să prorocesc că vom ajunge. Vam spus de nenumărate ori şi am expus şi în numeroase memorii trimise la Belvedere, că toată tactica maghiarilor se învârteşte în jurul unei singure chestiuni: să creeze coroanei o situaţie dificilă tărăgănând cu anii rezolvarea problemelor militare, astfel ca în momente de complicaţii externe, în schimbul sprijinului lor la rezolvarea acestor probleme, să obţină aprobarea pentru o lege electorală prin care noi nemaghiarii din nou să fim excluşi din parlament.

Se pare că în urma scăderii prestigiului nostru în Germania şi în urma războiului italoturc acest moment a sosit.

Noi neavând încotro, vom declara din nou ca şi atunci când sa acordat sancţiunea prealabilă pentru proiectul de lege electoral a lui Andrassy, că moştenitorul nu este de vină, că el va aduce fericirea şi dreptatea şi pentru noi, că maghiarii au abuzat de bătrâneţile împăratului etc… Dar creditul nostru scade pe zi ce trece.

Sunt simptome elocvente care dovedesc că moştenitorul are o mare influenţă: căderea lui Pitreich, cea a lui Schoneich, cazul cu rezoluţia demisiei lui Khuen etc…

Dintre noi gruparea care se încrede în Tisza şi pledează pentru o tranzacţie cu maghiarii, ca urmare desigur va câştiga aderenţi. Iar gruparea noastră va fi tot mai mult dezavuată prin desfăşurarea acestor evenimente. A treia grupare, a generaţiei tinere care nici cu maghiarii nu vrea să pacteze, nu are însă nici în dinastie încredere. „Prin noi înşine” e lozinca ei şi nimenea nu poate prevedea unde va duce acest curent.

Sunt convins că şi de această dată vom reuşi să susţinem în poporul nostru iluzia speranţei ce o leagă de dinastie. Vom expune şoptind din ureche în ureche că situaţia externă impune compromisuri cu maghiarii. Că moştenitorul are toate simpatiile pentru noi şi ură contra maghiarilor. Numai silit de forţa majoră nea jertfit, rezervânduşi posibilitatea ca el să ne dea o lege electorală dreaptă, ca el să ne fie eliberatorul. Dar tare mă tem că un preot român îmi va răspunde: „Bine, pricep. Dar ce garanţie avem că ajungând pe tron Francisc Ferdinand nu se va ivi o situaţie şi mai periculoasă în politica externă, de exemplu că nu va fi numai iminent războiul, ci acesta chiar va izbucni. Atunci maghiarii vor pretinde din nou jertfirea noastră şi în schimb vor vota soldaţi şi bani, plus schimbarea succesiunii la tron în favoarea primo geniturii descendenţilor lui Francisc Ferdinand. Iar împăratul cu inima plină de jale, căci pe noi ne iubeşte, iar pe maghiari îi urăşte, va fi silit să ne jertfească conform tradiţiei înaintaşilor săi, ca urmare a necesităţilor pe care rezonul mai înalt de stat i le impune!”

 

În continuare lipsesc câteva pagini, se pare însă că textul pe care îl redau în cele ce urmează face parte din aceiaşi discuţie.

(Vaida, n. a.): ”… Ca să nu fim siliţi să minţim prea de tot împotriva convingerilor noastre şi spre a evita o reacţie prea radicală în sufletul poporului, ar trebui totuşi să se facă prin Lukacs armeanul o lege electorală care să nu ne strivească întro măsură şi mai mare decât legea în vigoare.

A nu exploata tensiunea grozavă ce există astăzi în Ungaria, ca urmare a postulatului legii electorale pe baza sufragiului universal, atât de aşteptat de popor, ar fi cea mai gravă greşeală de tactică politică. Zadarnic va reveni moştenitorul asupra sufragiului universal, după ce va fi slăbit această tensiune. Nu va produce nici un efect şi nu e permis să se învoiască cu deplasarea legii pe un făgaş greşit, ci trebuie să o aşeze pe o astfel de temelie, încât dezvoltânduse în mod organic mai departe, să poată ajunge o lege corespunzătoare intereselor dinastiei congruente cu interesele noastre, ale nemaghiarilor. Anume, ca să putem intra atâţia nemaghiari în parlament încât să încătuşăm forţele maghiarilor prin lupte interne, astfel ca să nu poată ataca prerogativele coroanei şi interesele monarhiei. Elementul ţărănesc nu e permis deci să fie exclus de la dreptul electoral. Dacă însă nu se poate astăzi realiza o lege cu adevărat dreaptă şi bună, trebuie să se pună măcar temelia viitoarei legi corespunzătoare.”

Am căzut apoi de acord ca să i se impună lui Lukacs ca şi analfabeţii care dispun de 3 până la 5 jugare, să poată fi alegători, rămânând ca moştenitorul să extindă acest drept şi asupra acelora care aveau abia 1 până la 2 jugare. Dr. Funder a stăruit la sfârşit ca să nu plecăm din Viena până ce nu vom fi vorbit cu colonelul dr. Bardolff.

La început voise să joace el rolul de intermediar, ca şi cu Batthyany, care nu răzbise însă să fie primit de Bardolff. La sfârşitul discuţiei noastre însă, deoarece aceasta nu ia prea venit la socoteală, nu a voit săşi asume singur întreaga răspundere. Nea promis că va cuprinde întrun scurt memoriu esenţa discuţiei avute cu noi, trimiţândul lui Bardolff.

De adio iam spus: „Cât timp vorbea Hodza, mam gândit cum să vă redau în mod fidel dispoziţia sufletească ce domneşte între români. Aveam de gând să o fac în formă de dialog între un preot român şi mine. Ar fi fost însă prea greoaie forma din punct de vedere tehnicdialectic. De aceea am preferat să joc rolul preotului, lăsândul pe dânsul, pe dr. Funder, să joace rolul meu de „Beschwichtigungshofrat.” (Un împăciuitor consilier aulic, n.a.)

Iam declarat că eu nu cred în pacea dintre Justh şi Lukacs, ci cred că Lukacs după un timp oarecare se va retrage ca ministru prezident la pensie. Astfel se va mai fi înşelat încă o dată Viena, trasă pe sfoară de iscusinţa balcanoasiatică maghiară. „Gândirea dvoastră de european german este prea logică şi judecata prea cinstită dle doctor, decât să nu fie înşelată de perfidia politică maghiară condusă de un armean. Cum se zice la noi armeanul nu e decât un evreu altoit pe un ţigan. Batyany de asemenea va păcăli Viena, căci el orice ar promite şi la orice sar angaja, totuşi când va fi la adică, va face ca unchiul sau. (Unchiul, contele E. Batyany fost primministru, cu ocazia izbucnirii revoluţiei lui Kossuth în 1848, a complotat contra împăratului. Cu toate că a fost internat ca alienat în sanatoriul din Dobling, nu a reuşit să se salveze, a fost condamnat la moarte şi împuşcat.) Pentru maghiari nu există nici cinste, nici credinţă, nici jurământ, când e vorba de conservarea intereselor lor naţionale identice cu interesele lor de clasă socială privilegiată. Conştiinţa maghiarului aşa e alcătuită, încât cu o formulă patriotică ştie să şio liniştească, atât pro foro externo, cât şi pro foro interno.”

În 21 aprilie telefonând colonelului dr. Bardolff, am fost invitaţi pentru 22 aprilie, la ora 11, la Cancelaria Militară. Întâlnindumă cu Hodza la Caffe Schwartzenberg, am mers împreună la Bardolff. Primindune, după ce am fost de câteva ori întrerupţi de telefoane şi de vizite, a dat ordin să se declare că nu este acasă. Am discutat apoi în tihnă până la ora unu.

Hodza a expus primul vederile noastre. El a susţinut că pace între Lukacs şi Justh se va face votânduse definitiv reformele militare. A stăruit pentru acordarea dreptului electoral pe baza cenzului de avere (jugăre). Decât o lege electorală rea, mai bine nici una. Precum în amor, aşa şi în politică, anticipaţiile strică iluziile. Să nuşi deterioreze H. nimbul învoinduse cu ticăloşirea legii electorale.

Eu am declarat că nu cred în pace, nici în votarea unui definitivat, ci cred că Lukacs va putea obţine cel mult un provizorat. Am expus, mai pe scurt şi mai lapidar decât lui Funder, reacţia nefavorabilă care ar urma în sânul românilor, dacă sar admite jertfirea noastră pentru realizarea legii electorale.

Noi am aşteptat ca în urma influenţei lui H. să se rezolve în alt mod chestiunea. Interesul lui H. este ca să dispună de o cameră în Ungaria în care să poată fi paralizată atotputernicia maghiarilor, aceasta printrun partid al nemaghiarilor destul de puternic. Aşa ceva însă nu se poate realiza printro lege electorală cum e cea preconizată de Lukacs. Secretul votului în Ungaria nu va fi respectat şi se va proceda ca şi la alegerile pentru reprezentarea pe judeţe, unde votul este secret. Censul intelectual este o nerozie. Alegatorii vor fi la rândul lor desenaţi de administraţie. Ţărănimea analfabetă, conservatoare, trebuie luată în considerare, nu exclusă de la vot. Lui Lukacs trebuie să i se impună ca să dee drepturi de alegator tuturor proprietarilor, de la trei jugăre în sus, de asemenea celor care şiau împlinit serviciul în armată.

Numai în aparenţă este în interesul lui H. ca să nu se facă o lege electorală bună cât trăieşte Francisc Iosif. Nici un parlament maghiar nu va face o lege atât de bună încât să nu poată apoi H. juca rolul dezrobitorului, prin acordarea sufragiului universal. În interesul bine chibzuit a lui H. este ca să ni se facă şi nouă posibil să intrăm 100200 de nemaghiari în cameră, cât timp mai trăieşte Împăratul. Astfel ni sar oferi şi nouă ocazia să facem şcoală politică şi H. ar dispune de o ceată disciplinată de veterani. Altcum ne expunem ca cei câţiva oameni cu experienţă politică să nu putem disciplina partidul, compus din recruţi politici, atunci când H. ar realiza o lege electorală corespunzătoare. Căci nu numai faptul intrării multor novici politici în cameră ar îngreuna disciplina partidului naţionalist nemaghiar, ci şi compoziţia lui din elemente etnice alogene, care trebuie disciplinate şi instruite ca să coopereze în solidaritate. Oferindunise deci de acum prilejul să facem şcoală parlamentară, i sar face un bun serviciu lui H..

Colonelul Bardolff nea expus în felul lui categoric, milităresc, situaţia. Împăratul Germaniei şi domnii din anturajul lui sunt conduşi de cele mai sincere şi călduroase sentimente de prietenie şi de alianţă faţă de Monarhia noastră. Când cu ocazia vizitei împăratului Wilhelm la Brioni, sau convins, atât H. cât şi Bardolff, de acest fapt. Însă şi nemţii sunt foarte serios îngrijoraţi de soarta armatei noastre. Dacă nu se va putea realiza reforma militară, valoarea Monarhiei noastre ca aliat scade pe zi ce trece. Pierdem prestigiu şi importanţa ca aliat. Chiar din acest motiv împăratul stăruie pentru rezolvarea definitivă a reformei militare. Lukacs are un drum exact stabilit şi trebuie să respecte termenii fixaţi. El este ultimul şi singurul om politic în Ungaria, altul nu a rămas. Orice jertfe sar pretinde, trebuie aduse pentru întărirea armatei. Când soarta armatei va fi asigurată, H. va putea vorbi mai uşor.

Eu am replicat că nu cred în energia lui Lukacs şi sunt convins că nu va face ispravă. Pe un om îl conduce în năzuinţa sa de a deveni prezident de consiliu, ori dorul de a stăpâni, ori o ambiţie nobilă, ori interese materiale, ori vanitatea. „Lukacs e armean. Cum vam spus evreu altoit în ţigan. Mentalitate de comerciant. Râvna de a stăpâni nu o are. Bogat este. Ambiţia de a parveni şia satisfăcuto peste orice aşteptare. Nevastăsa va putea veni acum la Viena ca soţie de ministru prezident în retragere. Vanitatea e satisfăcută. Ambiţia nobilă de a realiza idei, de a sta în serviciul unor idealuri, pe Lukacs nici când nu lau îndemnat la acţiuni politice. El în fundul sufletului a rămas armean, are ură şi dispreţ în contra claselor feudale maghiare şi nu nutreşte nici cea mai mică dragoste faţă de popor. Idealurile maghiare îi sunt tot aşa de indiferente, ca şi scopurile mai înalte ale dinastiei şi ale Monarhiei. De aceea eu cred că el va reedita tertipurile lui Khuen. Va oscila câtva timp încoace şi încolo, apoi va depune mandatul primit în numele Majestăţii sale. (Sa întâmplat întocmai. Evenimentele au confirmat toate aceste păreri ale mele.) Dacă Lukacs este cartea ultimă în Ungaria, atunci nu pricep de ce H. nu stăruie ca deja Francisc Iosif să procedeze energic în contra maghiarilor. Croaţia este o parte integrantă a Ungariei, constituţia croată este o parte a constituţiei Ungariei. Dacă Croaţia a primit comisar regal şi poate fi guvernată prin acesta în mod perfect, nu pricep de ce nu sar extinde comisariatul asupra întregii Ungarii. Atunci H. ar ajunge în situaţia plăcută, ori să găsească stări liniştite cu ocazia succesiunii la tron, ori dăruind Ungariei o viaţă constituţională, să poată urca pe tron ca un binefăcător mărinimos al Ungariei şi nu ca un despot, ori ca un dictator deghizat susţinut în absolutismul său prin formule constituţionale care nu ar putea înşela pe nimeni.”

Colonelul a răspuns: „Dacă Lukacs nu va izbuti să facă rânduială, atunci întradevăr nu rămâne altceva de făcut. Ideea pe care o prezentaţi dumneavoastră e bună dar…”

Eu: „Ce va fi cu recrutările? ”

Colonelul: „Da, aici e greutatea.”

Eu: „Domnule colonel, dacă se va găsi un ministru prezident a la Fehervary, care să aibă un nume frumos maghiar, dealtcum să fie un pictus masculus (are sensul „o cadră de bărbat”, n. a.) şi un ministru de interne mai loaial decât Kristoffy, un om gata să servească, sincer şi fără limite mentale maghiare, interesele dinastiei, atunci lucrul e foarte simplu. Prefecţii vor fi înlocuiţi prin oameni supuşi şi care să asculte orbeşte poruncile. Funcţionarii administrativi care nu se vor supune, vor fi înlocuiţi. Proletariat intelectual cât este în Ungaria, nu mai este nicăeri în lume. Se vor bate după posturi. Trebuie procedat energic, cu tact şi consecvent. Preoţii şi funcţionarii de stat vor pune la dispoziţie listele cu cei care urmează să fie recrutaţi. Mijloace de a sili pe recalcitranţi sunt destule. Recrutările se vor putea face mai repede şi mai bine decât astăzi. Comitatele? Sub Fehervary Kristoffy din 63 de comitate, au opus „rezistenţă pasivă” cu totul 13 şi dintre acestea jumătate erau în ţinuturi nemaghiare, de exemplu Szolnoc Dăbîca, unde sunt eu acasă, care are 80% români. Gentrii maghiari, evreii şi armenii, au declarat în consiliul judeţean rezistenţă pasivă, dar au hotărât totodată ca pe comisarii regali, respectiv guvernamentali, să nui primească la gară decât în cazul dacă ar pretinde să fie primiţi cu solemnităţi oficiale. Evreii din congregaţia comitatului Arad, mai alaltăieri, sau pronunţat pentru „rezoluţia” Partidului Muncii votândui contelui Khuen Hedervary încredere. Dacă o va cere Lukacs, mâine vor condamna cu aceiaşi însufleţire politica rezoluţionistă. Funcţionarii administrativi nu voiesc săşi piardă leafa sau pensia, comercianţii au interesul să nuşi strice relaţiile cu guvernul. Multimilionarul Neuman din Arad preferă să voteze împreună cu toţi evreii lui orice ar pretinde guvernul, decât să se expună ca fabrica lui de spirt să fie supusă unui control prea sever din partea Administraţiei Financiare. Aceasta este starea faptică în toată ţara. Dar congregaţiile pot fi strict constituţional dizolvate şi funcţionarea lor suspendată.”

Hodza: „Decât încercări cu civili, ar fi de preferat numirea unui general care să ştie să facă, fără a declara pe faţă, dictatură militară.”

Bardolff: „Dacă nici cu Lukacs nu sar ajunge la un rezultat, atunci întradevăr nu ar rămânea altceva de făcut. Împăratul e sătul de concesii. De când a venit Khuen la putere, Majestatea sa nu a mai cedat în nici o chestiune. Toate târcoalele lui Khuen au fost zadarnice. În chestiunea audienţei faimoase a minţit Khuen, căci în realitate lucrurile sau petrecut altcum. Gestul pe care la făcut împăratul nu a fost un gest de resemnare, nici nu a plâns Majestatea sa, precum sa colportat. E adevărat că nu a fost un al treilea de faţă, dar cine cunoaşte bine ţinuta din ultimii doi ani a Majestatii sale, trebuie să fie convins că gestul a fost un categoric ‘Hinaus! ‘ (Ieşi afară, n.a.). Oricum a încercat Khuen să sucească lucrurile, Majestatea sa a avut acelaşi răspuns: ‘Nein, nein, nein, nein. Hinaus! ‘ Sunt convins ca Majestatea sa nu va ceda nici lui Lukacs şi dacă nu se va ţine de termene, va fi aruncat şi el la o parte, brevi manu.” (Totuşi până la sfârşit complotul conţilor şi al armeanului au adus cu sine înscăunarea lui Tisza, care în schimbul puterii a dat rezultatele dorite de Viena, asigurând cuvântul hotărâtor şi pe mai departe oligarhiei magnaţilor.)

La finalul discuţiei lam rugat pe colonel săl poftească la sine pe Mihali, astfel să i se dea şi partidului nostru atenţiunea cuvenită. (Acest lucru sa întâmplat în ziua de 8 aprilie 1912 la ora unu când Lukacs a răspuns în parlament.)

Lam mai rugat ca să intervină ca să se facă unele înlesniri nemaghiarilor. Astfel am cerut rezolvarea fondului de burse de la Năsăud pentru fii de grăniceri, ca prefecţii ticăloşi să fie schimbaţi, ca să fie tărăgănată înfiinţarea episcopiei grecocatolice maghiare, etc.

 

La Pesta leam povestit cele petrecute la Viena lui Mihali şi Maniu.

Şi Maniu a fost de părerea că dacă nu vine curând o schimbare spre bine, la proxima conferinţă naţională va trebui să aranjăm astfel lucrurile ca acţiunea partidului nostru să fie îndreptată spre o tranzacţie cu maghiarii, sub conducerea lui Vlad.

Noi, cei compromişi pe tema politicii tradiţionale (pro dinastice, n.a.) neam retrage şi am aştepta momentul când naivii şi ticăloşii noştri, care nu încetează cu criticile şi demoralizează opinia publică, ar da faliment pe întreaga linie cu această tactică. Atunci ar veni iar rândul tacticii noastre intransigente pe baza politicii dinastice. Caracterul lui Vlad şi înţelepciunea lui oferea toată garanţia posibilităţii întregirii prin înţelegere cinstită în privinţa executării tacticii „Getrent marschiren, vereint schlagen” (mărşăluim despărţiţi, lovim împreună, n.a.).

Azimâine, nu mai ştiai cine era naiv şi cine era mişel.

Fapt e că Goga care lucra în numele radicalismului cu lozinci din XX SZAZAD, era tratat cu multă simpatie de presă şi de scriitorii maghiari. Despre acţiunea lui Stere la Budapesta (cazul GogaVaida!) şi la Arad (starea Tribunei) presa maghiara a tăcut, evident la poruncă. Geschenschi era omnipotent. De la Budapesti Hirlap până la A Nap, toate ziarele maghiare lucrau uniform, tratând în acelaşi tenor chestiunea naţionalităţilor.

Când şeful Partidului Naţional Liberal din Moldova, Stere, a stat mult în Ungaria, foile maghiare nu au răcnit ci au tăcut. Au tăcut despre rolul lui Kristoffy în afacerea GogaVaida şi despre dispariţia Tribunei. Şi singura explicaţie era că francmasoneria avea putere internaţională.

Ţinuta lui Goga la procesul din Cluj, lăudată de Budapeşti Hirlap pentru că a fost primul român acuzat pentru agitaţie pe calea presei care sa apărat în limba maghiară, primind în schimb abia două săptămâni de temniţă de stat. Demagogia desfăşurată de el după ce a scăpat. Elogiile din XX Szazad la finea lui 1911 ori începutul lui 1912, ce i sau adus ca democrat. Laudele prin foi maghiare şi spre traduceri din Madach şi Petofy.

Oare declaraţiile lui Tăslăuanu faţă de Goldiş că numai printro tactică de tranzacţii se va putea înainta, în ce sau deosebit toate în fond de vederile lui Mangra şi ale mitropolitului Meţian, Vlaicu din Braşov, Cosma, Mihu, etc?

Băncile nu au sprijinit presa noastră, a Partidului Naţional Român, prin anunţuri şi publicarea bilanţului. Iar în acelaş timp se făcea reclamă „Fundaţiei Mihu”. Mihu donase 25000 de coroane unui fond a ziariştilor îndată după începerea negocierilor cu Tisza. De atunci bieţii noştri ziarişti au tăcut cu reverenţe despre politica lui Mihu, făcând elogii integrităţii sale personale. Glas şi duh de sclavi.

La jubileul lui Petru Maior, Cosma, cu toată hoarda lui de adepţi şi robi, a absentat demonstrativ. Nici măcar o depeşă nu a trimis. Meţianu şi toată organizaţia oficială a bisericii grecoorientale, de asemenea organizaţia noastră economică Solidaritatea condusă tot de Cosma, Astra lui Tăslăuanu şi Goga, toate au lucrat şi au făcut intrigi unde numai au putut, contra Comitetului Partidului Naţional Român. Au zăpăcit oamenii.

Episcopatul grecocatolic se zbătea în lupta contra episcopiei de Hajdudorogh şi juca pe factorul pasiv, neutru, faţă de partid. Numai cerbicia mitropolitului Mihali ia reţinut pe blăjeni să nu alunece pe panta lui Meţianu, Mangra şi în ultima vreme a lui Cristea.

Iar Viena pactase (cu maghiarii, n.a.) prin Batyany.

Era greu a fi mai român decât românii şi mai habsburgic decât împăratul!

 

 

CAPITOLUL V.11 1914 FINIS AUSTRIA.

 

În 28 iulie 1914, zi splendidă de duminecă, făcui împreună cu soţia mea o excursie din Karlsbad la Johanngeorgstadt în Saxonia. La reîntoarcere am luat cina la gara din Karlsbad şi apoi, făcând glume am pornit voioşi pe strada gării spre casă. Intrând soţia mea întro cofetărie pentru a cumpăra câteva prăjituri, observai că publicul citeşte un afiş mic fixat în vitrină. Plictisit, mai mult spre a face ceva, mă apropiai şi am citit „telegrama” afişată. Im prima parte spunea că sa comis un atentat contra moştenitorului tronului Francisc Ferdinand, la Sarajevo, şi că atentatorul a fost prins.

Absurd! Duminică seara la orele 9, depeşa din vitrina unei cofetării. Desigur va fi vreo născocire de la Frankfurter Zeitung, ori o manevră de bursă.

Fără ami pierde calmul, mă stăpânea numai senzaţia că totul este doar absurd.

După câteva fracţiuni de timp, plecând omul care stătuse în faţa afişului, mam apropiat şi am citit partea a doua a anunţului: „Moştenitorul de tron şi soţia sa, nimeriţi de câte un glonţ, au rămas morţi.” Respiraţia mi se opri, simţeam cum mă învăluie un acces de leşin, cum începe să se învârtească lumea cu mine. Ieşind soţia mea şi văzândumă desfigurat, ma întrebat speriată: „Ce e cu tine? Eşti galben ca ceara.” Fără a putea zice o vorbă, iam arătat cu mâna depeşa.

Noaptea aceea şi zilele următoare, leam petrecut întro stare sufletească de nedescris. Atunci miam luat refugiul, după şase luni de abstinenţă, din nou la fumat.

În 4 iulie, sâmbătă seara, am plecat la Viena spre a asista la înmormântare. Simţeam că sunt dator cu acest act de pietate faţă de memoria lui Francisc Ferdinand.

Acolo mam întâlnit cu Mihali şi cu Aurel C. Popovici. Am fost cu toţii revoltaţi de ticăloşia sufletească ce sa vădit în felul nedemn în care sa făcut înmormântarea. Principele Montenuovo, maestrul şef de ceremonii, favoritul lui Francisc Iosif, a primit ulterior o adresa prea înaltă, autografă, de la împărat, prin care acesta îi aducea mulţumiri pentru activitatea dovedită cu ocazia înmormântării, constatânduse astfel că servitorul a executat numai poruncile stăpânului său.

Lipsiţi de putinţa de a găsi o nouă orientare politică, eram cu toţii foarte deprimaţi, numai Aurel C. Popovici repeta întruna: „Forţa evenimentelor e mai mare decât voinţa unui om. Monarhia tot va trebui să fie organizată pe baze noi, dând drepturi tuturor neamurilor. Un om e un om, moare, se stinge. Neamurile trăiesc mai departe.”

Spre a continua cu organizarea forţelor grossöstereichiste sa şi aranjat o întâlnire întrun separeu la Stefanskeller. Au participat: contele pater Gallen, contele Beaufort, deputatul dr. Friedmann (mare advocat, deputat al centrului Vienei), redactorul Posbauer, Cornel Stodola (slovac), Mihali, A. c. Popovici şi cu mine.

Sa discutat situaţia. Beaufort (ginerele contelui Sylva Taroca, primul ministru de mai târziu), îl înjura pe Montenuovo: „Hurensohn” (fiu de curvă, n.a.) şi declara că e hotărât să organizeze contra lui o campanie de răsturnare. Zicea: „Cât timp ‘der Hurensohn’ e omnipotent pe lângă împărat, e zadarnică orice nădejde de a putea realiza ideile noastre (idea Austriei Mari), căci acest bastard e cumpărat de unguri, etc… Nu există o specie mai scârboasă decât aristocraţia austriacă, mai lipsită de demnitate, de voinţă, de elan. Prima dată când ea a cutezat să păşească contra imbecilităţii curţii a fost la înmormântare, când el Beaufort, îmbrăcat în uniformă de cămăraş, a rupt cordonul, dând pildă celorlalţi aristocraţi săl urmeze. Lau urmat Stahrenberg, Furstenberg, Schwarzenberg, Windischgraetz, şi după ei toată ceata înaltei aristocraţii, intrând în cortegiul mortuar.” Beaufort povestea toate acestea cu multă satisfacţie.

Dr. Friedmann şia dezvoltat ca primul părerile politice: „Un federalism pe baze naţionale nu cred că este posibil şi nici nu ar duce la ţintă. Nici introducerea sufragiului universal pentru Ungaria. În tot cazul Monarhia trebuie reconstruită pe noi baze, etc, etc.” Era un zăpăcit ca aproape toţi oamenii „politici” austrieci. Făcea impresia unui om fără nici un avânt şi fără caracter, un oportunist. Părea că voieşte să voiască, dar nu cutează să o şi facă. Era un om care nu ştia ce vrea, şi mai ales nu voia să ajungă în conflict cu curtea ori cu alegătorii. Acesta era reprezentantul „oraşului intern”, al centrului Vienei, în Reichrath (parlamentul imperiului, n.a.).

Posbauer a povestit că are informaţii sigure că „der kleine” (micuţul), adică noul moştenitor al tronului, Carol Francisc Iosif, este la curent cu ideile unchiului său Francisc Ferdinand. Că cineva dintre sociali democraţi (lăsa să se înţeleagă ca dr. Renner) a avut ocazia să discute cu el chestiunea naţionalităţilor şi că moştenitorul ar fi acceptat ideile lui Francisc Ferdinand. Fireşte că nu poate cuteza să se expună cât timp trăieşte Francisc Iosif. Noi trebuie însă să căutăm să ne deschidem calea spre el şi să facem totul spre a împiedeca influenţa dezastroasă maghiară asupra sa. Caci maghiarii sau apucat deja de lucru. Prin principele Montenuovo cu uşurinţă vor pătrunde la dânsul. Noi trebuie să tindem să ajungem la soacra sa, mama arhiducesei Zitta. Aceasta este o femeie superioară, are absolută influenţă şi putere asupra ginerelui ei, ceea ce e de mare importanţă, considerând faptul că Carol Francisc Iosif e încă om foarte tânăr, nu prea dotat de Dumnezeu cu energie şi puţin pregătit pentru rolul de monarh.

Popovici expusese şi el ideile sale cu verva lui obişnuită, strivindul pe Fridedmann.

După ce am luat prânzul cu astfel de discuţii, neam despărţit cu hotărârea ca să continuăm asemenea întâlniri, care însă nu au mai urmat.

Ajunşi în vâltoarea mulţimii din Rothenturmstrasse, lam întrebat pe Popovici: „Cu aceştia vrei să faci Grossösterreich?”

Dânsul: „Iai văzut? Cei din urmă ţărani de ai noştri au mai mult simţ politic şi o minte mai sănătoasă! Dar ce să facem, suntem condamnaţi să lucrăm cu ei. Iar aceştia sunt dintre cei mai buni. Ceilalţi sunt şi mai proşti, şi mai răi, şi mai zăpăciţi.”

Mihali mergea tăcut şi dădea din cap şi din umeri. „Dragă Aurel,” zise în fine, „cu aceştia nu vei face tu în veci Grossösterreich. Austria sa dus dracului!” Acestea sau întâmplat luni.

Dar să revin. Duminecă, în preziua înmormântării, sosind dimineaţa din Karlsbad la Viena, am căutat, sperând săi găsesc, la telefon, pe Bardolff, Popovici, Funder, dar nu am dat de ei. Popovici avea obiceiul să citească pe la ora zece ziarele străine în Caffe Graben. Negăsindul am luat o birje trecând peste Graben voiam să merg la redacţia „Reichspost” spre a vorbi cu doctor Funder. Abia intrasem pe Kohlmarkt când pe trotuarul din stânga lam zărit pe colonelul Brosch. Nul mai văzusem de când acesta plecase de la moştenitorul tronului, la Bodzen, ca comandant al Regimentului 2 de Vânători Tirolezi din acel oraş. Achitând repede birjarul, am alergat în urma lui Brosch şi ajungândul lam întrebat: „Domnule colonel îmi daţi voie să vă însoţesc?” – „Poftim.”

Am mers alături de el cei 1020 de paşi până ce am ajuns la colţul Ita, luândo spre dreapta, spre Graben. Acolo el întrerupse tăcerea adresândumi câteva cuvinte. Auzindui glasul, am fost cuprins de o emoţie aşa de puternică, încât abia mam putut stăpâni, până ce am intrat fugind sub prima poartă. Acolo am izbucnit întrun plâns nervos, convulsiv, pe care nul puteam stăpâni. Colonelul după o clipă veni şi îmi spuse ceva. Vocea lui însă îmi excita şi mai mult plânsul. De aceea lam rugat să mă părăsească. El îmi numi hotelul lui şi îmi spuse: „Trebuie să vă stăpâniţi. Dumneavoastră mai aveţi un scop în viaţă, poporul dumneavoastră, copiii dumneavoastră. Eu însă sunt un om mort.”

Ce mia mai spus, nu ştiu; după ce ma părăsit mam calmat pe încetul în aşa măsură încât am putut ieşi pe Graben, de unde luând o birje, mam dus la dr. Ciurcu spre ami spăla ochii.

 

 

CAPITOLUL V.12 ALEXANDER BROSCH VON AARENAU.

 

În numărul din 9 septembrie 1934 al ziarului „Neues Viener Jurnal” a apărut un articol, de un autor bine informat şi competent. Cred că acesta merită să întregească cele mărturisite de mine. În continuare voi cita părţi din el.

Autorul, Theodor von Sosnosky, la intitulat „Bărbatul faţă de care Francisc Ferdinand a avut încredere” , având subtilul „Amintiri despre Seful Cancelariei Militare a arhiducelui”.

 

În 7 septembrie sau împlinit 20 de ani de când un bărbat şia jertfit viaţa pentru patrie. Dacă destinul fatal nu lar fi smuls, împreună cu stăpânul său, din viaţă cu o mână crudă, după toate probabilităţile ar fi avut un rol mare în fosta Monarhie. Acesta a fost colonelul Alexandru nobil de BroschAarenau, care în acea zi de septembrie în lupta din pădurea Huitze, a căzut în fruntea Regimentului 2 de Vânători pe care îl comanda.

În trecut fusese şeful Cancelariei Militare a arhiducelui Francisc Ferdinand şi ocupase în calitate de sfetnic intim militar şi politic al acestuia, o situaţie şi o influenţă mult superioară gradului său militar şi resortului cel conducea.

Născut la 8 octombrie 1870 în Timişoara, ca fiul comandantului Şcolii de Cadeţi de acolo, a contelui August nobil de Brosch şi a soţiei sale Hiatzinte născută baronesă de SchweigerLerchenfeld, a cărei unchi şi tutore fie amintit în treacăt, era poetul Anastasius Glun (Anton Alexandru conte de Auersperg).

A urmat cursuri în diverse şcoli militare absolvind Academia Militară Tehnică ca al doilea din promoţia sa. După o scurtă carieră ca ofiţer activ, a urmat Şcoala de Război pentru ofiţeri de stat major….

Era în toamna lui 1905. La manevrele desfăşurate în Tirolul de Sud, căpitanul Brosch a fost remarcat de arhiducele Francisc Ferdinand. La Crăciunul aceluiaşi an a fost numit adjutant al moştenitorului. A putut săşi ia în primire noua funcţie cu deplina conştiinţă că această distincţie o datora numai meritelor sale, şi nici unei protecţii, şi nici unor relaţii…. Nu a fost un serviciu uşor. Arhiducele era pentru subalternii săi orice mai curând decât un stăpân comod şi indulgent; el pretindea din partea lor un mare devotament şi multă muncă, iar favoarea lui se pierdea tot atât de uşor pe cât de greu se dobândea.

Brosch însă era omul potrivit, la locul potrivit. O minte ageră, o fulgerătoare înţelegere a situaţiilor, înţelepciunea lui ajutată de o înfăţişare elegantă şi de forme desăvârşite de gentleman, câştigară curând întreaga simpatie a înaltului său stăpân. Acesta era însuşi un om cu o minte clară şi o privire pătrunzătoare, aşa că recunoscu repede că în noul său adjutant găsise un bărbat după dorinţa inimii sale, un bărbat cum îi trebuia pentru realizarea marilor sale planuri….

Brosch şi stăpânul său se întâlneau în privinţa concepţiilor lor, pentru că şi Francisc Ferdinand ştia, putea, şi voia, mai mult decât un prinţ de duzină. În sufletul său setos de a acţiona, tălăzuiau planuri mari care pretindeau realizări; se săturase de a sta veşnic în umbră, de a privi cu braţele încrucişate cum nava statului, aruncată de valuri în dreapta şi în stânga, pluteşte spre nimicire. În Brosch găsi un suflet înrudit, cu dorinţa de înfăptuiri, îngrijorat de soarta patriei. Şi dorul de acţiune, ambiţia şi patriotismul acestor doi bărbaţi, înmănuncheate, au creat un instrument menit să le deschidă calea spre ţintele lor înalte: Cancelaria Militară a moştenitorului, deosebită de cea a împăratului şi numită cea „Mică”. Acest diminutiv nu reflectă reala proporţie şi importanţă a acestei instituţii, pentru ca influenţa ei sub conducerea tot atât de înţeleaptă pe cât de energică a lui Brosch, sa validitat foarte curând şi mult peste cadrele pe care păreau să le indice denumirea modestă „Cancelarie Militară.”

Era firesc ca nu peste multa vreme să ajungă în contradicţie cu Cancelaria Militară (Mare) a împăratului. Planurile de reforme extinse ale arhiducelui şi ale tânărului său şef de cancelarie, întâmpinară din partea bătrânului împărat o poziţie refractară oricăror inovaţii şi la conducătorii cancelariei sale cea mai exagerată rezistenţă. Astfel sa dezvoltat, impus de situaţie, acel adânc şi neînlăturabil conflict între cabinetele militare ale celor două personalităţi mai înalte ale Imperiului, ceea ce în interesul autorităţii desigur că era regretabil, însă nu se putea evita fiindcă era în joc soarta patriei greu ameninţate din interior şi din afară.

Brosch devenise mâna dreaptă a arhiducelui, nu numai în chestiuni militare ci şi în chestiuni de politică superioară….

Desigur nu înseamnă a exagera dacă constatăm că influenţa crescândă de care moştenitorul tronului reuşise să dispună impunânduse, a datorato în mare măsură activităţii înţelepte, energice şi neobosite a lui Brosch. Arhiducele care faţă de foarte puţini oameni îşi manifesta simpatia, şia manifestato din inimă faţă de şeful cancelariei sale, arătândui toată recunoştinţa şi toată încrederea sa. Aceasta a fost de mare importanţă întrucât Brosch, pe cât era de abil, era departe de a fi un curtean lipsit de părere, care să aprobe prea supus părerile arhiducelui, ci cuteza să contrazică unde i se părea necesar, fireşte întro formă respectuoasă, ceea ce dovedeşte curaj moral şi îl onorează îndeosebi.

După şase ani de activitate plină de succese importante în serviciul moştenitorului, părăsi decorat cu înalte distincţii acest post, spre a prelua comanda Regimentului 2 de Vânători din Botzen, pe care şil ceruse ca pe o favoare deosebită. Francisc Ferdinand nu lar fi lăsat să plece, mai cu seamă pentru că ştia că adversari puternici voiau sal despartă de Brosch. Dacă însă aceştia au sperat că şi în acest caz „ochii care nu se văd se uită”, ia aşteptat o totală dezamăgire. Moştenitorul îşi păstră faţă de Brosch şi după aceea întregul lui ataşament şi pricepu cu atât mai mult să aprecieze serviciile lui, după ce nu la mai avut lângă sine pe acest sfătuitor şi confident înţelept, energic şi credincios. De aceea a rămas cu el în permanent contact, îi cerea sfaturi şi colaborarea de câte ori i se părea necesar, îi scria scrisori care dovedeau prin tonul lor cald, sentimental, înalta lui apreciere şi simpatie….

Nu încape îndoială că Francisc Ferdinand avea planuri mari cu Brosch. Pentru aceasta pledează şi faptul că proiectul vast de guvernare (publicat mai întâi în decembrie 1923 în Neues Wiener Journal) a fost un elaborat a lui Brosch. Desigur că de îndată ce Francisc Ferdinand sar fi urcat pe tron, lar fi chemat lângă sine, poate că la început numai ca şeful Cancelariei Militare Împărăteşti. Mai târziu e de la sine înţeles că lar fi însărcinat cu resortul Ministerului de Război, sau lar fi făcut şeful Statului Major sau chiar preşedinte al Consiliului de Miniştri. Cu siguranţă îi rezerva un rol mare în viaţa militară şi politică a Monarhiei.

Dar na fost să fie aşa….

După tragedia de la Sarajevo Brosch scria scrisoarea din care redau doar un fragment: „Sunt un om cu aripile frânte, cu toate speranţele viitorului nimicite. Mai bucuros maş târî, ca un animal rănit mortal, întrun colţ ascuns, întunecos… Pentru mine e sfârşitul; soarta noastră se desfăşoară cu o brutalitate inevitabilă. Tăvălugul mare care nimiceşte la noi totul, lunecă tot mai aproape şi forţe supraomeneşti nu ar fi suficiente săl oprească…”

Brosch a fost cruţat să trăiască clipa nimicirii patriei pe care o prevăzuse atât de limpede.

Nemesis la ajuns şi pe dânsul la mai puţin de două luni de la tragicul sfârşit al stăpânului său de odinioară.

Totuşi a putut să se distingă şi pe câmpul de luptă. În 28 august 1914 în Galiţia, a trecut prin botezul focului, capturând prin asalt două baterii ruseşti. În noaptea de 6 spre 7 septembrie surprinse în pădurea Uitze Statul Major al unei divizii ruseşti şil făcu prizonier. Captură doi generali, 12 tunuri, provizii, etc. Pentru această faptă a fost propus să fie decorat cu crucea Maria Tereza. Dar de acest succes na apucat să se bucure mult timp. Dimineaţa următoare sa pomenit atacat, avea cu el doar un batalion şi jumătate al regimentului său, de o întreagă divizie rusească. Izolat de divizia sa şi înconjurat de duşmani, după o rezistenţă disperată, nimerit de mai multe gloanţe, căzu şi împreună cu el muriră cei mai mulţi din soldaţii săi. Na murit zadarnic. Cu viaţa sa şi a eroilor săi tiroleji a reuşit să salveze Divizia 3a de împrejmuire prin duşmani….

N.a. Vaida Voevod a ţinut mult la colonelul Brosch de care îl lega o veche colaborare şi o sinceră prietenie. La stimat pentru calităţile sale intelectuale şi morale.

Pentru români Brosch a nutrit întotdeauna simpatie. Poate că aceste sentimente îşi aveau originea în copilăria sa trăită la Timişoara. Desigur că şi raţiuni superioare politice de largă perspectivă au fost determinante în aceste relaţii, dar toate asamblate au făcut din el un prieten şi un aliat în lupta poporului nostru pentru afirmare.

 

 

CAPITOLUL V.13 SCRISOAREA LUI VAIDA VOEVOD CATRE POLIZU MICŞUNEŞTI.

 

Această scrisoare a lui Vaida Voevod, scrisă ca răspuns la o scrisoare a lui Polizu Micşuneşti, în care acesta îi trimetea „Însemnările” legate probabil în mare parte de persoana lui Nicolae Filipescu, prezintă un mare interes pentru reflectarea imaginei unei epoci atât de hotărâtoare pentru evoluţia poporului nostru. Dar din păcate scrisoarea nu a fost terminată, ea se opreşte brusc, în mijlocul faptelor pe care le nara. Scrisoarea a fost concepută nu ca o ciornă, ci chiar sub forma unei scrisori finite, aceasta rezultă din îngrijirea cu care a fost aşternută şi din hârtia de calitate utilizată. Din scrisoarea de multe pagini, nu sa pierdut nimic, lucru vizibil după foaia ultimă lăsată neterminată. Ce sa întâmplat, nu ştiu, pot doar presupune. Fie că a intervenit ceva tocmai când concepea textul scrisorii, şi nu a mai regăsito pe urmă, fie a abandonat ideea de ai scrie lui Polizu Micşuneşti. Prima variantă ar fi cea fericită, desigur în eventualitatea că Polizu Micşuneşti a utilizato, sau cel puţina păstrato, existând originalul sau o prelucrare a sa. Varianta ca Vaida să nu răspundă la o scrisoare adresată lui, nu concordă cu firea şi caracterul său. Nu cred să i se fi adresat vreodată cineva fără a primi un răspuns.

Oricum, scrisoarea, atât cât este, socotesc că merită să o reproduc întocmai.

Interesant este faptul că pe atunci bunicul meu nu se gândea săşi scrie memoriile. Nu mulţi ani mai apoi scrisul amintirilor devenise principala sa preocupare.

 

Cluj, 8.o1.1937. Stimate domnule Polizu Micşuneşti,

Călduroasele mele mulţumiri pentru trimiterea „Însemnărilor” dvoastre.

Individualitatea regretatului N. Filipescu, pentru cei care lau cunoscut, se reliefează admirabil.

Cum mie, nici timpul, nici firea, numi permit să scriu memorii, vor fi, pentru informarea dvoastră personală desigur interesante micile amintiri, pe care ţin să vi le comunic, referitoare la marele Filipescu.

I

Prin mai 1913 ma primit Filipescu. Prăjea pe un grătar electric felii de jimlă şi mi le oferea cu ceai. În această liniştită atmosferă, conversaţia ce a urmat fu de un izbitor contrast. O redau întocmai.

 1. F.: „Va să zică dvoastră şi Aurel Popovici îl informaţi permanent pe FranciscFerdinand asupra situaţiei din Ungaria şi dânsul e hotărât să frângă puterea maghiarilor. Dar aţi stabilit cu el ce va face când va lua succesiunea lui Francisc Iosif?”

Eu: „Noi ne permitem să dăm sugestii, dar modul de procedare şi cea ce va fi de făcut, depinde de împrejurările politice externe şi interne, din momentul morţii împăratului. Suntem mulţumiţi că este hotărât să frângă hegemonia maghiară, indiferent printro lege electorală radicală, ori printro lovitură de stat, impunând federalismul.”

 1. F.: „Nu! Dvoastră trebuie săi puneţi chestiunea în mod lămurit. După moartea împăratului, dânsul să se angajeze că va isprăvi cu ungurii. Noi, România, ne vom alătura, pe o bază ca de exemplu relaţia Bavariei faţă de Imperiul German, de AustroUngaria, cedândunise părţile româneşti de dincolo de munţi. O astfel de Românie ar fi, pentru totdeauna, la adăpost contra cotropirii ruseşti.”

Eu: „A. Popovici şi cu mine, nu suntem în situaţia să ne putem permite de a pune chestiunea atât de categoric. Nu numai că Francisc Ferdinand este un om foarte bănuitor, dar dândune astfel cărţile pe faţă, nici un austriac nu ar pricepe mărimea ideii. Mai sunt apoi două greutăţi cu care trebuie contat. Ungurii ar da o luptă pe viaţă şi pe moarte, de altă parte dinastia română desigur sar opune ca să fie înfăptuită unirea noastră şi ea să ajungă întro relaţie de un fel de subordonare faţă de Habsburgi. O astfel de criză dinastică ar putea primejdui realizarea ideii dumneavoastră, chiar şi dacă Francisc Ferdinand ar acceptao şi iar înfrânge pe unguri.”

 1. F.: „Adevărat, pentru dumneavoastră şi pentru Popovici se impune să fiţi precauţi. Eu însă aş putea pune la punct lucrurile cu FranciscFerdinand. Faceţimi rost de o audienţă. Dânsul aranjeze cu ungurii, restul ne priveşte. Dumneavoastră judecaţi fireşte altfel eventualitatea unei crize dinastice. Pentru noi românii din regat, totul se prezintă altfel. Dacă am cădea de acord cu moştenitorul, am aştepta, de sine se înţelege, să moară mai întâi Francisc Iosif şi regele Carol. Între timp sar tranşa chestiunea cu ungurii, apoi, Ferdinand, ar trebui să primească soluţia. Fiţi sigur că ar primio, căci dacă ar face greutăţi, lam proclama pe Francisc Ferdinand de rege. Pentru noi e indiferent dacă va fi rege un Hohenzollern ori un Habsburg. Pe noi ne interesează numai dacă putem, ori nu, înfăptui unirea naţională…”

Reîntors la Viena, iam comunicat lui Aurel C. Popovici planul lui N. Filipescu. Apoi, fără a intra în detalii, am intervenit la colonelul Bardolff, şeful cancelariei arhiducelui Francisc Ferdinand, pentru audienţă. Arhiducele a acceptat cu plăcere săl primească pe N. Filipescu. Sa fixat chiar şi timpul între zilele cutare.., rămânând ca Filipescu să se oprească la Viena în drum spre Paris. Împrejurări familiare lau împiedecat săşi întrerupă călătoria, încât audienţa nu a mai avut loc.

II

După uciderea lui Francisc Ferdinand izbucnind războiul mondial, pe tot teritoriul Monarhiei AustroUngare, sa introdus starea de asediu înăsprită. În Ungaria ea sa aplicat, bineînţeles, deosebit de riguros contra nemaghiarilor. Toţi românii, nu numai fruntaşii, erau sub controlul permanent al poliţiei de stat („Siguranţa” noastră). Cenzura serba orgii în coloanele modestei noastre prese. Arestările, internările românilor, în Ungaria de vest, se ţineau lanţ.

 1. Stere, trimis de I. C. Brătianu, venise la începutul lui august în Ardeal spre a lua contact cu fruntaşii români. Nul găsise nici pe Mihali, nici pe Maniu, nici la Viena pe Aurel C. Popovici, pe care evenimentele îl surprinseseră în Belgia. Astfel îmi scrise mie, la Karlsbad. Scrisoarea lui e în arhiva mea. Satisfăcând dorinţei lui Brătianu, am dat un interviu Dr. Gr. Brauner(azi Graur), pe care acesta, cu permisiunea primită de prefectul din Karlsbad, din partea ministerului de externe din Viena, îl telefonă, prin şeful biroului de presă din acel minister domnul de Montlong, „Adevărului” (la Bucureşti, n.a.). Publicat în „Adevărul” cu aprobarea lui Brătianu, am fost atacat de mulţi patrioţi bine intenţionaţi.

Oprindumă la Viena, am fost informat de Dr. Fr. Funder, directorul ziarului Reichspost, că contele Forgach, locţiitorul contelui Berchtold la Ministerul de Externe, mă va chema în audienţă. Mia comunicat şi cauza. Cu Dr.ul Funder eram în relaţii vechi, amicale. Dânsul îmi publica articole contra politicii maghiare şi era unul dintre complotiştii care treceau de GrossÖsterreichişti, în sensul arhiducelui din Belvedere. În ziua următoare am fost invitat, prin Montlong, săl vizitez. Dânsul ca şi Funder îmi comunică sensul invitării, cerândumi discreţie, şi mă conduse la contele Forgach.

Acesta mă primi cu amabilitate excesivă: Căi pare bine că mă cunoaşte personal, din renume ma apreciat mult ca pe un om de convingeri etc.., apoi a făcut apel la patriotismul meu, stăruind să dau un articol ori un interviu, în care ziar mare voi, arătând că interesul României e alături de Tripla Alianţă etc.. Prin aceasta voi face, atât României cât şi românilor din Ungaria, cel mai bun serviciu, scutindui de multe neajunsuri, etc.. Am încercat să scap spunândui că, în afară de ziarele creştinsociale, nu am acces în presa vieneză, dar el ma asigurat că oricare foaie îmi va sta la dispoziţie. Iam replicat că ar fi mai potrivit decât mine V. Mangra, fiind dânsul omul de încredere al contelui Tisza şi deputat guvernamental. Eu am dat un interviu care a fost publicat în Adevărul. Aş apărea întro culoare falsă dacă maş repeta, mai cu seamă că abia cu câteva luni mainainte în mai ţinând la Alba Iulia o adunare, am fost împrăştiaţi cu baionete, pentru că făceam declaraţii de loaialitate la adresa monarhului etc.. Contele Forgach mă tot omenea cu ţigarete şi stăruia amabil. Eu fumam şi tot aşa de amabil, refuzam. După vreo jumătate de oră mam sculat, scuzândumă că iam răpit timpul preţios. Dânsul petrecândumă spre uşă, mă dezmierdă, luândumă de umăr: „Domnule deputat, poate totuşi o să vă hotărâţi, e un mare serviciu, un bun serviciu pe care laţi face şi românilor.”

„Excelenţă, regret, sunt convins că oricât mă voi gândi, tot nu mă voi putea hotărî să public ceva, etc..” şi aşa neam despărţit.

La câtva timp mia telefonat Montlong şi neam întâlnit în Cafe Reichsrat, loc neutru. Dânsul mia comunicat mai întâi noutăţi, apoi a vorbit de Grossösterreich (care murise la Sarajevo), de Aurel C. Popovici, punândumi întrebarea în fine dacă nu cred că ar fi bine să merg la Bucureşti spre a arăta oamenilor politici de acolo, că interesul României e să intre alături de puterile centrale, în război. Prin aceasta, după încheierea păcii, care cel mult la primăvară va urma, soarta românilor din Ungaria, în mod automat, va urma să se împlinească în sensul celor mai largi aşteptări.

Cu Montlong eram, întâmplător, vechi cunoscut, de pe timpul când ca student ne întâlneam la ceaiurile unor familii cunoscute. De origine era din Galaţi ori din Brăila, unde tatăl lui fusese funcţionar în serviciul străin. Dânsul ştia puţin şi româneşte. Era văr cu un coleg din Brăila, Dr. Zgardeli, membru al „României June”. Astfel conversaţia noastră a luat fireşte un alt caracter, decât cea pe care o avusesem cu Forgach.

Iam răspuns că, găsesc natural că dânsul execută un ordin al şefilor săi, însă desigur va admite că nu am nici căderea, nici puterea, de a influenţa hotărârile bărbaţilor de stat români. O astfel de încercare ar fi o lipsă de modestie din partea mea. Pe deasupra Tisza mă urmăreşte personal şi îmi poartă sâmbetele pentru relaţiile mele cu Francisc Ferdinand şi cu oamenii politici din Austria şi din România. Neam despărţit fără rezultat.

În ziua morţii regelui Carol I, sosind acasă mi se comunică rugămintea Dr.lui Funder de al chema la telefon. Avea ceva foarte urgent şi voia să vină la mine. Mam dus numaidecât la redacţie.

„Isopescu Grecul mia promis cămi scrie un articol, amintiri personale despre regele Carol. Dumneavoastră miaţi spus la o ocazie, că aţi fost în audienţă la defunctul rege. Vă rog ca şi dumneavoastră sămi scrieţi un articol amintiri. Batem recordul gazetăresc, întrecem toată presa un deputat român din Reichsrat, altul din Camera ungară senzaţie, amintiri personale”.

„Domnule doctor, eu vă scriu cu plăcere articolul, acum îndată, aici. Dumneavoastră însă nul veţi publica…”

„Ei cum credeţi aşa ceva? Sa întâmplat vreodată să nu vă public tot ce miaţi trimis? Dumneavoastră, gazetar pursânge, îmi faceţi nedreptate…”

„Să ne înţelegem. Trebuie mai întâi să fac o introducere, să schiţez scopul audienţei, apoi să spun măcar ceva din conversaţie.”

„Desigur.”

„Aş începe prin urmare astfel:

Primindumă regele Carol, în urma intervenţiei lui Tache Ionescu, mam prezentat cu următoarele cuvinte: ‘Maiestate, în urma alegerilor recente (1905), având 7 deputaţi români aleşi, conducerea Partidului Naţional Român din Ungaria şi Transilvania ma însărcinat să mă prezint în faţa M. voastre spre a vă ruga să ne staţi în ajutor. Noi ştim că M. voastră sunteţi cel mai bun amic al M. sale împăratul şi regele nostru. Cum ultimul român, care a dat faţă cu M. sa împăratul, a fost marele mitropolit Şaguna  pentru că de la dânsul încoace nici un român de al nostru nu a mai fost primit de M. sa împăratul am fost trimis la M. voastră ca să vă rog, în numele românilor de dincolo de munţi, să binevoiţi prea graţios, a interveni pe lângă M. sa împăratul nostru ca să deschidă şi pentru reprezentanţii românilor din Transilvania şi Ungaria, porţile Hofburgului..’

Puteţi publica domnule doctor că eu mam dus la regele României ca săl rog să intervină pe lângă împăratul Austriei, pentru ca săi primească pe supuşii regelui Ungariei?”

„Aceasta desigur nu se poate.”

„Se poate o batjocură mai caracteristică la adresa stărilor din această monarhie şi la adresa împăratului? Vedeţi că nu miaţi publica amintirile!”

„Aveţi dreptate, dar regret foarte mult. Mam bucurat, ce record gazetăresc sar fi putut realiza.”

„Eu, domnule doctor, vă mulţumesc pentru această nouă dovadă de prietenie şi mă voi revanşa numaidecât. Ştiţi că a stăruit Forgach să public un interviu. Fiind avertizat de dumneavoastră, am reuşit săl refuz. Ar fi fost o prostie, cum le face Ballhausplatzul din abundenţă, pe cont propriu. Apoi a avut Montlong ordin să mă înduplece să plec la Bucureşti şi să demonstrez bărbaţilor de stat români că e interesul lor şi al românilor din AustroUngaria, ca România să intre îndată în război, de partea puterilor centrale. Lam refuzat pe Montlong spunând că momentul psihologic nu era potrivit. Acum însă…, regele României mort, ar fi un omagiu de pietate ca să participe la înmormântarea lui şi o delegaţie de români din AustroUngaria. Nu numai că acest gest de toleranţă pe care lar face autorităţile civile şi militare ale Ungariei, ar crea o destindere în atmosfera încărcată de la Bucureşti, dar ar simboliza şi schimbarea raporturilor guvernului unguresc faţă de românii ungereni şi faţă de Regatul Român.”

„Idee excelentă, dar cum să se pună în practică? E stare înăsprită de asediu, apoi, unde e delegaţia, paşapoarte..? ”

„Totul se aranjează simplu şi uşor de tot, cu telefonul. Dumneavoastră îi telefonaţi lui Montlong. Dânsul vorbeşte cu colonelul Berchtold, iar acesta cu Tisza. Tisza dă ordin la Predeal să ni se deschidă graniţa fără a avea paşapoarte. Eu telegrafiez prietenilor mei şi plec, ei se urcă, din diferite oraşe, în tren şi poimâine suntem la Bucureşti. Când va auzi Tisza de la Montlong că plecăm spre ai îndupleca pe Brătianu, Tache Ionescu şi Filipescu, să meargă cu puterile centrale, nu mă îndoiesc că va da toate dispoziţiile ca să ne înlesnească participarea la înmormântare.”

„Foarte bine, dar nu îi voi telefona, ci plec imediat ca să vorbesc în persoană cu Montlong.”

Am căzut de acord era pe la ora unu şi jumătate ca între 5 şi 6 să întreb la telefon ce rezultat va fi avut intervenţia doctorului Funder. Răspunsul a corespuns întru totul prevederilor mele. Am alergat la centrala telegrafului şi am trimis telegrame colegilor din Arad Stefan C. Pop, V. Goldiş, lui Mihali la Dej, lui Branişte la Lugoj, lui Maniu la Blaj, lui Vlad la Orăştie şi lui Voicu Niţescu la Braşov. Am plecat cu acceleratul de dimineaţă. Precum am aflat ulterior, Mihali, Maniu şi Branişte, nefiind acasă, nu au primit la timp telegramele. În schimb la Arad sau urcat în tren Stefan C. Pop şi V. Goldiş, la Orăştie A. Vlad şi la Braşov V. Niţescu.

Domnul colonel Burg, şeful poliţiei de graniţă din Predeal, a fost de cea mai distinsă amabilitate de care am avut vreodată parte în contactul cu dânsul.

Cum telegrafiasem din Predeal la Bucureşti sosirea noastră, trenul special pentru Curtea de Argeş nea aşteptat la Periş. Astfel am putut participa şi noi la înmormântarea primului rege român, îndeplinind un pios omagiu în numele ardelenilor, faţă de memoria înţeleptului făuritor al Regatului liber.

La Bucureşti apoi, iam vizitat pe rând, pe fruntaşii partidelor: I. C. Brătianu, N. Filipescu, Tache Ionescu, A. Marghiloman, doctorul Istrate, Costinescu, J. Grădişteanu.

În diferite ziare am fost atacaţi de unii „Capşişti”, chiar cu semnătură ca „spioni ai lui Tisza„. Bogdan Duică mia dat sfatul, în cafeneaua Corso (numită acum astfel) să mă feresc, pentru că la o masă vecină e un căpitan care vrea să mă împuşte (erau se vede şi pe atunci patriotarzi lunatici, care credeau că pot ajunge eroi rezolvând atât de simplu problemele vitale de stat). Se înţelege, ştiind că mişună în jurul nostru spionii guvernului unguresc, ne feream să ne umble gura, nu mai puţin de aceştia decât de prieteni români, palavragiii naţionalismului limbut. Fiecare era gata săşi dea sângele pentru „desrobirea fraţilor” la Capşa. De unde puteam noi însă şti, dacă spunând o vorbă sinceră, insul nu alerga să ne denunţe, împlininduşi slujba de „informator” al serviciului de spionaj maghiar… Iar noi trebuia să ne reîntoarcem şi să ne plimbăm din nou dincoace de munţi, între baionete, sub furci.

Cu atât mai bine ne cădea când, în faţa oamenilor politici cu răspundere, ne puteam uşura sufletele. Şi ei cu toţii, vorbeau cu noi fără nici o reticenţă.

Voi rezuma. Poate între toţi nea impresionat mai mult primirea şi vorba de îmbărbătare, a bătrânului Costinescu. Zăcea bolnav în pat. Vorbi potolit, clar: „Ce rost ar avea toată politica şi viaţa noastră, dacă nu am face totul spre a asigura realizarea unirii noastre naţionale?! Fiţi siguri că se va înfăptui. Sunt om bătrân, poate numi va fi dat să trăiesc până atunci, însă voi o să trăiţi şi o să o vedeţi. Spuneţile celor de acasă să fie tari în credinţa aceasta.” Cu faţa lui frumoasă de bătrân, încadrată în barba de patriarh, parcă ar fi grăit un profet către noi. Am plecat adânc impresionaţi. A fost ultima oară când lam văzut.

Doctorul Istrate, cu temperamentul lui combativ, nea asigurat că neutralitatea e o tactică. Cum şi când, depind de împrejurări, însă România nu poate exista fără părţile de dincolo de munţi. I. Grădişteanu nea făcut, în acelaşi sens, un larg expozeu politic.

 1. Marghilomannea dat sfatul să căutăm să ne înţelegem cu Tisza, obţinând cât mai multe concesii, şi să aşteptăm împlinirea vremurilor, pentru că „şi ciorile zboară împreună cu ciorile, dar cuiburile şi le fac separat”. Am încercat săl convingem că pe Tisza nul va putea îndupleca nimeni în lume să ne facă concesii reale, cât de mici. El pune totul pe o singură carte, credincios vechii lozinci: Ungaria ori va fi maghiară, ori nu va fi!

Ionel I. C. Brătianu nea primit în două grupuri. Pe Vlad şi pe mine, separat. Pe noi ne cunoştea demult, şi precaut cum era, a preferat săşi înlesnească situaţia. Îndată ce neam aşezat, am deschis focul. „Domnule Brătianu, eu am însărcinarea să vă conving să intraţi în război alături de puterile centrale. Vă rog sămi spuneţi ce răspuns am să duc din partea dumneavoastră. Îmi permiteţi să mil notez, ca să nu fac vreo greşeală.” Am scos caietul şi creionul, iar Brătianu mia dictat, încet.

Aici a intervenit ceva şi scrisoarea a rămas neterminată.

 

 

CAPITOLUL VI CUVÂNT DE ÎNCHEIERE.

 

La Sarajevo, odată cu moartea arhiducelui, a dispărut şi posibilitatea realizării statului federal Austria Mare. Refacerea pe noi baze a acestui stat, bolnav în toate structurile sale, a devenit imposibilă. Cum întreaga configuraţie politică mondială a intrat întrun iureş de schimbări şi restructurări, Vaida Voevod ca om politic cu o viziune clară asupra situaţiei, sa adaptat rapid la noile împrejurări. Planurile sale care mizau pe colaborarea cu viitorul împărat la reorganizarea monarhiei, fiind definitiv depăşite de evenimente, au fost înlocuite de altele mult mai ambiţioase. Cea ce ieri fusese un vis îndepărtat, în noua situaţie devenise o perspectivă reală. Sosise momentul când putea spera la acel ideal al neamului nostru, la întregirea naţională. Acum putea lupta pentru România Mare. Şi sa avântat cu tot curajul şi elanul său în această luptă.

Pe nişte foi răzleţe a schiţat la bătrâneţe câteva idei şi amintiri despre acele împrejurări istorice, sub titlul „Commonwealth of Nations”. Din aceste note voi reda în continuare câteva pasaje.

În lupte de generaţii neamul românesc a stăruit săşi dobândească libertatea naţională. Temeiul libertăţii, al unui popor de ţărani, nu putea fi decât o constituţie democratică, asigurarea instituţională a progresului cultural şi economic, din voinţa şi prin colaborarea cetăţenilor.

Nenorocita aşezare geografică ce ne fu hărăzită, a îngreunat realizarea statului naţional român şi închegarea tuturor românilor în cadrele lui.

Sub domnia regelui Carol I, politica externă română, spre crearea securităţii ţării, nu putea fi orientată altfel decât adaptândo situaţiei internaţionale, determinată pe atunci de „echilibrul european”. Acest echilibru însemna Tripla Alianţă de o parte, Rusia ţaristă de alta. Nici Bismarck nu a renunţat însă, niciodată, să cultive bune relaţii cu Rusia. Ţinând seama de toate componentele consideraţiilor externe, ale timpului, Carol I şi generaţia sfetnicilor săi, a adăpostit „securitatea” ţării alături de Tripla Alianţă şi a cultivat bune relaţii cu Rusia şi cu Anglia.

Politica împăratului Wilhelm II a zdruncinat stabilitatea internaţională. Prevederea prinţului de Wales, a viitorului Eduard VII de mai târziu, a reuşit să înfăptuiască încercuirea Germaniei, pentru a asigura „securitatea” Angliei, Franţei, Rusiei, contra Germaniei. România sa alăturat, în 1916, acestor puteri aliate, de asemenea Italia.

Ideea „Grossösterreich” era organizarea unui stat tampon, al Austriei Mari. Aceasta ar fi oferit o relativă securitate elementului etnic românesc, ameninţat dintro parte de pangermanismul ahtiat după „spaţiu vital”, de altă parte de tirania ţaristă. Imperiul Habsburgilor însă nu era de salvat. Şovinismul naţional maghiar distrugândui izvoarele sevei vitale, măcinase vechiul arbore, făcândul găunos. Prăbuşirea imperiului habsburgic a urmat prin predestinare fatală.

Răfuiala între Germania şi Rusia era tot mai iminentă. Cancelarul german, BethmannHollweg, întrun discurs senzaţional ţinut în 1913, vorbise destul de lămurit despre datoria Germaniei în chestiunea prepotenţei slave. Precedase aceasta cazul trimiterii vasului „Panther” la Agadîr în 1910, drept avertisment german contra Franţei. Toate aceste provocări înteţiră tactica de încercuire a Germaniei prin Delcasse (ministrul de externe al Franţei, n.a.) şi regele Eduard al VIIlea şi promovară închegarea puterilor Antantei.

Prin ce zbuciumări nu au trecut toţi românii în timpul războiului mondial. De soarta Regatului (României, n.a.) depindea şi soarta românilor de sub stăpânire străină. România aderase din 1883 la Tripla Alianţă, pentru cazul că aceasta ar suferi o agresiune. Cum politica oligarhiei maghiare îl determinase pe contele Tisza să împingă ţara la intrarea în război contra Serbiei, prin ultimatul adresat Belgradului, spre a strivi statul vecin, agresor fiind AustroUngaria, România putea păstra neutralitatea.

Planul lui Tisza era ca: „După ce în două săptămâni Serbia va fi nimicită fără ca Rusia săi vină în ajutor România să nu mai poată face nimic în favoarea românilor din Ungaria, şi aceasta pe o perioadă de cel puţin 30 de ani, în care timp aceştia, fiind între timp împrăştiaţi, ca salahori, prin şesul Ungariei, să nu mai existe iredentism românesc în Ardeal şi Banat.”

Dar destinul a hotărât altfel. La 191819, România aliată cu Antanta, şia putut realiza idealul naţional. Şi sa împlinit miracolul unic în istoria politică a neamurilor unirea tuturor românilor în România Mare.

 

Despre activitatea şi lupta lui Vaida Voevod în perioada războiului, nu voi vorbi în această lucrare.

În încheiere voi cita din Adriana Ghibu (Studii şi Comunicări Arheologie Istorie, Sibiu 1977, „Mărturii din Arhivele Sibiene despre lupta românilor din Transilvania în perioada primului război mondial pentru realizarea Statului naţional român”, pag. 209210):

 

În 1918, întrebat de arhiducele Iosif despre hotărârea pe care o vor lua românii în cazul unui plebiscit, adică dacă vor vota pentru rămânerea în Ungaria sau unirea cu România, Vaida Voevod a dat următorul răspuns: „La tot cazul vom convoca o conferinţă naţională conform tradiţiei noastre. Acolo întreg poporul român va fi reprezentat prin delegaţii trimişi de fiecare circumscripţie din toate ţinuturile româneşti ale Transilvaniei, Banatului şi Ungariei… Cred Alteţă imperială că, după toate câte am avut onoarea să vă expun, dispoziţia în sânul întregii naţiuni române, astăzi, e aşa, încât aproape în unanimitate românii vor vota pentru unirea lor cu România” (Arhivele Statului Sibiu, Fond A. Vaida Voevod, 19151920, nr. inv. 1273, 6, pac. 2, pag. 39)

În 1918 la şedinţa Comitetului executiv al P.N.R. din 12 octombrie se pregăteşte „Declaraţia naţiunii române din Ungaria şi Ardeal”, care va reflecta dorinţa de autodeterminare a românilor. Alexandru Vaida Voevod va fi acela care o va expune în parlamentul de la Budapesta în 18 octombrie 1918.

Iată un citat din această declaraţie: „Organul naţional al naţiunii române din Ungaria şi Ardeal nu recunoaşte îndreptăţirea acestui parlament şi acestui guvern să se considere ca reprezentante ale naţiunii române ca să poată reprezenta la Congresul general de pace interesele naţiunii române din Ungaria şi Ardeal. Căci apărarea intereselor ei naţiunea română o poate încredinţa numai unor factori designaţi de propria ei adunare naţională” (Marea unire de la 1 decembrie 1918, Buc., 1943, pag. 2325.)

În memoriile sale Alexandru Vaida Voevod consideră această declaraţie drept „un apel la forurile internaţionale şi în acelaş timp un apel către toţi românii să stea neclintiţi, solidari pe baza unirii naţionale, în aşteptarea ordinului pe care îl vor primi din partea reprezentanţilor aleşi de ei, întruniţi în conferinţa naţională, ca singur factor de drept de a hotărî şi de a se pronunţa în numele întregului neam” (Arhivele Statului Sibiu Fond Al. Vaida Voevod, 19151920, nr. inv. 1273, 6, pac 2, pag. 5, Caiet Memorii I)

„Prin glasul meu a grăit întreaga naţiune română”, a încheiat Vaida şi cu această declaraţie era pronunţat de fapt actul autodeterminării românilor.

În memoriile sale Al. Vaida Voevod mărturiseşte că în urma acelui discurs din parlament, deputatul sas dr. Rudolf Schuller, vechi prieten şi coleg, la numit „valah eclectic”, care prin discursul din parlament îşi va duce poporul la dezastru. Răspunsul lui Vaida a fost ferm: „Desigur că îmi dau seama de toate riscurile, şi personale şi politice. Pentru ai solidariza pe români a trebuit dat un cuvânt categoric de ordine şi totodată un cuvânt care să ajungă la masa lui Wilson. Nu crezi că acest scop merită orice risc?” (Arhivele Statului Sibiu, Fond Al. Vaida Voevod, 19151920, nr. inv. 1273, 6, pac. 2, Caiet Memorii I, pag. 49).

Acelaşi Vaida Voevod care până în 1918 nutrea sentimente prohabsburgice dovedeşte acum un simţ politic foarte fin şi ştie să rişte pentru un scop măreţ.

În convorbirea sa cu deputatul sas el îl sfătuieşte pe acesta următoarele: „Cum eu ţiu la tine ca prieten şi ţin şi la saşi, îmi ţin de datorie săţi dau un sfat, anume ca să nu pierdeţi timpul, căci evenimentele se vor precipita vertiginos şi să iei tu iniţiativa… Nu sta pe gânduri, ci fă şi în numele saşilor o declaraţie în sensul declaraţiei mele… Şi să nu uiţi că, dacă voi veţi fi primii care după unirea noastră cu România veţi putea arăta că aţi fost un popor neromân cu anticipaţie pentru unire, intrarea voastră inevitabilă în noua patrie va fi întâmpinată întro atmosferă de simpatie.” (Arhivele Statului Sibiu Fond Al. Vaida Voevod, 19151920, nr. inv. 1273, 6, pag. 2, Caiet Memorii I, pag. 5152)

Drumul pentru crearea României Mari era deschis. Factorul primordial în făurirea acestei realităţi a fost poporul. „Fără de acest popor înzestrat cu atât de mari calităţi, toată energia şi prevederea pumnului de oameni, pe care soarta ne destinase ca în acele vremuri viforoase, fiindui conducători, săi dăm ordine de a acţiona solidari, conştient şi prudent, nu am fi fost în stare să ducem la bun sfârşit, fără zguduiri primejdioase, cauza mare a neamului: Hotărârea unanimă a proclamării Unirii Naţionale la Alba Iulia” recunoaşte Vaida Voevod în memoriile sale. (Arhivele Satului Sibiu, Fond Al. Vaida Voevod, 19151920, nr. inv. 1273, 6, pac. 2, Caiet Memorii II, pag. 22)

 

Aş dori să mai arăt că Vaida a reuşit să obţină ceea ce încercase fără succes Brătianu, predecesorul său la tratativele de pace de la Paris: Recunoaşterea de către marile puteri victorioase a alipirii Basarabiei la România.

Doi oameni, două destine deosebite Vaida Voevod şi Francisc Ferdinand. Raţiuni politice iau făcut să se apropie în vederea conlucrării la o operă istorică care na fost să fie realizată. Fiecare a avut motivaţia sa profundă, fiecare a căutat cu toate puterile de care dispunea să o realizeze.

Francisc Ferdinand de Habsburg a fost oropsit de soarta care ia dat aparent totul, dar nu ia permis săşi împlinească proiectele. Iar istoria, cu toate meritele sale, îl consemnează mai ales pentru faptul că, fiind asasinat la Sarajevo, a fost scânteia care a aprins vâlvătaia primei conflagraţii mondiale. Iar din planurile şi visurile sale sa ales cenuşa imperiului.

Alexandru Vaida Voevod a reuşit săşi realizeze speranţele întro măsură mai mare decât crezuse ca posibil în tinereţe. Dar tot destinul a vrut ca la bătrâneţe să vadă destrămânduse acea Românie Mare căreia ia fost unul din ctitori. Şi apoi să asiste la înrobirea patriei ciuntite, săşi vadă neamul adus de dominaţia străină la sclavie şi degradare.

Batjocorit şi umilit, nu şia pierdut încrederea întrun mâine când iarăşi va răsări soarele pentru neamul românesc.

Şi este trist că astăzi, la 120 de ani de la naşterea sa, în patria noastră aproape nu mai ştie nimeni cine a fost acel luptător pentru cauza neamului românesc dr. Alexandru Vaida Voevod.

 

Cuprinsul

 

CAPITOLUL I CUVÂNT EXPLICATIV. 2

CAPITOLUL II ALEXANDRU VAIDA VOEVOD 6

CAPITOLUL III FRANCISC FERDINAND DE HABSBURG. 20

CAPITOLUL IV ÎMPREJURĂRILE ISTORICE, SOCIALE ŞI POLITICE. 25

CAPITOLUL IV.1 „CUVINT INAINTE” DE AL. VAIDA VOEVOD. 25

CAPITOLUL IV.2 SITUAŢIA DIN UNGARIA VĂZUTĂ CU OCHII UNOR OCCIDENTALI. 29

CAPITOLUL IV.3 CÂTEVA NOTE RETROSPECTIVE ALE LUI VAIDA VOEVOD. 31

CAPITOLUL IV.4 REFERAT AL LUI VAIDA VOEVOD FĂCUT ÎN 17 DECEMBRIE 1907 PENTRU INFORMAREA LUI FRANCISC FERDINAND. 32

CAPITOLUL IV.4.1 FAPTELE SÎNGEROASE DE LA PANADE. 33

CAPITOLUL IV.4.2 TRATATIVELE CU MINISTRULPREŞEDINTE WEKERLE. 35

CAPITOLUL IV.4.3 DEPUTATUL VAIDA. 36

CAPITOLUL IV.4.4 PROBLEMA ŞCOLARĂ ŞI MAGHIARIZAREA. 37

CAPITOLUL IV.4.5 DREPTUL ELECTORAL. 37

CAPITOLUL IV.4.6 EXTRASE DIN CUVÂNTAREA DEPUTATULUI DR. MANIU, ŢINUTĂ ÎN 6 DECEMBRIE 1907. 37

CAPITOLUL IV.5 JOS AUSTRIA PERFIDĂ. 38

CAPITOLUL IV.6 SFÂRŞITUL ANULUI 1913 ŞI ÎNCEPUTUL LUI 1914. 43

CAPITOLUL IV.6.1 TRATATIVELE CU TISZA. 43

CAPITOLUL IV.6.2 DISCURSUL DEPUTATULUI DOCTOR ALEXANDRU VAIDA VOEVOD DIN 20 MARTIE 1914. 49

CAPITOLUL V AMINTIRI 52

CAPITOLUL V.1 1905. ÎNCEPUTUL. 53

CAPITOLUL V.2 1906 ŞI ÎNCEPUTUL LUI 1907. PREGĂTIRI. 54

CAPITOLUL V.3 PRIMA MEA AUDIENŢĂ LA ARHIDUCELE FRANCISC FERDINAND. 58

CAPITOLUL V.4 19071908 FRAMÂNTĂRI POLITICE. SCRISORI DE LA BROSCH. CONSIDERAŢII GENERALE. 61

CAPITOLUL V.5 19081909 BISERICILE ROMÂNEŞTI. 64

CAPITOLUL V.6 19081909 DISCUŢII CU BROSCH. 68

CAPITOLUL V.7 VIZITA LUI FRANCISC FERDINAND LA SINAIA. 71

CAPITOLUL V.8 1910 AUDIENŢĂ LA FRANCISC FERDINAND. DISCUŢII CU BROSCH. 73

CAPITOLUL V.9 1912. PROBLEMA HAJDUDOROGH. AUDIENŢĂ LA CAROL I 76

CAPITOLUL V.10 LEGEA ELECTORALĂ ŞI PROBLEMA ARMATEI. DISENSIUNI INTERNE. 82

CAPITOLUL V.11 1914 FINIS AUSTRIA. 86

CAPITOLUL V.12 ALEXANDER BROSCH VON AARENAU. 88

CAPITOLUL V.13 SCRISOAREA LUI VAIDA VOEVOD CATRE POLIZU MICŞUNEŞTI. 89

CAPITOLUL VI CUVÂNT DE ÎNCHEIERE. 92

 

http://vaidavoevod.ro/lucrari/listalucrari.htm